REGULAMIN AKCJI

Komentarze

Transkrypt

REGULAMIN AKCJI
REGULAMIN AKCJI
„MasterPass – czas na wygodne i bezpieczne zakupy w Internecie vol. 2”, zwany dalej
„Regulaminem Akcji”
(Obowiązuje od dnia: 17 września 2015 r.)
§1
Postanowienia ogólne
Organizatorem Promocji pod hasłem „MasterPass – czas na wygodne i bezpieczne zakupy w
Internecie” (zwanej dalej „Akcją promocyjną”) jest Nextbike Polska Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: 01-756 Warszawa, ul. Przasnyska 6b,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000403979, o numerze NIP 7010327611, o kapitale zakładowym w wysokości 17.000, 00
złotych (zwana dalej „Organizatorem”), realizująca zamówienia internetowe.
§2
Definicje
1. Regulamin Akcji - niniejszy regulamin opisujący zasady i warunki korzystania z Akcji przez
Uprawnionych Uczestników Akcji Promocyjnej.
2. Regulaminy Nextbike (Regulaminy Rowerów Publicznych) – regulaminy opisujące zasady i
warunki korzystania z Systemów Rowerów Publicznych występujących w Systemach objętych
Akcją, w szczególności warunki, zakres praw i obowiązków oraz odpowiedzialność osób
korzystających z możliwości wypożyczania rowerów w Systemach Rowerów Publicznych.
Akceptacja postanowień Regulaminu Nextbike i spełnienie wszystkich warunków w nim
określonych stanowi podstawę i warunek zezwolenia na wypożyczenie roweru w odpowiednim
Systemie Rowerów Publicznych.
3. Bon promocyjny – kwota w wysokości 20 zł przyznana w ramach Akcji Promocyjnej. Bon
promocyjny stanowi kwotę doładowania.
4. Kwota doładowania - opłata na poczet wypożyczeń wniesiona na Rachunek Przedpłacony. W
trakcie trwania umowy z Organizatorem kwota doładowania nie podlega zwrotowi.
5. Uczestnicy Akcji Promocyjnej - Klienci zarejestrowani w Systemie Rowerów Publicznych tj.:
Białostocka Komunikacja Rowerowa (dalej BiKeR), Lubelski Rower Miejski (dalej: LRM), Opolski
System Rowerów Publicznych (dalej: Opole Bike), Poznański Rower Miejski (dalej: PRM), Rower
Trójmiejski (dalej: RT), Wrocławski Rower Miejski (dalej: WMR) oraz Warszawski Rower
Publiczny (dalej: Veturilo), którzy wezmą udział w Akcji Promocyjnej i zdecydują się na
doładowanie konta o którym mowa w §5 Regulaminu (zwane dalej "Uczestnikami").
§3
Termin i miejsce Akcji promocyjnej
1. Akcja promocyjna prowadzona jest wyłącznie na stronie internetowej www.nextbike.pl oraz
stronach dedykowanych dla Systemów BiKeR, LRM, Opole Bike, PRM, WRM, RT i Veturilo.
2. Bony promocyjne będą przyznawane do momentu ich wyczerpania, jednak nie dłużej niż do 30
listopada 2015 r.
§4
Zasady Akcji promocyjnej
1. W ramach Akcji Promocyjnej każdy Uczestnik, który w wyżej określonym terminie doładuje swoje konto
poprzez stronę internetową korzystając z metody MasterPass kwotą minimum 10 PLN brutto otrzyma
Bon promocyjny w wysokości dodatkowych 20 PLN brutto do wykorzystania na usługi świadczone
przez Organizatora.
2. Bon promocyjny zostanie dodany automatycznie do konta Uczestnika w terminie maksymalnie do 3 dni
roboczych od momentu odnotowania wpłaty za pomocą MasterPass przez Organizatora.
3. Warunkiem uczestnictwa w Akcji Promocyjnej i uzyskania Bonu promocyjnego jest posiadanie statusu
Klienta w Systemie Rowerów Publicznych w czasie trwania Akcji promocyjnej (§2 ust. 5 Regulaminu)
oraz doładowanie konta przy użyciu metody płatności MasterPass.
4. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Akcji Promocyjnej dowolną ilość razy w trakcie jej trwania.
5. Uczestnikom nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego w wysokości Bonu
Promocyjnego.
Nextbike Polska Sp. z o.o. ul. Przasnyska 6b 01-756 Warszawa NIP: 8951981007 REGON: 021336152 KRS 0000362899
www.nextbike.pl e.mail: [email protected] tel.+48 22 208 99 90 Fax. (+48) 22 244 29 63
6.
7.
8.
Kwota Bonu Promocyjnego nie podlega zwrotowi i zostanie wykorzystana w pierwszej kolejności na
poczet usług oferowanych przez Organizatora, określnych w Regulaminie Nextbike.
Uczestnik, który złamał któreś z postanowień zawartych w Regulaminie Nextbike może zostać
wykluczony z uczestnictwa w Akcji Promocyjnej.
Bon Promocyjny jest do wykorzystania do 30 czerwca 2016 r. Po tym terminie środki uzyskane w Akcji
promocyjnej zostaną bezpowrotnie utracone.
§5
Odpowiedzialność
1. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika z tytułu roszczeń związanych z
uprawnieniami przyznanymi Uczestnikowi w Regulaminie Akcji Promocyjnej ograniczona jest do
wartości doładowania, nie uwzględniającej Bonu Promocyjnego (tj. obowiązującej w trakcie Akcji
Promocyjnej), którego to doładowania roszczenie dotyczy.
2. Powyższe ograniczenie nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy przepisów
prawnych.
§6
Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji promocyjnej powinny być zgłaszane w
trakcie trwania Akcji promocyjnej oraz przez 14 (słownie: czternaście) dni od jej zakończenia:
1.1.
Listownie na adres korespondencyjny organizatora;
1.2.
Na adres poczty elektronicznej:[email protected];
1.3.
Na numer Infolinii 22 244 13 13
2. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji promocyjnej składane w formie pisemnej
na adres korespondencyjny lub na adres poczty elektronicznej Organizatora powinny zawierać
tytuł „Reklamacja MasterPass” oraz w treści: imię i nazwisko Uczestnika, jego adres zamieszkania,
numer telefonu na które zarejestrowane jest konto w Systemie Uczestnika, kopię dowodu
transakcji oraz dokładny opis stanu faktycznego będącego przyczyną złożenia reklamacji.
3. Postępowanie reklamacyjne, o którym mowa w §6 ust. 1 i 2 Regulaminu, trwa 14 (czternaście)
dni od daty wpłynięcia reklamacji. Uczestnik wyraża zgodę na to, by odpowiedź na reklamację
wysłana została pocztą elektroniczną lub pocztą na adres korespondencyjny w sposób wskazany
w reklamacji. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnik jest uprawniony do
dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub zmianę podanego
przez Uczestnika adresu do korespondencji, jak również za zmiany innych danych
uniemożliwiające prawidłowe zawiadomienie Uczestnika. Uczestnicy, których dane uległy
zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, są zobowiązani niezwłocznie powiadomić
o ww. zmianie oraz podać nowe dane, jeśli zmiana danych uniemożliwia doręczenie
korespondencji.
§7
Postanowienia końcowe
1. Regulamin Akcji promocyjnej „MasterPass – czas na wygodne i bezpieczne zakupy w Internecie
vol. 2” dostępny jest na stronie www.nextbike.pl.
2. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń.
3. W wypadku wątpliwości, co do postanowień Regulaminu, Uczestnik ma w każdym czasie prawo
zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.
4. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów nie regulowanych niniejszym regulaminem i nie
dających się rozwiązać ugodowo jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
5. Akcja promocyjna nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia
19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Regulamin Akcji promocyjnej nie podlega
zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.
U. Nr 201, poz. 1504 ze zmianami).
6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Akcji promocyjnej, zastosowanie mają
postanowienia Regulaminów Systemów Rowerów Publicznych, którego operatorem jest
Nextbike Polska Sp. z o.o.
Nextbike Polska Sp. z o.o. ul. Przasnyska 6b 01-756 Warszawa NIP: 8951981007 REGON: 021336152 KRS 0000362899
www.nextbike.pl e.mail: [email protected] tel.+48 22 208 99 90 Fax. (+48) 22 244 29 63
7.
8.
Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego regulaminu w każdym czasie bez podania
przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień Uczestników Akcji
promocyjnej.
Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Akcji promocyjnej w dowolnym momencie
bez konieczności podania przyczyny.
Nextbike Polska Sp. z o.o. ul. Przasnyska 6b 01-756 Warszawa NIP: 8951981007 REGON: 021336152 KRS 0000362899
www.nextbike.pl e.mail: [email protected] tel.+48 22 208 99 90 Fax. (+48) 22 244 29 63