PT_pr1 [tryb zgodności] - Plan Transportowy Aglomeracji Poznańskiej

Komentarze

Transkrypt

PT_pr1 [tryb zgodności] - Plan Transportowy Aglomeracji Poznańskiej
Badania i opracowanie planu transportowego
Aglomeracji Poznańskiej
Badania i opracowanie planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej
Biuro inżynierii Transportu to działająca od
21 lat na rynku poznańska firma, zajmująca
się
badaniem,
planowaniem
i
projektowaniem systemów transportowych.
Wśród swoich rekomendacji ma m.in.:
•Kompleksowe Badania Ruchu w Poznaniu
w 2000 r.
Millward Brown SMG/KRC istnieje od 1990
roku. Rozwój zasobów intelektualnych i
logistycznych instytutu zapewnił mu pozycję
lidera badań rynku i opinii w Polsce i na
całym obszarze Europy Środkowej i
Wschodniej.
•Kompleksowe Badania Ruchu w innych
miastach: Częstochowa (2001r), Płock
(2008r),
Sosnowiec
(2009r),
Wrocław
(2010r).
Instytut realizuje badania zarówno za
pomocą tradycyjnych i sprawdzonych
metod, jak i przy zastosowaniu najnowszych
osiągnięć techniki informatycznej.
•Opracowanie modeli ruchu dla wszystkich
dużych miast w Polsce.
Najlepiej znane projekty realizowane przez
MB SMG/KRC to:
•Plany systemów transportowych m.in. dla:
Poznania,
Warszawy,
Bydgoszczy,
Szczecina, Katowic, Krakowa, Rzeszowa,
Torunia i wielu mniejszych miast.
•Projekty techniczne dróg, ulic, parkingów,
torowisk itp..
Biuro tworzą specjaliści z różnych dziedzin
związanych
z
planowaniem
i
projektowaniem transportu, wyposażeni w
najnowocześniejsze narzędzia badawcze.
•Target Group Index (jednoźródłowe studium
konsumpcji marek i mediów).
•Polskie Badania Czytelnictwa - standard
pomiaru czytelnictwa prasy w Polsce.
•Radio Track- standard pomiaru audytorium
radia w Polsce.
•CAPIBUS
•Net Track- badanie użytkowników
polskiego Internetu.
Badania i opracowanie planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej
Opracowanie obejmuje trzy główne zadania:
1. Wykonanie badań ruchu w zakresie KBR stanowiących podstawę dla
diagnozy oraz modelowania ruchu.
2. Budowę modelu ruchu samochodowego oraz modelu przemieszczeń w
komunikacji zbiorowej.
3. Przygotowanie projektu Planu Transportowego wraz z uczestnictwem w
pracach związanych z uchwaleniem Planu.
Opracowanie zostało podzielone na trzy etapy zgodne z powyższym podziałem
na zadania.
Planowane zakończenie etapów to:
I ETAP – 8 sierpnia 2013r.
II ETAP – 6 grudnia 2013r.
III ETAP – 4 lipca 2014r.
Badania i opracowanie planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej
KOMPLEKSOWE BADANIA RUCHU to pomiary i badania różnych aspektów
dotyczących podróżowania i transportu. Dają możliwie pełny obraz
funkcjonowania systemu transportowego. W ramach tych badań wykonuje
się najczęściej pomiary ilościowe potoków samochodowych, pasażerskich
oraz badania ankietowe zachowań komunikacyjnych i badania ruchu
towarowego.
W Poznaniu ostatnie takie badania wykonano w 2000r. O tego czasu KBR
wykonano w Polsce m.in. w:
•
Częstochowie 2001,
•
Warszawie 2005,
•
Krakowie 2007,
•
Tychach i Sosnowcu 2008,
•
Gdańsku 2009,
•
Wrocławiu 2010,
•
Szczecinie 2010,
•
Rzeszowie 2011.
Tylko badania w Warszawie i Krakowie obejmowały również strefę podmiejską.
Badania i opracowanie planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej
W ramach Kompleksowych Badań Ruchu planowane jest wykonanie:
•
4200 badań ankietowych gospodarstw domowych,
•
15 tys. badań ankietowych klientów centrów handlowych,
•
50 tys. badań ankietowych pasażerów komunikacji zbiorowej na dworcach i
przystankach,
•
1500 badań ankietowych telefonicznych,
•
600 badań ankietowych uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
•
pomiar natężeń ruchu samochodowego w 101 punktach,
•
pomiar napełnień w środkach komunikacji zbiorowej w 40 punktach,
•
pomiar potoków pasażerskich na 230 przystankach i dworcach,
•
inne uzupełniające badania.
Badania i pomiary odbywać się będą na terenie Poznania i powiatu
poznańskiego w okresie od 13 maja do 23 czerwca 2013r.
Badania i opracowanie planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej
Osoby
uczestniczące
w
badaniach
ankietowych zostaną wyposażone w
identyfikatory, zobowiązane zostaną
również do udzielenia informacji o
możliwości
kontaktu
z
osobami
prowadzącymi badania.
Udział w badaniu jest dobrowolny.
Pytania będą różne, zależne od typu ankiety, miejsca jej przeprowadzenia a
nawet respondenta. Dotyczyć jednak będą głównie: oceny funkcjonowania
transportu, preferencji transportowych oraz szczegółowych zachowań
komunikacyjnych, takich jak: źródło, cel podróży, motywacja, środek transportu.
W celach statystycznych pytania będą dotyczyć również takich danych jak:
wiek, status społeczny, zmotoryzowanie. WSZELKIE DANE OBJĘTE SĄ OCHRONĄ I W
OPRACOWANIU ZOSTANĄ PRZEDSTAWIONE ANONIMOWO JEDYNIE W UJĘCIU
STATYSTYCZNYM.
Badania i opracowanie planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej
Model ruchu w transporcie indywidualnym i
zbiorowym
to
matematyczne
odwzorowanie zależności i zachowań
komunikacyjnych występujących w
systemie transportowym. Wykonywany
jest w specjalistycznych programach
komputerowych.
Pozwala
na
otrzymanie
pełnego
obrazu
funkcjonowania badanego systemu
transportowego.
W
ramach
Opracowania
wykonany
zostanie model ruchu zarówno dla
Poznania jak i dla powiatu. Obejmie
transport indywidualny i zbiorowy.
Wykonany
zostanie
dla
stanu
istniejącego
oraz
okresów
prognostycznych.
Badania i opracowanie planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej
Model ruchu pozwala m.in. na:
Określenie wielkości charakteryzujących funkcjonowanie systemów transportowych
(np. średnia prędkość) zarówno dla obszaru całego powiatu, jak i dzielnic, po
skrzyżowania i odcinki ulic.
Zbadanie
funkcjonowania
planowanych
lub
projektowanych
transportowych, co pozwoli na lepsze ich zwymiarowanie.
inwestycji
Zbadanie efektywności planowanych inwestycji co jest warunkiem koniecznym w
przypadku starania się o dofinansowanie ze środków funduszy europejskich.
Prognozowanie potoków samochodowych i pasażerskich, dzięki czemu można
optymalizować sieci transportowe, dostosowując je do potrzeb osób z nich
korzystających.
Określenie wpływu zmian w sieciach transportowych (zamknięcia ulic, objazdy
tramwajów, budowa nowych odcinków) na warunki ruchu i podróżowania jak
również znalezienie najlepszych rozwiązań tymczasowych czy docelowych.
Badania i opracowanie planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej
Plan Transportowy, dokładnie Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu
zbiorowego, jest wymagany zgodnie z ustawą o publicznym transporcie
zbiorowym dla planowania i organizacji transportu publicznego, zarówno w
mieście wielkości Poznania, jak i w powiecie takim jak powiat poznański.
Plan Transportowy to dokument określający kształt sieci transportu publicznego,
przewidywane finansowanie, standardy usług przewozowych, sposoby informacji
pasażerskiej, preferencje w wyborze środków transportu. Plan transportowy
uwzględnia: potrzeby transportowe mieszkańców w szczególności osób
niepełnosprawnych, wpływ transportu na środowisko, rentowność linii
komunikacyjnych.
Bez opracowanego i uchwalonego Planu Transportowego niemożliwe byłoby
świadczenie usług transportowych w przewozach użyteczności publicznej na
terenie Poznania i powiatu.
Badania i opracowanie planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej
Osoby odpowiedzialne za wykonanie Opracowania zwracają się z prośbą o wszelką
pomoc a w szczególności w aktywne uczestnictwo w badaniach ankietowych.
Od wyników badań będzie zależeć kształt systemu transportowego Poznania i
powiatu, w najbliższych oraz dalszych latach.