Fauna i flora w naszym najbliŜszym otoczeniu i w regionie.

Komentarze

Transkrypt

Fauna i flora w naszym najbliŜszym otoczeniu i w regionie.
Fauna i flora w naszym najbliŜszym
otoczeniu i w regionie.
Gminne Przedszkole Publiczne im. Marii
Konopnickiej w KrzyŜu Wielkopolskim.
Faunę i florę dzieci w naszym przedszkolu poznawały w róŜny sposób.
Wychodziły na spacery, wycieczki. Oglądały zdjęcia i ilustracje w ksiąŜkach,
albumach.
Zbierały dary przyrody i przynosiły do przedszkola. Następnie bawiły się
przyniesionymi eksponatami. Dzieliły według podanych cech. RozróŜniały
kształty i kolory, a takŜe smak. Następnie eksponowały je w kącikach przyrody.
Robiły teŜ ciekawe prace plastyczne.
Oto niektóre pomysły poznawania i wykorzystania fauny i flory z naszego
otoczenia.
„Kolorowe listeczki”
Grupa
„KRASNOLUDKI”
Maluszki poznawały naszą florę poprzez zabawy. Wychodząc na
spacery nazbierały kolorowych liści z którymi w Sali świetnie się
bawiły. Po zabawie ozdobiły liści kolorowymi elementami z papieru.
„Jesienny kącik przyrody”
grupa „Motylki”
Dzieci podczas spacerów, zebrały wiele kolorowych liści. W sali
określały ich kolory, kształt i wielkość. Następnie robiły odbitki z
liści tworząc w ten sposób obrazy. Wykorzystane liście trafiły do
kącika przyrody, wzbogacając w ten sposób jego eksponaty.
„Park jesienią” – malowanie 10 palcami
grupa „Jagódki”
Dzieci z przyniesionych liści zrobiły drzewa wykonane techniką
malowania 10 palcami i stopami. Efekt tych drzew jest bardzo
ciekawy.
„Zielnik”
grupa „Leśne Ludki”
Dzieci podczas pobytu na powietrzu zbierały roślinki rosnące w okolicy.
Następnie oczyściły je i zasuszyły. Z zasuszonych roślin zrobiły piękny
zielnik.
„Co moŜemy zrobić z darów jesieni?”
grupa „Biedronki”
Dzieci wybrały się na poszukiwanie darów jesieni. Nazbierały pełne kosze
jarzębiny, kasztanów, liści. W sali bawiły się klasyfikując je, omawiały ich
kształt, kolor. Potem układały z nich piękne kompozycje. Chłopcy robili nawet
korale, które podarowali dziewczynkom.
„Odbijanki z kory drzew”
grupa „Słoneczka”
Dzieci wybrały się do pobliskiego lasu. Poznały jego mieszkańców.
Następnie Odbijały korę drzew na kartki. Takie odbitki przyniosły do sali.
Tutaj dorysowały jeszcze kilka elementów i powstały drzewa.
„Zielony Dzień w Przedszkolu”
Nawet nauczyciele mieli swój wkład w obchody Zielonego Dnia w
Przedszkolu. Ich stroje były niczym z katalogu mody ekologicznej.
„Recytacja wierszy o zwierzętach”
Dzieci przebrane za zwierzęta recytowały
wiersze polskich autorów.
Teatrzyki ekologiczne
Poznawanie przyrody to równieŜ dbanie o nią. Dzieci przedstawiły
teatrzyk ekologiczny, o tym jak naleŜy dbać o środowisko.

Podobne dokumenty