WOJEWODA LUBELSKI

Komentarze

Transkrypt

WOJEWODA LUBELSKI
WOJEWODA LUBELSKI
PN-II.4131 .343.2013
Lublin, 2013-12-04
Rozstrzygni~cie
1
I
\l
J
nadzorcze
stwierdzajctce niewai:nosc uchwafy Nr XXV/146/2013 Rady Gminy Wola
Myslowska z dnia 25 paidziernika 2013 r. w sprawie wyrai:enia zgody na
wydzieri:awienie pomieszczen w budynku Urz~du Gminy na prowadzenie
t-pteki.
WW
0
Na podstawie art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
samorzqdzie gminnym (Oz. U. z 2013 r., poz. 594, ze zm.)
stwierdzam niewai:nosc
uchwaty Nr XXV/146/2013 Rady Gminy Wola Mystowska z dnia 25
pazdziernika 2013 r. w sprawie wyrazenia zgody na wydzierzawienie
pomieszczen w budynku Urz~du Gminy na prowadzenie apteki .
Uzasadnienie
Uchwata Nr XXV/146/2013 Rady Gminy Wola Mystowska zostata
organowi nadzoru w dniu 4 listopada 2013 r.
Stosownie do tresci § 1 przedmiotowej uchwat'y Rada Gminy Wola
Mystowska wyrazHa zgod~ na wydzierzawienie pomieszczen w budynku
Urz~du Gminy na prowadzenie apteki Panu Maciejowi Fajzetel zam. tuk6w na
okres 5 lat bez przetargu.
W ocenie organu nadzoru przedmiotowa uchwata zostata podj~ta bez
uzasadnienia w powszechnie obowiqzujqcych przepisach prawa, a zatem bez
podstawy prawnej.
W mysl art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy 0 samorzqdzie gminnym, do
wytqcznej wtasciwosci rady gminy nalezy podejmowanie uchwat w sprawach
majqtkowych gminy przekraczajqcych zakres zwyktego zarzqdu dotyczqcych
okreslenia zasad nabywania, zbywania i obciqzania nieruchomosci oraz ich
wydziertawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dtuzszy nit 3 lata lub
na czas nieoznaczony, 0 ile ustawy szczeg61ne nie stanowiq inaczej; uchwata
rady gminy jest wymagana r6wniet w przypadku, gdy po umowie zawartej na
czas oznaczony do 3 lat strony zawierajq kolejne umowy, kt6rych
przedmiotem jest ta sama nieruchomosc; do czasu okreslenia zasad w6jt
moze dokonywac tych czynnosci wytqcznie za zgodq rady gminy.
W wykonaniu upowatnienia przewidzianego w tym przepisie Rada
Gminy Wola Mystowska wydata uchwat~ Nr XIXl151 12001 z dnia 17 sierpnia
2001 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciqzania nieruchomosci
dor~czona
1111111111111111111111111111111111111111111
(00)6590077311 51342567
2
oraz ich wydzierzawiania na okres dtuzszy niz 3 lata. Podejmujqc wskazanq
uchwal~ Rada Gminy byla uprawniona do stanowienia zasad dotyczqcych
rozporzqdzania nieruchomosciami.
Poj~cie nieruchomosci, kt6rym ustawodawca posluzyl si~ wart. 18 ust.
2 pkt 9 lit. a ustawy 0 samorzqdzie gminnym, nalezy interpretowae zgodnie z
art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego, kt6ry stanowi, ze nieruchomosciami Sq cz~sci
powierzchni ziemskiej stanowiqce odr~bny przedmiot wlasnosci (grunty), jak
r6wniez budynki trwale z gruntem zwiqzane lub cz~sci takich budynk6w, jezeli
na mocy przepis6w szczeg61nych stanowiq odr~bny od gruntu przedmiot
wlasnosci.
Podobnie jak wskazany przepis, poj~cie nieruchomosci gruntowej
definiuje art. 4 pkt 1 ustawy 0 gospodarce nieruchomosciami.
Wedlug tego przepisu przez nieruchomose gruntowq nalezy rozumiee
grunt wraz z cz~sciami skladowymi, z wylqczeniem budynk6w i lokali, jezeli
stanowiq odr~bny przedmiot wlasnosci.
Na gruncie polskiego porzqdku prawnego mozna zatem wyr6znie trzy
rodzaje nieruchomosci: ~. nieruchomosci gruntowe, nieruchomosci budynkowe
oraz nieruchomosci lokalowe.
Z powyzszego wynika, ze grunty, 0 ile spelnione Sq wymagania art. 46 §
1 k.c., zawsze Sq nieruchomosciami, natomiast budynki i lokale mogq
stanowie nieruchomose tylko wyjqtkowo, tj. jedynie w wypadkach
przewidzianych wprost w przepisach. Zasadq jest, ze budynki i ich cz~sci Sq
cz~sciami skladowyrni gruntu (art. 48 k.c.) nie mogqcymi bye odr~bnym
prZedmiotem wtasnosci i innych praw rzeczowych (art. 47 § 1 k.c.).
Uchwala Nr XXV/146/2013 dotyczy pomieszczeri w budynku Urz~du
Gminy Wola Myslowska.
W ocenie organu nadzoru, do rozporzqdzania cz~sciq budynku nie
stosuje si~ art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy 0 samorzqdzie gminnym, w kt6rym
mowa 0 zasadach nabycia, zbycia i obciqzenia nieruchomosci oraz ich
wydzierzawiania lub najmu na okres dluzszy niz trzy lata.
Ze stanowiskiem organu nadzoru koresponduje wyrok Naczelnego Sqdu
Administracyjnego z dnia 7 grudnia 2010 r. (sygn. akt I aSK 1752/10). We
wskazanym wyroku Sqd skonstatowal, ze na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.
"a" ustawy 0 samorzqdzie gminnym rada gminy nie posiada kompetencji do
wyrazenia zgody na dokonanie przez organ wykonawczy gminy czynnosci
wskazanej w omawianym przepisie, gdy chodzi 0 niewyodr~bnione
pomieszczenia, stanowiqce cz~se skladowq budynku, tj. pomieszczenia
znajdujqce si~ w budynku, kt6re nie stanowiq odr~bnej wlasnosci.
Wydzierzawienie w budynku pomieszczeri, kt6re nie stanowiq
nieruchomosci w rozumieniu art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego, miesci si~ w
poj~ciu gospodarowania mieniem gminy i nalezy do kompetencji W6jta.
W mysl generalnej zasady, wyrazonej wart. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy 0
samorzqdzie gminnym w6jt (burmistrz, prezydent miasta) gospodaruje
rnieniem komunalnym.
Zprzepis6w ustawy 0 samorzqdzie gminnym wynika podziat
kompetencji pomi~dzy organami gminy w zakresie gospodarowania mieniem
komunalnym, kt6ry daje podstaw~ do wniosku, ze rada gminy jest
3
upowaznlona do ustalania zasad, wzgl~dnie kryteriow gospodarowania tym
mieniem, natomiast wykonywanie bezposredniego zarzqdu tym mieniem,
mi~dzy innymi poprzez sktadanie oswiadczeri woli w imieniu gminy, czyli
podejmowanie czynnosci z zakresu prawa cywilnego, nalezy do wtasciwosci
organu wykonawczego gminy.
Kompetencji organu wykonawczego gminy w zakresie gospodarowania
jej mieniem wynikajqcych z przepisow ustawy samorzqdowej nie zmieniajq
rowniez przepisy ustawy 0 gospodarce nieruchomosciami. Jak bowiem
stanowi art. 25 ust. 1 ustawy 0 gospodarce nieruchomosciami, gminnym
zasobem nieruchomosci gospodaruje wojt, burmistrz albo prezydent miasta.
Nalezy zatem uznae, iz gospodarowanie mieniem komunalnym pozwala
organowi wykonawczemu gminy na samodzielne dziatanie i podejmowanie
wszystkich koniecznych decyzji gospodarczych co do mienia gminy, bez
uzyskania zgody rady gminy, z wyjqtkiem spraw, ktore zostaty zastrzezone
wyrainie do kompetencji rady, a wymienionych wart. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a
ustawy 0 samorzqdzie gminnym. Tym samym, w sprawach innych, niz
wymienione we wskazanym przepisie, decyzje gospodarcze moze
podejmowae samodzielnie wojt.
Rada gminy podejmuje dziatania tylko wtedy, gdy ustawa wyrainie to
przewiduje. Przekazanie okreslonych spraw z zakresu gospodarowania
mieniem do kompetencji rady gminy jest bowiem wyjqtkiem, ktory musi bye
interpretowany scisle i nie moze prowadzie do swobodnego przejmowania
przez rad~ do rozstrzygania w drodze uchwaty spraw, ktore nie nalezq do jej
kompetencjL
T akim przepisem, upowazniajqcym rad~ gminy do wyrazenia zgody na
czynnose organu wykonawczego jest art. 37 ust. 4 ustawy 0 gospodarce
nieruchomosciami. Zgodnie z tym przepisem, zawarcie umow uzytkowania,
najmu lub dzierzawy na czas oznaczony dtuzszy niz 3 lata lub na czas
nieoznaczony nast~puje w drodze przetargu; wojewoda albo odpowiednia
rada lub sejmik mogq wyrazie zgod~ na odstqpienie od obowiqzku
przetargowego trybu zawarcia tych umow.
Z przytoczonego przepisu wynika, ze zawarcie umowy dzierzawy w
trybie bezprzetargowym na okres dtuzszy niz trzy lata wymaga wyrazenia
zgody przez organ stanowiqcy gminy. Niemniej jednak przewidziana
kompetencja dotyczy wytqcznie zawierania umow, ktorych przedmiotem Sq
nieruchomosci, zas poj~cie nieruchomosci nalezy na gruncie ustawy 0
gospodarce nieruchomosciami rozumiee zgodnie z przepisami kodeksu
cywilnego.
Podejmowanie przez Rad~ Gminy Wola Mystowska uchwaty w sprawie,
ktora miesci si~ w kompetencjach W6jta okreslonych wart. 30 ust. 2 pkt 3
ustawy 0 samorzqdzie gminnym, jest dziataniem z istotnym naruszeniem
prawa.
Jak trafnie zauwaza Naczelny Sqd Administracyjny w wyroku z dnia 9
lutego 2007 r. sygn. akt \I aSK 1894/06 (LEX nr 340021), jezeli sprawa nalezy
do wtasciwosci organu wykonawczego gminy, to bez podstawy prawnej rada
gminy nie moze wkraczac w kompetencje tego organu.
4
W toku prowadzonego post~powania nadzorczego Zast~pca W6jta
Gminy Wola Mysfowska pismem z dnia 25 listopada 2013 r., znak
OS.0711.27.2013, zfozyf wyjasnienia.
W ocenie organu nadzoru przedstawione wyjasnienia nie zasfugujq na
uwzgl~dnienie .
Zast~pca
W6jta podni6sf, ze przyj~te w uchwale nazewnictwo
pomieszczen "dotyczy faktycznie lokalu odrf?bnego w budynku stanowiqcym
wlasnosc gminy" oraz ze "pojf?cie nieruchomosci w mysl Kodeksu Cywilnego
to r6wniet cZf?sci budynkow, a takq cZf?sciq budynku w naszym przypadku jest
lokal (2 pomieszczenia) zajf?te na prowadzenie apteki w dutym budynku
stanowiqcym wlasnosc gminy".
Odnoszqc si~ do powyzszego nalezy stwierdzie, ze z tresci uchwafy
wynika, ze przedmiotem dzierzawy Sq pomieszczenia w budynku Urz~du
Gminy, nieb~dqce odr~bnym przedmiotem wfasnosci a nie lokal odr~bny, a
zatem gospodarowanie nimi nalezy do kompetencji w6jta.
o tym , czy lokal jest lokalem odr~bnym, nie decyduje oddzielne wejscie
czy oddzielny obw6d elektryczny. Istotne jest, czy dany lokal stanowi odr~bny
przedmiot wfasnosci.
Podejmujqc uchwaf~ na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy 0
samorzqdzie gminnym, rada gminy zobowiqzana jest do posfugiwania si~
poj~ciem nieruchomosci w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i ustawy 0
gospodarce nieruchomosciami.
Jak wynika z ustalen poczynionych powyzej, w kontekscie przeplsow
Kodeksu Cywilnego i USt2\NY 0 gospodarce nieruchomosciami , przedmiotem
uchwaty Nr XXV/146/2013 Rady Gminy Wola Mysfowska nie jest
nieruchomose a pomieszczenia, gospodarowanie kt6rymi nalezy do
wfasciwosci w6jta.
Jak zostafo wskazane powyzej, na gruncie Kodeksu Cywilnego
nieruchomosciq mogq bye cz~sci budynk6w, 0 ile stanowiq odr~bny od gruntu
przedmiot wJasnosci, zatem nie mozna bezwarunkowo podzielie argumentu,
ze nieruchomosci to r6wniez cz~sci budynk6w.
W tym stanie rzeczy, stwierdzenie niewaznosci uchwafy Nr
XXV/146/2013 Rady Gminy Wola Mysfowska jest uzasadnione.
Na
nlmeJsze
rozstrzygni~cie
nadzorcze
przysfuguje
skarga
do Wojew6dzkiego Sqdu Administracyjnego w Lublinie, zfozona za moim
posrednictwem w terminie 30 dni od daty jego dor~czenia.
WOJEW DA LU~~I
/
J!:
d
~
'
Y/
,
/
/'
I
/
Jo{;;,ta 'Szolno - Koguc
; ./
v
f
( o'r
/
Otrzymujcr
1) W6jt Gminy Wola Mystowska
2) Przewodniczqcy Rady Gminy Wola Mystowska

Podobne dokumenty