program - doktoranci.polsl.pl

Komentarze

Transkrypt

program - doktoranci.polsl.pl
I Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Doktorantów
Uczelni Technicznych - InterTechDoc’20016
PROGRAM
Program ramowy przedstawiono poniżej. Program szczegółowy znajduje się na
następnych stronach. Godziny wyżywienia, przerw kawowych, zakwaterowania,
wykwaterowania znajdują się tylko w programie na tej stronie. Przewidziany czas
prezentacji swoich prac do 6 minut. Czas dyskusji do 2 minut. Dalsza i dłuższa dyskusja
osób zainteresowanych daną tematyką będzie możliwa podczas czasu wolnego w piątek
i/lub w sobotę.
Czwartek 10.03.2016
18:00
Wyjazd spod Mrowiska (dotyczy
Politechniki Śląskiej)
20:00 – 21:00
REJESTRACJA I
ZAKWATEROWANIE
UCZESTNIKÓW
KONFERENCJI
Piątek 12.03.2016
Sobota 11.03.2016
8:00-9:00
ŚNIADANIE
9:00-9:10
OTWARCIE KONFERENCJI,
8:00-9:00
ŚNIADANIE
9:10-11:00
PREZENTACJE
UCZESTNIKÓW
9:00-11:00
BLOK WARSZTATOWOSZKOLENIOWY I
11:00-11:30
PRZERWA KAWOWA
11:30-13:00
PREZENTACJE
UCZESTNIKÓW
13:00-14:00
OBIAD
14:00-17:00
PREZENTACJE
UCZESTNIKÓW
11:00-11:30
PRZERWA KAWOWA
11:30-13:00
BLOK WARSZTATOWOSZKOLENIOWY II
13:00-14:00
OBIAD
14:00-16:00
CZAS WOLNY/DYSKUSJA
NA TEMAT PRAC
17:00-18:00
CZAS WOLNY/DYSKUSJA
NA TEMAT PRAC
16:00-18:00
WYSTĄPIENIE REKTORA
POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ
PROF. A. KARBOWNIKA,
WRĘCZENIE NAGRÓD,
ZAKOŃCZENIE
KONFERENCJI
18:00 – 19:00
KOLACJA
18:00 – 19:30
UROCZYSTA KOLACJA
(STRÓJ FORMALNY)
19:00
INTEGRACJA
PRELEGENTÓW PRZY
MUZYCE (DJ)
(STRÓJ NIEFORMALNY)
Ustroń, Polska
10-12.03.2016
20:00
WYKWATEROWANIE,
Wyjazd (dotyczy Politechniki
Śląskiej)
1/5
I Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Doktorantów
Uczelni Technicznych - InterTechDoc’20016
Piątek, 11.03.2016
9:10-11:00
dr inż. Mirosław BONEK, mgr inż. Tomasz GAWEŁ, mgr inż. Wiktor MATYSIAK
Imię
Nazwisko
Temat
Monika
Oravcová
Analysis of plastic deformation in austenitic stainless steel
Denisa
Závodská
Fatigue properties of 40NiCrMo7 after shotpeening
Łukasz
Krzemiński
Properties of biomorphic
composite materials
Krzysztof
Matus
Research metodology in TEM
Magdalena
Zorychta
Weronika
Wolany
Witold
Ogierman
Przemysław Snopiński
C/AlSi12
and
C/TiO/AlSi12
Identyfikacja
numerycznego
modelu
narządu
żucia
z uwzględnieniem zmienności cech anatomicznych
Charakterystyka nowych materiałów nanokompozytowych
składających się nanorurek węglowych dekorowanych
nanocząstkami renu
Wpływ orientacji przestrzennej włókien na własności
mechaniczne
elementów
wykonanych
z
materiałów
kompozytowych wzmacnianych krótkimi włóknami
Wpływ intensywnego odkształcenia plastycznego na strukturę
i własności stopów aluminium
Wpływ ceramicznego wypełniacza na strukturę i własności
mechaniczne otrzymanych kompozytów na osnowie PMMA
Katarzyna
Basa
Joanna
Bok-Badura
Dorota
Babilas
Wojciech
Danek
Symulacja numeryczna
oświetleniowym
Anna
Kiljan
WCM jako nowoczesna metoda zarządzania
Grzegorz
Gembalczyk
Zastosowanie regulatora rozmytego do sterowania wciągarką
specjalnego przeznaczenia
Ustroń, Polska
Zastosowanie
i ścieków
nanomateriałów
10-12.03.2016
do
zderzenia
oczyszczania
pojazdu
ze
wody
słupem
2/5
I Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Doktorantów
Uczelni Technicznych - InterTechDoc’20016
Piątek, 11.03.2016
11:30-13:00
dr inż. Rafał BABILAS, mgr inż. Anna KILJAN, mgr inż. Grzegorz GEMBALCZYK
Imię
Nazwisko
Temat
Tomasz
Gaweł
Implant fragmentu podniebienia
Wiktor
Matysiak
Elektrospraying nanocząstek kompozytowych PAN/Bi2O3
Tymoteusz
Jung
Wpływ naprzemiennego gięcia i prostowania na strukturę
stopu CuNiSi
Agata
Wajda
Przegląd zastosowań pieców obrotowych
Justyna
Orwat
Wyznaczenie parametrów górotworu na podstawie wyników
pomiarów geodezyjnych
Monika
Karoń
Liwia
Sozańska
Metody
badania
porowatości
odlewanych
wyrobów ze stopu magnezu AM50
Magdalena
Wawrzyczek
Struktura i własności mechaniczne stopu Co-Cr
Grzegorz
Gałko
Badanie procesu zgazowania paliw stałych
Justyna
Wiśniewska
Magdalena
GrygielPradelok
Modyfikacja
punktowego
powłok PVD
Magdalena
Antonowicz
Anna
Filipowska
Ustroń, Polska
elektrod
poprzez
ciśnieniowo
do
zgrzewania
rezystancyjnego
zastosowanie
przeciwzużyciowych
Obserwacja zmian osteoporotycznych i ocena ich skutków na
przestrzeni lat
Analiza statystyczna wpływu deskryptorów molekularnych
na cytotoksyczność wybranych pochodnych tiomocznika
zawierających układ 2-aminotiazolu
10-12.03.2016
3/5
I Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Doktorantów
Uczelni Technicznych - InterTechDoc’20016
Piątek, 11.03.2016
14:00-17:00
dr inż. Mariusz KRÓL, mgr inż. Magdalena GRYGIEL-PRADELOK, mgr inż. Anna
FILIPOWSKA
Imię
Nazwisko
Temat
Maciej
Wiśniowski
Stopowanie tytanu za pomocą lasera dużej mocy
Mateusz
Wąsik
Agnieszka
Gashi-Uciecha
Łukasz
Kohlbrenner
Magdalena
Szindler
Paulina
Boryło
Remigiusz
Kozubek
Magdalena
Kurek
Aleksandra Kozłowska
Katarzyna
Katana
Artur
Szymański
Ewa
Matuszewska
Paweł
Mońka
Szymon
Wojciechowski
Kamil
Szymański
Mateusz
Zaczyk
Waldemar
Mucha
Anna
Korczak
Optymalizacja
postaci
felgi
przedniego
koła
energooszczędnego pojazdu
Stopień wdrożenia zarządzania ryzykiem w małych i średnich
przedsiębiorstwach
Układ pomiarowy do identyfikacji parametrów silnika
reluktancyjnego
Barwnikowe ogniwa fotowoltaiczne z polielektrolitem
Wpływ parametrów osadzania cienkich warstw ZnO metodą
ALD
Triangulacyjna
metodologia
badania
społecznie
odpowiedzialnych innowacji
Zastosowanie technik ekstrakcyjnych QuEChERS i MSPD do
wydzielania pestycydów z bulwy ziemniaka
Badania odporności korozyjnej stali wysokomanganowych w
środowiskach o zróżnicowanym pH.
Innowacje społeczne w kontekście poprawy jakości życia
Badania
eksperymentalne
turbinowych
uszczelnień
labiryntowych
Analiza zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym w kopalniach węgla
kamiennego
Wpływ dezintegracji osadów ściekowych na wydajność pracy
silnika
spalinowego
w
układzie
kogeneracyjnym
na
oczyszczalni ścieków
Recykling laminatów PE-Al odzyskanych z opakowań typu
Tetra Pak
Koncepcja
inteligentnych
specjalizacji
przegląd
najważniejszych informacji
Niezawodność systemów dystrybucji a ich odporność na
działanie szkodliwych czynników zewnętrznych
Analiza wariantów algorytmu RTFEM w symulacjach
hardware-in-the-loop
Zastosowanie arytmetyki interwałowej w zagadnieniu
transportu ciepła
19:00
Spotkanie integracyjne prelegentów, któremu będzie towarzyszyła muzyka (DJ). Strój
nieformalny.
Ustroń, Polska
10-12.03.2016
4/5
I Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Doktorantów
Uczelni Technicznych - InterTechDoc’20016
Sobota 12.03.2016
9:00-11:00
BLOK WARSZTATOWO-SZKOLENIOWY I prowadzący: dr inż. Arkadiusz Szmal –
Dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej
11:30-13:00
BLOK WARSZTATOWO-SZKOLENIOWY II - prowadzący: dr hab. inż. Jan Brzóska, prof.
nzw. w Pol. Śl. - Prodziekan ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Wydziału
Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej
16:00-18:00
Wystąpienie JM Rektora Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Andrzeja Karbownika.
Zakończenie konferencji, wręczenie nagród.
18:00-19:30
Uroczysta kolacja, obowiązuje strój formalny
20:00
Wykwaterowanie/Wyjazd dotyczy Politechniki Śląskiej
Ustroń, Polska
10-12.03.2016
5/5