zestawienie uwag do projektu

Komentarze

Transkrypt

zestawienie uwag do projektu
ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU
Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego
Lp.
1.
Zgłaszający
uwagi
Prezes
Narodowego
Funduszu
Zdrowia
Stanowisko
Treść uwagi
1. Proszę o wprowadzenie w najnowszym rozporządzeniu opisów dla kodów ICD-9 spójnych z opisami
zawartymi w Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD-9-CM (tożsamą z ICD-9 PL,
wersja 5.8).
2. Pozostawienie świadczeń: proteza dziecięca częściowa (23.2611), proteza dziecięca całkowita (23. 2612),
tylko w wykazie świadczeń ortodontycznych ograniczy dostępność do tych świadczeń (38 % tych świadczeń
w roku 2009 było wykonanych poza zakresem ortodoncji ), co wzbudzi protesty zarówno
świadczeniodawców, jak i świadczeniobiorców
3. Proponuję usunąć następujące procedury przysługujące kobietom w ciąży i w okresie połogu z „wykazu
świadczeń ogólnostomatologicznych udzielanych w znieczuleniu ogólnym” (Tabela nr 1.; Zał. nr 3 do
Rozporządzenia):
54.
Leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem 2 kanałów
(nie obejmuje opracowania i wypełnienia ubytku korony
zęba)
23.1308****
55.
Leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem 3 kanałów
(nie obejmuje opracowania i wypełnienia ubytku korony
zęba)
23.1309****
56.
Leczenie endodontyczne zęba z zakażonymi kanałami z
wypełnieniem 2 kanałów (nie obejmuje opracowania i
wypełnienia ubytku korony zęba)
23.1312****
57.
Kiretaż otwarty – w obrębie 1/4 uzębienia (nie obejmuje
znieczulenia oraz zaopatrzenia rany)
23.1608****
60.
Założenie opatrunku paradontologicznego – każde 3 kolejne
przestrzenie międzyzębowe
23.1620****
63.
Usunięcie złogów nazębnych nie częściej niż 1 raz na 6
miesięcy w obrębie całego uzębienia
23.1601b*****
ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU
Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego
64. Badanie kontrolne nie częściej niż 1 raz na kwartał
23.0102*****
**** świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobietom w ciąży
i w okresie połogu, który trwa 42 dni od dnia porodu
***** świadczenie jest udzielane kobietom w ciąży i w okresie połogu, który trwa 42 dni od dnia porodu
ponieważ znieczulenie ogólne u kobiet w ciąży nie jest wskazane i może budzić kontrowersje środowiska
medycznego.
4. W „wykazie świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku
życia”” (Tabela nr 1.; Zał. nr 2 do Rozporządzenia), „Lp. 53” powinien zmienić brzmienie na „Lp. 52”.
5. W „wykazie świadczeń ortodoncji dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia”” (Tabela nr
1.; Zał. nr 6 do Rozporządzenia) objaśnienie „Leczenie ortodontyczne wad zgryzu z zastosowaniem aparatu
do zdejmowania jedno- i dwuszczękowego do ukończenia 12. roku życia; kontrola wyników leczenia po jego
zakończeniu w tak zwanym okresie retencji do ukończenia 13. roku życia (dotyczy dzieci leczonych w ramach
świadczeń gwarantowanych); raz w roku kalendarzowym naprawa aparatu ortodontycznego wykonanego w
ramach świadczeń gwarantowanych do ukończenia 13. roku życia (nie przysługuje wymiana i naprawa
aparatu ortodontycznego uszkodzonego z powodu nieprawidłowego użytkowania).”, jest nieprecyzyjne, oraz
zostało przypisane tylko niektórym procedurom, podczas gdy na podstawie rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 24 listopada 2004 r., w sprawie wykazu gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty
i materiałów stomatologicznych oraz rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia do tych świadczeń
(Dz.U.04.261.2601), świadczenia ortodoncji przysługiwały dzieciom do ukończenia 12 roku życia. Projekt
zmiany
Rozporządzenia
(podobnie
jak
obecnie
obowiązujące Rozporządzenie)
rozszerza
grupę
świadczeniobiorców, którym przysługują świadczenia ortodoncji, o tych pomiędzy rokiem 13 a 18 rokiem
życia. W związku z powyższym proponuję do procedur z zakresu ortodoncji wprowadzić opisy zgodnie z
ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU
Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego
propozycją zawartą w załączniku (tabela granatowa – kolumna „Uwagi”), np.:
65
89
98
Rentgenodiagnostyka - zdjęcie
pantomograficzne z opisem
Obejmuje: wykonanie
techniczne zdjęcia
Wycisk jednej szczęki dla
diagnozy, planowania i
kontroli
Naprawa aparatu z wyciskiem
23.0304
23.2302
23.2502
Świadczenie przysługuje1 raz w trakcie całego
leczenia ortodontycznego, tj. do ukończenia 12.
roku życia.
Świadczenie przysługuje w powiązaniu ze
świadczeniami stomatologicznymi
finansowanymi ze środków publicznych
W ramach leczenia ortodontycznego
świadczenie przysługuje do ukończenia 12. roku
życia
Naprawa ruchomego aparatu ortodontycznego
wykonanego w ramach świadczeń
gwarantowanych do ukończenia 13. roku życia
przysługuje raz w roku kalendarzowym (nie
przysługuje wymiana i naprawa aparatu
ortodontycznego uszkodzonego z powodu
nieprawidłowego użytkowania)
Zarówno zdjęcie pantomograficzne, jak i cefalometryczne jest niezbędne w trakcie leczenia ortodontycznego
– stąd propozycja aby przysługiwały one do ukończenia 12. roku życia, jeśli nie będzie zapisów
ograniczających – świadczeniodawcy będą mieli podstawę wykonywać przedmiotowe procedury w ramach
środków z NFZ, dzieciom i młodzieży do 18. roku życia – czyli tym którym leczenie ortodontyczne już nie
przysługuje, (zgodnie z tym na co wskazuje nazwa wykazu świadczeń ortodoncji), bez powiązania ich z
innymi świadczeniami stomatologicznymi finansowanymi ze środków publicznych.
6. W przypadku procedur: 23.1203, 23.1204, 23.1205, 23.1208, 23.1210, 23.1308, 23.1309, 23.1312, nie
wprowadzono zapisu, który funkcjonował w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 listopada 2004 r., w
sprawie wykazu gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych oraz rodzaju
dokumentu potwierdzającego uprawnienia do tych świadczeń, tj. „Leczenie endodontyczne obejmujące
wszystkie zęby z wyłączeniem leczenia zębów z miazgą zgorzelinową posiadających trzy i więcej
kanałów” (nagłówek) – zapis ten uwzględniono w przypadku przedmiotowych procedur, w załączniku
(tabela granatowa - kolumna „uwagi”).
ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU
Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego
7.Przywrócono czasokres przysługiwania leczenia protetycznego, bez przywrócenia zapisu, że przewidziany
materiał to akryl – zapis ten uwzględniono w przypadku przedmiotowych procedur, w załączniku (tabela
granatowa - kolumna „uwagi”).
8. Nie można się zgodzić z pkt 3. „Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i
budżety jednostek terytorialnego” Oceny Skutków Regulacji, tj. że „projektowane regulacje nie będą miały
wpływu na budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego, gdyż wykaz świadczeń
gwarantowanych w niniejszym rozporządzeniu jest tożsamy z zakresem świadczeń opieki zdrowotnej”,
ponieważ poprzez brak limitów np. czasokresu w obecnym Rozporządzeniu, tj. z dnia 30 sierpnia 2009 r.
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1144),
uprawniały większą grupę świadczeniodawców do świadczeń gwarantowanych.
9. W nawiązaniu do pisma nr NFZ/CF/DSOZ/2010/073/0246/W/08493/KBW z dnia 29 kwietnia 2010 r.,
(kopia w załączeniu) wnioskuję o usunięcie załączników 10 i 11 do Rozporządzenia, ponieważ są one
powieleniem procedur z wykazu świadczeń gwarantowanych, a jednocześnie są niezrozumiałe dla
świadczeniodawców.
10.W drugiej edycji klasyfikacji ICD-9 CM z roku 1999 istniały pod jednym kodem 2 procedury, tj.

„23.1501 Odbudowa zniszczonego, złamanego kąta w zębach siecznych (Nie obejmuje:
opracowania ubytku)” oraz

„23.1501 Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba mlecznego”.
W trzeciej edycji klasyfikacji ICD-9 CM z roku 2007, została tyko jedna z tych procedur, tj. 23.1501
Odbudowa zniszczonego, złamanego kąta w zębach siecznych (Nie obejmuje: opracowania ubytku) –
ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU
Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego
dlatego też proponuję usunąć literkę „b” z przedmiotowego kodu.
11. W warunkach realizacji świadczeń poszczególnych zakresów świadczeń gwarantowanych, w przypadku
kategorii „Sprzęt i wyposażenie”: „wstrząsarka do amalgamatu” proponuję dopisać „w miejscu
udzielania świadczeń”.
2.
Prof. Dr hab.
Renata GórskaKonsultant
Krajowy w
Dziedzinie
Periodontologii
1. W przedłożonym projekcie rozporządzenia nie zostały uwzględnione żadne ze zgłaszanych podczas
trwania prac nad projektem uwag kierowanych przez konsultanta krajowego w dziedzinie periodontologii do
Ministerstwa Zdrowia oraz Agencji Oceny Technologii Medycznych. Uwagi te były kierowane zgodnie z
prośbami pisemnymi obu tych Instytucji. Dotyczyły one przede wszystkim stworzenia trybu do kierowania
leczonych przez periodontologa osób na badania dodatkowe krwi w uzasadnionych przypadkach oraz w celu
realizacji radiologicznej diagnostyki przeglądowej (zdjęcie Rtg pantomograficzne), jako niezbędnych do
prawidłowego leczenia periodontologicznego zgłaszających się osób.
2. Ujęcie w warunkach realizacji świadczeń periodontologicznych bezwzględnej konieczności zatrudnienia
wykwalifikowanego personelu pomocniczego bez określenia źródła finansowania wynagrodzenia dla tych
osób doprowadzi do pogłębienia obecnej sytuacji niedofinansowania świadczeń periodontologicznych co
będzie miało wyraźne odzwierciedlenie w spadku dostępności do tych świadczeń.
3.
4.
Minister
Finansów
Rządowe
Centrum
Legislacji
Pkt 3 Oceny Skutków Regulacji powinien zostać uzupełniony o informację dotyczącą ewentualnego wpływu
projektowanej regulacji na budżet Narodowego Funduszu Zdrowia
1.Poza upoważnieni ustawowym znajduje się zawarte w załącznikach nr 3-5 w tabelach 2 – Warunki
realizacji świadczeń… - Personel pomocniczy – wskazanie dotyczące osób które ukończyły studia wyższe
na kierunku lub w specjalności higiena stomatologiczna obejmujące co najmniej 1 688 godzin kształcenia w
zakresie higieny stomatologicznej i uzyskały tytuł licencjata, lub na kierunku lub w specjalności higiena
ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU
Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego
5.
Konsultant
Krajowy w
dziedzinie
stomatologiczna rozpoczęte przed dniem 31 sierpnia 2009 r. Przedmiotowe rozporządzenie powinno
określać warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego, a nie kwestie
dotyczące uzyskania kwalifikacji. Żaden obowiązujący akt normatywny dotyczący uzyskiwania kwalifikacji
nie przewiduje uzyskania jej w specjalności higiena stomatologiczna, jak również nie obliguje uczelni
wyższej do ustalenia programu kształcenia w zakresie higieny stomatologicznej obejmującej 1 688 godzin.
Warunek dotyczący osób, które ukończyły studia wyższe na ww. kierunku lub w specjalności należy usunąć
z wykazów.
2. Nie jest jasne dlaczego tylko w niektórych pozycjach wykazów świadczeń nie występuje dookreślenie
świadczeń finansowanych ze środków publicznych jako świadczeń stomatologicznych (np. w załączniku nr
1 w kolumnie 2 –Nazwa świadczenia gwarantowanego – poz. 5 i 6). Należy ujednolicić sformułowania
przyjmując albo „przysługuje wyłącznie w połączeniu ze świadczeniami finansowanymi ze środków
publicznych” albo „przysługuje wyłącznie w połączeniu ze świadczeniami stomatologicznymi
finansowanymi ze środków publicznych”.
3. W załączniku nr 2 w objaśnieniach wskazano, że świadczenie (**) jest udzielane z wyłączeniem zębów
przedtrzonowych i trzonowych u osób powyżej 18 roku życia, jednakże należy zauważyć, że załącznik 2
określa wykaz świadczeń ogólno stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia. W
związku z powyższym należy rozważyć usunięcie z tego wykazu powyższego ograniczenia lub jeśli jest to
omyłka zastąpić wyraz „powyżej” wyrazami „do ukończenia”.
4. Mając na uwadze, że w projekcie proponuje się zmianę zakresu i warunków realizacji świadczeń
gwarantowanych (np. pozostawienie tylko w wykazie świadczeń ortodoncji dla dzieci i młodzieży do
ukończenia 18 roku protez dziecięcych częściowych i całkowitych, a wykreślenie ich z pozostałych
wykazów) powstają wątpliwości co do możności realizacji zawartych umów na podstawie dotychczasowych
przepisów w aspekcie zgodności z proponowanymi zmianami w wykazach świadczeń gwarantowanych z
zakresu leczenia stomatologicznego. W tej sytuacji właściwe wydaje się zaproponowanie rozważenia
wprowadzenia przepisu przejściowego regulującego kwestię umów zawartych przed dniem wejścia w życie
proponowanego rozporządzenia.
5. Do projektu rozporządzenia należy dołączyć wnioski podmiotów, które zgłosiły zainteresowanie pracami
nad projektem w trybie przepisów o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, a także
informację o kolejności wniesienia tych zgłoszeń lub informację o ich braku – zgodnie z § 10 ust. 6a
Regulaminu pracy Rady Ministrów.
Proponuje ponowną nowelizację, w której będzie możliwe wpisanie brakujących świadczeń
stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia, a także uporządkowanie
nazewnictwa stomatologicznych świadczeń specjalistycznych oraz gwarantowanych w zakresie
ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU
Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego
6.
stomatologii
dziecięcej Prof.
Dr hab. med.
Barbara
Adamowicz Klepalska
Konsultant
Krajowy w
dziedzinie
ortodoncji Prof.
Dr hab. n. med.
Grażyna Śmiech
- Słomkowska
merytorycznym, jak i w zgodności z językiem polskim.
Dlaczego w załącznikach nr 1-9 z Tabeli nr 2 usunięte zostały „Warunki dodatkowe” przypisane do miejsca
udzielania świadczeń lub dostępności w lokalizacji?
Załącznik nr.3
Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych udzielanych w znieczuleniu ogólnym oraz warunki ich
realizacji
Kod świadczenia: 23.1706 – operacyjne odsłonięcie zatrzymanego zęba z założeniem elementu
umożliwiającego sprowadzenie zęba do łuku. Zapis do wykreślenia. Odsłonięcie zatrzymanego zęba oraz
przyklejenie ortodontycznego zaczepu jest wykonywane w znieczuleniu miejscowym z bardzo dobrymi
wynikami. Moim zdaniem nie jest uzasadnione
wykonywanie tego
ambulatoryjnego zabiegu w
znieczuleniu ogólnym.
Kod świadczenia : 23.1707 – operacyjne usuniecie zawiązków zębów ze wskazań ortodontycznych. Nie
ma wskazań do wykonywania takiego zabiegu ze względów ortodontycznych. Ze wskazań ortodontycznych
w przypadku tzw. stłoczeń późnych u niektórych osób usuwane są zęby stałe trzecie trzonowe. Zabieg ten
wykonywany jest po 18 roku życia. Usuwanie zawiązków zębów stałych nie jest wskazane nawet w
przypadkach zespołów wad wrodzonych np. dysplazji obojczykowo-czaszkowej.
Załącznik nr 6.
Wykaz świadczeń ortodoncji dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia oraz warunki ich
realizacji.
Leczenie ortodontyczne z zastosowaniem zdejmowanych aparatów przysługuje dzieciom do ukończenia 12
roku życia z możliwością kontroli wyników leczenia w 13 roku życia. Uważam, że treść załącznika powinna
ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU
Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego
być następująca: Wykaz świadczeń ortodontycznych dla dzieci do ukończenia 12 roku życia.
W objaśnieniach mógłby zostać dotychczasowy zapis dotyczący kontroli wyników lecenia w 13 roku życia.
Także w warunkach realizacji świadczeń w punkcie 2. Sprzęt i wyposażenie. Do właściwego wykonywania
procedur z zakresu leczenia ortodontycznego oraz ze względu na bezpieczeństwo pacjenta, potrzebny jest
unit stomatologiczny. Inne elementy wyposażenia gabinetu powinny być wykreślone.
W aktualnie przedłożonym projekcie rozporządzenia nie ma zapisów umożliwiających postępowanie
profilaktyczne. Zapobieganie nieprawidłowościom zgryzu w okresie przedszkolnym pozwala zmniejszyć
wskazania do leczenia ortodontycznego w okresie szkolnym o 30%.
Kod świadczenia: 23.0401 - znieczulenie miejscowe powierzchniowe jako samodzielne znieczulenie
przysługujące w powiązaniu ze świadczeniami stomatologicznymi finansowanymi ze środków
publicznych
Zapis do wykreślenia. Podczas leczenia ortodontycznego w zakresie przewidzianym na świadczenia
gwarantowane nie ma wskazań do wykonywania jakichkolwiek znieczuleń.
Kod świadczenia : 23.0304- zdjęcie pantomograficzne wraz z opisem -1 raz w trakcie całego leczenia
ortodontycznego. W leczeniu ortodontycznym są niezbędne dwa zdjęcia pantomogficzne : pierwsze w
celach diagnostycznych i drugie na zakończenie leczenia. W wieku 11-12 lat konieczna jest ocena okresu
kształtowania się postaci zgryzu w uzębieniu stałym.
Uwaga : opis zdjęcia jest wykonywany przez lekarza ortodontę.
Kod świadczenia: 87.17 –zdjęcie cefalometryczne 1 raz w trakcie całego leczenia ortodontycznego w
uzasadnionym przypadku
Kod świadczenia: 23.2327 Analiza telerentgenogramu
Analizę telerentgenogramu czyli zdjęcia cefalometrycznego wykonuje lekarz ortodonta.
Należy więc
ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU
Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego
zapisać w kodzie 87.17 słowa „ z opisem” . Procedurę 23.2327 należy skreślić.
Kod świadczenia: 23.2310 - utrzymywacz przestrzeni jako samodzielne postępowanie. Utrzymywacz
przestrzeni jest aparatem stałym wykonywanym w celu umożliwienia wyrośnięcia najczęściej drugiego zęba
przedtrzonowego w żuchwie. Taki sam efekt można uzyskać przy pomocy protezy częściowej. Na podstawie
moich obserwacji utrzymywacze przestrzeni nie były stosowane. Uważam, że to świadczenie powinno być
wykreślone.
Kod świadczenia 23.2312: środki do wprowadzenia pojedynczego zęba do łuku po chirurgicznym jego
odsłonięciu – z wyłączeniem aparatów stałych. Należy usunąć słowa „ z wyłączeniem aparatów stałych”.
Wprowadzenie do łuku zęba zatrzymanego po jego chirurgicznym odsłonięciu przy pomocy aparatu
zdejmowanego trwa średnio 2-3 lata, koszty są dużo wyższe (samo wykonanie aparatu przez technika
wynosi od 200-300 złotych) a wynik jest często niezadowalający, podczas gdy przy użyciu segmentowego
aparatu stałego czas leczenia trwa średnio do 12 miesięcy, koszty potrzebnych elementów zamkną się w
kwocie 100-150 zł a uzyskane wyniki są dobre i trwałe.
W kodach świadczeń : 23.2401, 23.2402, 23.2406, 23.2502 i 23.2503 – należy słowo ruchomym zastąpić
słowem zdejmowanym.
Aparaty te pacjent sam zdejmuje i nakłada w odróżnieniu od aparatów
przyklejonych do szkliwa zębów.
Kod świadczenia: 23.2308 – korekcyjne szlifowanie zębów . Należy dodać po słowie zębów słowo
mlecznych. W ortodoncji jest to zabieg wykonywany w zębach mlecznych ułatwiający uzyskanie
korzystnego układu dolnego łuku zębowego w relacji do łuku górnego.
Jest to jeden z zabiegów wykorzystywanych w profilaktyce ortodontycznej.
7.
Porozumienie
Zielonogórskie
Federacja Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie zgłasza następujące
uwagi do projektu rozporządzenia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z
ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU
Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego
Federacja
Związków
Pracodawców
Ochrony
Zdrowia
zakresu leczenia stomatologicznego:
a)świadczenia dotyczące protez dziecięcych nie powinny być ograniczone jedynie do kontraktów
ortodontycznych. Powinna być możliwość realizacji tych świadczeń (23.2611 , 23.2612) także w
kontraktach ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do 18-go roku życia oraz w kontraktach
protetycznych,
b)konieczne jest wprowadzenia wskaźników korygujących (1,4) przy procedurach stomatologicznych
wykonywanych dzieciom np. do 14 roku życia. Na specyfikę pracy z dziećmi składa się m.in.:
- aspekt psychologiczny pracy z dziećmi oraz emocjonalny charakter każdej wizyty dziecka u dentysty,
- konieczność wydłużenia czasu wizyty małego pacjenta – adaptacja,
- większe straty materiałowe- kilkukrotnie zakładane wypełnienia, opatrunki, wypełniane kanały z uwagi na
słabą współpracę lub zupełny brak współpracy,
- większe narażenie na zniszczenie sprzętu w następstwie zagryzania pracującej turbiny, strącenia urządzeń
przez niespokojne dziecko ( lampy polimeryzacyjne, końcówki turbinowe itp.),
- więcej wizyt z jedną procedurą ( wizyty bez punktów),
- praca z dziećmi jest bardziej stresująca i wymaga większej cierpliwości i doświadczenia ze strony zespołu
stomatologicznego,
- praca z dziećmi niejednokrotnie wymaga większej ilości materiałów pomocniczych jak ślinociągi,
wałeczki ligniny, silikonowe kliny do stabilizacji rozwarcia szczęk, kubeczki jednorazowe i rękawice
diagnostyczne,
- znacznie wydłużonym czasie wykonywania analogicznej procedury w porównaniu do dorosłego,
- konieczność zmotywowania małego pacjenta poprzez wręczenie nagrody, dyplomu itp.
ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU
Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego
Poza tym, wprowadzenie współczynnika konieczne jest ze względu na poszerzenie katalogu świadczeń i
materiałów gwarantowanych, o leczenie próchnicy zębów przednich z wykorzystaniem droższych
materiałów kompozytowych światłoutwardzalnych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008r.
bez przekazania na te świadczenia dodatkowych środków finansowych oraz wobec zmniejszenia wartości
punktowej niektórych procedur stomatologicznych w roku 2008 w porównaniu z rokiem 2007, w tym w
szczególności : Nr procedury 23. 1006- lakierowanie zębów zmniejszenie o 40%, 23.1008- impregnacja
zębiny w zębie mlecznym zmniejszenie o 85%, 23.1101- leczenie próchnicy powierzchniowej zmniejszenie o
48%, 23. 1604- płukanie kieszonki dziąsła i aplikacja leku zmniejszenie o 40%, 23.2308- korekcyjne
szlifowanie zębów zmniejszenie o 10%.
c) procedura 23.0301 (zdjęcie zębowe zewnątrzustne) stwarza wiele sytuacji konfliktowych. Po pierwsze jest
świadczeniem limitowanym. Niejednokrotnie do właściwego leczenia endodontycznego jednego zęba
konieczne jest wykonanie większej ilości zdjęć. Po drugie w chwili wystawiania skierowania nie możemy
jednoznacznie określić czy wykonane zdjęcie pomocne będzie przy świadczeniu zakwalifikowanym jako
gwarantowane np. ekstrakcja zęba ,czy też przy świadczeniu nie zakwalifikowanym jako gwarantowane w
całości finansowanym przez świadczeniobiorcę i powinno być również odpłatne dla pacjenta.
d) podział próchnicy zębów w zależności od stopnia zaawansowania procesu przedstawia się następująco:
- próchnica początkowa
- próchnica powierzchowna
- próchnica średnia
- próchnica głęboka
W katalogu świadczeń gwarantowanych brak jest procedury leczenia próchnicy początkowej polegającej na
remineralizacji. Natomiast leczenie próchnicy powierzchownej w zębach stałych najczęściej polega na
mechanicznym opracowaniu tak jak pozostałych dwóch: średniej i głębokiej. W zębach mlecznych
natomiast dopuszczalny jest zmodyfikowany zabieg remineralizacji.
ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU
Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego
Należy zatem dopisać do wykazu świadczeń gwarantowanych świadczenie leczenie próchnicy początkowej.
e) w wykazie procedura 23.1505 Całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku zęba na 3
powierzchniach zgodnie z objaśnieniem obejmuje powierzchnie: M - mezjalną, O - okluzyjną, D - dystalną
(MOD). Tymczasem siekacze i kły mają oprócz powierzchni mezjalnej i dystalnej także powierzchnie
wargową i podniebienną (językową) oraz brzeg sieczny czego nie uwzględniono w objaśnieniu.
f) procedury 23.1311 (Leczenie endodontyczne zęba z zakażonym kanałem z wypełnieniem 1 kanału (nie
obejmuje opracowania i odbudowy ubytku korony) oraz 23.1312 ((Leczenie endodontyczne zęba z
zakażonym kanałem z wypełnieniem 2 kanałów (nie obejmuje opracowania i odbudowy ubytku korony) są
niezrozumiałe ponieważ nie odpowiadają żadnemu ze znanych podziałów chorób miazgi zęba.
Obowiązujący podział chorób miazgi przyjęty w większości krajów reprezentowanych w
międzynarodowych towarzystwach (Europejskie Towarzystwo Endodontyczne i Światowe Towarzystwo
Endodontyczne) przedstawia się następująco: pulpopatie odwracalne( początkowo ograniczone stany
zapalne miazg w próchnicy, starcia zębów i obnażeń miazgi) i nieodwracalne ( zaawansowane stany zapalne
(miazga żywa) oraz martwica i zgorzel (miazga martwa).
g) w wykazie świadczeń gwarantowanych brak możliwości udzielenia porady dentystycznej (poza
kontraktami specjalistycznymi) z wypisaniem recepty bez wykonania innych świadczeń.
8.
Uwagi prywatne
Ad. 1,2,3,4 zmiana zapisu z 1 raz na 5 lat na 1 raz na 3 lata –otrzymuje wnioski pacjentów o wykonanie
nowych uzupełnień protetycznych przed upływem 5 lat. Wszystkie przypadki są badane przez konsultanta
wojewódzkiego, który stwierdza konieczność wykonania nowych protez. Ponieważ zgodnie z wyrokiem
WSA z 13 grudnia 2007 r. sygn. akt: VII SA /Wa 1746/07 NFZ nie ma prawa do odmowy wykonania
protezy przed upływem określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia okresu jeśli jest to uzasadnione
medycznie. Trzyletni okres na pewno zmniejszyłby liczbę przypadków, gdzie według lekarza prowadzącego
leczenie protezy używane przez dłuższy czas z powodów medycznych nie nadają się do dalszego
użytkowania,a obligatoryjnie kierowane są przez Oddział NFZ do konsultanta wojewódzkiego przed
wydaniem zgody na ponowne wykonanie uzupełnień protetycznych w ramach ubezpieczenia.
Ad. 8, 9 wnioskujemy o umożliwienie wykonywania tego świadczenia w dotychczasowych zakresach
ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU
Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego
ponieważ to świadczenie przysługuje do 18 roku życia, a lekarze ortodonci wykonujący to świadczenie w
przypadku hipodoncji nie wykonują tego świadczenia u młodzieży, kierując pacjentów do poradni
protetycznych.
AD. 11 wskazane byłoby pozostawienie ilości zdjęć zębowych zewnątrzustnych bez ograniczeń, a
limitowanie tylko przez wskazania medyczne i powiązanie ze świadczeniami finansowanymi ze środków
publicznych.
Ponadto pomocne przy rozliczaniu świadczeń byłoby sprecyzowanie sformułowań:
1. „obejmuje każdą wizytę” na świadczenie wykazywane jeden raz podczas każdej wizyty, jeżeli
założeniem było jednokrotne wykazywanie świadczenia bez względu na ilość zmian i ich
lokalizacje w jamie ustnej, w przypadku leczenia zmian na błonie śluzowej i płukania kieszonek
dziąsłowych;
2. „Profilaktyka profesjonalna próchnicy, w tym profesjonalna profilaktyka fluorkowa” - szczegółowe
opisanie jakie czynności wchodzą w zakres tego świadczenia oraz określenie ile razy należy
powtarzać zabiegi w ramach jednego świadczenia jeśli wybrana przez lekarza metoda profilaktyki
fluorkowej
wymaga
powtórzeń
w określonych odstępach czasu;
3. „Zastosowanie działań zapobiegającym wadom zgryzu – profilaktyka ortodontyczna” szczegółowe
opisanie jakie czynności wchodzą w zakres tego świadczenia;
Ważne dla NFZ jako płatnika jest też wprowadzenie obowiązku sprawozdawania powierzchni zęba na
której zakładano wypełnienie – pozwoliłoby to na odróżnienie podczas weryfikacji sprawozdań 2 wypełnień
założonych na innych powierzchniach tego samego zęba od tzw. „dubli” czyli świadczeń omyłkowo
podwójnie wykazanych w sprawozdaniu, które są automatycznie wychwytywane podczas weryfikacji
sprawozdań jako nieprawidłowo wykazane i wymagające korekty sprawozdania.
9.
Pani Marta –
Grzywacz Banaś
Lekarz dentysta
Proszę o uwzględnienie uwag do projektu:
I.
Użyta w projekcie rozporządzenia MZ nomenklatura nie jest w pełni kompatybilna z nomenklaturą
ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU
Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego
używaną dotychczas w NFZ, która stanowi, że leczenie stomatologiczne to rodzaj, na który
składają się zakresy: świadczenia ogólnostomatologiczne, świadczenia ortodoncji np. Brak
spójności w kodach procedur skutkuje problemami z tworzeniem słowników do rozliczania
procedur,
w
następnych
latach uniemożliwia
to
tworzenie
prawidłowych zestawień
porównawczych. Zasadne wydaje się uporządkowanie systemu kodów aby był on zgodny z
obowiązującą klasyfikacją ICD-9, w. 5.8.
Uwagi poniżej w tabeli:
kod
procedury
opis procedury wg ICD-9, w. 5.8
wg ICD-9, w.
5.8
23.1703
23.1810
opis
zamieszczony
PROJEKCIE
w
UWAGI
Określenie
„głęboko
Usunięcie głęboko złamanego zęba Usunięcie
zęba
przez złamany”
powoduje
poprzez
dłutowaniedłutowanie
konieczność różnicowania tej
wewnątrzzębodołowe
przy wewnątrzzębodołowe
przy procedury i przypadki ze
zastosowaniu wierteł, dźwigni
zastosowaniu wierteł, dźwigni złamanym zębem i głęboko
złamanym zębem.
Procedury chirurgiczne jak
np. usuniecie zęba powinny
Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany Chirurgiczne
zaopatrzenie
zawierać dopisek czy już
obejmującej do 2-3 zębodołów małej rany obejmującej do 3
zawierają szycie rany w
włącznie z opracowaniem i szwami
zębodołów łącznie ze szwem
ramach
kompleksowej
procedury
ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU
Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego
23.1812
Chirurgiczne zaopatrzenie dużej,
Chirurgiczne
zaopatrzenie
albo znacznie zanieczyszczonej rany
dużej,
albo
znacznie
w obrębie połowy szczęki włącznie z
zanieczyszczonej rany
opracowaniem i szwami
obecnie obowiązujący kod
procedury
to
23.1501b.
Istotnie, celowe wydaje się
stworzenie
na
zasadzie
analogii,
procedury:”
Całkowite opracowanie i
odbudowa
ubytku
zęba
mlecznego” – bo takiej
opracowanie
i procedury nie ma w słowniku
ubytku
zęba ICD-9. Jednak ze względu na
dbałość o czystość danych,
zasadne
wydaje
się
wprowadzenie nowego kodu,
nie będącego kopią już
oficjalnie
używanych
w
obowiązującym słowniku ICD9), i bezwzględnie mającego
ten sam format jak oryginalne
kody, np.23.1513.
23.1501
Całkowite
Odbudowa zniszczonego, złamanego
odbudowa
kąta w zębach siecznych
mlecznego
23.1601
procedura
wymaga
Usunięcie złogów nazębnych z
uporządkowania
z
Usunięcie złogów nazębnych z 1 1 łuku zębowego 1 raz w
uwzględnieniem odrębnego
łuku zębowego
okresie 12 miesięcy w obrębie
czasookresu dla kobiet w
całego uzębienia
ciąży
II.
Wprowadzone rozporządzeniem MZ wykazy
świadczeń gwarantowanych zawierają grupę
ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU
Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego
nowododanych świadczeń profilaktycznych. Brak jednak stosownych odniesień do rozporządzenia
w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dziennik Ustaw z
2009 r. Nr 139 poz. 1133). § 5 przywołanego rozporządzenia stanowi, iż dentysta ma
współpracować m. n. Z higienistką stomatologiczną, co w praktyce jest zapisem martwym i
działania profilaktyczne są dublowane lub ich kolejność i odstępy czasowe niezgodne z zasadami
profilaktyki;
III.
Wprowadzono wymóg oceniania wskaźnika PUW, ale za tym nie idą zapisy jak dane o tym
wskaźniku będzie gromadził NFZ, czy ocena PUW będzie podstawą do jakiś dalszych działań.
Brak takich uregulowań spowoduje, że NFZ nie otrzyma ważnych danych, a wykonana przez
lekarzy praca nie będzie właściwie wykorzystana;
IV.
Zapisy w załącznikach nr 10 i nr 11 dotyczące procedur w ramach wizyt związanej z bilansem nie
zawierają jednoznacznych zapisów określających wykonanie jakich procedur stomatologicznych
uznane jest jako absolutne minimum, niezbędne do rozliczenia procedury;
V.
Brak zapisu zobowiązującego Świadczeniodawcę do umieszczenia w widocznym miejscu wykazu
gwarantowanych
świadczeń
lekarza
dentysty
i materiałów stomatologicznych, zgodnego
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia;
VI.
W kwestii DOPŁAT/OPŁAT informujemy, że kwestia ta budzi wiele kontrowersji i dyskusji wśród
świadczeniodawców i świadczeniobiorców, tym bardziej, że w kolejnych latach zasady ulegają
zmianom z roku na rok. Stąd wydaje się celowe zawarcie JEDNOZNACZNEGO stanowiska w tej
sprawie poprzez zwarcie zapisu w rozporządzeniu;
VII. Projekt nie określa zasad weryfikacji uprawnień do świadczeń dodatkowych w odniesieniu do kobiet
w ciąży i osób niepełnosprawnych. Poprzednie rozporządzenie dokładnie określało, jaki dokument
ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU
Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego
potwierdza uprawnienia do świadczeń dla kobiet w ciąży lub okresie połogu / karta przebiegu
ciąży, akt urodzenia dziecka/ lub osób niepełnosprawnych /stosowne orzeczenie/;
VIII. Zapis dotyczący kwalifikacji lekarzy w świadczeniach protetyki stomatologicznej dla osób po
leczeniu
chirurgicznym
nowotworów
w
obrębie
twarzoczaszki.
W projekcie
nowego
rozporządzenia nie wprowadzono słowa „lub” rozdzielającego rodzaje specjalności lekarzy.
Niejasnym jest czy w poradni realizującej ww. zakres świadczeń ma być zatrudniony specjalista
protetyki stomatologicznej i jednocześnie alternatywnie specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej
lub chirurgii stomatologicznej;
XI.
Kwalifikacje lekarzy realizujących świadczenia pogotowia ratunkowego, i świadczenia dla pacjentów
z AIDS - brak określenia przynajmniej minimalnego doświadczenia w praktyce stomatologicznej
(np. min. 5 lat praktyki) przy wykonywaniu świadczeń wymagających jednak zdecydowanie
ugruntowanych kwalifikacji;
XII.
Leczenie protetyczne:
1. Na podstawie wątpliwości, które wynikły z praktyki współpracy na linii świadczeniobiorca –
NFZ – wynika, że konieczne są jasne zapisy w kwestii co wg przepisów stanowi moment
wykorzystania świadczenia protetycznego – 1 raz na 5 lat. Wątpliwości budzi sytuacja opisana
poniżej: pacjent wymaga wykonania 1 protezy w łuku górnym (w przypadku pacjenta
mającego braki zębowe tylko w 1 łuku zębowym – szczęce). Wymagana proteza jest
wykonana dla tego pacjenta. Następnie, ten sam pacjent po upływie 1-2 lat traci zęby w
drugim łuku – żuchwie, czego konsekwencją jest konieczność wykonania 2-giej protezy dla
dolnego łuku zębowego. Odnosząc przepisy do
opisanego przypadku konieczne jest
ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU
Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego
jednoznaczne sprecyzowanie co ustawodawca uznaje za fakt skorzystania z leczenia
protetycznego. Czy jest to moment wykonania pierwszej protezy dla łuku górnego. Czy też za
leczenie protetyczne uznane jest prawo do 2 szt. Protez (odrębnie dla każdego łuku
zębowego), a jeśli tak, to który moment jest datą od której należy liczyć czasookres 5 lat.
Forma użyta obecnie w projekcie t.j. zapis o czasookresie- „1 raz na 5 lat” – dopisanym do
każdej procedury odrębnie powoduje, że można zapisy o leczeniu protetycznym
interpretować tak, że każdy rodzaj protezy przysługuje pacjentowi 1 raz na 5 lat, a wiec w
skrajnym przypadku pacjent może mieć wykonane 4 protezy w ciągu 5 lat. Jednocześnie
przywołany zapis może spowodować że pacjent mający braki częściowe w oby łukach, które
wymagają uzupełnienia tym samym typem protezy, (np. uzupełnienie braków zębowych przy
pomocy protezy częściowej włącznie z prostymi doginanymi klamrami w zakresie 5-8
brakujących zębów), może uzyskać tylko 1 protezę częściową 1 raz na 5 lat. Należy zaznaczyć,
że Projekt w pkt. 1 zawiera zapis próbujący załatwić ostatnią poruszaną kwestię, za pomocą
zwrotu „w ilości wg wskazań indywidualnych” ale znów w to sformułowanie umożliwia
interpretację, która może spowodować roszczenia pacjentów do większej niż 2 szt. Liczby
protez;
1. Zamieszczony w „nazwie świadczenia gwarantowanego” do procedur 23.3112, 23.3116, 23.3117
opis
odnoszący się odpowiednio do odtworzenia funkcji żucia i podścielenia protez
–
stanowiący, że każde ze świadczeń przysługuje 1 raz na 2 lata winien zostać uzupełniony o
zapisy, które jednoznacznie wskażą czy można łączyć ww. procedury – naprawę z podścieleniem
– czy też świadczenia przysługują 1 raz na 2 lata alternatywnie. Bardzo ważne jest dookreślenie
czy ww. świadczenia przysługują również w odniesieniu do protez wykonanych prywatnie.
ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU
Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego
Praktyka wskazuje, że konieczne jest też określenie – po jakim czasie od wykonania
gwarantowanego uzupełnienia protetycznego można dokonać naprawy i/lub podścielenia. W tym
miejscu należy zwrócić uwagę, że dotychczas w systemie ubezpieczeń zdrowotnych – odnosząc
się tylko do świadczeń stomatologicznych – nie było mowy o wyznaczeniu minimalnego
czasookresu w jakim – proteza czy wypełnienie założone w zębie - powinny funkcjonować bez
konieczności napraw, rekonstrukcji czy wymiany. Należy zauważyć że brak jednoznacznych
regulacji w odniesieniu do kwestii minimalnego okresu użytkowania, w połączeniu z obecnie
obowiązującymi przepisami (wg obowiązującego Rozporządzenia M. Z. z dnia 30 sierpnia 2009
protezy mogą być wykonywane bez ograniczeń) może w skrajnym przypadku rodzić sytuację, że
pacjent będzie miał wykonywane wypełnienie tego samego zęba codziennie lub nową protezę
będzie odbierał co miesiąc (uwzględniając czasookres potrzebny na wykonanie protezy);
XIII.
Projekt rozporządzenia nie rozwiązuje wielu problemów interpretacyjnych związanych z opisaniem
gwarantowanych procedur medycznych. Poniżej
niektóre przykłady, które winny znaleźć
uregulowanie w rozporządzeniu:
a. Usunięcie szwów po zabiegach chirurgicznych
b. Ponowne leczenie endodontyczne zębów już wcześniej leczonych kanałowo (tzw.
Reendodoncja), z zaznaczeniem, że zęby te są objęte wykazem świadczeń
gwarantowanych wg rozporządzenia (np. ząb 11)
c. Leczenie endodontyczne zębów o atypowej liczbie kanałów (np. zęby szóste mające 4
kanały)
d. Pojęcie opatrunku chirurgicznego w stomatologii – do których procedur może być
zastosowany, a procedury które z założenia mają zawierać opatrunek i dodatkowe
ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU
Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego
rozliczenie procedury opatrunku nie jest możliwe. Tu należy wskazać, że brak
jednoznacznego zapisu w rozporządzeniu powoduje możliwość wywodzenia różnych
interpretacji, co utrudnia egzekwowanie należnych świadczeniobiorcom świadczeń;
XIV. Kolejne pojawiające się rozporządzenia pomijały problem pacjentów z jednostkami chorobowymi
dotyczącymi jamy ustnej, które bezdyskusyjnie wymagają leczenia. Są to m. n. Schorzenia stawy
skroniowo-żuchwowego (brak w rozporządzeniach szyn będących aparatem leczącym zaburzenia
zwarcia), schorzenia przyzębia.
10.
NZOZ
Warszawskie
Hospicjum dla
Dzieci
Z naszego doświadczenia i wieloletniej praktyki wynika, że wymagania wobec stomatologów określone w
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia są zbyt wygórowane.
Pojawia się pytanie, czym, od strony stomatologicznej, różni się zabieg przeprowadzany w znieczuleniu
ogólnym od zabiegu wykonywanego w tradycyjnym gabinecie. Jedyną dostrzegalną różnicą, która jednak
nie usprawiedliwia wygórowanych wymagań MZ jest możliwość wyleczenia wielu zębów podczas jednego
zabiegu w znieczuleniu ogólnym. W przypadku zabiegów chirurgicznych, wymagających określonych
kwalifikacji wykonywane one są przez lekarza z odpowiednim stopniem specjalizacji. Wystarczy więc, aby
jeden z zatrudnionych lekarzy posiadał wyższe kwalifikacje, natomiast wobec pozostałych zatrudnionych
lekarzy nie powinno być to wymagane. Zrobienie specjalizacji przez lekarza dentystę, który jest aktywny
zawodowo, jest bardzo trudne i czasochłonne. W efekcie niewielu lekarzy dentystów ma specjalizacje.
Wszyscy lekarze stomatolodzy (bez specjalizacji), którzy pracowali w działającej w ramach NZOZ
Warszawskie Hospicjum dla Dzieci Klinice Stomatologicznej „Uśmiech Malucha” odznaczają się
wieloletnim stażem pracy zawodowej oraz ogromnym doświadczeniem w pracy z niepełnosprawnymi
dziećmi. Praca ta wymaga nie tylko umiejętności zawodowych, ale także predyspozycji osobowościowych i
odpowiednich cech charakteru, które pozwalają zyskać zaufanie u osób niepełnosprawnych, z którymi
kontakt jest tak bardzo utrudniony (przed zabiegiem konieczna jest jeszcze konsultacja pacjenta). O jakości
pracy całego zespołu kliniki świadczą wielokrotnie już przesyłane do Narodowego Funduszu Zdrowia
podziękowania wdzięcznych rodziców.
Z uwagi na fakt ogromnego zapotrzebowania na świadczone przez nas usługi oraz na trudną sytuację na
ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU
Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego
rynku pracy lekarzy stomatologów bardzo proszę o zmianę obowiązujących przepisów tak, aby lekarze
stomatolodzy bez specjalizacji również mogli wykonywać zabiegi w znieczuleniu ogólnym.
O umiejętnościach stomatologa nie świadczy wcale specjalizacja.
Za bezpieczeństwo pacjenta odpowiada lekarz anestezjolog, więc w stosunku do niego powinna być
wymagana specjalizacja II stopnia.
Zastanawia nas również zniknięcie z warunków realizacji świadczeń posiadanie radiowizjografii lub aparatu
RTG, która jest niezbędna podczas leczenia stomatologicznego.
Szczególnie dotyczy to dzieci niepełnosprawnych, u których jedyną możliwością zrobienia rtg jest
wykonanie tego w narkozie.
W naszej klinice wykonujemy procedury jednoczasowo tak, aby pacjent nie musiał być ponownie usypiany.
11.
Prof. zw. dr hab.
I. W Załączniku Nr 7 tabela nr 1.
med. Stanisław
W. Majewski
Konsultant
W odniesieniu do p.8 (Kod ICD – 9-CM 23.3102) proponuję następujący zapis: „Uzupełnienie braków
Krajowy w
zębowych przy pomocy ruchomej protezy częściowej z zastosowaniem elementów doginanych
dziedzinie
protetyki
utrzymujących lub/i podpierających w ilości wg wskazań indywidualnych raz na 5 lat, a w uzasadnionych
stomatologicznej
wskazaniach lekarskich raz na 3 lata w zakresie 5 – 8 brakujących zębów w 1 łuku zębowym (ograniczenie
nie dotyczy osób po operacyjnym leczeniu nowotworów)”.
W odniesieniu do p.9 (Kod ICD-9-CM 23.3103) proponuję następujący zapis: „Uzupełnienie braków
zębowych przy pomocy ruchomej protezy częściowej z zastosowaniem elementów doginanych
utrzymujących lub/i podpierających w ilości wg wskazań indywidualnych raz na 5 lat, a w uzasadnionych
wskazaniach lekarskich raz na 3 lata w zakresie większym niż 8 brakujących zębów w 1 łuku zębowym
(ograniczenie nie dotyczy osób po operacyjnym leczeniu nowotworów)”.
ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU
Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego
W odniesieniu do p.10
(Kod ICD-9-CM 23.3104) proponuję następujący zapis: „Zaopatrzenie
bezzębnej szczęki protezą całkowitą w szczęce łącznie z pobraniem wycisku czynnościowego na łyżce
indywidualnej raz na 5 lat, a w uzasadnionych wskazaniach lekarskich raz na 3 lata. (ograniczenie nie
dotyczy osób po operacyjnym usunięciu nowotworów).
W odniesieniu do p.11 (Kod ICD-9-CM 23.3105) proponuję następujący zapis: „Zaopatrzenie
bezzębnej żuchwy protezą całkowitą w żuchwie łącznie z pobraniem wycisku czynnościowego na łyżce
indywidualnej raz na 5 lat, a w uzasadnionych wskazaniach lekarskich raz na 3 lata. (ograniczenie nie
dotyczy osób po operacyjnym usunięciu nowotworów)”
W odniesieniu do p.12 (Kod ICD-9-CM 23.3112) proponuję następujący zapis: „Odtworzenie funkcji
żucia przez naprawę protez ruchomych w większym zakresie z wyciskiem 1 raz na 12 miesięcy”.
W odniesieniu do p.13 (Kod ICD-9-CM 23.3116) proponuję następujący zapis: „Całkowite
podścielenie 1 protezy w sposób pośredni łącznie z ukształtowaniem obrzeża – dla szczęki 1 raz na 12
miesięcy”.
W odniesieniu do p.13 (Kod ICD-9-CM 23.3116) proponuję następujący zapis: „Całkowite
podścielenie 1 protezy w sposób pośredni łącznie z ukształtowaniem obrzeża – dla żuchwy 1 raz na 12
miesięcy”.
II. W Załączniku nr 8 tabela nr 1.
W odniesieniu do p.1 (Kod ICD-9-CM 23.0101) proponuję następujący zapis: „Badanie lekarskie
stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej 1 raz w okresie 6 miesięcy”,
ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU
Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego
W odniesieniu do p.5 (Kod ICD-9-CM 23.0301) proponuję następujący zapis: „Zdjęcie zębowe
wewnątrzuustne do dwóch zdjęć wewnątrzustnych w okresie 6 miesięcy z wpisaniem opisu do dokumentacji
przysługuje wyłącznie w połączeniu ze świadczeniami finansowanymi ze środków publicznych”
W odniesieniu do p.10 (Kod ICD – 9-CM 23.3102) proponuję następujący zapis: „Uzupełnienie
braków zębowych przy pomocy ruchomej protezy częściowej z zastosowaniem elementów doginanych
utrzymujących lub/i podpierających w ilości wg wskazań indywidualnych raz na 5 lat, a w uzasadnionych
wskazaniach lekarskich raz na 3 lata w zakresie 5 – 8 brakujących zębów w 1 łuku zębowym (ograniczenie
nie dotyczy osób po operacyjnym leczeniu nowotworów)”.
W odniesieniu do p.11 (Kod ICD-9-CM 23.3103) proponuję następujący zapis: „Uzupełnienie braków
zębowych przy pomocy ruchomej protezy częściowej z zastosowaniem elementów doginanych
utrzymujących lub/i podpierających w ilości wg wskazań indywidualnych raz na 5 lat, a w uzasadnionych
wskazaniach lekarskich raz na 3 lata w zakresie większym niż 8 brakujących zębów w 1 łuku zębowym
(ograniczenie nie dotyczy osób po operacyjnym leczeniu nowotworów)”.
W odniesieniu do p.12
(Kod ICD-9-CM 23.3104) proponuję następujący zapis: „Zaopatrzenie
bezzębnej szczęki protezą całkowitą w szczęce łącznie z pobraniem wycisku czynnościowego na łyżce
indywidualnej raz na 5 lat, a w uzasadnionych wskazaniach lekarskich raz na 3 lata. (ograniczenie nie
dotyczy osób po operacyjnym usunięciu nowotworów)”
W odniesieniu do p.13 W odniesieniu do p.11 (Kod ICD-9-CM 23.3105) proponuję następujący
zapis: „Zaopatrzenie bezzębnej żuchwy protezą całkowitą w żuchwie łącznie z pobraniem wycisku
czynnościowego na łyżce indywidualnej raz na 5 lat, a w uzasadnionych wskazaniach lekarskich raz na 3
lata. (ograniczenie nie dotyczy osób po operacyjnym usunięciu nowotworów)”.
W odniesieniu do p.14 (Kod ICD-9-CM 23.3112) proponuję następujący zapis: „Odtworzenie funkcji
ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU
Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego
żucia przez naprawę protez ruchomych w większym zakresie z wyciskiem 1 raz na 12 miesięcy”.
W odniesieniu do p.15 (Kod ICD-9-CM 23.3116) proponuję następujący zapis: „Całkowite
podścielenie 1 protezy w sposób pośredni łącznie z ukształtowaniem obrzeża – dla szczęki 1 raz na 12
miesięcy”.
W odniesieniu do p.16 (Kod ICD-9-CM 23.3116) proponuję następujący zapis: „Całkowite
podścielenie 1 protezy w sposób pośredni łącznie z ukształtowaniem obrzeża – dla żuchwy 1 raz na 12
miesięcy”.
Uzasadnienie
Wniesione poprawki maja następujące uzasadnienie merytoryczne:
1. Określenie minimalnych okresów użytkowania protez dentystycznych,
Propozycja zmierza do przywrócenia poprzednich gwarancji, które zostały pominięte w rozporządzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia
protetycznego. Jednocześnie zaproponowano możliwość skrócenia do trzech lat czasu wykonania protezy
dentystycznej w przypadkach szczególnych wskazań lekarskich. Jest to związane z możliwością wystąpienia
– po upływie trzyletniego okresu użytkowania protez- nieodwracalnych zmian zanikowych w strukturach
tkankowych podłoża protetycznego, które mogą uniemożliwiać prawidłowe funkcjonowanie protez a przez
to odtworzenie funkcji żucia i mowy.
2. Wprowadzenie – w celu uniknięcia stosowania procedur niezgodnych z wymaganiami sztuki
lekarskiej – możliwości stosowania podparć w częściowych protezach ruchomych wg indywidualnych
wskazań lekarskich.
Zaproponowane zmiany nie mają charakteru rozszerzenia gwarancji należnych świadczeniobiorcy, ale są
ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU
Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego
doprecyzowaniem elementów mieszczących się w gwarantowanym świadczeniu zdrowotnym, które są
konieczne dla zapewnienia odpowiedniego poziomu fachowego udzielanego świadczenia zgodnie z
zasadami sztuki. Proponowane korekty nie wpłyną za zmianę warunków realizacji świadczeń.
Ponadto proponuję uzupełnienie wykazu świadczeń protetycznych o następujące pozycje:
 Proteza dziecięca częściowa (Kod ICD-9-CM 23.2611) – uwzględnienie również
świadczeń protetycznych (w projekcie przewidziano bowiem tylko
w wykazie
w wykazie świadczeń
ortodontycznych).
 Proteza dziecięca całkowita (KOD ICD-9-CM 23.2612) – uwzględnienie również
świadczeń protetycznych (w projekcie przewidziano bowiem tylko
w wykazie
w wykazie świadczeń
ortodontycznych) .
 Wykonanie zgryzu konstrukcyjnego – jako czynność odrębną (KOD 23.2307) – uwzględnienie
również w wykazie świadczeń protetycznych (w projekcie przewidziano bowiem tylko w wykazie
świadczeń ortodontycznych).
 Korekcyjne szlifowanie zębów (KOD 23.2308) – uwzględnienie również w wykazie świadczeń
protetycznych (w projekcie przewidziano bowiem tylko w wykazie świadczeń ortodontycznych).
 Zdjęcie pantomograficzne wraz z opisem (KOD 23. 0304) – jeden raz w trakcie całego leczenia
protetycznego (w projekcie przewidziano bowiem tylko w wykazie świadczeń ortodontycznych).
Uzasadnienie
Nie ma merytorycznego uzasadnienia dla wyłączenia możliwości korzystania przez pacjentów do 18 r. ż.
ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU
Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego
ze specjalistycznej opieki protetycznej, zwłaszcza że „protetyka wieku rozwojowego” jest ważnym działem
współczesnej protetyki stomatologicznej.
Nadmieniam, że powyższe uzupełnienia (uściślenia) były przedmiotem wcześniejszych uzgodnień z
Departamentem Matki i Dziecka Ministerstwa Zdrowia oraz Agencji Oceny Technologii Medycznych.
12.
Śląski Oddział
Wojewódzki
Narodowego
Funduszu
Zdrowia
2. Procedury ICD-9 są niezgodne ze słownikiem ICD-9 - wersja 5.8 opublikowanym
przez Centralę NFZ – dlatego przed wejściem w życie rozporządzenia winny zostać
przeprowadzone uzgodnienia pomiędzy MZ
i NFZ
3. Użyte w obowiązującym rozporządzeniu i projekcie rozporządzenia MZ
nazewnictwo jest niespójne z używanym dotychczas w NFZ, które stanowi, że
leczenie stomatologiczne to rodzaj, na który składają się zakresy: świadczenia
ogólnostomatologiczne,
świadczenia
ortodoncj
i
itd.
Brak
spójności
w nomenklaturze utrudnia interpretację przepisów.
4. Zamieszczony w „nazwie świadczenia gwarantowanego” do procedur protetycznych
23.3102, 23.3103, 23.3104, 23.3105 opis - świadczenie przysługuje pacjentowi 1 raz
na 5 lat budzi wątpliwości interpretacyjne.
Z proponowanych zapisów nie
wynika;
 że leczenie protetyczne powyżej 4 braków w 1 łuku zębowym przysługuje
świadczeniobiorcy 1raz na 5 lat.
 chyba, że wolą MZ jest aby każde pojedyncze
, wyszczególnione
rozporządzeniem świadczenie protetyczne przysługiwało świadczeniobiorcom 1
raz na 5 lat.
Różnica jest bardzo istotna. Zapisy wymagają doprecyzowania /obecny zapis nie wyklucza
sytuacji, że przed upływem 5 lat np. po 12 miesiącach protezę 6 elementową szczęki można
zastąpić protezą całkowitą szczęki/
5. Zamieszczony w „nazwie świadczenia gwarantowanego” do procedur 23.3112,
ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU
Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego
23.3116, 23.3117 opis odnoszący się odpowiednio do odtworzenia funkcji żucia i
podścielenia protez
– stanowiący, że każde ze świadczeń przysług
uje
1 raz na 2 lata winien zostać uzupełniony o zapisy, które jednoznacznie wskażą;
 czy można łączyć ww. procedury - naprawę z podścieleniem
 czy świadczenia przysługują 1 raz na 2 lata alternatywnie
 czy ww. świadczenia przysługują również w odniesieniu do pro
tez
wykonanych prywatnie
 po jakim czasie od wykonania gwarantowanego uzupełnienia protetycznego
można dokonać naprawy i/lub podścielenia.
6. Zamieszczone w odnośnikach - objaśnieniach - do procedur 23.1206, 23.1209,
23.1306, 23.1307, 23.1311 /endodoncja 1 kanału/ sformułowanie zawiera błąd
logiczny, który koniecznie wymaga korekty ponieważ zapis
umieszczony w
nawiasie odnosi się do „świadczenia” a powinien do „wyłączenia”.
7. Zamieszczone w „nazwie świadczenia gwarantowanego” do procedur 23.1311,
23.1308, 23.1309, 23.1312, opisy powinny /w celu uniknięcia problemów
interpretacyjnych/ zostać uzupełnione o zapis wskazujący czy świadczenie może być
łączone z innymi procedurami.
8. Jednocześnie koniecznym wydaje się przeredagowanie zapisu § 4 obowiązującego
obecnie rozporządzenia, ponieważ intencje w nim zawarte są mało czytelne i ciągle
dochodzi do różnic interpretacyjnych. Zapis ww. paragrafu powinien wskazywać w
sposób jednoznaczny czy;
 Dla osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym
o
ile wynika to ze wskazań medycznych znieczulenie ogólne i materiały
światłoutwardzalne do wypełnień przysługują alternatywnie czy też łącznie
 Zamiarem MZ zdrowia było aby każda osoba posiadająca orzeczenie
o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym /bez względu na
przyczynę niepełnosprawności/ miała prawo do stosowania materiałów
światłoutwardzalnych do wypełnień i/lub znieczulenia ogólnego.
 Przy obecnej konstrukcji rozporządzenia MZ materiał światłoutwardzalnych
ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU
Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego
do wypełnień jest gwarantowany dla ww. grupy osób w gabinetach innych niż
realizujących świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w znieczuleniu
ogólnym.
9. Obowiązujące rozporządzenie oraz proponowany projekt rozporządzenia nie precyzuje
jakimi dokumentami powinny się legitymować osoby niepełnosprawne, kobiety w
ciąży i okresie połogu aby uzyskać poszerzony pakiet świadczeń gwarantowanych.
10. Obowiązujące rozporządzenie oraz proponowany projekt rozporządzenia nie precyzuje
zasad udzielania świadczeń profilaktycznych, nie określa dokumentu jakim winien
posługiwać świadczeniobiorca /np. książeczka zdrowia dziecka lub indywidualna karta
badania profilaktycznego wystawiona przez higienistkę szkolną/ w celu uzyskania
świadczenia.
11. Zarówno obecnie obowiązujące ozporządzenie
r
jak i przedstawiony projekt
nie określa wykonanie jakich procedur uznane jest jako absolutne minimum,
niezbędne do rozliczenia procedury z załącznikach nr 10 i nr 11 dotyczących
procedur w ramach wizyt związanych z bilansem.
12. Odnosząc się do określonych w projekcie rozporządzenia warunków realizacji
świadczeń.
 Wydaje się być celowym, aby w każdym miejscu udzielania świadczeń
podmiot realizujących świadczenia stomatologiczne spełniał warunki
dostępności dla osób niepełnosprawnych.
 Uzasadnionym jest, aby w przypadku świadczeń chirurgii stomatologicznej i
periodontologii, świadczeń ogólnostomatologicznych udzielanych w
znieczuleniu ogólnym i świadczeń stomatologicznej pomocy doraźnej
pozostawić /wprowadzić do projektu/ jednak jako wymóg konieczny w miejscu
udzielania świadczeń posiadanie aparatu
rtg. do wykonywania
wewnątrzustnych zdjęć zębowych lub pantomograficznych.
 Uzasadnionym jest, aby w przypadku świadczeń chirurgii stomatologicznej i
periodontologii oraz świadczeń ogólnostomatologicznych udzielanych w
znieczuleniu ogólnym,
w grupie personelu pomocniczego
ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU
Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

uwzględnić pielęgniarki posiadające specjalizację z zakresu pielęgniarstwa
operacyjnego lub udokumentowane odbycie kur
su z pielęgniarstwa
operacyjnego.
W
przypadku kwalifikacji
lekarzy
w
świadcz
eniach
protetyki
stomatologicznej dla osób po eczeniu
l
chirurgicznym nowotworów
w obrębie twarzoczaszki należy wprowadzić słowo „lub” pomiędzy rodzaje
specjalności lekarzy. Niejasnym jest czy w poradni realizującej ww. zakres
świadczeń ma być zatrudniony specjalista protetyki stomatologicznej i
jednocześnie specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej lub chirurgii
stomatologicznej czy alternatywnie
13. Jednocześnie pragnę nadmienić, że wydaje się celowym uzupełnienie wykazu
materiałów
stomatologicznych stosowanych
przy
udzielaniu
św
iadczeń
gwarantowanych - załącznik nr 12 - o materiały protetyczne do wykonywania
i napraw uzupełnień protetycznych i aparatów ortodontycznych.
14. Projekt rozporządzenia wzorem poprzednich rozporządzeń wydawanych przez MZ
nadal nie
rozwiązuje
wielu
problemów interpretacyjnych związanych
z opisaniem gwarantowanych procedur medycznych. Oto niektóre przykłady, które
winny znaleźć uregulowanie:
a. Usunięcie szwów po zabiegach chirurgicznych.
b. Ponowne leczenie endodontyczne zębów, których leczenie jest gwarantowane
/przednie u osób pow. 18 r.ż./.
c. Leczenie endodontyczne zębów o atypowej liczbie kanałów.
d. Pojęcie opatrunku chirurgicznego w stomatologii.
13.
Pomorski
Związek
Pracodawców
Ochrony
Zdrowia
11. Zdjęcie zębowe zewnątrzustne do dwóch zdjęć wewnątrzustnych w okresie 12 miesięcy z wpisaniem
opisu do dokumentacji przysługuje wyłącznie w połączeniu ze świadczeniami finansowanymi ze środków
publicznych (KOD ICD-9 – CM 23.0301)
Wnosimy o zniesienie ograniczenia ilości zdjęć zębów, które można wykonać pacjentowi w ciągu 12
miesięcy. Zdjęcie zębowe jest badaniem podstawowym i powszechnie stosowanym w przebiegu leczenia.
ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU
Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego
Jeżeli możliwości całkowitego zniesienia ograniczenia nie ma, to wnosimy przynajmniej o zwiększenie
rocznego limitu zdjęć .
14.
15.
Sekretariat
Ochrony
Zdrowia
Komisji
Krajowej NSZZ
„Solidarność”
Naczelna Izba
Lekarska
W załączniku nr 2 do rozporządzenia świadczenie pod L.p. nr 5, określone jako: „zdjęcie zębowe
wewnątrzusnte do dwóch zewnątrzustnych w okresie 12 miesiećy…” wykreślić całkowicie określone tam
ilościowo i czasowo ograniczenie
- W załączniku nr 1 do wykazu świadczeń ogólnostomatogicznych oraz warunków ich realizacji, w
świadczeniu oznaczonym Lp. 44 kod 23. 1006 Zabezpieczenie bruzd zębów szóstych lakiem szczelinowym
1 raz do ukończenia 8 roku życia
- W załączniku nr 2 Do wykazu świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia
18 roku życia oraz warunków ich realizacji, w świadczeniu oznaczonym Lp. 36 wykreślić wyrazy „pierwszej
wizyty”
- W załączniku nr 2, w świadczeniu oznaczonym Lp. 37 kod 23.1003 nadać brzmienie: „Zabezpieczenie
bruzd zębowych szóstych lakiem szczelinowym 1 raz do ukończenia 8 roku życia
- W załączniku nr 2 dodać świadczenie oznaczone Lp. 54 o nazwie „wczesna profilaktyka ortodontyczna”
W załączniku nr 2 dodać świadczenie oznaczone Lp. 55 i kodem 23.2612 o nazwie „proteza dziecięca
całkowita”
- W załączniku nr 2 dodać dodać świadczenie oznaczone Lp. 56 i kodem 23.612 o nazwie „proteza dziecięca
całkowita”
- W załączniku nr 3 do wykazu świadczeń ogólnostomatologicznych udzielanych w znieczuleniu ogólnym
oraz warunków ich realizacji, w świadczeniu oznaczonym Lp. 42 kod 23.1003 nadać brzmienie:
„Zabezpieczenie bruzd zębów szóstych lakiem szczelinowym 1 raz do ukończenia 8 roku życia
ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU
Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego
- W załączniku nr 5 w świadczeniu oznaczonym Lp. 5 liczbę 2 zastąpić 3
- W załączniku nr 9 wykreślić świadczenia Lp 13,31,32
- W załączniku nr 9, w świadczeniach oznaczonych Lp. 15 i 16 wykreślić wyrazy „obejmuje każdą wizytę”
- Do załączników 1,2,3,4,5,6,7,9 dodać świadczenie o nazwie „Porada Lekarska”
- Z załącznika nr 5 wyodrębnić dwa osobne kontrakty: chirurgii stomatologicznej i periodontologii, a także
zapewnić możliwość wykonywania badań laboratoryjnych koniecznych do diagnostyki, np. zlecenia na
badania mikrobiologiczne
- dodać nowy załącznik nr 10 w brzmieniu Wykaz świadczeń stomatologii zachowawczej z endodoncją oraz
warunki ich realizacji
ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU
Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego
ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU
Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

Podobne dokumenty