zapisz jako PDF - Grupa Biznes Polska

Komentarze

Transkrypt

zapisz jako PDF - Grupa Biznes Polska
Numer ogłoszenia: 12060691
A RCHI WA L N E
Kategoria ogłoszenia:
przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:
2016-05-31
Przedmiot ogłoszenia:
Kompleksowa usługa organizacji dwudniowego specjalistycznego szkolenia
Organizator:
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Adres:
ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa
Województwo / powiat:
mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo:
Polska
Telefon / fax:
22 578 44 71
E-mail:
Opis:
[email protected]
Przedmiot zamówienia: Kompleksowa usługa organizacji dwudniowego specjalistycznego szkolenia
komputerowego z zakresu Ms Excel z podziałem na 10 grup na dwóch poziomach zaawansowania:
średniozaawansowanym i zaawansowanym
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
I. Przedmiot zamówienia: kompleksowa usługa organizacji dwudniowego specjalistycznego szkolenia
komputerowego z zakresu Ms Excel z podziałem na 10 grup na dwóch poziomach zaawansowania:
średniozaawansowanym i zaawansowanym.
Uczestnicy szkolenia: pracownicy WUP w Warszawie zaangażowani we wdrażanie PO WER oraz RPO
WM.
Łączna ilość uczestników: łączna liczba uczestników wyniesie maksymalnie 89 osób
z podziałem na 10 grup i dwa poziomy zaawansowania: poziom średniozaawansowany oraz poziom
zaawansowany.
Rekrutacja na szkolenie przeprowadzona zostanie przez Zamawiającego. W sytuacji, gdy
w trakcie rekrutacji okaże się, że liczba chętnych do uczestnictwa w szkoleniu jest mniejsza niż 89 osób
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone proporcjonalnie do liczby uczestników.
Zamawiającemu przysługuje prawo zgłoszenia Wykonawcy na 1 dzień roboczy (do godz.12:00) przed
planowanym terminem szkolenia, rzeczywistej ilość zrekrutowanych uczestników, która będzie podstawą
do zapłaty. Zgłoszona liczba uczestników na dana grupę nie może być mniejsza niż 8 osób, ani większa
niż 12osób.
Wymiar czasu szkolenia: Każda grupa odbędzie dwudniowe szkolenie w formie warsztatów (ćwiczeń przy
komputerze). Szkolenia odbywać się będą w wymiarze 7 godzin zegarowych tj. w godz. od 8.00 - 15.00.
Każdorazowo podczas szkoleń odbędą się dwie przerwy kawowe
(każda po 15 minut) i jedna obiadowa (30 minut).
II. Zakres tematyczny szkolenia:
1. Pogłębienie znajomości programu MS Excel na poziomie średniozaawansowanym
i zaawansowanym:
poziom średniozaawansowany:
Powtórzenie podstaw: Wprowadzanie i edycja danych, wybieranie, wyszukiwanie komórek i grup komórek;
Kopiowanie, wklejanie, wypełnianie komórek i zakresów; Wstawianie i praca z prostymi obiektami (grafika,
ramka); Formatowanie graficzne. Typy danych i formatowanie według typu danych; Komentarze:
wstawianie, wygląd, edycja; Nazywanie komórek i zakresów.
Formuły: Najczęściej używane funkcje matematyczne; Adresowanie względne i bezwzględne; Funkcje
finansowe; Wybrane funkcje pomocnicze (czasu i daty, tekstowe); Funkcje logiczne; Funkcja warunkowa
jeżeli (prosta i zagnieżdżona).
Formatowanie warunkowe: Reguły oparte na wartościach komórek; Reguły oparte na formułach.
Sprawdzanie poprawności danych.
Analiza danych: Sortowanie i filtrowanie; Filtrowanie zaawansowane; Funkcja "wyszukaj pionowo";
Funkcja "sumy częściowe".
Przygotowanie arkusza do druku.
Zarządzanie skoroszytami.
Tabele przestawne i wykresy przestawne.
Tworzenie, edycja i uruchamianie makr.
poziom zaawansowany:
Powtórzenie podstaw j.w.
Tworzenie nazwanych obiektów, zarządzanie nazwami.
Walidacja danych.
Zaawansowane funkcje: Funkcje zagnieżdżone.
Zaawansowaną edycję danych.
Zaawansowane formatowanie danych, w tym formatowanie warunkowe.
Tabele przestawne i wykresy przestawne: Tworzenie tabeli i wykresów przestawnych; Grupowanie
danych; Analiza danych.
Pobieranie danych zewnętrznych: z baz danych; ze stron WWW; z innych skoroszytów; innych aplikacji.
Konsolidowanie danych.
Sprawdzanie poprawności danych.
Tworzenie zaawansowanych wykresów, także wykresów użytkownika.
Wykorzystanie makr do automatyzacji zadań w arkuszach, w tym m.in. ich rejestrowanie, edycję,
przypisywanie do przycisków oraz bezpieczeństwo makr;
Tworzenie i zastosowanie sum częściowych.
Drukowanie obszarów nieciągłych.
Śledzenie zmian.
Połączenia pomiędzy arkuszami/skoroszytami.
Zabezpieczanie skoroszytów/arkuszy/plików.
2. Zakres szkolenia ma obejmować zajęcia praktyczno - warsztatowe oraz uwzględniać czas na udzielenie
odpowiedzi na zadawane przez uczestników pytania.
III. Wymagania po stronie Wykonawcy:
1. Zapewnienie do realizacji szkoleń odpowiednio wykwalifikowanego trenera/trenerów, który spełnia
poniższe warunki:
1.1 Posiada wykształcenie wyższe.
1.2 Posiada doświadczenie trenerskie w prowadzeniu szkoleń z zakresu Ms Excel.
1.3 Przeprowadził min. 100 godzin szkoleń z zakresu znajomości programu komputerowego Ms Excel na
poziomie średniozaawansowanym i zaawansowanym.
2. Zapewnienie usługi gastronomicznej każdorazowo dla wszystkich uczestników szkolenia w postaci 3
przerw cateringowych w ciągu każdego dnia szkolenia. Dwie z nich będą miały charakter przerw
kawowych obejmujących: kawę (rozpuszczalna i mielona), herbatę (co najmniej 2 rodzaje do wyboru w
torebkach), cytrynę, cukier, mleko, wodę niegazowaną (w ilości co najmniej 0,25 l na osobę), wodę
gazowaną (w ilości co najmniej 0,25 l na osobę), soki owocowe (w ilości co najmniej 0,25 l na osobę),
ciastka drobne, ciasto, serwetki, bieżącą obsługę cateringową oraz jednej przerwy obiadowej w formie
bufetu (składającego się z zupy oraz 2 ciepłych dań do wyboru, w tym jedno wegetariańskie, napoi
bezalkoholowych - kompot lub sok) dla wszystkich uczestników szkolenia.
Obiad ma być serwowany w sali restauracyjnej hotelu/obiektu, w wydzielonym miejscu umożliwiającym
uczestnikom zjedzenie posiłku w grupie, przy stolikach. Posiłki muszą być serwowane w standardzie
odpowiadającym standardowi świadczenia usług gastronomicznych przez hotel, o co najmniej trzy
gwiazdkowym standardzie. Wykonawca przekaże Zamawiającemu celem akceptacji propozycje menu
najpóźniej na 3 dni przed terminem realizacji konkretnego szkolenia. Ostateczna propozycja menu
przedstawiona przez Wykonawcę winna być zaakceptowana dzień przed terminem realizacji szkolenia.
3. Zapewnienie miejsca szkoleniowego spełniającego poniższe wymagania:
3.1. Szkolenie będzie się odbywało w salach szkoleniowych mieszczących się w ośrodku szkoleniowym/
hotelu:
3.1.1. Odpowiadającym co najmniej trzygwiazdkowemu standardowi,
3.1.2. Zlokalizowanym w Warszawie, w odległości do 5 km od dworca Centralnego (wg wskazań Google
Maps dla drogi pokonywanej samochodem). Do miejsca szkolenia musi być zapewniony dogodny dojazd
środkami komunikacji miejskiej, jak najmniej przesiadek, przystanki usytuowane blisko obiektu
szkoleniowego.
3.2. Sala szkoleniowa musi posiadać:
3.2.1. Miejsca dla co najmniej 12 osób wyposażone w sprzęt komputerowy. Sprzęt komputerowy dostępny
w salach szkoleniowych powinien spełniać co najmniej minimalne wymagania zalecane przez producenta
MS Office 2010 z wystarczającą liczbą licencji
na oprogramowanie wykorzystywane przy realizacji szkoleń z zakresu MS Excel.
3.2.2. Wyposażenie w sprzęt multimedialny: rzutnik multimedialny, ekran, flipchart, zestaw markerów.
3.2.3. Możliwość zaciemnienia sal.
3.2.4. Oświetlenie, nagłośnienie.
3.2.5. Dostęp do Internetu.
3.2.6. Zaplecze sanitarne.
3.2.7. Dostęp do szatni.
Miejsce szkolenia będzie podlegało akceptacji Zamawiającego.
4. Przedstawienie do akceptacji Zamawiającego zakresu tematycznego szkolenia
na dwóch poziomach zaawansowania: poziom średniozaawansowany oraz poziom zaawansowany w
terminie co najmniej 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo
zmiany zakresu tematycznego szkolenia.
5. Przedstawienie do akceptacji Zamawiającego programu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych o
treści adekwatnej do omawianej tematyki, opatrzonych odpowiednimi logotypami w terminie co najmniej 6
dni roboczych od dnia podpisania umowy. Materiały muszą zastać opatrzone odpowiednimi znakami,
zgodnie z Księgą identyfikacji wizualnej znaki marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki
spójności na lata 2014 - 2015. Wszystkie znaki należy zamieścić w wersji pełno kolorowej.
6. Przygotowanie przez Wykonawcę certyfikatów lub zaświadczeń dotyczących ukończenia szkolenia.
Certyfikaty/ zaświadczenia Wykonawca wykona na podstawie listy uczestników przesłanej przez
Zamawiającego, co najmniej 1 dzień roboczy (do godz.12:00) przed planowanym terminem szkolenia
danej grupy. Kserokopie ww. dokumentów Wykonawca dostarczy do Zamawiającego w przeciągu 3 dni
roboczych od dnia wykonania usługi (szkolenia). Dodatkowo do Wykonawcy należy samodzielne
przekazanie oryginałów certyfikatów/ zaświadczeń po zakończonym szkoleniu.
7. Przygotowanie i dostarczenie Zamawiającemu ankiet oceniających szkolenie oraz sporządzenie na ich
podstawie raportu (wraz z umieszczeniem odpowiednich logotypów) z realizacji szkolenia w terminie 5 dni
roboczych od dnia wykonania usługi (szkolenia).
8. Przegotowanie list obecności na podstawie wykazu osób przesłanego przez Zamawiającego co
najmniej 1 dzień roboczy (do godz.12:00) przed planowanym terminem szkolenia danej grupy i
dostarczenie Zamawiającemu ich oryginałów w terminie 5 dni roboczych od dnia wykonania usługi
(szkolenia).
9. Zapewnienie każdemu uczestnikowi szkolenia materiałów pomocniczych:
9.1. Pamięć typu pendrive USB 2.0 o pojemności minimum 2 GB.
9.2. Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, zapisane na w/w pamięci typu pendrive USB 2.0.
9.3. Materiały pomocnicze i inne w wersji papierowej:
9.3.1. Program szkolenia.
9.3.2. Certyfikaty dla uczestników.
9.3.3. Ankiety.
9.3.4. Notatnik w formacie A4 i długopis.
10. Wystawienie oraz dostarczenie poprawnie wystawionych 2 faktur/rachunków, w terminie 5 dni
roboczych po wykonaniu całej usługi szkoleniowej. Za prawidłowo wystawioną fakturę/rachunek
Zamawiający uznaje:
10.1. Fakturę/rachunek, gdzie wskazano pełną nazwę Zamawiającego,
10.2. Fakturę/rachunek, gdzie widnieje data wystawienia i data sprzedaży przedmiotu umowy.
11. Oznakowanie materiałów szkoleniowych, programu, certyfikatów, list obecności, ankiet oraz
pomieszczeń, w których będzie prowadzone szkolenie ciągiem następujących znaków:
1. Znak Unii Europejskiej z Europejskim Funduszem Społecznym.
2. Znak Funduszy Europejskich.
3. Logo WUP z podpisem Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.
4. Logo Marki Mazowsze.
Znak Unii Europejskiej oraz Funduszy Europejskich zostanie zamieszczony zgodnie z Księgą identyfikacji
wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020.
Wszystkie znaki należy zamieścić w wersji pełno kolorowej.
12. Zapewnienie w czasie trwania szkolenia warunków odpowiadających przepisom z zakresu
bezpieczeństwa i higieny pracy.
Miejsce i termin składania ofert:
Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 09 czerwca 2016, do godziny 11:00,
drogą elektroniczną: e-mail [email protected], lub dostarczyć pod adres: Kancelaria Ogólna
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa.
Termin składania:
2016-06-09
Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: Zamówienie powinno zostać wykonane w okresie od momentu podpisania
umowy do 30 listopada 2016 r. w terminach ustalonych przez Zamawiającego w porozumieniu z
Wykonawcą - z wyłączeniem świąt, dni wolnych od pracy, sobót i niedziel.
Wymagania:
Oferta powinna zawierać ( określić wymagania, jakie powinni spełniać dostawcy w zakresie dokumentów i
oświadczeń np. posiadanie koncesji, zezwolenia, inne uprawnienia, doświadczenie ):
wycenę usługi, dane osobowe trenera (trenerów) wskazanego do realizacji usługi wraz z informacją o
wykształceniu i podaniem liczby godzin przeprowadzonych szkoleń z zakresu Ms Excel (Załącznik nr 1),
wykaz wykonanych usług szkoleniowych przez firmę szkoleniową w ciągu ostatnich 3 lat w zakresie
znajomości programu MS Excel na poziomie średniozaawansowanym i zaawansowanym (Załącznik nr 2a,
2b), informację o miejscu szkoleniowym (nazwa, adres, odległość od dworca Centralnego wg wskazań
Google Maps dla drogi pokonywanej samochodem, wyposażenie sal, itp.)(Załącznik nr 3).
Uwagi:
Kryteria oceny ofert: w załączniku
Kontakt:
Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe wymogi
dotyczące przedmiotu zamówienia:
telefonicznie pod numerem telefonu 22 578 44 71, droga elektroniczną: [email protected],
osoba do kontaktu: Marek Dybczak
Numer dokumentu:
ZZP.326-16/16/MD
Źródło:
Internet i własne
Załączniki:
ZIP
załącznik