Piękno na co dzień. Historia i współczesność designu

Komentarze

Transkrypt

Piękno na co dzień. Historia i współczesność designu
1
Nazwa przedmiotu (modułu)
Przedmiot opcyjny:
Piękno na co dzień. Historia i współczesność designu.
2
Nazwa przedmiotu (modułu) w języku angielskim
Beauty for every day. Design - History and the Present.
3
Jednostka prowadząca przedmiot
Instytut Kulturoznawstwa
4
Kod przedmiotu (modułu)
5
Rodzaj przedmiotu (modułu)- obowiązkowy lub fakultatywny
fakultatywny
6
Kierunek studiów
kulturoznawstwo
7
Poziom studiów (I lub II stopień lub jednolite studia magisterskie)
I i II stopień
8
Rok studiów (jeśli obowiązuje)
9
Semestr – zimowy lub letni
zimowy i letni
10
Forma zajęć i liczba godzin
konwersatorium: 60 godz.
11
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, osoby prowadzącej zajęcia
dr Barbara Banaś
12
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
dla przedmiotu (modułu) oraz zrealizowanych przedmiotów
Brak
Cele przedmiotu
Zapoznanie studentów z problematyką designu w kontekście historycznych
uwarunkowań, koncepcji teoretycznych i metodologicznych, współczesnych
nurtów, zjawisk i realizacji.
13
Prezentacje poszczególnych tematów zajęć służyć mają poza zaznajomieniem z
danym zagadnieniem uruchomieniu dyskusji o ich wpływie na realia naszego
współczesnego funkcjonowania w przestrzeni.
14
Zakładane efekty kształcenia
Symbole kierunkowych
efektów kształcenia
E_01
Wiedza
Student:
- zna i rozumie podstawowe metody badań zjawisk z
zakresu designu;
- zna najważniejsze zjawiska, wydarzenia, realizacje
z historii designu XX w.
K_W02
K_W05
- zna historię i najważniejsze problemy z dziejów
polskiego wzornictwa oraz ich wpływ na współczesne
oblicze rodzimego designu
- orientuje się w najważniejszych nurtach
współczesnego designu i ich roli w kształtowaniu
kulturowego i ekonomicznego oblicza współczesnych
społeczeństw
K_W14
K_W16
Umiejętności
E_02
E_03
- samodzielnie zdobywa wiedzę, w szczególności
wiedzę o designie i rozwija swoje umiejętności
badania kultury korzystając z pomocy opiekuna
naukowego;
- formułuje i analizuje typowe problemy badawcze w
zakresie kulturoznawstwa (ze specjalnym
uwzględnieniem problematyki wzornictwa
przemysłowego), umie dobrać do ich analizy
odpowiednie metody i narzędzia, opracowuje i
prezentuje wyniki;
- rozpoznaje różne rodzaje tekstów i wytworów
kultury materialnej, przeprowadza ich krytyczną
analizę i interpretację dla określenia ich znaczeń,
oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesie
społeczno-kulturowym;
Kompetencje personalne (postawy)
- potrafi współpracować z innymi studentami i
prowadzącym w zakresie prowadzonych analiz i
badań;
- stawia tezy i broni własnych opinii i twierdzeń,
posługując się merytorycznymi argumentami i
odpowiedzialnością etyczną;
- rozumie potrzeby kulturalne, docenia tradycję i
dziedzictwo kulturowe regionu, kraju, Europy, świata;
- jednocześnie jest otwarty na nowe idee i gotów do
zmiany opinii świetle dostępnych danych i
argumentów
K_U02
K_U05
K_U18
K_K06
K_K04
K_K03
K_K09
15
Treści programowe
Pierwszy semestr spotkań konwersatoryjnych poświęcony będzie
zagadnieniom związanym z historią dyscypliny m.in. ukształtowaniem się
pojęcia „design“ i jego definicji; metodom badawczym służącym do
opisywania, analizy i oceny zjawisk z obszaru designu; najważniejszym,
konstytuującym tradycje dyscypliny wydarzeniom i zjawiskom historycznym,
w tym m.in. prekursorskim ruchom odnowy rzemiosł, Bauhausowi,
awangardowym koncepcjom aranżacji przestrzeni mieszkalnych z lat 20.,
wpływowi technologii na powstawanie nowych form użytkowych, roli wielkich
wystaw i targów światowych, ewolucji pojęcia „stylu narodowego“ ze
szczególnym uwzględnieniem historii polskiego rzemiosła artystcznego.
W drugim semestrze omówione zostaną najważniejsze zjawiska związane
z designem po 1945 roku aż do czasów współczesnych, m.in.: polskie
koncepcje rozwoju wzornictwa po 1945 (IWP), rola inspiracji ludowych i
etnicznych w wzornictwie II poł. XX wieku, różne formy kontestacji: antydesign, design społecznie zaangażowany, eco-design, design utopijny, wpływ
subkultur na współczesny design. Zaprezentowane zostaną również
najistotniejsze wydarzenia, postaci i projekty związane z polskim designem
ostatnich dwu dekad.
16
Zalecana literatura (podręczniki)
N. Pevsner, Pionierzy współczesności. Od Williama Morrisa do Waltera Gropiusa,
Warszawa 1978
P. Sparke, Design historia wzornictwa, Warszawa 2012
V. Papanek, Design dla realnego świata, Łódź 2012
P. Korduba, Ludowość na sprzedaż, Warszawa 2013
D. Sudjic, Język rzeczy, Design i luksus, moda i sztuka. W jaki sposób rzeczy nas
uwodzą, Kraków 2013
Chcemy być nowocześni. Polski design 1955-1968 z kolekcji Muzeum Narodowego
w Warszawie, Warszawa 2011
Polish design: Uncut, oprac. Cz. Frejlich, D. Lisik, Warszawa 2013
Rzeczy niepospolite. Polscy projektanci XX wieku, pod red. Cz. Frejlich, Kraków
2013
Wizje nowoczesności. Lata 50. i 60. – wzornictwo, estetyka, styl życia, Warszawa
2012
J. Mrozek, Historia designu a historia sztuki, „Kultura współczesna”, 2009/3, s.
31-46.
G. Julier, Od kultury wizualnej do kultury designu, „Kultura współczesna”,
2009/3, s. 47-63.
17
Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia:
konwersatorium: Aktywność podczas zajęć, opracowanie przez studenta
wybranego tematu zajęć, pisemna praca zaliczeniowa
18
Język wykładowy: polski
19
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności studenta
Godziny zajęć (wg planu studiów)
z nauczycielem:
- konwersatorium:
Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
60
Praca własna studenta:
- przygotowanie do zajęć:
- czytanie wskazanej literatury:
- przygotowanie końcowej pracy
pisemnej:
25
30
Suma godzin
125
Liczba punktów ECTS
5
10