Plan wynikowy

Komentarze

Transkrypt

Plan wynikowy
Magdalena Kębłowska
Plan wynikowy
(opracowany zgodnie z nową postawą programową
obowiązującą od września 2009 r.)
CLICK ON 1
Poziom A1 wg CEF (ESOKJ)
Wstęp
1. Czym jest plan wynikowy
Powtarzając za H. Komorowską, za podstawową zmianę, jaka powinna dokonać się
w systemie edukacji w Polsce, naleŜy uwaŜać „ukierunkowanie działań dydaktycznych
na osobę ucznia, a nie na osobę nauczyciela” (2000:5)1. Plan wynikowy, który określa
oczekiwane
osiągnięcia
uczniów
po przerobieniu danej partii
materiału, znakomicie spełnia ten warunek i pozostaje w zgodzie z postulatem podejścia
skoncentrowanego
na
uczniu
(learner-centeredness).
Tak
skonstruowany,
stanowi
nieocenioną pomoc w wielu aspektach pracy nauczyciela. Po pierwsze, pozwala zaplanować
zajęcia, przygotować dodatkowe materiały i ćwiczenia, pomoce wizualne, tematy prac
projektowych itp. zarówno na najbliŜszy tydzień, jak i na cały rok szkolny, a nawet na koniec
danego etapu edukacyjnego. W ten sposób przyczynia się do bardziej spójnego i lepiej
zorganizowanego procesu dydaktycznego. Po drugie, jest szczególnie przydatny przy
opracowywaniu testów i kartkówek, poniewaŜ pomaga wyznaczyć właściwe kryteria oceny.
Dzięki temu moŜe się równieŜ okazać pomocny w kontaktach nauczyciela z rodzicami, dla
których jasno sformułowane w planie wynikowym umiejętności i wiedza są bardziej czytelne
niŜ spis treści w języku obcym w podręczniku. Rodzice mogą się takŜe zainteresować planem
wynikowym, by wiedzieć, jak pracować z dzieckiem w domu czy jakie materiały
mu dostarczyć, by wspomóc pracę nauczyciela, a tym samym przyczynić się do większej
niezaleŜności ucznia. Sami uczniowie, zwłaszcza na wyŜszych poziomach, mogą docenić plan
wynikowy przy wytyczaniu i realizowaniu swoich celów. Wreszcie będzie plan wynikowy
wskazówką dla nauczycieli innych przedmiotów w procesie integracji wiedzy i umiejętności.
1
Komorowska, H., „Nowe tendencje w nauczaniu języków obcych.” w: Komorowska, H. (red.), Nauczanie
języków obcych w zreformowanej szkole. Warszawa: IBE, 2000.
2
2. Struktura planu wynikowego do podręcznika Click On 1 (Podręcznik ucznia
i Zeszyt ćwiczeń)
PoniŜsza propozycja planu wynikowego składa się z dwóch zasadniczych części:
-
tabeli zawierającej oczekiwane osiągnięcia uczniów oraz
-
tabeli ukazującej realizowanie wytycznych Podstawy programowej w danej części
podręcznika.
2.1. Oczekiwane osiągnięcia ucznia
Podział pierwszej z tabel na wiedzę (czyli UCZEŃ ZNA) i umiejętności (czyli UCZEŃ
POTRAFI) jest istotnym elementem planowania wynikowego oraz ustalania kryteriów
oceny. Pamiętać naleŜy, Ŝe we współczesnej szkole w i e d z a, a więc opanowanie
słownictwa i struktur gramatycznych, nie jest juŜ ostatecznym celem procesu nauczania/
uczenia się, a jedynie pomocnym narzędziem w osiągnięciu właściwego celu, czyli
u m i e j ę t n o ś c i. Dlatego teŜ znajomość słownictwa i materiału gramatycznego naleŜy
traktować jako punkt wyjściowy dla rozwoju umiejętności posługiwania się językiem obcym.
W kolumnie Słownictwo znalazły się kategorie leksykalne proponowane w kaŜdym
dziale (Unit) podręcznika wraz z konkretnymi przykładami wyrazów, zwrotów czy wyraŜeń.
Z przyczyn technicznych lista słów nie jest kompletna, zawiera natomiast wystarczającą
liczbę przykładów, które pozwalają na rozpoznanie danej kategorii. Warto w tym miejscu
przypomnieć, iŜ na poziomie początkującym kaŜde nowo poznane słowo powinno zazwyczaj
znaleźć się w aktywnym repertuarze ucznia. Na wyŜszych poziomach, gdzie pojawia się coraz
więcej nowego słownictwa, nauczyciel – biorąc pod uwagę róŜne kryteria (np. przydatności
dla ucznia, zainteresowań ucznia itp.) – będzie często decydował, które słowa uczeń musi
znać aktywnie (a więc uŜywać), a które biernie (a więc jedynie rozpoznawać i ogólnie
orientować się w ich znaczeniu).
Materiał gramatyczny to lista struktur gramatycznych wraz z przykładami, które
uczeń powinien znać, a więc powinien podać reguły i struktury.
W celu ułatwienia nauczycielowi określenia właściwych kryteriów oceny Plan
proponuje zastosowanie kategoryzacji wg taksonomii prof. Niemierki. I tak opisane powyŜej
kolumny Słownictwo i Materiał gramatyczny, odnoszące się do wiedzy ucznia, naleŜałoby
określić jako kategorię A – zapamiętanie wiadomości leksykalnych i gramatycznych
(uczeń potrafi nazwać kolory, zwierzęta, dni tygodnia, podać regułę gramatyczną itp.).
Jak juŜ wspomniano, samo odtworzenie reguły lub przytoczenie słówka bez kontekstu
to dopiero punkt wyjściowy, a nie znak tego, co uczeń potrafi. W ostatniej kolumnie tabeli
znajdziemy właśnie umiejętności ucznia, które zaklasyfikować moŜemy jako rozumienie
3
wiadomości (kategoria B wg Niemierki) przejawiające się poprawnym rozwiązywaniem
kontrolowanych2 zadań leksykalnych (np. wstawianie odpowiednich wyrazów w zdaniach)
i
gramatycznych
(wypełnianie
luk,
transformacje)
lub
stosowanie
wiadomości
w określonych sytuacjach komunikacyjnych (kategoria C wg taksonomii Niemierki).
Na przykład, moŜemy ocenić, czy uczeń potrafi uŜywać czasu Present Simple, jeśli umie
rozmawiać z kolegą na temat jego i swoich czynności dnia codziennego:
A: How often do you exercise?
B: I exercise once a week.
A: Do you ever do the shopping?
B: I do the shopping on Saturdays.
lub napisać kartkę do kolegi z wakacji o tym, jak wygląda typowy wakacyjny dzień,
a co wyjątkowo robi teraz:
We go to the beach every afternoon, but this
afternoon we are writing letters at the hotel.
Reasumując, całą kolumnę Słownictwo i Materiał gramatyczny określimy jako kategorię A,
zaś w ostatniej kolumnie – Uczeń potrafi – znajdziemy umiejętności we wszystkich
kategoriach A, B, C, z przewagą dwóch ostatnich. Informację tę zaznaczono tłustym drukiem
w nagłówkach tabeli.
Ponadto naleŜy zwrócić uwagę, Ŝe plan proponuje rozwój umiejętności na poziomie
podstawowym,
a
więc
odpowiednim
dla
przeciętnego
ucznia,
oraz
oddzielnie
wyszczególnionym poziomie ponadpodstawowym, skierowanym do ucznia bardziej
samodzielnego, znajdującego się na poziomie wyŜszym niŜ przeciętny.
Biorąc
pod
uwagę
powyŜszy
podział
na
umiejętności
podstawowe
i ponadpodstawowe, jak równieŜ klasyfikację celów na kategorie A, B lub C, moŜna
zaproponować następujące kryteria oceny ucznia:
OCENA DOSTATECZNA
– uczeń zna słownictwo i gramatykę (A) oraz rozumie (B), a więc stosuje je w zadaniach
kontrolowanych (ustnych i pisemnych), ale jest niesamodzielny w wykonywaniu ćwiczeń
oraz popełnia błędy.
2
Zadania kontrolowane to ćwiczenia gramatyczne i leksykalne (np. substytucja, wypełnianie luk, transformacja),
w których istnieje ograniczona ilość poprawnych odpowiedzi, a sprawdzanie i ćwiczenie reguł oraz poprawność
językowa jest waŜniejszym celem niŜ komunikacja.
4
OCENA DOBRA
– uczeń zna słownictwo i gramatykę (A) oraz rozumie (B), a więc stosuje je w zadaniach
kontrolowanych ustnych i pisemnych w miarę bezbłędnie, a w zadaniach komunikacyjnych
ustnych i pisemnych (C) z mniejszą płynnością i z błędami oraz z pomocą nauczyciela.
OCENA BARDZO DOBRA
– uczeń zna słownictwo i gramatykę (A) oraz rozumie (B), a więc stosuje je w zadaniach
kontrolowanych ustnych i pisemnych bezbłędnie, a w zadaniach komunikacyjnych ustnych
i pisemnych (C) z duŜą płynnością i poprawnością oraz samodzielnie. Na ocenę bardzo dobrą
uczeń prezentuje umiejętności na poziomie ponadpodstawowym.
2.2. Realizowanie wytycznych Podstawy programowej
Tabela z wytycznymi Podstawy programowej zawiera szereg istotnych elementów, dzięki
którym proces nauczania/ uczenia się staje się bardziej skoncentrowany na uczniu. Kategorie
w niej zawarte pomogą nauczycielowi uświadomić sobie, które aspekty pracy dydaktycznej
naleŜy podkreślić i dlaczego.
Kategoria Uwzględnianie realiów Ŝycia codziennego ucznia i rozwój indywidualny
pozwala najpełniej realizować postulat umieszczenia ucznia w centrum działalności
nauczyciela. Uczeń ma moŜliwość odniesienia tego, o czym mowa na lekcji do własnych
doświadczeń, zainteresowań, ma moŜliwość wyraŜenia własnych opinii i upodobań. Ponadto
dzięki tematyce i zadaniom w podręczniku rozwija pozytywne postawy, np. ciekawość
poznawczą, odpowiedzialność, szacunek do innych ludzi, umiejętność współpracy.
Kategoria Interdyscyplinarność odnosi się do integracji międzyprzedmiotowej,
a więc powiązania tematycznego z innymi przedmiotami szkolnymi. Takie podejście nie tylko
poszerza horyzonty ucznia, ale moŜe odegrać waŜną rolę motywującą, gdyŜ język obcy
postrzegany jest wtedy jako uŜyteczne narzędzie w zdobywaniu wiedzy, a nie jedynie jako cel
sam w sobie.
Kolejny aspekt, Rozwijanie szeroko pojętej kompetencji interkulturowej, to jeden
z elementów rozwoju społecznego postulowanego przez nową Podstawę programową.
Zwraca ona uwagę na kształtowanie postawy poszanowania tradycji i kultury własnego
i innych narodów, a zatem obejmuje wpajanie ciekawości, otwartości i tolerancji wobec
innych kultur, umiejętność dostrzegania podobieństw i róŜnic między kulturą własnego kraju
a kulturą innych narodów oraz umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktów
z cudzoziemcami.
5
Rozwijanie samodzielności to istotny element zajęć z kaŜdego przedmiotu w szkole,
przygotowujący ucznia do postulowanego przez Podstawę uczenia się przez całe Ŝycie.
W ramach tej kategorii na uwagę zasługuje trening strategii, a więc wskazywanie uczniowi,
w jaki sposób uczyć się słownictwa, pisania, gramatyki. Uczeń ma okazję do samodzielnej
pracy z podręcznikiem oraz moŜliwość samooceny postępów, np. w sekcji Revision
na końcu kaŜdego modułu. RównieŜ portfolio językowe (My Language Portfolio),
towarzyszące kaŜdej części podręcznika, pozwala na rozwój samodzielności (dzięki
np. samodzielnemu wybieraniu zadań dodatkowych, czy moŜliwości refleksji nad własnymi
sposobami
uczenia
się),
monitorowania
i
planowania
własnego
postępu
(dzięki
dokumentowaniu postępów w nauce, gromadzeniu projektów, ulubionych prac itp.) oraz
umiejętności samooceny.
Ponadto nowa Podstawa programowa wyróŜnia inne zadania szkoły, a więc
i nauczycieli, które naleŜy realizować na zajęciach z róŜnych przedmiotów. NaleŜą do nich
pewne umiejętności uniwersalne, jak Posługiwanie się technologią informacyjnokomunikacyjną (np. korzystanie z internetu), co pozwala tym samym rozwijać podkreślane
przez Podstawę wyszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z róŜnych
źródeł, oraz Edukacja zdrowotna ukierunkowana na rozwój postawy dbałości o zdrowie
własne i innych ludzi.
Znakomitą techniką umoŜliwiającą realizację powyŜszych celów jest Projekt, który
ponadto rozwija samodzielność ucznia, uczy współpracy w grupach, zapewnia integrację
międzyprzedmiotową oraz uŜywanie języka obcego jako narzędzia. Tematyka poruszana
w podręczniku pozwala na przeprowadzenie wielu projektów interdyscyplinarnych, dzięki
którym uczniowie zarówno rozwiną umiejętności językowe, jak i zdobędą nową wiedzę
z róŜnych dyscyplin.
6
PLAN WYNIKOWY – CLICK ON 1
Części
podręcznika
UCZEŃ ZNA (A)
UCZEŃ POTRAFI (A, B, C)
Słownictwo
Materiał gramatyczny
Moduł 1 People and Jobs
- alfabet angielski;
Unit 1
Happy Birthday! - liczebniki główne
i porządkowe od 1do 30;
- dni tygodnia;
- nazwy miesięcy;
- nazwy krajów (np. Britain,
the USA, Japan, Poland,
Italy, Brazil, Canada);
- nazwy dyscyplin
sportowych
(np. swimming, tennis,
football, baseball, skiing,
ice-hockey);
- zwroty zapewniające
komunikację przy
zawieraniu znajomości
(np. Hello. My name is...;
Nice to meet you; What is
your name? How old are
you? Where are you
from?);
- nazwy przedmiotów
codziennego uŜytku
(np. umbrella, present);
- przymiotniki favourite,
beautiful, big, female, male
- zaimki osobowe
w formie podmiotu
(np. I, you, we);
- formy pełne i krótkie
czasownika to be
w zdaniach twierdzących
i pytających;
- przedimek nieokreślony
a/ an;
- zaimki pytające: who,
where, when, what, how,
whose;
- dopełniacz saksoński;
- liczebniki porządkowe
Poziom podstawowy
- na podstawie podanych informacji opisać ilustrację (np. I can see an apple tree. I can’t see
a dog.) (B);
- zrozumieć ogólnie dialog, w którym postacie się witają i przedstawiają oraz odpowiedzieć
na pytania (C);
- przeliterować swoje imię i nazwisko (A);
- zapisać słownie liczebniki porządkowe (A);
- odpowiedzieć na pytania o wiek i datę urodzenia (np. A: How old is Rita? B: She’s twenty.
A: When’s her birthday? B: It’s on 27th January.) (B);
- z pomocą nauczyciela rozmawiać o pochodzeniu róŜnych osób (np. A: Where’s Mary from?
B: She’s from Britain.) (B);
- na podstawie podanych informacji rozmawiać z kolegą o ulubionym sporcie, stosując
przymiotnik favourite (np. My favourite sport is swimming. How about you?) (C);
- wstawić w zdaniach czasownik to be w odpowiedniej formie (B);
- wstawić odpowiedni przedimek przed rzeczownikami (B);
- nazywać przedmioty na ilustracji, uŜywając przedimka nieokreślonego a/ an (np. A: What’s
this? B: It’s an ice-cream.) (B);
- na podstawie podanych informacji z pomocą nauczyciela rozmawiać z kolegą o posiadaniu,
stosując dopełniacz saksoński (np. A: Whose is this cat? B: It’s John’s.) (B);
- przepisać podany tekst, wstawiając wielkie litery (A);
- wstawić w zdaniach odpowiedni zaimek pytający (B);
- wstawić w zdaniach zaimki osobowe (B);
- zrozumieć ogólnie e-maile, w których postacie się przedstawiają i odpowiedzieć na pytania (C);
- z pomocą nauczyciela rozpocząć rozmowę, przywitać się, przedstawić się, zapytać rozmówcę
o imię, wiek i kraj pochodzenia (C);
- przedstawić siebie w e-mailu w celu nawiązania znajomości korespondencyjnej (C)
7
Części
podręcznika
UCZEŃ ZNA (A)
UCZEŃ POTRAFI (A, B, C)
Słownictwo
Materiał gramatyczny
Moduł 1 People and Jobs
Unit 1
c.d.
Realizowanie
wytycznych
Podstawy
Programowej
- zasady stosowania tytułów
Miss, Mrs, Ms, Mr;
- zasady stosowania
wielkich liter
Uwzględnianie realiów Ŝycia
codziennego ucznia i rozwój
indywidualny
Interdyscyplinarność
Rozwijanie kompetencji
interkulturowej
Rozwijanie samodzielności
Posługiwanie się technologią
informacyjno-komunikacyjną
Projekt
Poziom ponadpodstawowy
- zrozumieć szczegółowo dialog, w którym postacie się witają i przedstawiają (C);
- rozmawiać z kolegą o wieku i dacie urodzenia róŜnych osób (np. A: How old is Rita? B: She’s
twenty. A: When’s her birthday? B: It’s on 27th January.) (B);
- samodzielnie rozmawiać o pochodzeniu róŜnych osób (np. A: Where’s Mary from? B: She’s
from Britain.) (B);
- na podstawie podanych informacji samodzielnie rozmawiać z kolegą o posiadaniu, stosując
dopełniacz saksoński (np. A: Whose is this cat? B: It’s John’s.) (B);
- zrozumieć szczegółowo e-maile, w których postacie się przedstawiają (C);
- samodzielnie rozpocząć rozmowę, przywitać się, przedstawić się, zapytać rozmówcę o imię,
wiek i kraj pochodzenia (C)
- dane osobowe ucznia: imię i nazwisko, data urodzenia, wiek itp.;
- ulubiony sport ucznia
- nazwy państw, pokazywanie ich na mapie (geografia)
- uŜywanie tytułów (Miss, Mrs, Ms, Mr) w języku angielskim
- korespondencja z uŜytkownikami języka angielskiego jako samodzielny sposób uczenia się języka;
- moŜliwość samodzielnego powtórzenia i przećwiczenia zagadnień gramatycznych w sekcji Click On Grammar
Unit 1 (w Zeszycie ćwiczeń);
- moŜliwość samooceny własnych postępów przez wykonanie zadań z Progress Test 1 (w Zeszycie ćwiczeń)
- zaprojektowanie własnej strony internetowej
- projektujemy własną stronę internetową z informacjami o sobie i kolegach w celu nawiązania znajomości
korespondencyjnej
8
Części
podręcznika
UCZEŃ ZNA (A)
UCZEŃ POTRAFI (A, B, C)
Słownictwo
Materiał gramatyczny
Moduł 1 People and Jobs
- strony świata (north, south
Unit 2
itd.);
Can I help you?
- nazwy państw, stolic
i narodowości (np. Egypt –
Egyptian, Greece – Greek,
Robin Hood
Germany – German,
Episode 1
Cairo, Athens, Berlin);
Arrest him!
- nazwy zawodów (np. pilot,
teacher, doctor, cook,
firefighter, postman);
- przedmioty szkolne
(np. Art, English, Maths,
Computer Studies,
Geography, History);
- przybory szkolne
(np. blackboard, ruler,
pencil, rubber, book);
- nazwy członków rodziny
(np. brother, husband,
wife);
- tytuły w rodzinie
królewskiej (np. king,
prince, royal family)
- przymiotniki dzierŜawcze
(my, your, his itd.);
- formy pełne i krótkie
czasownika to be
w zdaniach przeczących;
- liczbę mnogą rzeczownika;
- konstrukcję there is/ there
are;
- czasownik can
do wyraŜania próśb lub
propozycji;
- liczebniki główne
i porządkowe od 30 do 100
Poziom podstawowy
- zrozumieć ogólnie dialog, w którym postacie podają swoje dane osobowe i odpowiedzieć
na pytania (C);
- powiedzieć, gdzie znajduje się jego rodzinne miasto, uŜywając nazw stron świata (np. Poznań
is in the west of Poland.) (C);
- na podstawie podanych informacji odpowiedzieć na pytanie o pochodzenie, połoŜenie kraju itp.
postaci (np. A: Where’s Lyn from? B: She’s from Japan. A: What is the capital of Japan?
B: Tokyo. A: Where exactly is it? B: It’s in the south-east of Japan. A: What nationality is she?
B: She’s Japanese.) (B);
- mówić o zawodach (np. A: What’s his job? B: He’s a pilot.) (B);
- zapytać rozmówcę o ulubiony przedmiot oraz powiedzieć, jaki jest jego ulubiony przedmiot
w szkole (np. A: Is Art your favourite subject? B: No, it isn’t. It’s Maths.) (C);
- na podstawie podanych informacji z pomocą nauczyciela mówić o danych osobowych postaci
(imię i nazwisko, adres, wiek, zawód) (B);
- słownie zapisać liczebniki główne (A);
- wstawić w zdaniach przymiotniki dzierŜawcze (B);
- wstawić w zdaniach czasownik to be w odpowiedniej formie (B);
- wybrać w zdaniach przymiotnik dzierŜawczy lub zaimek osobowy (B);
- podać liczbę mnogą rzeczowników (A);
- z pomocą nauczyciela prosto opisać ilustrację klasy szkolnej, uŜywając konstrukcji there is/ are
oraz liczby mnogiej rzeczownika (np. There is a blackboard in the classroom. There are five
schoolbags.) (B);
- zrozumieć ogólnie teksty o szkołach w róŜnych krajach i odpowiedzieć na pytania (C);
- zapisać usłyszany oraz podać swój własny numer telefonu (A);
- przeliterować swój adres (A);
- zaproponować coś koledze, stosując can (np. Can I clean the table?) (B);
- poprosić o coś, stosując can (np. Can you give me an apple?) (B);
- zrozumieć ogólnie artykuł o szkole autora i odpowiedzieć na pytania (C);
- z pomocą nauczyciela opowiedzieć i napisać list/ artykuł o sobie i swojej szkole (np. gdzie
mieszka, gdzie znajduje się jego szkoła, w której jest klasie itp.) (C);
- zrozumieć ogólnie komiks o aresztowaniu Robin Hooda i odpowiedzieć na pytania (C)
9
Części
podręcznika
UCZEŃ ZNA (A)
UCZEŃ POTRAFI (A, B, C)
Słownictwo
Materiał gramatyczny
Moduł 1 People and Jobs
Unit 2
c.d.
Realizowanie
wytycznych
Podstawy
Programowej
Poziom ponadpodstawowy
- zrozumieć szczegółowo dialog, w którym postacie podają swoje dane osobowe (C);
- na podstawie podanych informacji rozmawiać o pochodzeniu, połoŜeniu kraju itp. postaci
(np. A: Where’s Lyn from? B: She’s from Japan. A: What is the capital of Japan? B: Tokyo.
A: Where exactly is it? B: It’s in the south-east of Japan. A: What nationality is she? B: She’s
Japanese.) (B);
- na podstawie podanych informacji samodzielnie mówić o danych osobowych postaci (imię
i nazwisko, adres, wiek, zawód) (B);
- samodzielnie prosto opisać ilustrację klasy szkolnej, uŜywając konstrukcji there is/ are oraz
liczby mnogiej rzeczownika (np. There is a blackboard in the classroom. There are five
schoolbags.) (B);
- zrozumieć szczegółowo teksty o szkołach w róŜnych krajach (C);
- zrozumieć szczegółowo artykuł o szkole autora (C);
- samodzielnie opowiedzieć i napisać list/ artykuł o sobie i swojej szkole (np. gdzie mieszka,
gdzie znajduje się jego szkoła, w której jest klasie itp.) (C);
- zrozumieć szczegółowo komiks o aresztowaniu Robin Hooda (C)
Uwzględnianie realiów Ŝycia
codziennego ucznia i rozwój
indywidualny
Interdyscyplinarność
Rozwijanie kompetencji
interkulturowej
-
szkoła ucznia;
ulubione przedmioty szkolne;
dane osobowe, adres itp. ucznia;
rozwój ciekawości poznawczej – szkoła w róŜnych krajach
- kierunki świata, nazwy państw i ich stolice (geografia)
-
zasady podawania numeru telefonu w krajach anglojęzycznych;
wypełnianie formularza urzędowego (np. w banku);
szkoła w róŜnych krajach (Indie, Anglia, Holandia);
ciekawostki dotyczące róŜnych języków świata
10
Realizowanie
wytycznych
Podstawy
Programowej
– c.d.
Rozwijanie samodzielności
1.
2.
3.
4.
5.
Posługiwanie się technologią
informacyjno-komunikacyjną
Projekt
Trening strategii:
a) słownictwo – definiowanie (np. an employer – the person you work for);
b) pisanie – tekst przykładowy, opis strategii oraz ćwiczenia wskazujące, jak napisać list o sobie i swojej szkole
do kolegi z zagranicy (pen friend)
Korespondencja z uŜytkownikami języka angielskiego jako samodzielny sposób uczenia się języka;
MoŜliwość samodzielnego powtórzenia i przećwiczenia zagadnień gramatycznych w sekcji Click On Grammar Unit 2
(w Zeszycie ćwiczeń);
MoŜliwość samooceny własnych postępów przez wykonanie zadań z Progress Test 2 (w Zeszycie ćwiczeń) oraz
Revision Units 1-2 (w Podręczniku ucznia);
Zachęcenie do samodzielnego czytania w języku angielskim przez lekturę komiksu Robin Hood w odcinkach
- znajdujemy i internecie informacje na temat systemu edukacji w róŜnych krajach
- prezentujemy szkoły w róŜnych krajach
11
Części
podręcznika
UCZEŃ ZNA (A)
UCZEŃ POTRAFI (A, B, C)
Słownictwo
Materiał gramatyczny
Moduł 2 Families and Homes
Unit 3
Who’s this?
- nazwy członków rodziny
(np. mother, father, uncle,
grandmother, sister,
cousin, parents);
- słownictwo dotyczące
wyglądu zewnętrznego
(np. hairstyle: straight,
wavy, curly, blonde,
brown; weight: fat, thin,
slim; height: tall, short,
of medium height; age:
old, young, middle-aged);
- nazwy kolorów;
- cechy charakteru
(np. clever, lazy, bossy,
miserable, noisy, friendly,
funny, shy)
- liczbę mnogą
rzeczowników
zakończonych na -s, -x
oraz -y;
- nieregularną liczbę mnogą
rzeczownika (np. man,
woman, child, foot, tooth,
mouse);
- dopełniacz saksoński
rzeczowników w liczbie
pojedynczej i mnogiej;
- czasownik have got
w zdaniach twierdzących,
przeczących i pytających;
- zaimki dzierŜawcze (mine,
yours, his itd.) i zasadę ich
stosowania;
- określniki some i any
uŜywane z rzeczownikami
w liczbie mnogiej
Poziom podstawowy
- na podstawie drzewa genealogicznego mówić o członkach rodziny postaci, stosując dopełniacz
saksoński i przymiotniki dzierŜawcze (np. Bill is Lyn’s grandfather.) (B);
- zrozumieć ogólnie dialogi, w których bohaterowie mówią o członkach swojej rodziny
i odpowiedzieć na pytania (C);
- opisać wygląd zewnętrzny osób na ilustracji, uŜywając czasownika have got (np. A: What sort
of hair has Pauline got? B: She has got long blonde hair.) (B);
- na podstawie podanych informacji z pomocą nauczyciela opisać cechy charakteru postaci
(np. A: This is Brains. B: That’s a funny name. Why do you call him Brains? A: Because
he’s very clever.) (B);
- mówić o posiadaniu, stosując have got (np. Sheila has got a cap, but she hasn’t got a hat.) (B);
- na podstawie podanych informacji rozmawiać z kolegą o wyglądzie i cechach charakteru
sławnych osób (np. A: What does Leonardo di Caprio look like? B: He’s of medium height, with
short blond hair and blue eyes. A: What is he like? B: He’s kind.) (B);
- podać liczbę mnoga róŜnych rzeczowników (A);
- wstawić w zdaniach czasownik have got w odpowiedniej formie (B);
- odpowiedzieć na pytania o swoją rodzinę, stosując have got (np. A: How many cousins have you
got? B: I’ve got three cousins.) (C);
- wybrać w zdaniach zaimek lub przymiotnik dzierŜawczy (B);
- wstawić w zdaniach some lub any (B);
- zrozumieć ogólnie tekst o rodzinach na świecie i odpowiedzieć na pytania (C);
- z pomocą nauczyciela opowiedzieć o swojej rodzinie (C);
- z pomocą nauczyciela przedstawić siebie i członków najbliŜszej rodziny (imię, wiek, zawód,
wygląd itp.) w rozmowie lub w liście do kolegi z innego kraju (pen friend) (C);
- zrozumieć ogólnie tekst opisujący sąsiadów postaci i odpowiedzieć na pytania (C);
- z pomocą nauczyciela napisać krótką charakterystykę swojego sąsiada (C)
12
Części
podręcznika
UCZEŃ ZNA (A)
UCZEŃ POTRAFI (A, B, C)
Słownictwo
Materiał gramatyczny
Moduł 2 Families and Homes
Unit 3
c.d.
Realizowanie
wytycznych
Podstawy
Programowej
Poziom ponadpodstawowy
- zrozumieć szczegółowo dialogi, w których bohaterowie mówią o członkach swojej rodziny (C);
- rozmawiać o wyglądzie zewnętrznym osób na ilustracji, uŜywając czasownika have got
(np. A: What sort of hair has Pauline got? B: She has got long blonde hair.) (B);
- na podstawie podanych informacji samodzielnie opisać cechy charakteru postaci
(np. A: This is Brains. B: That’s a funny name. Why do you call him Brains? A: Because
he’s very clever.) (B);
- zrozumieć szczegółowo i opowiedzieć tekst o rodzinach na świecie (C);
- samodzielnie opowiedzieć o swojej rodzinie (C);
- samodzielnie przedstawić siebie i członków najbliŜszej rodziny (imię, wiek, zawód, wygląd itp.)
w rozmowie lub w liście do kolegi z innego kraju (pen friend) (C);
- zrozumieć szczegółowo tekst opisujący sąsiadów postaci (C);
- samodzielnie napisać krótką charakterystykę swojego sąsiada (C)
Uwzględnianie realiów Ŝycia
codziennego ucznia i rozwój
indywidualny
Interdyscyplinarność
Rozwijanie kompetencji
interkulturowej
- rodzina ucznia;
- sąsiedzi ucznia;
- docenianie wartości rodziny w Ŝyciu człowieka, rozwijanie szacunku dla członków rodziny
- ciekawostki dotyczące budowy człowieka (biologia)
- rodzina w róŜnych częściach świata (Izrael, USA, Afryka)
13
Realizowanie
wytycznych
Podstawy
Programowej
– c.d.
Rozwijanie samodzielności
1.
2.
3.
4.
Projekt
Trening strategii:
a) słownictwo
- odgadywanie znaczenia nieznanych słów z kontekstu (np. kids, village);
- zapamiętywanie całych wyraŜeń i zwrotów (np. an only child);
- grupowanie wyrazów (np. age – young, old, middle-aged);
b) pisanie – tekst przykładowy, opis strategii oraz ćwiczenia wskazujące, jak napisać list o sobie i swojej rodzinie
do kolegi z zagranicy (pen friend) oraz jak opisać osobę;
Korespondencja z uŜytkownikami języka angielskiego jako samodzielny sposób uczenia się języka;
MoŜliwość samodzielnego powtórzenia i przećwiczenia zagadnień gramatycznych w sekcji Click On Grammar Unit 3
(w Zeszycie ćwiczeń);
MoŜliwość samooceny własnych postępów przez wykonanie zadań z Progress Test 3 (w Zeszycie ćwiczeń)
- wykonujemy drzewo genealogiczne swojej rodziny
14
Części
podręcznika
UCZEŃ ZNA (A)
UCZEŃ POTRAFI (A, B, C)
Słownictwo
Materiał gramatyczny
Moduł 2 Families and Homes
Unit 4
Here we are!
Robin Hood
Episode 2
Lord of the
Greenwood
- nazwy pokoi, pomieszczeń
i części domu/ mieszkania
(np. living room, dining
room, kitchen, garage,
garden, bathroom, attic,
ground floor, first floor);
- nazwy mebli i sprzętów
domowych (np. sink,
cooker, fridge, lamp,
fireplace, curtains, carpet,
wardrobe, wall, plant);
- nazwy sklepów oraz
towarów, które moŜna
w nich kupić (np. florist’s,
flowers, butcher’s, meat,
toy shop, ball)
- konstrukcję there is/ are
oraz zasadę stosowania
some i any w tej
konstrukcji;
- przyimki miejsca
(in, on, at, in front of,
on the right/ left, between,
next to, under, behind,
opposite);
- czasownik can w zdaniach
twierdzących, przeczących
i pytających;
- zaimki wskazujące (this,
that, these, those);
- tryb rozkazujący
Poziom podstawowy
- opisać dom i okolicę na obrazku, stosując konstrukcję there is/ are (np. There are five rooms
in Jim’s house.) (B);
- zrozumieć ogólnie dialog, w którym bohaterowie rozmawiają o swoim domu i sąsiedztwie
i odpowiedzieć na pytania (C);
- na podstawie podanych informacji powiedzieć, jakie towary moŜna kupić w danym sklepie,
uŜywając czasownika can (np. We can buy meat at the butcher’s.) (B);
- z pomocą nauczyciela opisać pokoje na ilustracji, stosując konstrukcję there is/ are oraz
odpowiednie określniki i przedimki (np. There is a radio in the kitchen. There are some
cupboards in the kitchen.) (B);
- wstawić w zdaniach odpowiednie przyimki (B);
- odpowiedzieć na pytanie o połoŜenie róŜnych przedmiotów (np. A: Is there a vase on the desk?
B: Yes, there is.) (B);
- z pomocą nauczyciela opisać swoją okolicę, dom/ mieszkanie oraz swój pokój i domowe
sprzęty (C);
- z pomocą nauczyciela zapytać o róŜne przedmioty, stosując zaimki wskazujące; odpowiedzieć
na takie pytanie (np. A: What are these? B: They’re cookers.) (B);
- zrozumieć ogólnie tekst o miasteczku Madurodam w Holandii i odpowiedzieć na pytania (C);
- uŜywając mapy okolicy powiedzieć, gdzie znajduje się dany sklep, bank itd. (np. A: Is there
a bank near here? B: Yes, there is. It’s between the bookshop and the post office.) (B);
- zrozumieć ogólnie tekst o zamku Lumley i odpowiedzieć na pytania (C);
- na podstawie podanych informacji z pomocą nauczyciela napisać opis miejsca turystycznego
(C);
- zrozumieć ogólnie opis domu do wynajęcia i odpowiedzieć na pytania (C);
- z pomocą nauczyciela napisać ofertę swojego domu/ mieszkania do wynajęcia (C);
- zrozumieć ogólnie komiks o tym, jak Robin Hood został Lordem Greenwood i odpowiedzieć
na pytania (C)
15
Części
podręcznika
UCZEŃ ZNA (A)
UCZEŃ POTRAFI (A, B, C)
Słownictwo
Materiał gramatyczny
Moduł 2 Families and Homes
Unit 4
c.d.
Realizowanie
wytycznych
Podstawy
Programowej
Poziom ponadpodstawowy
- zrozumieć szczegółowo dialog, w którym bohaterowie rozmawiają o swoim domu
i sąsiedztwie (C);
- samodzielnie opisać pokoje na ilustracji, stosując konstrukcję there is/ are oraz odpowiednie
określniki i przedimki (np. There is a radio in the kitchen. There are some cupboards in the
kitchen.) (B);
- zapytać o połoŜenie róŜnych przedmiotów; odpowiedzieć na takie pytanie (np. A: Is there
a vase on the desk? B: Yes, there is.) (B);
- samodzielnie opisać swoją okolicę, dom/ mieszkanie oraz swój pokój i domowe sprzęty (C);
- samodzielnie zapytać o róŜne przedmioty, stosując zaimki wskazujące; odpowiedzieć na takie
pytanie (np. A: What are these? B: They’re cookers.) (B);
- zrozumieć szczegółowo i opowiedzieć tekst o miasteczku Madurodam w Holandii (C);
- uŜywając mapy okolicy zapytać, gdzie znajduje się dany sklep, bank itp.; odpowiedzieć na takie
pytanie (A: Is there a bank near here? B: Yes, there is. It’s between the bookshop and the post
office.) (B);
- zrozumieć szczegółowo i opowiedzieć tekst o zamku Lumley (C);
- na podstawie podanych informacji samodzielnie napisać opis miejsca turystycznego (C);
- zrozumieć szczegółowo opis domu do wynajęcia (C);
- samodzielnie napisać ofertę swojego domu/ mieszkania do wynajęcia (C);
- zrozumieć szczegółowo komiks o tym, jak Robin Hood został Lordem Greenwood (C)
Uwzględnianie realiów Ŝycia
codziennego ucznia i rozwój
indywidualny
Interdyscyplinarność
Rozwijanie kompetencji
interkulturowej
- okolica zamieszkania, dom, pokój ucznia;
- znaczenie domu rodzinnego w Ŝyciu człowieka;
- rozwój ciekawości poznawczej – sławne rezydencje na świecie
- miniaturowe miasteczko Madurodam w Holandii (geografia)
- typowy dom w Wielkiej Brytanii;
- ciekawostki o sławnych rezydencjach na świecie
16
Realizowanie
wytycznych
Podstawy
Programowej
– c.d.
Rozwijanie samodzielności
1.
2.
3.
4.
Posługiwanie się technologią
informacyjno-komunikacyjną
Projekt
Trening strategii:
a) słownictwo
- odgadywanie znaczenia nieznanych słów z kontekstu (np. imagine, beauty);
- zapamiętywanie całych wyraŜeń i zwrotów (np. for sale);
- grupowanie wyrazów (np. kitchen – dishwasher, cupboards, sink, cooker);
- podawanie antonimów (np. downstairs – upstairs, huge – tiny);
b) pisanie – tekst przykładowy, opis strategii oraz ćwiczenia wskazujące, jak opisać np. dom/ rezydencję, gdzie
moŜna spędzić weekend;
MoŜliwość samodzielnego powtórzenia i przećwiczenia zagadnień gramatycznych w sekcji Click On Grammar Unit 4
(w Zeszycie ćwiczeń);
MoŜliwość samooceny własnych postępów przez wykonanie zadań z Progress Test 4 (w Zeszycie ćwiczeń) oraz
Revision Units 3-4 (w Podręczniku ucznia);
Zachęcenie do samodzielnego czytania w języku angielskim przez lekturę komiksu Robin Hood w odcinkach.
- znajdujemy i internecie informacje na temat znanych rezydencji na świecie (np. Biały Dom)
- przygotowujemy wystawę zdjęć znanych rezydencji na świecie (np. Biały Dom)
17
Części
podręcznika
UCZEŃ ZNA (A)
UCZEŃ POTRAFI (A, B, C)
Słownictwo
Materiał gramatyczny
Moduł 3 Work and Play
Unit 5
I’d love to!
- nazwy gatunków
muzycznych (np. rock,
jazz, country, classical);
- nazwy instrumentów
muzycznych (np. piano,
guitar, drums, violin,
harp);
- gatunki filmowe
i programy telewizyjne
(np. thriller, soap opera,
news, western, comedy);
- czynności wykonywane
w wolnym czasie i hobby
(np. camping, collecting
stamps, painting, playing
computer games, taking
pictures, sailing);
- czasowniki wyraŜające
upodobania (np. love, like,
enjoy, hate, don’t mind,
can’t stand)
- czas Present Simple
w zdaniach twierdzących,
pytających i przeczących;
- zaimki osobowe w formie
dopełnienia (me, you, him
itd.)
Poziom podstawowy
- powiedzieć, które gatunki muzyczne, programy telewizyjne i filmy lubi, a których nie lubi,
uŜywając czasowników like, love, hate itd. (np. I like westerns. I can’t stand pop music.) (C);
- zrozumieć ogólnie dialog o zajęciach w wolnym czasie i odpowiedzieć na pytania (C);
- wstawić w zdaniach słownictwo związane z filmem (B);
- rozmawiać z kolegą o zajęciach w wolnym czasie (np. A: Do you like playing football?
B: Yes, I do. I love playing football.) (B);
- wstawić w zdaniach czasowniki w czasie Present Simple (B);
- wstawić/ wybrać w zdaniach do, does, don’t, doesn’t (B);
- z pomocą nauczyciela mówić o upodobaniach innych osób (np. Tony likes playing football, but
he doesn’t like listening to rap music.) (B);
- na podstawie podanych informacji rozmawiać o czynnościach wykonywanych zwyczajowo
(np. A: Do you play tennis on Monday? B: No, I don’t.) (B);
- wstawić w zdaniach zaimki osobowe w formie dopełnienia (B);
- zrozumieć ogólnie tekst o róŜnych rodzajach muzyki i odpowiedzieć na pytania (C);
- na podstawie podanych informacji zaprosić kolegę/ zaproponować koledze wyjście do kina,
zagranie w tenisa itp. i odpowiedzieć na zaproszenie kolegi (np. A: Would you like to go to the
cinema tonight? B: I’d like to, but I can’t.) (B);
- zrozumieć ogólnie recenzje filmu i ksiąŜki i odpowiedzieć na pytania (C);
- z pomocą nauczyciela napisać prostą recenzję ulubionego filmu lub ksiąŜki (C);
- zrozumieć ogólnie reklamę festiwalu muzycznego i odpowiedzieć na pytania (C)
Poziom ponadpodstawowy
- zrozumieć szczegółowo dialog o zajęciach w wolnym czasie (C);
- samodzielnie mówić o upodobaniach innych osób (np. Tony likes playing football, but
he doesn’t like listening to rap music.) (B);
- zrozumieć szczegółowo i opowiedzieć tekst o róŜnych rodzajach muzyki (C);
- zrozumieć szczegółowo recenzje filmu i ksiąŜki (C);
- samodzielnie napisać prostą recenzję ulubionego filmu lub ksiąŜki (C);
- zrozumieć szczegółowo reklamę festiwalu muzycznego (C)
18
Realizowanie
wytycznych
Podstawy
Programowej
Uwzględnianie realiów Ŝycia
codziennego ucznia i rozwój
indywidualny
Interdyscyplinarność
Rozwijanie kompetencji
interkulturowej
Rozwijanie samodzielności
- ulubione gatunki muzyki, filmu ucznia;
- sposoby spędzania wolnego czasu przez ucznia;
- rozwój gotowości do uczestnictwa w kulturze – wizyta na koncercie, w kinie itp.
- rodzaje muzyki i ich pochodzenie, nazwy instrumentów muzycznych (muzyka)
- ciekawostki dotyczące tradycyjnych instrumentów róŜnych narodów;
- muzyka róŜnych narodów
1.
2.
3.
Posługiwanie się technologią
informacyjno-komunikacyjną
Projekt
Trening strategii:
a) słownictwo
- odgadywanie znaczenia nieznanych słów z kontekstu (np. famous, feelings);
- zapamiętywanie całych wyraŜeń i zwrotów (np. a brilliant idea, a soap opera);
- grupowanie wyrazów (np. hobbies and sports – painting, swimming, camping);
- stosowanie map umysłowych;
b) pisanie – tekst przykładowy, opis strategii oraz ćwiczenia wskazujące, jak napisać recenzję ulubionego filmu,
ksiąŜki;
MoŜliwość samodzielnego powtórzenia i przećwiczenia zagadnień gramatycznych w sekcji Click On Grammar Unit 5
(w Zeszycie ćwiczeń);
MoŜliwość samooceny własnych postępów przez wykonanie zadań z Progress Test 5 (w Zeszycie ćwiczeń).
- znajdujemy w internecie informacje na temat typów instrumentów muzycznych
- prezentujemy informacje na temat typów instrumentów muzycznych
19
Części
podręcznika
UCZEŃ ZNA (A)
UCZEŃ POTRAFI (A, B, C)
Słownictwo
Materiał gramatyczny
Moduł 3 Work and Play
Unit 6
9 to 5
Robin Hood
Episode 3
Little John
- słownictwo potrzebne
do wyraŜania godzin
(np. quarter, half, past,
to, minute, hour, am, pm);
- środki transportu (car,
train, bus, bike);
- łączniki first, then, after
that;
- przysłówki częstotliwości
(always, often, sometimes,
seldom, never, once
a week, every day);
- czynności codzienne
(np. get up, make the bed,
have breakfast, go to work,
watch TV, go jogging,
cook dinner, meet friends);
- przymiotniki opisujące
osoby (np. rude, poor,
unfair)
- zasady określania godzin
(np. It’s 3 o’clock.);
- przyimki czasu at, on, in
(np. at night, at 6 o’clock,
on Monday, in July);
- miejsce przysłówków
częstotliwości w zdaniu;
- stopniowanie przymiotnika
(stopień wyŜszy)
Poziom podstawowy
- zrozumieć ogólnie dialogi/ teksty o czynnościach codziennych postaci i odpowiedzieć
na pytania (C);
- zapytać kolegę o godzinę oraz powiedzieć i napisać godziny w dwojaki sposób (np. It’s ten
to nine. It’s eight fifty.) (B);
- na podstawie podanych informacji z pomocą nauczyciela rozmawiać z kolegą o czasie
rozpoczęcia programów telewizyjnych/ odjazdu pociągów itp. (np. A: Which channel
is „On the Record” on? B: It’s on BBC1. A: What time does it start? B: It starts at twelve
o’clock.) (B);
- na podstawie podanych informacji odpowiedzieć na pytanie o środki transportu
(np. A: How does Brian go to work? B: By bike.) (B);
- opowiedzieć o środkach transportu, których uŜywa, które lubi itp. (C);
- wstawić w tekście nazwy czynności codziennych (B);
- wstawić w zdaniach przysłówki częstotliwości (B);
- wstawić w zdaniach przyimki czasu (B);
- na podstawie podanych informacji opowiedzieć o codziennych czynnościach postaci, stosując
łączniki first, then itp. (np. Emma gets up at 7.00. Then she gets dressed.) oraz przysłówki
częstotliwości (np. Trevor never gets up early on Sundays.) (B);
- odpowiedzieć na pytanie o swoje czynności zwyczajowe (np. A: How often do you exercise?
B: I go swimming three times a week.) (C);
- zrozumieć ogólnie tekst o środkach transportu w róŜnych częściach świata i odpowiedzieć
na pytania (C);
- na podstawie podanych informacji napisać o codziennym dniu innej osoby (B);
- zrozumieć ogólnie tekst o ulubionym dniu postaci i odpowiedzieć na pytania (C);
- z pomocą nauczyciela napisać o swoim ulubionym dniu (C);
- zrozumieć ogólnie komiks o spotkaniu Robin Hooda z Małym Johnem i odpowiedzieć
na pytania (C);
- wstawić w zdaniach przymiotniki w stopniu wyŜszym (B)
20
Części
podręcznika
UCZEŃ ZNA (A)
UCZEŃ POTRAFI (A, B, C)
Słownictwo
Materiał gramatyczny
Moduł 3 Work and Play
Unit 6
c.d.
Realizowanie
wytycznych
Podstawy
Programowej
Poziom ponadpodstawowy
- zrozumieć szczegółowo dialogi/ teksty o czynnościach codziennych postaci (C);
- na podstawie podanych informacji samodzielnie rozmawiać z kolegą o czasie rozpoczęcia
programów telewizyjnych/ odjazdu pociągów itp. (np. A: Which channel is „On the Record”
on? B: It’s on BBC1. A: What time does it start? B: It starts at twelve o’clock.) (B);
- na podstawie podanych informacji rozmawiać o środkach transportu (np. A: How does Brian
go to work? B: By bike.) (B);
- rozmawiać z kolegą na temat dnia codziennego, zapytać, jak często wykonuje określone
czynności oraz odpowiedzieć na takie pytania (np. A: How often do you exercise?
B: I go swimming three times a week.) (C);
- opowiedzieć o swoim dniu i czynnościach zwyczajowych (C);
- zrozumieć szczegółowo i opowiedzieć tekst o środkach transportu w róŜnych częściach (C);
- zrozumieć szczegółowo tekst o ulubionym dniu postaci (C);
- samodzielnie napisać o swoim ulubionym dniu (C);
- zrozumieć szczegółowo komiks o spotkaniu Robin Hooda z Małym Johnem (C)
Uwzględnianie realiów Ŝycia
codziennego ucznia i rozwój
indywidualny
Interdyscyplinarność
Rozwijanie kompetencji
interkulturowej
-
typowy dzień w Ŝyciu ucznia i członków jego rodziny;
ulubiony dzień ucznia;
środki transportu uŜywane przez ucznia;
rozwój ciekawości poznawczej – środki transportu w róŜnych częściach świata
- ciekawostki dotyczące dnia i nocy w róŜnych częściach świata (geografia)
- środki transportu w róŜnych częściach świata
21
Realizowanie
wytycznych
Podstawy
Programowej
– c.d.
Rozwijanie samodzielności
1.
2.
3.
4.
Trening strategii:
a) słownictwo
- odgadywanie znaczenia nieznanych słów z kontekstu (np. scared, noisy);
- zapamiętywanie całych wyraŜeń i zwrotów (np. to catch the train, to walk the dog);
- podawanie antonimów (np. slow – fast, crowded – empty);
b) pisanie – tekst przykładowy oraz opis strategii i ćwiczenia wskazujące, jak napisać wypracowanie
o codziennym/ ulubionym dniu;
MoŜliwość samodzielnego powtórzenia i przećwiczenia zagadnień gramatycznych w sekcji Click On Grammar Unit 6
(w Zeszycie ćwiczeń);
MoŜliwość samooceny własnych postępów przez wykonanie zadań z Progress Test 6 (w Zeszycie ćwiczeń) oraz
Revision Units 5-6 (w Podręczniku ucznia);
Zachęcenie do samodzielnego czytania w języku angielskim przez lekturę komiksu Robin Hood w odcinkach.
22
Części
podręcznika
UCZEŃ ZNA (A)
UCZEŃ POTRAFI (A, B, C)
Słownictwo
Materiał gramatyczny
Moduł 4 Going Out
Unit 7
What’s on the
menu?
Robin Hood
Episode 4
Friar Tuck
- nazwy artykułów
spoŜywczych (np. peppers,
carrots, lettuce, onions,
garlic, strawberries,
apples, cherries, milk,
coffee, milk, fish, chips, oil,
pasta, roast chicken,
sugar, butter, flour, eggs);
- przybory kuchenne
(np. fork, spoon, knife,
plate, bowl);
- słownictwo związane
z walutą brytyjską
(np. pound, penny, pence);
- słowa oznaczające ilość
(np. bottle, carton, cup,
bowl, packet, slice, loaf,
tin, piece)
- nieregularną liczbę mnogą
rzeczowników (np. loaf,
tomato, potato);
- rzeczowniki policzalne
i niepoliczalne;
- zasadę uŜycia some
i any z rzeczownikami
policzalnymi
i niepoliczalnymi;
- zasadę uŜycia how much
i how many;
- stopniowanie przymiotnika
(stopień najwyŜszy)
Poziom podstawowy
- powiedzieć, jakie potrawy, owoce itp. lubi (C);
- zrozumieć ogólnie dialogi dotyczące jedzenia i odpowiedzieć na pytania (C);
- powiedzieć, co zwykle jada na śniadanie, obiad, kolację (C);
- mówić o cenach (np. A: How much is a cheeseburger? B: It’s one pound ninety-five.) (B);
- z pomocą nauczyciela pytać i odpowiadać na pytania o artykuły spoŜywcze, stosując there
is/ are oraz some/ any i a/ an (np. A: Is there any water in the fridge? B: No, there isn’t.) (B);
- z pomocą nauczyciela kupić jedzenie (zapytać, czy dany produkt jest w sklepie, ile kosztuje
itp.) (C);
- wstawić w zdaniach some i any (B);
- wstawić w zdaniach how much i how many (B);
- wstawić w zdaniach słownictwo związane z jedzeniem (B);
- na podstawie podanych informacji z pomocą nauczyciela zamówić danie w restauracji (C);
- zrozumieć ogólnie tekst o naturalnych artykułach spoŜywczych (owocach, warzywach itp.)
i odpowiedzieć na pytania (C);
- zrozumieć ogólnie tekst opisujący i oceniający restaurację i odpowiedzieć na pytania (C);
- na podstawie reklamy z pomocą nauczyciela opisać i ocenić restaurację (C);
- zaproponować koledze coś do jedzenia i picia oraz odpowiedzieć na taką propozycję
(np. A: Would you like a drink? B: Yes, please.) (B);
- zrozumieć ogólnie reklamy restauracji i odpowiedzieć na pytania (C);
- zrozumieć ogólnie tekst opisujący zwyczaje kulinarne Włochów i odpowiedzieć na pytania (C);
- na podstawie podanych informacji z pomocą nauczyciela napisać artykuł o zwyczajach
kulinarnych Anglików (B);
- zrozumieć ogólnie komiks o spotkaniu Robin Hooda z Bratem Tuckiem i odpowiedzieć
na pytania (C);
- wstawić w zdaniach przymiotniki w stopniu najwyŜszym (B)
23
Części
podręcznika
UCZEŃ ZNA (A)
UCZEŃ POTRAFI (A, B, C)
Słownictwo
Materiał gramatyczny
Moduł 4 Going Out
Unit 7
c.d.
Realizowanie
wytycznych
Podstawy
Programowej
Poziom ponadpodstawowy
- zrozumieć szczegółowo dialogi dotyczące jedzenia (C);
- samodzielnie pytać i odpowiadać na pytania o artykuły spoŜywcze, stosując there is/ are oraz
some/ any i a/ an (np. A: Is there any water in the fridge? B: No, there isn’t.) (B);
- samodzielnie kupić jedzenie (zapytać, czy dany produkt jest w sklepie, ile kosztuje itp.) (C);
- na podstawie podanych informacji samodzielnie zamówić danie w restauracji (C);
- zrozumieć szczegółowo i opowiedzieć tekst o naturalnych artykułach spoŜywczych (owocach,
warzywach itp.) (C);
- zrozumieć szczegółowo tekst opisujący i oceniający restaurację (C);
- na podstawie reklamy samodzielnie opisać i ocenić restaurację (C);
- zrozumieć szczegółowo reklamy restauracji (C);
- zrozumieć szczegółowo tekst opisujący zwyczaje kulinarne Włochów (C);
- na podstawie podanych informacji samodzielnie napisać artykuł o zwyczajach kulinarnych
Anglików (B);
- zrozumieć szczegółowo komiks o spotkaniu Robin Hooda z Bratem Tuckiem (C)
Uwzględnianie realiów Ŝycia
codziennego ucznia i rozwój
indywidualny
Interdyscyplinarność
Rozwijanie kompetencji
interkulturowej
-
ulubione potrawy, przekąski, produkty spoŜywcze;
typowe posiłki ucznia;
rozwój odpowiedzialności – zdrowe i niezdrowe jedzenie;
rozwój ciekawości poznawczej – ciekawostki kulinarne z Ŝycia róŜnych kultur
- naturalne produkty spoŜywcze: warzywa, owoce, zboŜa (biologia);
- nazwy roślin (np. warzyw i zbóŜ) oraz ich części (biologia)
- waluta brytyjska;
- ciekawostki kulinarne z Ŝycia róŜnych kultur
24
Realizowanie
wytycznych
Podstawy
Programowej
– c.d.
Rozwijanie samodzielności
1.
2.
3.
4.
Posługiwanie się technologią
informacyjno-komunikacyjną
Edukacja zdrowotna
Projekt
Trening strategii:
a) słownictwo
- odgadywanie znaczenia nieznanych słów z kontekstu (np. vitamins, grains);
- zapamiętywanie całych wyraŜeń i zwrotów (np. farm animals, fancy packets);
- grupowanie wyrazów (np. vegetables – garlic, tomatoes, radishes);
b) pisanie – teksty przykładowe oraz opis strategii i ćwiczenia wskazujące, jak opisać restaurację oraz jak napisać
artykuł o zwyczajach kulinarnych;
MoŜliwość samodzielnego powtórzenia i przećwiczenia zagadnień gramatycznych w sekcji Click On Grammar Unit 7
(w Zeszycie ćwiczeń);
MoŜliwość samooceny własnych postępów przez wykonanie zadań z Progress Test 7 (w Zeszycie ćwiczeń);
Zachęcenie do samodzielnego czytania w języku angielskim przez lekturę komiksu Robin Hood w odcinkach.
- znajdujemy w internecie informacje na temat tradycyjnych potraw w krajach anglojęzycznych
- zdrowe i niezdrowe jedzenie
- przygotowujemy prezentację na temat potraw w krajach anglojęzycznych
25
Części
podręcznika
UCZEŃ ZNA (A)
UCZEŃ POTRAFI (A, B, C)
Słownictwo
Materiał gramatyczny
Moduł 4 Going Out
Unit 8
What’s the
weather like?
Robin Hood
Episode 5
The Silver
Arrow
- części garderoby (np. coat,
belt, trainers, gloves, suit,
tie, cap, tracksuit, socks,
blouse, jumper, dress,
trousers);
- czasowniki związane
z noszeniem ubrań
(np. wear, put on, take off);
- części ciała (np. leg, arm,
head, foot, neck, knee, toe)
i twarzy (np. ear, mouth,
nose, eyebrow, chin);
- słownictwo związane
z opisem pogody
(np. rain, rainy day, wet,
hot, sunny day, snow,
freezing cold, chilly);
- zwroty uŜywane w sklepie
z ubraniami (np. Can I try
it on? I’m size 10.);
- słownictwo związane
z zawodami (np. win,
competition, prize)
- czas Present Continuous
w zdaniach twierdzących,
przeczących i pytających
oraz krótkich
odpowiedziach;
- róŜnice w znaczeniu
i uŜyciu między czasem
Present Simple a Present
Continuous;
- zasady opisywania pogody
z uŜyciem konstrukcji
it’s... (np. It’s a rainy day.
It’s cold.);
- zasadę tworzenia
przysłówków
od przymiotników
(np. slow – slowly);
- stopniowanie przysłówków
Poziom podstawowy
- zrozumieć ogólnie dialogi o pogodzie i odpowiedzieć na pytania (C);
- opisać strój postaci na ilustracji w czasie Present Continuous (np. John is wearing a grey
tracksuit.) (B);
- wstawić w zdaniach słownictwo związane z pogodą (B);
- na podstawie podanych informacji mówić o pogodzie (np. A: What’s the weather like in Cairo
today? B: It’s hot. ) (B);
- z pomocą nauczyciela powiedzieć, jakie ubrania nosi w zaleŜności od pogody (np. When the sun
is shining and it’s hot, I usually wear shorts, a T-shirt and a hat.) (C);
- z pomocą nauczyciela opowiedzieć o pogodzie w swoim kraju w róŜnych porach roku,
uŜywając czasu Present Simple (np. In winter it often snows.) (C);
- z pomocą nauczyciela opowiedzieć o swojej ulubionej porze roku, co wtedy nosi, co robi itp.
(C);
- wstawić w zdaniach czasowniki w czasie Present Continuous (B);
- wstawić w zdaniach czasowniki w czasie Present Continuous lub Present Simple (B);
- powiedzieć, co robią osoby na ilustracji, uŜywając czasu Present Continuous oraz
odpowiednich czasowników (np. Debbie is painting. Laura is reading a book.) (B);
- zrozumieć ogólnie tekst o mundurach noszonych przez grupy zawodowe, uczniów itp.
i odpowiedzieć na pytania (C);
- zrozumieć ogólnie kartkę z wakacji i odpowiedzieć na pytania (C);
- z pomocą nauczyciela napisać kartkę z wakacji, prosto opisując miejsce pobytu i to, co robi (C);
- z pomocą nauczyciela kupić ubranie (zapytać o cenę, powiedzieć, jaki nosi rozmiar itp.) (C);
- zrozumieć ogólnie tekst o wakacjach w Afryce i odpowiedzieć na pytania (C);
- zrozumieć ogólnie list, w którym autor udziela rady na temat ubrań i odpowiedzieć na pytania
(C);
- z pomocą nauczyciela napisać list, w którym udzieli rady na temat ubrań (C);
- zrozumieć ogólnie komiks o udziale Robin Hooda w zawodach łuczniczych i odpowiedzieć
na pytania (C);
- wstawić w zdaniach przysłówki w odpowiedniej formie (B)
26
Części
podręcznika
UCZEŃ ZNA (A)
UCZEŃ POTRAFI (A, B, C)
Słownictwo
Materiał gramatyczny
Moduł 4 Going Out
Unit 8
c.d.
Realizowanie
wytycznych
Podstawy
Programowej
Poziom ponadpodstawowy
- zrozumieć szczegółowo dialogi o pogodzie (C);
- samodzielnie powiedzieć, jakie ubrania nosi w zaleŜności od pogody (np. When the sun
is shining and it’s hot, I usually wear shorts, a T-shirt and a hat.) (C);
- samodzielnie mówić o pogodzie w swoim kraju w róŜnych porach roku, uŜywając czasu
Present Simple (np. In winter it often snows.) (C);
- samodzielnie opowiedzieć o swojej ulubionej porze roku, co wtedy nosi, co robi itp. (C);
- rozmawiać z kolegą o czynnościach postaci na ilustracji (np. A: Is Betty picking flowers?
B: No, she isn’t. She’s feeding a duck.) (B);
- zrozumieć szczegółowo tekst o mundurach noszonych przez grupy zawodowe, uczniów itp. (C);
- zrozumieć szczegółowo kartkę z wakacji (C);
- samodzielnie napisać kartkę z wakacji, prosto opisując miejsce pobytu i to, co robi (C);
- samodzielnie kupić ubranie (zapytać o cenę, powiedzieć, jaki nosi rozmiar itp.) (C);
- zrozumieć szczegółowo tekst o wakacjach w Afryce (C);
- zrozumieć szczegółowo list, w którym autor udziela rady na temat ubrań (C);
- samodzielnie napisać list, w którym udzieli rady na temat ubrań (C);
- zrozumieć szczegółowo komiks o udziale Robin Hooda w zawodach łuczniczych (C)
Uwzględnianie realiów Ŝycia
codziennego ucznia i rozwój
indywidualny
-
ulubiona pora roku;
ubrania ucznia;
pogoda w kraju ucznia;
rozwój odpowiedzialności – noszenie ubrań odpowiednich do pogody;
rozwój ciekawości poznawczej – moda w róŜnych krajach; wakacje w róŜnych częściach świata
Interdyscyplinarność
- pogoda w róŜnych częściach świata (geografia)
Rozwijanie kompetencji
interkulturowej
- mundury i mundurki w róŜnych krajach;
- ciekawostki dotyczące mody z róŜnych krajów
27
Realizowanie
wytycznych
Podstawy
Programowej
– c.d.
Rozwijanie samodzielności
1.
2.
3.
4.
Posługiwanie się technologią
informacyjno-komunikacyjną
Edukacja zdrowotna
Projekt
Trening strategii:
a) słownictwo
- odgadywanie znaczenia nieznanych słów z kontekstu (np. dark-coloured);
- zapamiętywanie całych wyraŜeń i zwrotów (np. freezing cold, soaking wet);
- grupowanie wyrazów (np. head – ear, eye, nose, mouth);
b) pisanie – tekst przykładowy oraz opis strategii i ćwiczenia wskazujące, jak napisać kartkę z wakacji oraz list,
w którym udzieli rady;
MoŜliwość samodzielnego powtórzenia i przećwiczenia zagadnień gramatycznych w sekcji Click On Grammar Unit 8
(w Zeszycie ćwiczeń);
MoŜliwość samooceny własnych postępów przez wykonanie zadań z Progress Test 8 (w Zeszycie ćwiczeń) oraz
Revision Units 7-8 (w Podręczniku ucznia);
Zachęcenie do samodzielnego czytania w języku angielskim przez lekturę komiksu Robin Hood w odcinkach.
- znajdujemy w internecie informacje na temat znanych miejsc wakacyjnych na świecie i w Polsce
- noszenie ubrań odpowiednich do pogody
- prezentujemy nasze ulubione miejsca wakacyjne
28
Części
podręcznika
UCZEŃ ZNA (A)
UCZEŃ POTRAFI (A, B, C)
Słownictwo
Materiał gramatyczny
Moduł 5 Yesterday and Tomorrow
- nazwy miejsc w mieście
(np. acquarium, library,
hospital, travel agent’s,
optician’s);
- nazwy czynności
Robin Hood
codziennych
Episode 6
(np. buy a dress, pick
Marian’s escape
flowers, write a letter,
make an omelette, have
a party, go snowboarding,
have a barbecue);
- przymiotniki opisujące
ubrania (np. long, short,
small, big, tight);
- nazwy dolegliwości
i chorób (np. toothache,
headache, earache,
stomach ache, cold);
- zwroty uŜywane
do wyraŜania propozycji
(np. Shall we go out
tonight? Why don’t we go
to the cinema?);
- zwroty uŜywane
do doradzania (np. You
must go to the dentist.
You mustn’t play outside.)
Unit 9
What are your
plans?
- konstrukcję to be going to
do wyraŜania planów,
zamiarów oraz
przewidywań;
- czas Present Continuous
do wyraŜania
zaplanowanych czynności
przyszłych;
- róŜnicę w formie
i znaczeniu między
konstrukcją to be going to
a czasem Present
Continuous;
- czasowniki must/ mustn’t
dla udzielania rady;
- słowo too
z przymiotnikami
(np. This dress is too
long.);
- czasownik to be w czasie
przeszłym
Poziom podstawowy
- zrozumieć ogólnie dialogi o planach postaci na weekend/ wieczór i odpowiedzieć na pytania
(C);
- z rozsypanych wyrazów ułoŜyć pytania i odpowiedzi z uŜyciem going to oraz czasu Present
Continuous (B);
- na podstawie ilustracji i podanych informacji odpowiedzieć na pytanie o zaplanowane
czynności przyszłe (np. A: What is Billy doing this afternoon? B: He’s going to the acquarium
to see the dolphins.) (B);
- odpowiedzieć na pytanie o swoje plany (np. A: What are you going to do this evening?
B: I’m going to watch TV. What about you?) oraz o zaplanowane czynności w przyszłości
(np. A: What are you doing on Monday? B: I’m visiting my grandparents.) (C);
- na podstawie ilustracji i podanych informacji mówić o planach postaci, uŜywając going to
(np. She is going to make pizza.) oraz o tym, co robią w tej chwili, uŜywając czasu Present
Continuous (np. She’s making a pizza now.) (C);
- zrozumieć ogólnie reklamy miejsc wakacyjnych i odpowiedzieć na pytania (C);
- na podstawie podanych informacji zaproponować koledze sposób spędzenia wolnego czasu
i odpowiedzieć na taką propozycję kolegi (np. A: What shall we do this Saturday? B: How
about going on a picnic?) (B);
- na podstawie podanych informacji rozmawiać o dolegliwościach i udzielać rady (np. A: I’ve got
a stomach ache. B: You must see a doctor.) (B);
- zrozumieć ogólnie list-zaproszenie oraz odpowiedzi na taki list i odpowiedzieć na pytania (C);
- z pomocą nauczyciela napisać list-zaproszenie oraz odpowiedź na taki list (C);
- powiedzieć, gdzie moŜna zobaczyć podane napisy w miejscach publicznych (np. Sale 75% off –
at a clothes shop) (B);
- zrozumieć ogólnie komiks o ucieczce Marian i odpowiedzieć na pytania (C);
- wstawić w zdaniach czasownik to be w czasie przeszłym (B)
29
Części
podręcznika
UCZEŃ ZNA (A)
UCZEŃ POTRAFI (A, B, C)
Słownictwo
Materiał gramatyczny
Moduł 5 Yesterday and Tomorrow
Unit 9
c.d.
Realizowanie
wytycznych
Podstawy
Programowej
Poziom ponadpodstawowy
- zrozumieć szczegółowo dialogi o planach postaci na weekend/ wieczór (C);
- na podstawie ilustracji i podanych informacji rozmawiać o zaplanowanych czynnościach
przyszłych (np. A: What is Billy doing this afternoon? B: He’s going to the acquarium to see
the dolphins.) (B);
- rozmawiać z kolegą na temat jego i swoich planów (np. A: What are you going to do this
evening? B: I’m going to watch TV. What about you?) oraz na temat zaplanowanych czynności
w przyszłości (np. A: What are you doing on Monday? B: I’m visiting my grandparents.) (C);
- zrozumieć szczegółowo reklamy miejsc wakacyjnych; opowiedzieć o tych miejscach (C);
- zrozumieć szczegółowo list-zaproszenie oraz odpowiedzi na taki list (C);
- samodzielnie napisać list-zaproszenie oraz odpowiedź na taki list (C);
- zrozumieć szczegółowo komiks o ucieczce Marian (C)
Uwzględnianie realiów Ŝycia
codziennego ucznia i rozwój
indywidualny
Rozwijanie kompetencji
interkulturowej
Rozwijanie samodzielności
- plany na wieczór, weekend, wakacje
- sposoby i miejsca spędzania wakacji w róŜnych krajach;
- znaki i napisy w miejscach publicznych
1.
2.
3.
4.
Trening strategii:
a) słownictwo
- odgadywanie znaczenia nieznanych słów z kontekstu (np. treasure hunt, luxurious);
- zapamiętywanie całych wyraŜeń i zwrotów (np. go hiking, tropical garden);
b) pisanie – teksty przykładowe oraz opis strategii i ćwiczenia wskazujące, jak napisać list-zaproszenie i jak na taki
list odpowiedzieć;
MoŜliwość samodzielnego powtórzenia i przećwiczenia zagadnień gramatycznych w sekcji Click On Grammar Unit 9
(w Zeszycie ćwiczeń);
MoŜliwość samooceny własnych postępów przez wykonanie zadań z Progress Test 9 (w Zeszycie ćwiczeń);
Zachęcenie do samodzielnego czytania w języku angielskim przez lekturę komiksu Robin Hood w odcinkach.
30
Części
podręcznika
UCZEŃ ZNA (A)
UCZEŃ POTRAFI (A, B, C)
Słownictwo
Materiał gramatyczny
Moduł 5 Yesterday and Tomorrow
- części ciała zwierząt
(np. tusk, neck, wing, tail,
trunk, beak, feathers);
- nazwy zwierząt
Robin Hood
(np. mammals: cow, sheep,
Episode 7
horse, elephant, mammoth;
Richard’s return
birds: duck, parrot,
pidgeon, owl; reptiles:
snake, crocodile, lizard,
tortoise; insects: ladybird,
fly, butterfly);
- liczebniki oznaczające lata
(np. 1872 – eighteen
seventy-two);
- przymiotniki opisujące
ludzi (np. bored, proud,
miserable, scared, tired);
- nazwy współczesnych
i dawnych sprzętów
domowych (np. oil lamp,
broom, kettle, light bulb,
electric heater)
Unit 10
Long, long ago
- czasownik can w czasie
przeszłym do wyraŜania
umiejętności;
- czas Past Simple
w zdaniach twierdzących,
przeczących i pytających
oraz krótkich
odpowiedziach;
- formy czasu Past Simple
czasowników
nieregularnych (np. have,
get, make, leave, see, eat,
drink, give, spend, do, tell,
come, go);
- róŜnicę między
przedimkiem
nieokreślonym a/ an
a określonym the
Poziom podstawowy
- na podstawie podanych informacji opisać zwierzęta na ilustracji (np. The dodo had a small beak
and small wings.) (B);
- zrozumieć ogólnie dialogi o wymarłych zwierzętach i odpowiedzieć na pytania (C);
- wymawiać daty (np. A: Was the discovery of America in 1249? B: No, it was in 1492.) (A);
- na podstawie ilustracji powiedzieć, co postacie umiały, a czego nie umiały, kiedy były dziećmi
(np. John couldn’t paint when he was five.) (B);
- powiedzieć, co umiał, a czego nie, kiedy był dzieckiem (C);
- na podstawie ilustracji z pomocą nauczyciela powiedzieć, co ludzie mieli, a czego nie mieli
w przeszłości (np. They had oil lamps 150 years ago. They didn’t have electrical light bulbs.)
(B);
- zrozumieć ogólnie tekst o muzeum Castle w Yorku i odpowiedzieć na pytania (C);
- na podstawie podanych informacji z pomocą nauczyciela napisać artykuł o muzeum (C);
- wstawić w zdaniach czasowniki w czasie Past Simple (B);
- z pomocą nauczyciela mówić o tym, co postacie na ilustracji robiły w przeszłości (np. A: Did
Alex watch TV last Saturday? B: Yes, he did.) (B);
- na podstawie podanych informacji odpowiedzieć na pytania czynności w przeszłości
(np. A: When did you last see your friends? B: Yesterday afternoon.) (B);
- zrozumieć ogólnie opowiadania o niezwykłych zdarzeniach i odpowiedzieć na pytania (C);
- na podstawie podanych informacji z pomocą nauczyciela napisać opowiadanie (B);
- na podstawie podanych informacji z pomocą nauczyciela poprosić o informację; udzielić
informacji dotyczących swoich zajęć w przeszłości (np. A: Were you at the party yesterday
evening? B: No, I wasn’t. I was at a soccer match....) (B);
- zrozumieć ogólnie komiks o powrocie króla Ryszarda i odpowiedzieć na pytania (C);
- wstawić w zdaniach przedimki a/ an lub the (B)
31
Części
podręcznika
UCZEŃ ZNA (A)
UCZEŃ POTRAFI (A, B, C)
Słownictwo
Materiał gramatyczny
Moduł 5 Yesterday and Tomorrow
Unit 10
c.d.
Realizowanie
wytycznych
Podstawy
Programowej
Poziom ponadpodstawowy
- zrozumieć szczegółowo dialogi o wymarłych zwierzętach; opowiedzieć o tych zwierzętach (C);
- na podstawie ilustracji samodzielnie powiedzieć, co ludzie mieli, a czego nie mieli
w przeszłości (np. They had oil lamps 150 years ago. They didn’t have electrical light bulbs.)
(B);
- zrozumieć szczegółowo tekst o muzeum Castle w Yorku i odpowiedzieć na pytania (C);
- na podstawie podanych informacji samodzielnie napisać artykuł o muzeum (C);
- samodzielnie mówić o tym, co postacie na ilustracji robiły w przeszłości (np. A: Did Alex watch
TV last Saturday? B: Yes, he did.) (B);
- rozmawiać z kolegą o czynnościach w przeszłości (np. A: When did you last see your friends?
B: Yesterday afternoon.) (C);
- zrozumieć szczegółowo opowiadania o niezwykłych zdarzeniach (C);
- na podstawie podanych informacji samodzielnie napisać opowiadanie (B);
- na podstawie podanych informacji samodzielnie poprosić o informację; udzielić informacji
dotyczących swoich zajęć w przeszłości (np. A: Were you at the party yesterday evening?
B: No, I wasn’t. I was at a soccer match....) (B);
- zrozumieć szczegółowo komiks o powrocie króla Ryszarda (C)
Uwzględnianie realiów Ŝycia
codziennego ucznia i rozwój
indywidualny
Interdyscyplinarność
Rozwijanie kompetencji
interkulturowej
- umiejętności ucznia w przeszłości;
- czynności ucznia w przeszłości
- grupy i nazwy zwierząt i ich części ciała; zwierzęta, które wyginęły (biologia);
- wynalazki i odkrycia (geografia, fizyka)
- ciekawostki z Ŝycia monarchów róŜnych państw
32
Realizowanie
wytycznych
Podstawy
Programowej
– c.d.
Rozwijanie samodzielności
1.
2.
3.
4.
Posługiwanie się technologią
informacyjno-komunikacyjną
Projekt
Trening strategii:
a) słownictwo
- odgadywanie znaczenia nieznanych słów z kontekstu (np. delighted, reward);
- uŜywanie antonimów (np. a long tail – a short tail, small wings – big wings);
- budowanie przysłówków od podanych przymiotników (np. quick – quickly, heavy – heavily);
- grupowanie wyrazów (np. cat, hamster, snake – mammals);
b) pisanie – teksty przykładowe oraz opis strategii i ćwiczenia wskazujące, jak napisać opowiadanie;
MoŜliwość samodzielnego powtórzenia i przećwiczenia zagadnień gramatycznych w sekcji Click On Grammar
Unit 10 (w Zeszycie ćwiczeń);
MoŜliwość samooceny własnych postępów przez wykonanie zadań z Progress Test 10 (w Zeszycie ćwiczeń) oraz
Revision Units 9-10 (w Podręczniku ucznia);
Zachęcenie do samodzielnego czytania w języku angielskim przez lekturę komiksu Robin Hood w odcinkach
- znajdujemy w internecie informacje na temat wynalazców/ odkrywców i ich wynalazków/ odkryć
- przedstawiamy sławnych wynalazców/ odkrywców i ich wynalazki/ odkrycia
33