PROTOKÓŁ Nr X - Gmina Wola Mysłowska

Komentarze

Transkrypt

PROTOKÓŁ Nr X - Gmina Wola Mysłowska
PROTOKÓŁ Nr X/11
z odbytej w dniu 28 października 2011r. Sesji Rady Gminy Wola
Mysłowska.
Sesję rozpoczęto o godz.11,00
Sesję zakończono o godz.14,00
Na ogólną liczbę
W sesji udział wzięło
- 15 radnych
- 15 radnych
Radni obecni wg listy obecności, która stanowi załącznik Nr 1 do protokółu.
Sołtysi obecni wg listy obecności, która stanowi załącznik Nr 2 do protokółu.
Ponadto w sesji udział wzięli:
W.Mika
- Wójt Gminy
Z. Mikusek - Sekretarz Gminy
K.Szerszeń - Skarbnik Gminy
Ad.1
Przewodniczący RG – Pan Tadeusz Talarek otworzył X Sesję Rady Gminy Wola
Mysłowska. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad, po czym
przywitał panie i panów radnych, panie i panów sołtysów, pracowników UG z
Wójtem Gminy Panem Władysławem Miką na czele kierowników gminnych
jednostek organizacyjnych oraz przedstawicieli Firmy MEL-KAN.
Ad.2
Następnie Przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji RG.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres od ostatniej Sesji RG.
5. Interpelacje, zapytania i sprawy różne.
6. Omówienie stawek podatków i opłat lokalnych na 2012r. - podjęcie uchwał.
7. Omówienie projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na
2012r. – podjęcie uchwały.
8. Przedłożenie wniosku o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w
wodę – podjęcie uchwały.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Łukowie.
b/zmian w budżecie gminy na 2011r.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
11. Zakończenie Sesji.
Przewodniczący RG poinformował, iż zachodzi konieczność wprowadzenia do pkt. 9
proponowanego porządku obrad podpunktu c tj. podjęcie uchwały w sprawie zmian w
wieloletniej prognozie finansowej.
Przewodniczący RG poddał pod głosowanie wniosek w sprawie wprowadzenia zmian
do zaproponowanego porządku obrad.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych.
za-15
przeciw – 0
1
wstrzymujących się – 0
Wniosek dot. wprowadzenia zmian do porządku obrad został przyjęty jednogłośnie.
Zaproponowany porządek obrad poddano głosowaniu.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych.
za- 15
przeciw – 0
wstrzymujących się – 0
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Ad.3
Przewodniczący RG zapytał czy istnieje potrzeba odczytywania protokółu z ostatniej
Sesji RG, jeśli nie ma potrzeby odczytywania, Przewodniczący zapytał kto jest za
przyjęciem protokółu.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych.
za-15
przeciw – 0
wstrzymujących się – 0
Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Ad.4
Pan Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z działalności Wójta za okres od ostatniej
Sesji RG. Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 3 do protokółu.
Ad.5
Przewodniczący RG zwrócił się do obecnych na sali o składanie interpelacji i zapytań.
Pan radny M.Zboina zapytał kiedy będą zawieszone lampy oświetlenia ulicznego w
Baczkowie.
Pan sołtys L.Kosiorek zwrócił się z zapytaniem czy będzie jeszcze w br. prowadzony
remont dróg poprzez żwirowanie w miejscowości Lisikierz.
Pan radny P.Olkowicz zapytał kiedy będzie doprowadzone oświetlenie uliczne przy
drodze powiatowej Wola Mysłowska – Wilczyska. Pan radny zapytał również o
posesję Pana Majewskiego w Wilczyskach ponieważ jest bardzo zaniedbana.
Pan sołtys W.Skwarek zapytał kto zdejmie plakaty wyborcze.
Pan radny Kołnierzak zapytał odnośnie szczepienia psów ponieważ sprawa ta od kilku
lat ucichła.
Pan radny L.Broś zapytał o możliwość włączenia się gminy Wola Mysłowska w
budowę drogi do Kasyldowa którą realizuje gmina Krzywda.
Ad.6
Następnie Pani H.Czajka – podinspektor ds. wymiaru i opłat omówiła stawki
podatków i opłat lokalnych na 2012r. zaproponowane przez Radę Gminy na
wspólnych posiedzeniach Komisji Rady Gminy, a mianowicie:
podatek rolny – 34,10zł jest to stawka podatku, która obowiązuje w br. radni
postanowili ażeby podwyższyć do kwoty 40,00zł za 1q, propozycja Wójta Gminy to
stawka 50,00zł za 1q zaś stawka maksymalna ustalona Komunikatem Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego wynosi 74,18zł. Następnie Pani H.Czajka
poinformowała, że stawka podatku leśnego zaproponowana na wspólnym
posiedzeniu komisji Rady Gminy wynosi 41,06 zł za 1 ha i jest to stawka maksymalna
ustalona Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Pani H.Czajka omówiła stawki podatku od środków transportowych na 2012r.
poinformowała, że zgodnie z propozycją Wójta Gminy stawki podatku od środków
2
transportowych w porównaniu z bieżącym rokiem zostały zwiększone o 50,00zł we
wszystkich przedziałach.
Następnie głos zabrał Pan Wójt Gminy, zaznaczył, że zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Finansów i Obwieszczeniem Prezesa GUS wszystkie stawki podatkowe w
porównaniu do roku bieżące znacząco wzrosły w szczególności jeśli chodzi o cenę żyta
dlatego też kierując się tymi wytycznymi i dobrem budżetu gminy zasugerowałem
stawki wyższe niż te które obowiązują w br., a zdecydowanie niższe niż te max. Radni
na wspólnym posiedzeniu Komisji po długiej momentami burzliwej dyskusji
zaproponowali stawkę do obliczania podatku rolnego w wysokości 40,00zł za 1q.
Jeśli zaś chodzi o podatek od nieruchomości radni zaproponowali aby pozostawić na
poziomie br. stawkę podatku od budynków mieszkalnych, poza tym w dwóch
przypadkach stawki też zostały zmniejszone w porównaniu do mojej propozycji, a
mianowicie: stawka podatku za budynki pod działalnością gospodarczą propozycja
Wójta wynosiła 17,00zł, radni zaproponowali ażeby była to stawka w wysokości
15,00zł, jak również stawka podatku za budynki pozostałe propozycja Wójta to stawka
5,00zł, propozycja radnych to stawka 4,00zł. Pan Wójt poinformował, że w wyniku
tych obniżek budżet naszej gminy będzie zmniejszony o ok.500tyś zł i musimy mieć
tego świadomość przy uchwalaniu budżetu gminy na 2012r.
Pani H.Czajka zaznaczyła, że jeśli są przyjmowane ustawowe stawki podatków i opłat
lokalnych wówczas nie ma obowiązku podejmowania uchwał wystarczy tylko zapis w
protokóle. W naszym przypadku dotyczy to podatku leśnego, ponieważ na wspólnym
posiedzeniu Komisji Rady Gminy radni zaproponowali ażeby na 2012r. przyjąć
stawkę ustawową i tak stawka podatku leśnego 41,06 zł za 1 ha.
Przewodniczący RG zapytał czy są uwagi do zaproponowanej stawki podatku leśnego
na 2012r.
Radni nie mieli uwag w powyższej sprawie i postanowili ażeby na 2012r. przyjąć
ustawową stawkę podatku leśnego.
Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny
skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2012r.
Do przedstawionego projektu uchwały nie było pytań.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych.
za-14
przeciw – 0
wstrzymujących się - 0
W głosowaniu nie brał udziału radny P.Olkowicz z uwagi na chwilowe opuszczenie
sali posiedzenia.
Uchwała Nr X/47/11 z dnia 28 października 2011r. została podjęta
jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 4 do protokółu.
Następnie Pani H.Czajka omówiła stawki podatku od nieruchomości na 2012r.
zaproponowane na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy, a mianowicie:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,84zł
od 1 m² powierzchni
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych – 4,33zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
– 0,43zł od 1m² powierzchni,
3
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,30zł od 1m² powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz
od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej – 15,00zł od 1m²
powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,24 zł od 1m²
powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu
przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające
tych świadczeń – 4,45zł od 1m² powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego – 4,00zł od 1m² powierzchni użytkowej,
3) od budowli – 2% ich wartości.
Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Wola Mysłowska na rok
2012.
Do przedstawionego projektu uchwały nie było pytań.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych.
za-15
przeciw – 0
wstrzymujących się - 0
Uchwała Nr X/48/11 z dnia 28 października 2011r. została podjęta
jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 5 do protokółu.
Pani H.Czajka omówiła projekt uchwały w sprawie określenia rocznych stawek
podatku od środków transportowych na 2012r., poinformowała, że na wspólnym
posiedzeniu Komisji Rady Gminy radni przyjęli propozycję Pan Wójta Gminy
uwzględniającą wzrost o 50zł w każdym przedziale stawki podatku od środków
transportowych.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie określenia rocznych stawek
podatku od środków transportowych na 2012r.
Do przedstawionego projektu uchwały nie było pytań.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych.
za-15
przeciw – 0
wstrzymujących się - 0
Uchwała Nr X/49/11 z dnia 28 października 2011r. została podjęta
jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 6 do protokółu.
Następnie Pani H.Czajka omówiła projekt uchwały w sprawie określenia wzorów
deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i
leśnego, poinformowała, że zmienione zostały załączniki do informacji i deklaracji
podatkowych poprzez dopisanie dodatkowych rubryk dot. zwolnień uchwałą Rady
Gminy oraz zmieniony został termin składania deklaracji na podatek od
nieruchomości dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających
osobowości prawnej jak również uaktualniona została podstawa prawna formularzy
podatkowych, dlatego też zachodzi konieczność podjęcia powyższej uchwały.
Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji
4
i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
Do przedstawionego projektu uchwały nie było pytań.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych.
za-15
przeciw – 0
wstrzymujących się - 0
Uchwała Nr X/50/11 z dnia 28 października 2011r. została podjęta
jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 7 do protokółu.
W trakcie obrad Sesji przybył Pan Łukasz Prusak redaktor Wspólnoty Łukowskiej.
Następnie Pani Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia
Programu współpracy Gminy Wola Mysłowska z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3, ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012, zaznaczyła, że roczny
program współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi został opracowany na
bazie projektu programu po wcześniej przeprowadzonych konsultacjach. Na
realizację programu w 2012r. gmina planuje przeznaczyć 10tyś zł jest to kwota
szacunkowa i może zostać skorygowana po uchwaleniu budżetu gminy na 2012r.
Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu
współpracy Gminy Wola Mysłowska z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3, ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.
Do przedstawionego projektu uchwały nie było pytań.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych.
za-15
przeciw – 0
wstrzymujących się - 0
Uchwała Nr X/51/11 z dnia 28 października 2011r. została podjęta
jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 8 do protokółu.
Następnie głos zabrał Pan Z.Piasecki przedstawiciel Przedsiębiorstwa MEL-KAN,
który zapoznał z wnioskiem o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w
wodę na 2012r. , poinformował, że zaproponowana cena wody przez przedsiębiorstwo
wynosi 1,60 plus VAT. Nadmienił, że cena wody od 2 lat nie była podwyższana poza
tym w br. zanotowaliśmy bardzo małą sprzedaż wody bo ok.30tyś mniej niż
zakładaliśmy i ok.60tyś zł straty z działalności na terenie gminy, dlatego też taryfa
opłat za wodę została zwiększona.
Wniosek o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
stanowi załącznik Nr 9 do protokółu.
Pan sołtys J.Matyka zapytał jaka jest cena wody w sąsiednich gminach.
Pan K.Jakubiak – właściciel Firmy MEL-KAN powiedział, że musi zasięgnąć
informacji i wówczas udzieli odpowiedzi.
W związku z powyższym Przewodniczący RG zarządził 10-minutową przerwę .
Po przerwie obrady były kontynuowane.
Pan K.Jakubiak udzielił odpowiedzi na pytanie dot. ceny wody w sąsiednich gminach,
a mianowicie: gmina Krzywda – 2,02zł brutto, Stoczek Łukowski – 1,95 zł netto,
Żelechów – 2,00zł brutto.
Pan sołtys J.Matyka zapytał, czy w gminie Krzywda to jest całkowita opłata za wodę.
Pan K.Jakubiak powiedział, że do ceny wody w gminie Krzywda doliczana jest opłata
abonamentowa w kwocie 1,32zł.
5
Pan radny K.Gryczon zapytał czy w tych sąsiednich gminach zostały podjęte uchwały
o zwolnieniach w podatku od nieruchomości.
Pan K.Jakubiak powiedział, że w tej sprawie nie jest zorientowany.
Pan sołtys J.Matyka zapytał ile jest na terenie gminy przyłączy wodociągowych.
Pan Z.Piasecki – przedstawiciel Firmy MEL-KAN poinformował, że na terenie gminy
jest 1200 przyłączy wodociągowych.
Pan sołtys J.Matyka zapytał co składa się na straty z działalności na terenie gminy o
których mówił Pan Piasecki w swojej wypowiedzi.
Pan Z.Piasecki przedstawił koszty związane z eksploatacją wodociągu na terenie
gminy.
Następnie głos zabrał Pan Wójt Gminy, który poinformował, że z Panem Jakubiakiem
współpracujemy już od dłuższego czasu i w związku z tym nie mieliśmy żadnych
problemów ale nie znaczy to, że ta Firma musi prowadzić eksploatację wodociągu na
terenie gminy decyzja należy do Państwa radnych.
Radny R.Konieczny powiedział, że radni nie mają wpływu na cenę wody, nie będą też
mieli większego wpływu na cenę ścieków.
Radny K.Gryczon nadmienił, że znamy cenę wody w sąsiednich gminach ale nie
wiemy czy są wprowadzone zwolnienia z podatku od nieruchomości.
Pan K.Jakubiak powiedział, że Państwo radni czy sołtysi możecie być niezadowoleni z
naszej pracy i macie prawo wyboru eksploatatora wodociągu.
Następnie Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
taryf opłat zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Wola Mysłowska.
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.
Do przedstawionego projektu uchwały nie było pytań.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych.
za-15
przeciw – 0
wstrzymujących się - 0
Uchwała Nr X/52/11 z dnia 28 października 2011r. została podjęta
jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 10 do protokółu.
Ad.9
Pani Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu
Rejonowego w Łukowie, poinformowała, że wybór ławnika odbywa się w głosowaniu
tajnym pomimo, iż mamy tylko jednego kandydata i jest nim Pani Teresa Zielińska
zam. Powały. Do przeprowadzenia wyborów należy powołać Komisję Skrutacyjną.
Radni zgłosili następujące osoby do pracy w Komisji Skrutacyjne, a mianowicie:
Koślacz Krzysztof – przewodniczący
Gryczon Krzysztof – członek
Kobojek Krzysztof - członek
Przewodniczący RG zapytał zgłoszone osoby do Komisji Skrutacyjnej czy wyrażają
zgodę na pracę w Komisji.
Zaproponowane osoby wyraziły zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.
Przewodniczący RG poprosił radnych o przegłosowanie zaproponowanego składu
Komisji Skrutacyjnej.
za- 15
przeciw – 0
wstrzymujących się – 0
Stwierdzam, że Rada Gminy jednomyślnie powołała Komisję Skrutacyjną do
przeprowadzenia wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Łukowie.
Przewodniczący RG poprosił Komisję Skrutacyjną o przystąpienie do pracy i
6
przygotowanie kart do głosowania.
Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania, a następnie Przewodniczący
Komisji radny K.Koślacz poinformował o zasadach głosowania, a mianowicie kto jest
za nie skreśla nazwiska kandydata, kto jest przeciw skreśla nazwisko kandydata.
Następnie Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie w sprawie wyboru
ławnika do Sądu Rejonowego w Łukowie.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny K.Koślacz odczytał protokół Komisji
Skrutacyjnej powołanej do przeprowadzenia wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w
Łukowie.
Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik Nr 11 do protokółu.
Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu
Rejonowego w Łukowie.
Do przedstawionego projektu uchwały pytań nie było
W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych
za – 15
przeciw - 0
wstrzymujących się – 0
Uchwała Nr X/53/11 z dnia 28 października 2011r. została podjęta
jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 12 do protokółu.
Kolejny projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r. omówiła Pani
Skarbnik Gminy, poinformowała, że zmiany w szczególności dotyczą po stronie
dochodów dodajemy dotację na wypłatę stypendiów w kwocie 43.145,-zł, dodajemy
również dotacje celowe jako dofinansowanie z UE tj. świetlice w kwocie 1.875zł oraz
boisko sportowe 5.573,-zł. Łącznie zwiększamy dochody o kwotę – 50.593zł, zaś po
stronie wydatków dokonujemy zmiany kwoty na zadanie inwestycyjne Budowa
kanalizacji w miejscowości Dwornia do wielkości osiągniętej po
przetargu(zmniejszamy między paragrafami inwestycji), dodajemy 200tyś zł na
wykazane roboty dodatkowe przez Firmę PARSTER – wykonawcę budowy
oczyszczalni i kanalizacji w miejscowości Jarczew (doprojektowane przyłącza
kanalizacyjne w trakcie realizacji inwestycji), dodajemy środki w kwocie 10tyś zł jako
dotacja dla OSP Dwornia na zakup sprzętu strażackiego oraz dotację 10 tyś zł dla
Niepublicznego przedszkola, 30tyś dodajemy do zadań GOPS jako 20% udział gminy
w realizacji zadań własnych oraz 1500zł jako dotacja dla GBP. Zmniejszamy rezerwę
budżetową o kwotę 50tyś zł oraz dokonujemy zmian zgodnie z otrzymanymi
dochodami.
Radny J.Kołnierzak nadmienił, że sprawę utworzenia przedszkola można byłoby
rozważyć pod kątem wykorzystania świetlic wiejskich .
Pan Wójt powiedział, że można utworzyć na terenie gminy przedszkole niepubliczne.
Radna J.Czajka zapytała jaką kwotę dokładamy do przedszkoli.
Pani Skarbnik Gminy poinformowała, że ok.20tyś zł tj. ok. 1.800zł miesięcznie na
niepełnosprawne dziecko i ok. 500zł miesięcznie na dziecko zdrowe.
Przewodniczący RG odczytał powyższy projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych.
za – 15
przeciw – 0
wstrzymujących się – 0
Uchwała Nr X/54/11 z dnia 28 października 2011r. została podjęta
jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 13 do protokółu.
7
Następnie Pani Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej wprowadzamy 200tyś zł jako zwiększenie kredytu
na roboty dodatkowe przy realizacji zadania budowa sieci kanalizacyjnej dla Firmy
PARSTER wykonawcy budowy oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej w miejscowości
Jarczew.
Przewodniczący RG odczytał powyższy projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych.
za – 15
przeciw – 0
wstrzymujących się – 0
Uchwała Nr X/55/11 z dnia 28 października 2011r. została podjęta
jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 14 do protokółu.
Przewodniczący RG zapoznał z pismem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Łukowie w sprawie udzielenia dofinansowania gminy Wola Mysłowska
na utworzenie Zakładu Rehabilitacji Medycznej w Stoczku Łukowskim.
Radni jednogłośnie postanowili ażeby nie udzielać dofinansowanie na utworzenie
Zakładu rehabilitacji medycznej w Stoczku Łukowskim ponieważ mieszkańcy gminy
korzystają z zakładów rehabilitacji w miejscowości Żelechów.
Następnie głos zabrał Pan Łukasz Prusak – redaktor Wspólnoty Łukowskiej na temat
organizacji konkursu „Sołtysa Roku” ogłoszonego przez Wspólnotę Łukowską. Pan
redaktor zapoznał z zasadami i kryteriami konkursu.
Ad.10
Następnie Pan Wójt udzielił odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania, a
mianowicie: odnośnie doprowadzenia oświetlenia ulicznego na kolonii Baczków Pan
Wójt powiedział, że nie da się pominąć odpowiednich procedur ale postaramy się
zrobić wszystko ażeby jeszcze w br. lampy się zaświeciły. Odnośnie żwirowania dróg
gminnych Pan Wójt powiedział, że nie wystarczyło środków finansowych na
wykonanie wszystkich zgłoszonych odcinków dróg, podsumujemy wszystkie
zobowiązania i wówczas zobaczymy czy zostają nam środki czy nie, jeśli nie to
musimy zaczekać do przyszłego roku. Odnośnie plakatów wyborczych Pan Wójt
poinformował, że Komitety Wyborcze w ciągu 60 dni od dnia wyborów mają
obowiązek zdjęcia plakatów wyborczych. Odnośnie szczepienia psów Pan Wójt
powiedział, że w tej sprawie musi się skontaktować z lekarzem. Odnośnie remontu
drogi do Kasyldowa Pan Wójt poinformował, że w najbliższym czasie nie przewiduje
remontu tej drogi.
Ad. 11
W związku z wyczerpaniem porządku obrad – Przewodniczący RG zamknął X Sesję
Rady Gminy Wola Mysłowska.
8