Warunki transakcji kupna-sprzedaŜy Thomas

Komentarze

Transkrypt

Warunki transakcji kupna-sprzedaŜy Thomas
Warunki transakcji kupna-sprzedaŜy Thomas-Krenn.AG
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Dostawy produktów, świadczone usługi oraz oferty firmy Thomas-Krenn.AG opierają się wyłącznie
na poniŜszych warunkach zawierania transakcji kupna-sprzedaŜy.
2. PoniŜsze warunki dotyczą takŜe przyszłej współpracy z Partnerami firmy Thomas-Krenn.AG.
3. Współpraca pomiędzy Thomas-Krenn.AG a Partnerami regulowana jest takŜe Umową Partnerską,
która jest przedstawiana do wglądu na Ŝyczenie zainteresowanego podmiotu.
4. Warunki Partnerów i Klientów firmy Thomas-Krenn.AG nie stanowią integralnej części umowy
kupna-sprzedaŜy.
§ 2 Adresaci oferty firmy Thomas-Krenn.AG
1. Thomas-Krenn.AG kieruje swoją ofertę do podmiotów gospodarczych oraz instytucji publicznych.
2. Oferta Thomas-Krenn.AG skierowana jest do Klientów końcowych. JeŜeli dany podmiot dokonuje
zakupu w firmie Thomas-Krenn.AG na rzecz podmiotu trzeciego, Thomas-Krenn.AG traktuje podmiot
dokonujący zakupu jako odbiorcę końcowego.
§ 3 Transakcja kupna-sprzedaŜy
1. Kliknięcie przycisku "ZłóŜ zamówienie" w formularzu zamówienia, jest równoznaczne z wiąŜącym
prawnie zamówieniem produktów znajdujących sie w koszyku.
2. Po złoŜeniu zamówienia Klient otrzymuje wygenerowany automatycznie e-mail potwierdzający
złoŜenie zamówienia oraz - po odebraniu zamówienia przez pracownika Thomas-Krenn.AG potwierdzenie przyjęcia zamówienia wraz z fakturą pro-forma.
3. Umowę kupna-sprzedaŜy uznaje się za wypełnioną w chwili dostarczenia produktu (jeŜeli naleŜność
uregulowana została przelewem z góry) lub uregulowania naleŜności przez klienta (jeŜeli naleŜność
została uregulowana przy odbiorze lub po odbiorze, z odroczonym terminem płatności).
4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej firmy Thomas-Krenn.AG nie stanowią oferty
handlowej w rozumieniu prawa. Na podstawie tych informacji Klient moŜe zaŜądać oferty of firmy
Thomas-Krenn.AG, lub wygenerować ją sam, przy pomocy konfiguratora on-line oraz odpowiedniego
formularza.
§ 4 Przekazanie ryzyka podczas dostawy
1. Wraz z przekazaniem produktu spedytorowi, ryzyko jego uszkodzenia przechodzi na Klienta.
2. Wszelkie moŜliwe uszkodzenia powstałe podczas transportu muszą być rozpoznane przez Klienta
po otrzymaniu produktu.
3. W razie stwierdzenia uszkodzenia produktu podczas transportu, Klient ma prawo złoŜyć reklamację.
Po przyjęciu reklamacji przez spedytora, wykonaniu ekspertyzy i odesłaniu uszkodzonego produktu do
firmy Thomas-Krenn.AG, klientowi zostanie dostarczony nowy produkt.
§ 5 Czas dostawy
1. O ile nie ustalono inaczej, zamówiony produkt zostanie przygotowany do wysyłki w ciągu jednego
dnia roboczego. JeŜeli produkt lub komponenty wchodzące w jego skład nie znajdują się w
magazynie, produkt zostanie przygotowany do wysyłki tak szybko jak będzie to moŜliwe. Klient
zostanie uprzedzony o okresie oczekiwania na przygotowanie produktu do wysyłki.
2. Okres dostawy zaczyna się z chwilą stwierdzenia uregulowania naleŜności za zamówiony produkt
Thomas-Krenn.AG
Am Bahnhof 20
D-94078 Freyung
Tel +49 (0) 8551 / 91 50 - 74
Fax +49 (0) 8551 / 91 50 - 55
e-mail: [email protected]
www.thomas-krenn.pl
CEO
Christoph Maier
Supervisory Board
Max Wittenzellner
Thomas Krenn
Jürgen Beckmann
VAT No.: DE 232 683379
Tax No.: 153/120/70550
County Court: Passau HRB 6790
Company headquaters: Freyung
(w przypadku dokonywania przez Klienta przelewu z góry) lub z chwilą wysłania produktu do Klienta
(jeŜeli naleŜność została uregulowana przy odbiorze lub po odbiorze, z odroczonym terminem
płatności).
3. Dostawą produktów firmy Thomas-Krenn.AG zajmuje się firma UPS (United Postal Service). JeŜeli
nie zaznaczono inaczej, dostawa produktów następuje w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych
(przesyłka standardowa UPS). Na Ŝyczenie klienta produkt moŜe być takŜe dostarczony w ciągu 24
godzin (przesyłka ekspresowa UPS).
4. Thomas-Krenn.AG nie ponosi odpowiedzialności za wydłuŜenie czasu dostawy, jeŜeli jest ono
spowodowane problemami natury obiektywnej (kataklizm), strajkami pracowników lub innymi
czynnikami będącymi poza kontrolą firmy Thomas-Krenn.AG lub firmy realizującej dostawę.
5. JeŜeli opóźnienie w dostawie produktu, spowodowane przez czynniki obiektywne, przekroczy okres
3 miesięcy, Klient ma prawo do zerwania umowy kupna-sprzedaŜy. Rezygnacja z transakcji kupnasprzedaŜy musi zostać złoŜona pisemnie.
§ 6 Przedmiot umowy kupna-sprzedaŜy
1. Produkty wchodzące w skład zamówienia wyszczególnione są na fakturze pro-forma, którą
otrzymuje Klient wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.
2. Przedmiotem umowy kupna-sprzedaŜy jest produkt wraz ze wszystkimi podzespołami wchodzącymi
w jego skład oraz oprogramowanie zamówione przez klienta. Przedmiotem umowy jest takŜe serwis i
wsparcie. Przedmiotem umowy nie jest integracja produktu z systemem informatycznym Klienta,
instalacja i konfiguracja oprogramowania i sterowników.
3. Thomas-Krenn.AG nie odpowiada za kompatybilność oferowanych produktów ze skladnikami
sprzętowymi i programowymi systemu informatycznego Klienta (chyba, Ŝe kompatybilność
potwierdzona jest na stronach internetowych Thomas-Krenn.AG).
4. Thomas-Krenn.AG zastrzega, Ŝe mogą pojawić się niewielkie, nie wpływające w Ŝaden sposób na
funkcjonalność produktu, róŜnice pomiędzy rzeczywistym wyglądem produktów a ich reprezentacją
graficzną lub fotograficzną. Wynikać to moŜe z ulepszeń procesów produkcyjnych dostawców
podzespołów lub firmy Thomas-Krenn.AG.
5. Dopuszczalne są dostawy częściowe produktów, jeŜeli oznacza to skrócenie czasu dostawy lub jest
uzasadnione względami bezpieczeństwa.
§ 7 Software
1. Oprogramowanie oferowane przez Thomas-Krenn.AG to oprogramowanie standardowe.
2. Sprzedawane przez Thomas-Krenn.AG oprogramowanie chronione jest prawami autorskimi. KaŜda
modyfikacja kodu chronionego prawami autorskimi oprogramowania, mająca na celu adaptację do
potrzeb Klienta lub zmianę funkcjonalności moŜe być przeprowadzana wyłącznie przez prducenta
oprogramowania.
3. JeŜeli Klient Thomas-Krenn.AG zdecyduje się na odsprzedaŜ oprogramowania stronie trzeciej,
zobowiązuje się do usunięcia oprogramowania ze swojego sprzętu oraz zniszczenia wszystkich kopii
bezpieczeństwa.
§ 8 Regulowanie naleŜności
O ile inna metoda płatności nie została uzgodniona, Klient reguluje naleŜność przelewem z góry,
gotówką przy odbiorze produktu, lub po otrzymaniu produktu przelewem z odroczonym terminem
płatności.
Thomas-Krenn.AG
Am Bahnhof 20
D-94078 Freyung
Tel +49 (0) 8551 / 91 50 - 74
Fax +49 (0) 8551 / 91 50 - 55
e-mail: [email protected]
www.thomas-krenn.pl
CEO
Christoph Maier
Supervisory Board
Max Wittenzellner
Thomas Krenn
Jürgen Beckmann
VAT No.: DE 232 683379
Tax No.: 153/120/70550
County Court: Passau HRB 6790
Company headquaters: Freyung
§ 9 Gwarancja
Thomas-Krenn.AG oferuje trzy standardy serwisu i wsparcia:
1) Basic
24-miesięczny serwis i wsparcie door-to-door dla klientów posiadających własny dział
techniczny, mogący na miejscu obsługiwać sprzęt
Szybka wymiana wadliwych podzespołów (w przypadku podzespołów kluczowych dla
działania systemu nowe podzespoły dostarczane są następnego dnia roboczego)
realizowana w standardzie door-to-door
30-dniowe wsparcie instalacyjne
2) Standard
Pakiet dla serwerów o kluczowym znaczeniu dla organizacji. Posiada wszystkie cechy
pakietu Basii dodatkowe wsparcie systemów operacyjnych
Wymiana wadliwych podzespołów przeprowadzana jest w standardzie door-to-door, w trybie
ekspresowym – dostawa nowych podzespołów następuje następnego dnia roboczego po
zgłoszeniu awarii
Wsparcie systemów Microsoft i Linux
3) Premium on-site
Pakiet premium z dodatkowym serwisem on-site (na miejscu u klienta), realizowanym dla
KlientówThomas-Krenn.AG przez firme CSS S.A. (Computer Service Support)
Gwarantowany przez CSS S.A. czas usunięcia awarii to następny dzień roboczy (next
business day).
Na Ŝyczenie klienta istnieje takŜe moŜliwość zapewnienia krótszego czasu reakcji i naprawy
(np. 4 godziny / 8 godzin). Cena takiego serwisu zaleŜna jest od konfiguracji serwera / stacji
roboczej.
Wsparcie systemów Microsoft i Linux
Szczegółowe warunki gwarancji określone są w dokumencie „Serwis i wsparcie dla produktów
Thomas-Krenn.AG“ do pobrania ze strony:
http://www.thomas-krenn.com/upload/documentbox/Thomas_Krenn_Warunki_Gwarancji.pdf
§ 10 Rekompensata za nie dotrzymanie warunków umowy w zakresie regulacji naleŜności
Thomas-Krenn.AG zobowiązuje Klienta do pokrycia strat powstałych na skutek nie wywiązania się
przez niego z umowy kupna-sprzedaŜy w zakresie regulacji naleŜności za zamówienie (w przypadku
sprzedaŜy za pobraniem lub z odroczonym terminem płatności). Thomas-Krenn.AG ustala kwotę
rekompensaty w wysokości 15% wartości zamówienia. Rekompensata odpowiada kosztom
poniesionym przez Thomas-Krenn.AG na przygotowanie produktu do wysyłki.
§ 11 Zabezpieczenie danych
Thomas-Krenn.AG zastrzega, Ŝe odpowiedzialność za zabezpieczenie danych znajdujących się na
twardych dyskach, taśmach lub innych nośnikach zakupionych w firmie Thomas-Krenn.AG, leŜy po
stronie Klienta. Thomas-Krenn.AG nie odpowiada za utratę danych spowodowanych awarią sprzętu.
Thomas-Krenn.AG radzi Klientom sporządzać regularne kopie zapasowe na nośnikach zewnętrznych.
§ 12 Ochrona danych osobowych
1. Zgodnie z paragrafem 33 niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych (§ 33 BDSG) ThomasKrenn.AG oświadcza, iŜ na potrzeby dokonywania transakcji w sklepie internetowym, niezbędne dane
osobowe klientów zostaną zapisane w sysytemie komputerowym firmy Thomas-Krenn.AG.
2. Dane osobowe wykorzystywane przez firmę Thomas-Krenn.AG będą traktowane poufnie i nie będą
udostępniane podmiotom trzecim bez zgody ich właściciela. Wyjątkiem jest firma zajmująca się
dostawą produktów Thomas-Krenn.AG, która musi znać adres dostawy.
3. Klient firmy Thomas-Krenn.AG zgadza się na wykorzystanie swoich danych osobowych przez firmę
Thomas-Krenn.AG
Am Bahnhof 20
D-94078 Freyung
Tel +49 (0) 8551 / 91 50 - 74
Fax +49 (0) 8551 / 91 50 - 55
e-mail: [email protected]
www.thomas-krenn.pl
CEO
Christoph Maier
Supervisory Board
Max Wittenzellner
Thomas Krenn
Jürgen Beckmann
VAT No.: DE 232 683379
Tax No.: 153/120/70550
County Court: Passau HRB 6790
Company headquaters: Freyung
Thomas-Krenn.AG do celów marketingowych. Klient firmy Thomas-Krenn.AG ma prawo do
bezpłatnego wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich modyfikacji lub usunięcia z bazy danych
Thomas-Krenn.AG.
4. JeŜeli klient firmy Thomas-Krenn.AG zgadza się na ocenę zdolności kredytowej, wyraŜa
jednocześnie zgodę na przekazanie niezbędnych danych osobowych ubezpieczycielowi kredytów
współpracującemu z Thomas-Krenn.AG.
§ 13 Kwestie sporne
1. W kwestiach spornych zastosowanie ma prawo Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem
kwestii regulowanych przez prawo Unii Europejskiej oraz Niemieckie Prawo Międzynarodowe.
2. O ile stronami umowy kupna-sprzedaŜy są podmioty posiadające osobowość prawną, spory
poddane będą jurysdykcji sądu Republiki Federalnej Niemiec, miejscowo i rzeczowo właściwego dla
siedziby firmy Thomas-Krenn.AG. Thomas-Krenn.AG moŜe takŜe podjąc działania prawne w sądzie
właściwym dla siedziby Klienta.
3. Miejscem wypełniania wszelkich zobowiązań wynikających z umowy kupna-sprzedaŜy jest siedziba
firmy Thomas-Krenn.AG.
4. Siedziba firmy Thomas-Krenn.AG mieści się w Freyung w Niemczech.
§ 14 Postanowienia końcowe
1. Zmiany lub uzupełnienia umowy kupna-sprzedaŜy muszą być dokonywane w formie pisemnej pod
rygorem niewaŜności.
2. Kontakt pomiędzy firmą Thomas-Krenn.AG a Klientami moŜe być przprowadzany poprzez pocztę
elektroniczną lub telefonicznie.
3. JeŜeli niektóre paragrafy niniejszych ogólnych warunków przeprowadzania transakcji kupnasprzedaŜy okaŜą się nieefektywne prawnie, nie narusza to efektywności prawnej wszystkich
pozostałych warunków przeprowadzania transakcji.
Thomas-Krenn.AG
Am Bahnhof 20
94078 Freyung
Niemcy
INFOLINIA W POLSCE: 0801-900-111
Tel: +49 8551 91 50 - 74
Fax: +49 8551 91 50 - 55
Sąd okręgowy w Passau HRB 6790
Siedziba firmy: 94078 Freyung, Dolna Bawaria, Niemcy
Dyrektor zarządzający: Christoph Maier
Thomas-Krenn.AG
Am Bahnhof 20
D-94078 Freyung
Tel +49 (0) 8551 / 91 50 - 74
Fax +49 (0) 8551 / 91 50 - 55
e-mail: [email protected]
www.thomas-krenn.pl
CEO
Christoph Maier
Supervisory Board
Max Wittenzellner
Thomas Krenn
Jürgen Beckmann
VAT No.: DE 232 683379
Tax No.: 153/120/70550
County Court: Passau HRB 6790
Company headquaters: Freyung

Podobne dokumenty