Aktywny System Obsługi (ASSYST), działanie

Komentarze

Transkrypt

Aktywny System Obsługi (ASSYST), działanie
Aktywny System Obsługi (ASSYST), działanie
Informacje podstawowe
"Aktywny System Obsługi" (ASSYST) zwraca uwagę kierowcy na zbliżający się termin przeglądu.
W wypadku ASSYST chodzi o dostosowany do potrzeb system przeglądów oparty o zużycie oleju
silnikowego. Oznacza to, że obok czystego czynnika upływu czasu i przebiegu pojazdu przy obliczaniu
dostosowanych do potrzeb przerw międzyprzeglądowych uwzględniane są różne inne czynniki. Są to z
jednej strony czynniki jakościowe, kodowane za pomocą HHT, z drugiej zaś czynniki oceny, które
uwzględniają warunki jazdy, a więc rzeczywisty stopień zużycia.
Po przekroczeniu progu ostrzegawczego pozostały do przeglądu przebieg lub pozostały do przeglądu okres
czasu wyświetlany jest w polu tekstowym (b), zaś na wyświetlaczu pojawia się symbol narzędzia (a)
(rysunek górny).
Ponadto ASSYST dysponuje wskaźnikiem za niskiego poziomu oleju. Przy niedoborze lub nadmiarze oleju
pojawia się odpowiednie zgłoszenie w polu tekstowym (b) a na wyświetlaczu pojawia się symbol olejarki
(a) (rysunek dolny).
Rysunki dotyczą pojazdów z wyświetlaczem wielofunkcyjnym. W wypadku innych pojazdów rysunki
zamieszczone są w dalszej części
Wskaźnik zakresu przeglądu A/B
Najpóźniej do roku zmiany 00/1 wszystkie typy dysponują automatycznym wskaźnikiem zakresu przeglądu
(A lub B).
Z uwagi na złożoność układu ASSYST system ten dysponuje własnym procesorem w zestawie
wskaźników.
ASSYST otrzymuje dane dotyczące czasu z zegara elektronicznego, zintegrowanego z zestawem
wskaźników.
Inne potrzebne dane dostarczane są poprzez przewód danych CAN z modułu sterującego kontrolą układów
trakcji (N47) i modułu sterującego układem wtrysku (N3).
Dane CAN wymagane przez ASSYST:
4 sygnały prędkości obrotowej kół w celu obliczanie prędkości jazdy i przebytej drogi (z modułu
sterującego układami kontroli trakcji, N47)
Temperatura płynu chłodzącego (z modułu sterującego układem wtryskowym, N3)
Temperatura oleju silnikowego (z modułu sterującego układem wtryskowym, N3)
Poziom oleju (z modułu sterującego układem wtryskowym, N3) Liczba obrotów (z modułu sterującego
układem wtryskowym, N3)
Moment obciążenia (z modułu sterującego układem wtryskowym, N3)
Współczynnik korekty oleju (z modułu sterującego układem wtryskowym, N3)
Poniższa tabela zawiera niektóre rodzaje wyświetlanych informacji aktywnego systemu obsługi
(ASSYST) dla różnych pojazdów i różnych zestawów wskaźników.
(Wskaźnik ukazuje się w języku wybranym za pomocą HHT w ramach kodowania kraju.)
1234 "SERVICE IN 2900 KM" (OBSŁUGA TECHNICZNA ZA 2900 KM) "SERVICE IN 29 Tagen" (OBSŁUGA
TECHNICZNA ZA 29 dni) "ÖLSTAND ÜBER MAX" (ZA WYSOKI POZIOM OLEJU) "ÖLSTAND UNTER MIN"
(ZA NISKI POZIOM OLEJU)
a
Typ pojazdu b Informacja o kolejnej obsłudze technicznej w km / milach c
kolejnej obsłudze technicznej w dniach
Informacja o
d Zbyt wysoki poziom oleju (rysunki dotyczą tylko silników z czujnikiem oleju) e Zbyt niski poziom
oleju (dla typu 168 wartość dotyczy pojazdów od 01.98; w starszych pojazdach jest sygnalizowane
"-2.0 L")
Aktywny system obsługi (ASSYST), parametry
Do określania zgodnych z potrzebami okresów międzyobsługowych system ASSYST wykorzystuje
wartości różnych parametrów, wykorzystywanych przy obliczaniu okresu międzyobsługowego jako
czynniki oceny. Istnieją dwie wersje systemu ASSYST, różniące się czujnikami oleju:
W silnikach (104, 111, 119, 120, 602.982, 604, 605, 606) jest zamontowany znany włącznik lampki
kontrolnej poziomu oleju (S43). Ponieważ jest to włącznik, system jest w stanie identyfikować tylko
zbyt niski poziom oleju (poniżej minimum).
W nowszych silnikach (np. 112, 113, 166, 611, 668) stosuje się czujniki oleju (poziom / temperatura
/ jakość, B40). Czujnik taki składa się z 2 układów kondensatorów z olejem silnikowym jako
izolatorem. Zmiana zawartości wody w oleju lub zmiana poziomu oleju powoduje zmianę pojemności
"kondensatora".
Pojemność stanowi więc miarę poziomu oleju. Czujnik oleju (poziom / temperatura / jakość,) zawiera
dodatkowo jeszcze jeden czujnik temperatury, mierzący temperaturę oleju silnikowego.
Układ elektroniczny zintegrowany w czujniku przetwarza wszystkie sygnały w sygnał PWM
(pulsweitenmoduliert - modulowany szerokością impulsu) i przesyła do modułu sterującego silnika
(N3).
Oprócz czynników oceny, zależnych od rzeczywistych warunków jazdy, przy określaniu zgodnych z
potrzebami okresów międzyobsługowych (przebieg lub czas pozostały do obsługi technicznej)
uwzględnia się także czynniki jakościowe.
Zestawienie parametrów systemu ASSYST
Czynniki oceny (zależne od rzeczywistych warunków jazdy):
•moment obciążenia
•prędkość obrotowa
•poziom oleju
•temperatura oleju silnikowego
•współczynnik korekty oleju (służący jako wartość porównawcza do określania poziomu oleju)
•temperatura płynu chłodzącego
Licznik przeglądu otrzymuje te dane przez CAN z modułu sterującego układu wtryskowego (N3).
Dane dotyczące poziomu oleju, temperatury oleju silnikowego i współczynnika korekty oleju są
przesyłane poprzez moduł sterujący układu wtryskowego (N3) z czujnika oleju (poziom oleju /
temperatura / jakość, B40) i dlatego są dostępne tylko w silnikach wyposażonych w ten czujnik.
Czynniki jakościowe (są ustawione fabrycznie na wartości podstawowe i można je zmienić za pomocą
HHT, jeśli wymagają tego warunki eksploatacji; oddziałują one na przebieg liczony od nowa):
•Rodzaj silnika (benzynowy / wysokoprężny)
•Kraj eksploatacji (przebieg jest kodowany odpowiednio do wielkości zadanych dla danego kraju)
Przebieg:
Do obliczenia przebiegu ASSYST otrzymuje poprzez CAN z modułu sterującego układami kontroli
trakcji (N47) prędkości obrotowe 4 kół.
Czas
Informacje dotyczące czasu otrzymuje ASSYST z zegara zintegrowanego w zestawie
wskaźników.
Wyznaczane przez ASSYST okresy międzyobsługowe wynoszą
dla silników z czujnikiem oleju (np. 112, 113, 166, 611) od 15 tys. do 30 tys. km,
dla nowego silnika wysokoprężnego z bezpośrednim wtryskiem 668 od 20 tys. do 40 tys. km,
dla silników z włącznikiem lampki kontrolnej poziomu oleju od 15 tys. Do 22,5 tys. km (dla silnika
602.982 od 20 tys. Do 30 tys. km). Aktualny okres międzyobsługowy zależy od przebiegu liczonego
od nowa i warunków jazdy (patrz też przebieg pozostały do obsługi technicznej).
Przebieg liczony od nowa i przebieg pozostały do obsługi technicznej
Przebieg liczony od nowa to okres międzyobsługowy w km / milach, jaki można co najmniej przejechać do
następnej obsługi. Silników z czujnikiem oleju (np. 112, 113, 166, 611, 668) dotyczy to jednak tylko
wtedy, jeśli przy wymianie oleju wlano jego przepisową żądaną ilość.
Przebieg liczony od nowa zależy od:
nastawionych czynników jakościowych
(Są one fabrycznie nastawione na wartości podstawowe i można je zmienić za pomocą HHT, jeśli
wymagają tego warunki eksploatacji.)
Przebieg liczony od nowa nie zależy od warunków jazdy (ocena przejechanej trasy) i ewentualnych
uzupełnień poziomu oleju. Wartość standardowa wynosi z reguły 15 tys. km, a dla nowego silnika
wysokoprężnego z bezpośrednim wtryskiem 668 - 20 tys. km. Wartość ta może się jednak różnić, w
zależności od czynników jakościowych.
Po każdej wymianie oleju przebieg liczony od nowa wraca automatycznie do wartości początkowej, wskutek
wyzerowania wymiany oleju. Przebieg liczony od nowa jest systemową wielkością obliczeniową i nie może
zostać wyświetlony w zestawie wskaźników. Wyświetlenie przebiegu liczonego od nowa za pomocą HHT
jest możliwe.
W zestawie wskaźników wyświetla się z reguły przebieg pozostały do obsługi technicznej.
Bezpośrednio po wymianie oleju przebieg pozostały do obsługi technicznej jest równy przebiegowi
liczonemu od nowa. Silników z czujnikiem oleju (np. 112, 113, 166, 611, 668) dotyczy to jednak tylko
wtedy, jeśli przy wymianie oleju wlano jego przepisową żądaną ilość.
Przebieg pozostały do obsługi technicznej to odcinek drogi pozostały od aktualnego stanu licznika
kilometrów do najbliższej obsługi. Możliwa długość tego odcinka jest równa co najmniej przebiegowi
pozostałemu do obsługi technicznej, wyświetlanemu bezpośrednio po wymianie oleju i najwyżej
dwukrotnej długości przebiegu liczonego od nowa.
Przebieg pozostały do obsługi technicznej zależy od:
przebiegu liczonego od nowa
warunków jazdy (służy do tego ocena przejechanej trasy) dla silników z czujnikiem oleju (np. 112, 113,
166, 611)
od ewentualnych uzupełnień poziomu oleju
ASSYST uwzględnia więc także warunki jazdy: Przy korzystnej ocenie (np. niewiele rozruchów na
zimno, jazda przeważnie w zakresie średnich prędkości obrotowych, niewiele jazd na krótkich
odcinkach, rzadka jazda z przyczepą itp.) i uzupełnianiu poziomu oleju kierowca otrzymuje premię,
przedłużającą przebieg pozostały do obsługi technicznej, a tym samym i okres międzyobsługowy.
System uwzględnia też fakt, czy pojazd rzeczywiście jedzie, czy też silnik pracuje na biegu jałowym.
W tym celu ASSYST otrzymuje stale dane dotyczące aktualnych warunków eksploatacji pojazdu.
Przy najlepszej ocenie każdy przejechany kilometr zalicza się jako tylko 0,6 km.
Przy niekorzystnej ocenie przejechanej trasy (np. częsta jazda na krótkich odcinkach, liczne rozruchy na
zimno) przebieg pozostały do obsługi technicznej, a tym samym i okres międzyobsługowy jest krótszy niż
przy ocenie korzystnej (przy tych samych czynnikach jakościowych). Przy najmniej korzystnej ocenie każdy
przejechany kilometr zalicza się maksymalnie jako 3 km.
Próg ostrzegawczy (km)
Za pomocą HHT można nastawić dla przebiegu pozostałego do obsługi technicznej próg ostrzegawczy w
zakresie od 250 km do 8 tys. km.
Próg ostrzegawczy nastawia się różnie dla 3 różnych przebiegów.
Po ustaleniu przebiegu dziennego system wybiera prawidłowy przebieg roczny (patrz tabela):
roczny
przebieg w
km
możliwe progi
ostrzegawcze w
km
ustawie
nie
standar
dowe w
km
< 10 000
250, 500, 1000,
2000
1000
10 000 do
30 000
500, 1000,
2000, 4000
2000
30 000
1000, 2000,
4000, 8000
4000
W typie 168 wartość progu ostrzegawczego może wynosić tylko 1000 lub 2000 km (niezależnie od
przebiegu rocznego). Wartość tę nastawia się za pomocą HHT, ustawienie standardowe wynosi 1000 km.
Przy przekroczeniu progu ostrzegawczego przez przebieg pozostały do obsługi technicznej, przebieg
ten zostaje automatycznie wyświetlony.
Wyświetlenie przebiegu pozostałego do obsługi technicznej(w zależności od kodowania dla danego
kraju w kilometrach lub w milach):
·
na żądanie kierowcy
·
automatycznie, po 5 sekundach ustawienia włącznika zapłonu w położeniu 2 lub jazdy, jeśli został
przekroczony próg ostrzegawczy:
przez 10 sekund ukazuje się symbol obsługi technicznej i wskazanie: "SERVICE IN .... (Obsługa
techniczna za ....) KM". (W pojazdach bez wyświetlacza wielofunkcyjnego ukazuje się symbol obsługi
technicznej i przebieg pozostały do obsługi w kilometrach, od połowy lipca 97 "... km".)
·
automatycznie, po 5 sekundach ustawienia włącznika zapłonu w położeniu 2 lub jazdy, jeśli
został przekroczony przebieg pozostały do obsługi:
przez 30 sek. ukazuje się wskazanie "ÜBERZOGEN ....(Przekroczono o ....: KM" i symbol obsługi
technicznej (do połowy lipca 97 przez 10 sek.). (W pojazdach bez wyświetlacza wielofunkcyjnego
ukazuje się migający symbol obsługi technicznej i przebieg pozostały do obsługi w kilometrach
poprzedzony znakiem "-", od połowy lipca 97 "... km".)
Od ok. 06.97 rozlega się dodatkowo krótki sygnał ostrzegawczy.
Przebieg pozostały do obsługi jest podawany z dokładnością do 100 km.
Jeśli za pomocą tempomatu nastawiono ograniczenie prędkości, wówczas system ASSYST wyświetla
na krótko wskazanie tego ograniczenia.
Jeśli system ASSYST nie dysponuje wartościami pomiarowymi, np. w wyniku awarii któregoś z
czujników, przestawia się na zapamiętane wartości zastępcze. Odpowiednia informacja zostaje
zapamiętana w pamięci usterek danego modułu sterującego.
Czas wyjściowy i czas pozostały
Czas wyjściowy to okres w dniach do następnej obsługi technicznej, którego odliczanie rozpoczyna się
bezpośrednio po wymianie oleju.
Czas wyjściowy nie jest zależny od warunków eksploatacji i ewentualnego dolewania oleju.
Czas wyjściowy wynosi 730 dni (H 365 dni). Po każdej wymianie oleju w wyniku zresetowania czasu
automatycznie przywracana jest wartość początkowa czasu wyjściowego. Czas wyjściowy jest wewnętrzną
wielkością obliczeniową i jego wskazania nie można wywołać w zestawie wskaźników. Wskazanie czasu
wyjściowego można wywołać za pomocą HHT.
Czas pozostały jest wyświetlany w zestawie wskaźników po spełnieniu określonych, niżej wymienionych
warunków.
Czas pozostały to okres czasu, jaki pozostał do następnej obsługi
Czas pozostały jest istotny jedynie w przypadku pojazdów mało eksploatowanych (niskie przebiegi).
(Dlatego z reguły sygnalizowany jest przebieg pozostały.)
Czas pozostały jest zależny:
od czasu wyjściowego
od warunków eksploatacji (W tym celu następuje ocena
pokonanego przebiegu.) Dolewanie oleju niema jednak wpływu na czas pozostały.
W związku z tymi powiązaniami ASSYST odpowiada również potrzebom pojazdów o
małych przebiegach. W zależności od oceny warunków okres między obsługami technicznymi
pojazdów o małych przebiegach wynosi od 1 do 2 lat.
Próg ostrzegawczy (w dniach)
Za pomocą HHT można zaprogramować próg ostrzegawczy w zakresie od 5 do 30 dni z dokładnością do
jednego dnia. Ustawienie podstawowe to 30 dni.
Wyświetlanie czasu pozostałego
Czas pozostały wyświetlany jest z zasady dopiero po spełnieniu warunku:
czas pozostały (w dniach) x 40 < przebieg pozostały (w km) i po dojściu do progu ostrzegawczego.
Wyświetlanie czasu pozostałego następuje wtedy:
automatycznie, po upływie 5 s od przekręcenia kluczyka w stacyjce w położenie 2 lub podczas jazdy,
jeżeli próg ostrzegawczy został osiągnięty:
na 10 s pojawia się symbol obsługi technicznej i wyświetlany jest
komunikat
"SERVICE IN ... TAGEN" (obsługa za ... dni). (W pojazdach bez
wielofunkcyjnego wyświetlacza pojawia się aktualny czas pozostały wraz z symbolem obsługi i
symbolem zegara.)
automatycznie, po upływie 5 s od przekręcenia kluczyka w
stacyjce w położenie 2 lub podczas jazdy, jeżeli czas pozostały został przekroczony:
na 30 s pojawia się symbol obsługi i komunikat
Monitorowanie oleju silnikowego, działanie
Informacje ogólne
Czujnik oleju nieustannie monitoruje poziom oleju w układzie smarowania silnika i przekazuje odpowiednie
informacje do komputera ASSYST.
Dolewanie oleju jest automatycznie rozpoznawane i powoduje odpowiednie wydłużenie okresu do
następnej obsługi.
Nadmiar oleju lub brakująca ilość sygnalizowana jest na wyświetlaczu razem z symbolem olejarki.
Wyświetlanie ilości oleju brakującej do poziomu maksymalnego następuje:
na skutek wywołania przez kierowcę
Wyświetlanie ostrzeżeń następuje:
automatycznie, najwcześniej po upływie 60 s od uruchomienia silnika i przy temperaturze oleju
wyższej niż 60°C:
• w przypadku nadmiaru oleju: Pojawia się symbol olejarki i komunikat "ÖLSTAND ÜBER MAX"
(poziom oleju powyżej maks.). Dodatkowo słychać krótki dźwięk ostrzegawczy. (W pojazdach bez
wielofunkcyjnego wyświetlacza wskazanie "HI" miga.)
•w przypadku niedoboru oleju: Pojawia się symbol olejarki i komunikat "ÖLSTAND UNTER MIN"
(poziom oleju poniżej min.). Dodatkowo słychać krótki dźwięk ostrzegawczy. (W pojazdach bez
wielofunkcyjnego wyświetlacza świeci się lampka ostrzegawcza poziomu oleju (A1e12) i miga
wskazanie "-2L".)
•w przypadku minimalnego poziomu oleju: Pojawia się symbol olejarki i komunikat "ÖLSTAND
MINIMUM" (minimalny poziom oleju). Dodatkowo słychać krótki dźwięk ostrzegawczy. (W pojazdach
bez wielofunkcyjnego wyświetlacza świeci się lampka ostrzegawcza poziomu oleju (A1e12).)
automatycznie, po upływie 13 s od WŁĄCZENIA zapłonu:
•
jeżeli w silniku nie ma oleju:
Pojawia się symbol olejarki i komunikat "ÖLSTAND UNTER MIN" (poziom oleju poniżej min.).
Dodatkowo słychać dźwięk ostrzegawczy. (W pojazdach bez wielofunkcyjnego wyświetlacza świeci
się lampka ostrzegawcza poziomu oleju (A1e12) i miga wskazanie "-2L". Dodatkowo słychać krótki
dźwięk ostrzegawczy.)
Sygnalizowany niedobór oleju podczas wyświetlania wskazania nie ulega zmianie. Zmiany poziomu
oleju (w przypadku dolewania) nie można zatem zaobserwować bezpośrednio na wskaźniku. Nowy
poziom oleju sygnalizowany jest dopiero po spełnieniu niżej opisanych warunków.
Wyświetlanie ilości oleju na życzenie kierowcy
Po upływie 10 s od przekręcenia kluczyka w stacyjce w położenie "2" pojawia się pytanie "ÖLSTAND
ANZEIGEN?" (wskazać poziom oleju?) (w pojazdach bez wielofunkcyjnego wyświetlacza pojawiają się
symbole olejarki i zegara).
Jeżeli w trakcie tego wskazania w ciągu jednej sekundy nastąpi dwukrotne naciśnięcie przycisku
zerowania przebiegu dziennego,
w przypadku niedoboru oleju na wyświetlaczu pojawia się np."1.0L Öl einfüllen" (dolać 1.0L oleju)(lub
"-1.0L"). Wskazanie pojawia się dopiero po upływie czasu oczekiwania od WYŁĄCZENIA silnika. Czas
oczekiwania jest zależny od temperatury oleju silnikowego. Wynosi odpowiednio
do 20°C
30 minut
od 60°C
1 minutę
Przy innych temperaturach oleju czas oczekiwania przyjmuje odpowiednie wartości pośrednie.
Możliwymi wskazaniami są (informacje w nawiasach odnoszą się do pojazdów bez wielofunkcyjnego
wyświetlacza):
"ÖLSTAND IN ORDNUNG" ("o.k.") (poziom oleju prawidłowy)
1 0L, 1.5L, 2L,
"Überfüllung" ("HI") (nadmiar oleju)
"WARTEZEIT EINHALTEN" (zachowanie czasu oczekiwania)
(migający symbol olejarki i symbol zegara)
"ÖLSTAND ANZEIGEN" (wskazywanie poziomu oleju) (symbol
zegara i symbol olejarki)
W przypadku usterki czujnika oleju (poziomu / temperatury / jakości,B40) najwcześniej po 30 s od
wystąpienia usterki pojawia się symbol
olejarki i komunikat "ÖLSTANDSENSOR DEFEKT" (usterka czujnika oleju). (W pojazdach bez
wielofunkcyjnego wyświetlacza świeci się lampka ostrzegawcza poziomu oleju
W celach diagnostycznych należy za pomocą HHT sprawdzić również moduł sterujący układem
wtryskowym (N3). (Zestaw wskaźników (A1) otrzymuje dane z czujników poprzez CAN z modułu
sterującego układem wtryskowym (N3)).
Wymiana oleju
Po każdej wymianie oleju należy przywrócić wartości wyjściowe w ASSYST. Następuje wtedy
przywrócenie wartości wyjściowych przebiegu i czasu pozostałych do następnej obsługi. Zerowanie
można wykonać poprzez zestaw wskaźników lub za pomocą HHT. Podczas zerowania do pamięci
wprowadzane są następujące dane:
aktualny stan licznika przebiegu w zaokrągleniu do pełnych 100
suma dolewek w ostatnim okresie międzyobsługowym
przebieg pozostały
czas pozostały
czynniki jakościowe
w 5 zestawach danych dane ostatnich 5 zerowań
Dane te mogą być odczytane wyłącznie za pomocą HHT!
Jeżeli przy wymianie oleju nie jest nalewana przepisowa ilość, skraca się (wewnętrzny) czas wyjściowy.
Rozpoznawanie dolewania oleju
Za pomocą HHT można sprawdzić ilości 10 ostatnich dolewek i odpowiednie stany licznika przebiegu w
aktualnym cyklu. W normalnym przypadku rozpoznanie dolewania oleju jest sygnalizowane
wydłużeniem przebiegu pozostałego w zestawie wskaźników.
Dolewanie oleju jest z zasady rozpoznawane dopiero po spełnieniu następujących warunków:
dolewana ilość wynosi co najmniej 1 l po dolaniu oleju pojazd musi przejechać co najmniej 5 km w
normalnych warunkach eksploatacyjnych przy temperaturze oleju wynoszącej co najmniej 60 °C.
Istnieją jednak przypadki, gdy wskazanie przebiegu pozostałego po dolaniu oleju wydaje się
nieprawidłowe; według wskaźnika wydłużenie nie następuje lub jest za małe. Powodem tego
zjawiska jest fakt, że przebieg pozostały jest zawsze sygnalizowany w przedziale od 15 000 km do 30
000 km (lub od 20 000 km do 40 000 km w przypadku silnika 668) wewnętrznie jednak jest obliczany
na podstawie wartości rzeczywistych, które nie muszą zawierać się w tych przedziałach. Wewnętrzne
wartości mogą zostać odczytane tylko za pomocą HHT.
W poniższych wykresach przedstawiono odnośnie tego kilka przykładów. Oś pozioma (x) przedstawia
przy tym okresy między przeglądami a oś pionowa (y) przebieg pozostały w km. Wskazania ASSYST
w zestawie wskaźników zawierają się zawsze w jasnym polu.
Wewnętrznie obliczona wartość przebiegu pozostałego może jednak zawierać się również w obu
ciemnych obszarach. Te wewnętrzne wartości mogą zostać odczytane tylko za pomocą HHT.
Wszystkie przykłady odnoszą się do silnika benzynowego z czujnikiem oleju.
Przykład 1:
Przy wymianie oleju wlano wystarczającą ilość oleju. Oznacza to, że przebieg wyjściowy wynosi 15 000
km. W warunkach normalnej eksploatacji po 10 000 km następuje dolanie oleju (a). Udzielony zostaje
bonus (B1) (przedłużenie) i jest
wyświetlany. Oznacza to, że przy wywoływaniu wskazania przebiegu pozostałego wyświetlana jest większa
wartość. (Zakładając, że spełnione
zostały wyżej opisane warunki, umożliwiające rozpoznanie dolania oleju.)
Po kolejnych 5 000 km (b) następuje kolejne dolanie oleju. I w tym przypadku jest udzielany i
sygnalizowany bonus (B2).
Jeżeli od tej chwili olej nie będzie już dolewany i nie zmienią się warunki eksploatacyjne, osiągnięty
zostanie okres między obsługami ok. 24 000 km.
W tym przykładzie krzywa zawiera się
całkowicie w jasnym obszarze wykresu, toteż wszystkie dolewki oleju są sygnalizowane wydłużeniem
przebiegu pozostałego.
Przykład 2:
Przy wymianie oleju wlano przepisową ilość oleju.
Przy bardzo korzystnych warunkach eksploatacyjnych olej jest uzupełniany po 10 000 km (a). W
ramach wewnętrznych obliczeń udzielany jest bonus B1, okres do następnej obsługi jest odpowiednio
wydłużany przez zwiększony przebieg pozostały. Ponieważ jednak krzywa częściowo zachodzi na
zakreskowany obszar, początkowo jako przedłużenie przebiegu pozostałego sygnalizowana jest tylko
ta część B1, która zawiera się w jasnym obszarze wykresu. (Zakładając, że spełnione zostały wyżej
opisane warunki, umożliwiające rozpoznanie dolania oleju.)
Po 18 000 km następuje kolejne dolanie oleju (b). W tym przypadku bonus B2 nie powoduje początkowo
sygnalizacji wydłużenia ze względu na przekroczenie maksymalnego okresu do następnej obsługi,
wynoszącego 30 000 km. Całkowity okres do następnej obsługi wynosi w tym przypadku 30 000 km.
Jeżeli od punktu b eksploatacja odbywa się w mniej korzystnych warunkach, to z uwagi na uwzględnienie
w obliczeniach wewnętrznych bonusa B2 istnieje jeszcze możliwość osiągnięcia maksymalnego okresu
międzyprzeglądowego wynoszącego 30 000 km.
Przykład 3:
Przy wymianie oleju wlano mniejszą ilość niż przepisowa. Dlatego przebieg wyjściowy jest mniejszy
niż 15 000 km. Jeżeli po 5 000 km nastąpi dolanie oleju (a), sygnalizowany przebieg pozostały nie
jest wydłużany, ponieważ krzywa zawiera się w obszarze zakreskowanym. Jednak bonus B1 zostaje
uwzględniony w wewnętrznych obliczeniach, co przy takich samych lub korzystniejszych warunkach
eksploatacyjnych umożliwia wydłużenie okresu do następnej obsługi do nieco ponad 15 000 km.
(Okres 15 000 km zostaje jednak zawsze osiągnięty, nawet jeżeli wewnętrzna wartość obliczeniowa jest
niższa.)
Przykład 4:
Po 5 000 km w niekorzystnych warunkach eksploatacyjnych dolano olej (a) i dolewka została
(wewnętrznie) rozpoznana (bonus B1). W takiej sytuacji rozpatrywane są dwa przypadki:
Jeżeli dalsza jazda odbywa się w takich samych warunkach eksploatacyjnych (linia ciągła),
sygnalizowany przebieg pozostały nie jest wydłużany, ponieważ krzywa zawiera się w obszarze
zakreskowanym.
Okres do następnej obsługi wynosi 15 000 km pomimo, że obliczona wewnętrznie wartość jest niższa.
(Sygnalizowana wartość przebiegu pozostałego musi się zawsze zawierać w jasnym obszarze.)
Jeżeli dalsza jazda nastąpi w korzystniejszych warunkach eksploatacyjnych (linia punktowa), wartość
wewnętrznie obliczonego przebiegu pozostałego powoli przesuwa się w kierunku jasnego obszaru. W
efekcie okres do następnej obsługi może zwiększyć się ponad 15 000 km.
Na podstawie materiałów firmy Daimler-Chrysler GmbH przygotował Kozak_K

Podobne dokumenty