Regulamin Międzynarodowego Konkursu Filmowego

Komentarze

Transkrypt

Regulamin Międzynarodowego Konkursu Filmowego
1
Regulamin
Międzynarodowego Konkursu Filmowego
(zwany dalej: „Regulaminem”)
odbywającego się w ramach
XIII Ogólnopolskiego i IX Międzynarodowego Festiwalu Filmów Ekologicznych im. Macieja
Łukowskiego „Ekofilm” Nowogard 2014
§ 1.
INFORMACJE OGÓLNE
1. Międzynarodowy Konkurs Filmowy (zwany dalej: „Konkursem”) jest integralną częścią
Międzynarodowego Festiwalu Filmów Ekologicznych im. Macieja Łukowskiego „Ekofilm”
(zwanego
dalej:
„Festiwalem”),
który
odbędzie
się
w
Nowogardzie
w
dniach
19-23 maja 2014 roku. Festiwal został zainicjowany w maju 1989 roku. W maju 1994 roku
nadano
mu
imię
Macieja
Łukowskiego,
znanego
twórcy
filmów
ekologicznych
i przyrodniczych.
2. Konkurs jest imprezą cykliczną, odbywającą się co dwa lata.
3. Konkurs przebiega w następujących kategoriach:
1) EKOFILM 2014;
2) Natura 2000.
4. Organizatorami Konkursu (zwanymi dalej: „Organizatorami”) są:
1) Nowogardzki Dom Kultury;
2) Urząd Miejski w Nowogardzie.
5. Adres Biura Organizacyjnego Organizatorów:
Nowogardzki Dom Kultury
Plac Wolności 7
72-200 Nowogard
tel. 91 39 26 283, fax 91 39 26 263
adres e-mail: [email protected]
Udział Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Festiwalu jest współfinansowany w ramach projektu nr Life 10 INF PL 677 pn. Ogólnopolska
kampania informacyjno-promocyjna „Poznaj swoją Naturę” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków instrumentu finansowanego
Life + oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
2
§ 2.
PATRONI
Patronami Festiwalu są:
1) Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska - instytucja, która odpowiada za realizację polityki
ochrony środowiska w zakresie zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura
2000.
jest
Celem
patronatu
podnoszenie
Generalnej
świadomości
Dyrekcji
Ochrony
społeczeństwa
w
Środowiska
zakresie
nad
ochrony
Festiwalem
środowiska,
w tym w szczególności Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, m.in. poprzez
zainteresowanie twórców filmowych tematem sieci Natura 2000;
2) Lasy Państwowe - organizacja, która troszcząc się o różnorodność biologiczną lasów
i chroniąc je przed wieloma zagrożeniami, dba o przyrodę i umożliwia bezpieczne korzystanie
z jej dóbr. Celem patronatu Lasów Państwowych nad Festiwalem jest podnoszenie
świadomości społeczeństwa w zakresie ekologicznych i społecznych funkcji lasów;
3) Celowy Związek Gmin R-XXI – instytucja, która odpowiada za rozwiązywanie problemów
gospodarki odpadami, utrzymanie czystości i porządku oraz świadcząca usługi z zakresu
rozwiązywania problemów dotyczących środowiska naturalnego. Celem patronatu Celowego
Związku Gmin R-XXI nad Festiwalem jest podnoszenie świadomości społeczeństwa
w zakresie ochrony środowiska, w tym w szczególności w zakresie selektywnej zbiórki
odpadów;
4) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - instytucja, która odpowiada
za rozwiązywanie problemów związanych z ochroną środowiska na poziomie lokalnym
i regionalnym, a także ponadregionalnym. Celem patronatu Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nad Festiwalem jest podnoszenie świadomości
społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska, w tym w szczególności w zakresie
kształtowanie postaw i zachowań społecznych zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju,
racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych i korzystania ze środowiska;
5) Nadleśnictwo Nowogard - organizacja odpowiadająca za prawidłowe prowadzenie gospodarki
leśnej na poziomie lokalnym. Celem patronatu Nadleśnictwa Nowogard nad Festiwalem
jest podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie wpływów lasu na środowisko
przyrodnicze, gospodarkę i warunki życia ludzi.
§ 3.
CELE KONKURSU
Celem Konkursu jest:
1) popularyzacja krajowego i międzynarodowego dorobku filmowego w dziedzinie filmu
poświęconego problemom przyrody, ochrony środowiska, zagrożeniom i koegzystencji
człowieka ze światem przyrody oraz zagadnieniom pokrewnym;
Udział Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Festiwalu jest współfinansowany w ramach projektu nr Life 10 INF PL 677 pn. Ogólnopolska
kampania informacyjno-promocyjna „Poznaj swoją Naturę” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków instrumentu finansowanego
Life + oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
3
2) określenie możliwości wykorzystania filmów o charakterze przyrodniczym i ekologicznym
w edukacji młodzieży;
3) wyróżnienie najbardziej wartościowych filmów.
§ 4.
WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
1. W Konkursie w kategorii EKOFILM 2014, mogą być zgłaszane:
1) filmy krótko- i średniometrażowe poświęcone problemom przyrody, ochrony
środowiska, jej zagrożeniom i koegzystencji człowieka ze światem przyrody
oraz zagadnieniom pokrewnym;
2) filmy dokumentalne, animowane, fabularyzowane, oświatowe;
3) filmy o czasie projekcji nieprzekraczającym 50 minut (w wyjątkowych przypadkach,
filmy o czasie projekcji dłuższym niż 50 minut, ale nieprzekraczającym 60 minut),
wyróżniające
się
szczególnymi
walorami
poznawczymi,
które
mogą
zostać
dopuszczone do projekcji konkursowych na wniosek przewodniczącego Komisji
Selekcyjnej – po zatwierdzeniu wniosku przez Dyrektora Festiwalu);
4) filmy, które nie brały udziału w poprzednich edycjach Festiwalu;
5) filmy zarejestrowane na nośniku DVD, BLURAY, DCP.
2. W Konkursie w kategorii Natura 2000 mogą być zgłaszane:
1) filmy krótko- i średniometrażowe poświęcone problemom przyrody, ochrony
środowiska, jej zagrożeniom oraz koegzystencji człowieka ze światem przyrody,
w tym przedstawiające gatunki zwierząt i ptaków objętych ochroną w ramach sieci
Natura 2000, piękno przyrody i bioróżnorodność na obszarach Natura 2000;
2) filmy przyrodnicze, dokumentalne, fabularyzowane;
3) filmy o czasie projekcji nieprzekraczającym 50 minut (w wyjątkowych przypadkach
filmy o czasie projekcji dłuższym niż 50 minut, ale nieprzekraczającym 60 minut),
wyróżniające
się
szczególnymi
walorami
poznawczymi,
które
mogą
zostać
dopuszczone do projekcji konkursowych na wniosek przewodniczącego Komisji
Selekcyjnej – po zatwierdzeniu wniosku przez Dyrektora Festiwalu);
4) profesjonalne filmy zarejestrowane na nośniku DVD i innym nośniku umożliwiającym
emisję w telewizji, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów związanych
z przystosowaniem do emisji.
3. Filmy powinny posiadać czołówkę z tytułem oraz napisy końcowe zawierające nazwiska
twórców oraz napis „KONIEC”.
4. Filmy mogą być zgłaszane w szczególności przez wytwórnie filmowe, indywidualnych twórców
i producentów, stacje telewizyjne, placówki oświatowe.
5. Warunkiem dopuszczenia filmów do Konkursu jest przesłanie Karty zgłoszenia filmu,
której wzór stanowi Załącznik Nr 1 do Regulaminu.
Udział Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Festiwalu jest współfinansowany w ramach projektu nr Life 10 INF PL 677 pn. Ogólnopolska
kampania informacyjno-promocyjna „Poznaj swoją Naturę” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków instrumentu finansowanego
Life + oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
4
6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie filmów w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 21 marca 2014 roku (decyduje data wpływu na adres Biura Organizacyjnego
Organizatorów, o którym mowa w § 1 ust. 5 Regulaminu). Filmy nadesłane po tym terminie
nie wezmą udziału w Konkursie.
7. O dopuszczeniu filmów do udziału w Konkursie decyduje Komisja Selekcyjna.
8. Do selekcji, do dnia 21 marca 2014 roku na adres, o którym mowa w § 1 ust. 5 Regulaminu,
należy przesłać:
1) do kategorii EKOFILM 2014 - filmy na nośnikach DVD, BLURAY, DCP - w ilości:
a) cztery kopie na nośniku DVD, albo
b) trzy kopie na nośniku DVD + jedna kopia na nośniku BLURAY, albo
c) trzy kopie na nośniku DVD + jedna kopia na nośniku DCP;
2) do kategorii Natura 2000 - filmy na płytach DVD (2 kopie) i innych nośnikach,
o których mowa w ust. 2 pkt 4;
3) listy dialogowe i komentarz (w przypadku filmów zagranicznych);
4) fotosy wraz ze zgodą na ich wykorzystanie;
5
krótki opis filmu stanowiący propozycję tekstu do wykorzystania w materiałach
promocyjnych oraz noty biograficzne twórców;
6) zwiastun filmu o czasie do 3 minut przeznaczony do emisji w Internecie.
9. O dopuszczeniu filmów do udziału w Konkursie, Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni
za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w Karcie zgłoszenia filmu,
w terminie 2 tygodni od daty zakończenia prac Komisji Selekcyjnej. Lista Uczestników
zakwalifikowanych do Konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej: www.ndk.pl.
10. Koszty wysyłki filmów przesłanych do Konkursu oraz wszelkie opłaty przewozowe ponoszą
Uczestnicy Konkursu.
§ 5.
NAGRODY
1. Wszystkie
filmy zakwalifikowane
do
Konkursu
ocenia
Jury
Konkursowe
powołane
przez Organizatorów.
2. Filmy zgłoszone do obu kategorii konkursowych, o których mowa w § 1 ust. 3 Regulaminu,
zostaną ocenione według następujących kryteriów:
1) zgodności z zakresem tematycznym kategorii konkursowej;
2) jakości technicznej;
3) walorów artystycznych i estetycznych.
3. Decyzja Jury Konkursowego jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
4. Ogłoszenie decyzji Jury Konkursowego i rozdanie nagród odbędzie się w dniu zakończenia
Festiwalu.
Udział Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Festiwalu jest współfinansowany w ramach projektu nr Life 10 INF PL 677 pn. Ogólnopolska
kampania informacyjno-promocyjna „Poznaj swoją Naturę” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków instrumentu finansowanego
Life + oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
5
5. Jury
ma
Konkursowe
prawo
przyznać
nagrody,
wyróżnienia,
nagrody
specjalne
nieprzewidziane w Regulaminie, a przekazane do dyspozycji Organizatorów.
6. Organizatorzy przeznaczyli na nagrody za najlepsze filmy zgłoszone do Konkursu w kategorii
EKOFILM 2014 pulę w wysokości 15 000 złotych brutto.
7. Organizatorzy zastrzegają sobie, że decyzja Jury Konkursowego może skutkować brakiem
wyłonienia najlepszych filmów, co jest równoznaczne z rezygnacją z przyznania nagród.
8. GDOŚ przeznaczyła za najlepsze filmy zgłoszone w kategorii Natura 2000 następujące
nagrody:
1) finansowe w wysokości:
a)
I miejsce – 14 000 złotych brutto,
b)
II miejsce – 12 000 złotych brutto,
c)
III miejsce – 10 000 złotych brutto;
2) dodatkowa nagroda specjalna: emisja filmów, które zajęły miejsca I-III w telewizji
ogólnopolskiej lub regionalnej lub tematycznej.
9. Nagrody, o których mowa w ust. 8, finansowane są w ramach projektu nr LIFE 10 INF PL 677
pn.
Ogólnopolska
kampania
informacyjno-promocyjna
„Poznaj
swoją
Naturę”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków instrumentu finansowego Life+
oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
10. Warunkiem przekazania nagrody w kategorii Natura 2000 jest:
1) zgoda nagrodzonych Uczestników Konkursu na emisję filmów w telewizji wybranej
przez GDOŚ;
2) zgoda nagrodzonych Uczestników Konkursu na umieszczenie na początku i końcu emisji
informacji o finasowaniu emisji filmów ze środków projektu, o którym mowa w ust. 9.
11. Warunkiem
przekazania
nagrody
w
obu
kategoriach
Konkursu,
o
których
mowa
w § 1 ust. 3 Regulaminu, jest: uiszczenie przez nagrodzonych twórców zryczałtowanego
podatku dochodowego w wysokości 10% wygranej lub nagrody, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2
ustawy
z
dnia
26
lipca
1991
r.
o
podatku
dochodowym
od
osób
fizycznych
(Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.).
12. Koszty przyjazdu po odbiór nagród na miejsce wskazane przez Organizatora pokrywa
Uczestnik Konkursu.
§ 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian terminów związanych z przebiegiem prac
przygotowawczych i realizacją Konkursu.
2. Zgłoszenie filmów do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem postanowień
Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926,
Udział Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Festiwalu jest współfinansowany w ramach projektu nr Life 10 INF PL 677 pn. Ogólnopolska
kampania informacyjno-promocyjna „Poznaj swoją Naturę” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków instrumentu finansowanego
Life + oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
6
z późn. zm.) oraz przekazanie majątkowych praw autorskich w zakresie określonym
w ust. 6 i 7.
3. Uczestnicy
Konkursu
oświadczają,
iż
przysługują
im
majątkowe
prawa
autorskie
do zgłaszanych filmów i wyrażają zgodę na wykorzystanie ich w telewizji oraz pokazach
specjalnych organizowanych podczas Festiwalu.
4. Przeglądowe kopie filmów DVD pozostają w archiwum Festiwalu i bez pisemnej zgody
ich autorów mogą być wykorzystywane do pokazów niekomercyjnych: promocyjnych
i edukacyjnych.
5. Prawa autorskie do filmów zgłoszonych do Konkursu nie mogą być w żaden sposób
ograniczone ani naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku
niespełnienia tego warunku, autorzy filmów zobowiązani są załączyć do Karty zgłoszenia filmu
oświadczenia precyzujące sytuację prawną filmów. W przypadku zatajenia powyższych
informacji, Uczestnik Konkursu pokryje wszelkie koszty obsługi prawnej wynikającej
z ewentualnych roszczeń osób trzecich za naruszenie ich praw wobec Organizatorów
i/lub GDOŚ.
6. Uczestnicy Konkursu, których filmy zostały nagrodzone w kategorii EKOFILM 2014 wyrażają
zgodę w formie oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do Regulaminu,
na nieodpłatne, niekomercyjne wykorzystywanie ich filmów bez ograniczenia czasowego
i terytorialnego (z imieniem i nazwiskiem jej autora) na rzecz Organizatorów w celu promocji
przez Organizatorów lub podmioty trzecie działające na zlecenie Organizatorów, polskiej
przyrody i problemów ekologii na następujących polach eksploatacji:
1)
utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego
oraz techniką cyfrową;
2)
rozpowszechnianie, w tym we wszelkiego rodzaju mediach audiowizualnych oraz sieci
szerokiego dostępu (Internet);
3)
użyczenie lub najem oryginału albo wytworzonych egzemplarzy;
4)
publiczne wystawianie lub wyświetlenie.
7. Uczestnicy Konkursu, których filmy zostały nagrodzone w kategorii Natura 2000 wyrażają
zgodę w formie oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik Nr 3 do Regulaminu,
na nieodpłatne, niekomercyjne wykorzystywanie ich filmów (z imieniem i nazwiskiem
jej autora) na rzecz GDOŚ w celu promocji przez GDOŚ lub podmioty trzecie działające
na zlecenie GDOŚ, polskiej przyrody i obszarów Natura 2000, szczególnie w ramach emisji
nagrodzonych filmów w telewizji bez ograniczenia terytorialnego do dnia 30 marca 2015 roku,
na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalanie
i
zwielokrotnianie
techniką
drukarską,
reprograficzną,
zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową;
2) rozpowszechnianie, w tym we wszelkiego rodzaju mediach audiowizualnych oraz sieci
szerokiego dostępu (Internet);
Udział Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Festiwalu jest współfinansowany w ramach projektu nr Life 10 INF PL 677 pn. Ogólnopolska
kampania informacyjno-promocyjna „Poznaj swoją Naturę” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków instrumentu finansowanego
Life + oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
7
3) użyczenie lub najem oryginału albo wytworzonych egzemplarzy;
4) publiczne wystawianie lub wyświetlanie;
5) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp
w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
8. Od dnia 1 kwietnia 2015 roku, GDOŚ będzie korzystała z filmów, o których mowa w ust. 7,
wyłącznie na potrzeby niemające charakteru komercyjnego, przede wszystkim archiwizacyjne,
dokumentacyjne, informacyjne w ramach trwałości rozumianej jako utrzymanie efektu
rzeczowego i ekologicznego projektu, o którym mowa w § 5 ust. 9 Regulaminu,
poprzez udostępnianie na stronach internetowych GDOŚ.
9. Uczestnicy Konkursu, których filmy zostały nagrodzone w kategorii Natura 2000, wyrażają
zgodę na korzystanie z filmów w całości, jak również w postaci dowolnych fragmentów
(do 3 minut) w celu promocji przez GDOŚ lub podmioty trzecie działające na zlecenie GDOŚ,
polskiej przyrody i obszarów Natura 2000, szczególnie w ramach emisji nagrodzonych filmów
w telewizji, reklamie lub reportażu.
10. We wszystkich sprawach nieobjętych postanowieniami Regulaminu decydują Organizatorzy.
11. Organizatorzy zastrzegają sobie w uzasadnionych przypadkach prawo dokonania zmian
postanowień Regulaminu w każdym czasie. O dokonanych zmianach, Organizatorzy
poinformują poprzez ogłoszenie informacji na stronach internetowych Organizatorów i GDOŚ.
12. Karta zgłoszenia filmu do Konkursu znajduje się na stronie internetowej www.ndk.pl
w zakładce „Festiwale Warsztaty”, podzakładka „Ekofilm – 2014”.
13. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej www.ndk.pl
Udział Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Festiwalu jest współfinansowany w ramach projektu nr Life 10 INF PL 677 pn. Ogólnopolska
kampania informacyjno-promocyjna „Poznaj swoją Naturę” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków instrumentu finansowanego
Life + oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
8
Załącznik Nr 1 do Regulaminu
Wzór
KARTA ZGŁOSZENIA FILMU
Adres:
Nowogardzki Dom Kultury
Plac Wolności 7
72-200 Nowogard
tel. (091) 39-26-283 fax (091) 39-26-263
Należy przesłać Kartę zgłoszenia filmu wraz z kopiami filmu i dokumentami wymienionymi w § 4 ust. 8
pkt. 3-5 Regulaminu.
Płyty i materiały pozostają w archiwum Festiwalu i mogą być wykorzystywane w celach
niekomercyjnych.
Należy wypełnić pismem maszynowym lub drukowanym:
Kategoria:
……………………………………………………………………………………………………………………..
Tytuł:
..................................................................................................................................................................
Reżyser:
Udział Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Festiwalu jest współfinansowany w ramach projektu nr Life 10 INF PL 677 pn. Ogólnopolska
kampania informacyjno-promocyjna „Poznaj swoją Naturę” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków instrumentu finansowanego
Life + oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
9
...................................................................................................................................................................
Adres:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Nr tel./faxu/adres e-mail
...................................................................................................................................................................
CZAS TRWANIA FILMU: ...........................................
Zdjęcia ................................................ Montaż: ...........................................................
Muzyka ................................................. Rok produkcji: ...............................................
Akceptuję Regulamin oraz zgadzam się na umieszczenie moich danych osobowych w zbiorze danych
osobowych Organizatorów Konkursu oraz na ich przetwarzanie, wykorzystywanie i publikację
w wydawnictwach związanych z Festiwalem.
.........................................
miejscowość, data
.......................................................
czytelny podpis zgłaszającego film/-y
/pieczątka
Udział Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Festiwalu jest współfinansowany w ramach projektu nr Life 10 INF PL 677 pn. Ogólnopolska
kampania informacyjno-promocyjna „Poznaj swoją Naturę” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków instrumentu finansowanego
Life + oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
10
Załącznik Nr 2 do Regulaminu
Wzór
Oświadczenie
Ja, niżej podpisany/a niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne, niekomercyjne
wykorzystywanie mojego filmu pt. ……………………………*, nagrodzonego w kategorii EKOFILM
2014
(z
imieniem
i
nazwiskiem
jej
autora)
na
rzecz
Organizatorów
w
celu
promocji
przez Organizatorów lub podmioty trzecie działające na zlecenie Organizatorów, polskiej przyrody
i problemów ekologii bez ograniczenia czasowego i terytorialnego, na następujących polach
eksploatacji:
1)
utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego
oraz techniką cyfrową;
2)
rozpowszechnianie, w tym we wszelkiego rodzaju mediach audiowizualnych oraz sieci
szerokiego dostępu (Internet);
3)
użyczenie lub najem oryginału albo wytworzonych egzemplarzy;
4)
publiczne wystawianie lub wyświetlanie.
.........................................
miejscowość, data
.......................................................
czytelny podpis zgłaszającego film/y/pieczątka
* uzupełnić tytuł filmu
Udział Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Festiwalu jest współfinansowany w ramach projektu nr Life 10 INF PL 677 pn. Ogólnopolska
kampania informacyjno-promocyjna „Poznaj swoją Naturę” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków instrumentu finansowanego
Life + oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
11
Załącznik Nr 3 do Regulaminu
Wzór
Oświadczenie
Ja, niżej podpisany/a niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne, niekomercyjne
wykorzystywanie mojego filmu pt. ………………………………………….* nagrodzonego w kategorii
Natura 2000 (z imieniem i nazwiskiem jego autora) na rzecz GDOŚ w celu promocji przez GDOŚ
lub podmioty trzecie działające na zlecenie GDOŚ, polskiej przyrody i obszarów Natura 2000,
szczególnie w ramach emisji nagrodzonych filmów w telewizji bez ograniczenia terytorialnego do dnia
30 marca 2015 roku, na następujących polach eksploatacji:
1)
utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego
oraz techniką cyfrową;
2)
rozpowszechnianie, w tym we wszelkiego rodzaju mediach audiowizualnych oraz sieci
szerokiego dostępu (Internet);
3)
użyczenie lub najem oryginału albo wytworzonych egzemplarzy;
4)
publiczne wystawianie lub wyświetlanie;
5)
publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie
przez siebie wybranym.
.........................................
miejscowość, data
.......................................................
czytelny podpis zgłaszającego film/-y/pieczątka
* uzupełnić tytuł filmu/-ów
Udział Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Festiwalu jest współfinansowany w ramach projektu nr Life 10 INF PL 677 pn. Ogólnopolska
kampania informacyjno-promocyjna „Poznaj swoją Naturę” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków instrumentu finansowanego
Life + oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Podobne dokumenty