Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy

Komentarze

Transkrypt

Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy
Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy warunków
pracy pielęgniarek i położnych oraz wprowadzenia przy tym niezbędnych zmian
systemowych.
do Ministra Zdrowia
Szanowny Panie Ministrze !
Środowiska pielęgniarek i położnych często zwracają się do mnie z prośbą o podjęcie
działań zmierzających do poprawy warunków pracy pielęgniarek i położnych, promocji
zawodu, rozwoju kształcenia przeddyplomowego na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo
oraz wprowadzenia przy tym niezbędnych zmian systemowych.
Środowiska te zwracają uwagę na fakt, iż na pielęgniarki i położne nakładany jest
obowiązek regularnego podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Pielęgniarki i położne
zobligowane są do stałego aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych oraz do
doskonalenia zawodowego w różnych rodzajach kształcenia podyplomowego, co reguluje art.
61 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz.
1435, z późn. zm.). W ślad za tym nie idą jednak odpowiednie regulacje prawne, które
jednoznacznie nie dają odpowiedzi na pytanie, kto ma ponosić koszty ich kształcenia, w
jakim stopniu procentowym oraz jakie korzyści finansowe płyną w związku z podjęciem
przez pielęgniarki dokształcania. Do obowiązków pracodawcy należy dbałość o to, by na
danym stanowisku pracy pielęgniarki, położne posiadały kwalifikacje zgodne z
obowiązującymi przepisami prawa. Pracodawca może kierując swoich pracowników na
szkolenie, w ramach środków, które posiada finansować czy też współfinansować udział w
różnych formach kształcenia personelu medycznego, który zatrudnia, nie mniej jednak nie
jest to jego obowiązkiem.
Zwrócić należy uwagę na fakt, iż wskaźnik zatrudnienia pielęgniarek i położnych w
Polsce na 1000 mieszkańców w bezpośredniej opiece nad pacjentami nie należy do
satysfakcjonujących. Nie bez znaczenia pozostaje również sprawa starzenia się
społeczeństwa, a z tym z kolei wiąże się sprawa znacznego zapotrzebowania na usługi
opiekuńcze w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego populacji.
A zatem podejmowane działania Ministerstwa Zdrowia w tym zakresie powinny być
podejmowane wielotorowo. Przedmiotem regulacji prawnych winny być działania dotyczące
zarówno kontynuacji wzrostu wynagrodzenia pielęgniarek i położnych, co niewątpliwie
wpłynie na poprawę warunków pracy tych grup zawodowych, jak i promocji zawodu,
rozwoju kształcenia przeddyplomowego na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo. Powyższe
spowoduje, że polskie pielęgniarki i położne nie będą rezygnowały z wykonywania zawodu, a
po drugie wpłynie na zatrzymanie procesu pogłębiającej się migracji wykształconych
polskich pielęgniarek w celu poszukiwania pracy w krajach UE.
Działania Ministerstwa Zdrowia winne być również ukierunkowane na zwiększenie
liczy absolwentów w celu zapewnienia właściwej liczby pielęgniarek i położnych w polskim
systemie opieki zdrowotnej, jak również działania mające na celu zabezpieczenie kształcenia
przeddyplomowego i podyplomowego pielęgniarek i położnych.
Sprawy dotyczące wprowadzenia zmian systemowych w zakresie wykonywania
zawodów pielęgniarki i położnej mające na celu poprawę warunków pracy oraz sytuacji
zawodowej winny być przedmiotem troski Ministerstwa Zdrowia.
Dlatego też zwracam się z zapytaniem czy i jakie Ministerstwo Zdrowia zamierza
podjąć rozwiązania o charakterze systemowym, które przyczynią się do poprawy sytuacji
zawodowej pielęgniarek i położnych.
Brzesko, dnia 19 sierpnia 2016 r.
Poseł na Sejm RP
Józefa Szczurek- Żelazko
Odpowiedź na interpelację nr 5781
w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy warunków pracy pielęgniarek i
położnych oraz wprowadzenia przy tym niezbędnych zmian
Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Piotr Warczyński
Warszawa, 22-09-2016
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na interpelację nr 5781 Pani Józefy Szczurek - Żelazko Posła na Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy warunków
pracy pielęgniarek i położnych oraz wprowadzenia przy tym niezbędnych zmian, uprzejmie
proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.
Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r.
poz. 618, z późn. zm.), odpowiedzialność za zarządzanie podmiotem leczniczym niebędącym
przedsiębiorcą ponosi kierownik. Obowiązkiem kierownika jest dbałość o to, by na danym
stanowisku pracy pielęgniarki i położne posiadały kwalifikacje zgodne z obowiązującymi
przepisami prawa.
Natomiast art. 62 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z
2016 r. poz.1251), reguluje kwestie pielęgniarek i położnych, które podejmują kształcenie
podyplomowe na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę.
Osobom tym przysługują zwolnienia z części dnia pracy i urlop szkoleniowy w określonym
ustawowo wymiarze, płatne według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za
urlop wypoczynkowy. Pracodawca kierując pielęgniarki i położne na szkolenie może
przyznać im dodatkowe świadczenia, w szczególności:
1. zwrócić koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia na zasadach obowiązujących
przy podróżach służbowych na obszarze kraju, o ile nauka odbywa się w innej
miejscowości niż miejsce zamieszkania i miejsce pracy pracownika;
2. pokryć opłaty za naukę pobierane przez organizatora kształcenia;
3. udzielić dodatkowego urlopu szkoleniowego.
Odnosząc się do kwestii dotyczącej dofinansowania kształcenia podyplomowego pielęgniarek
i położnych, należy wskazać że Minister Zdrowia corocznie dofinansowuje najdłuższą a tym
samym najdroższą formę kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (18-24
miesięcy), na podstawie z art. 70 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i
położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435, z późn. zm.), który wskazuje, że specjalizacja jest
dofinansowywana ze środków publicznych przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa.
W 2016 roku przewidziano uruchomienie co najmniej 2 250 miejsc szkoleniowych dla
pielęgniarek i położnych, dofinansowanych ze środków Funduszu Pracy. Koszt
dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego, za cały okres trwania specjalizacji dla
pielęgniarki, położnej rozpoczynającej specjalizację w 2016 roku – wynosi 3 500 zł.
Przepisy ww. ustawy nie dają możliwości dofinansowania ze środków publicznych innych
form kształcenia podyplomowego. Niemniej jednak Minister Zdrowia dostrzegając potrzeby
kształcenia pielęgniarek i położnych w pozostałych formach kształcenia podyplomowego
umożliwił uruchomienie finansowania wybranych kursów kwalifikacyjnych oraz kursów
specjalistycznych w ramach konkursu pn. Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno - demograficznymi, ogłoszonego
przez Departament Funduszy Europejskich Ministerstwa Zdrowia.
W ramach przedmiotowego konkursu pielęgniarki i położne będą mogły nieodpłatnie
uczestniczyć w wybranym przez siebie szkoleniu. Planuje się sfinansowanie realizacji 9
szkoleń, w tym 3 kursów kwalifikacyjnych w dziedzinie pielęgniarstwa: onkologicznego,
psychiatrycznego i geriatrycznego, oraz 6 kursów specjalistycznych w zakresie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
rdynowania leków i wypisywania recept dla pielęgniarek i położnych,
wywiadu i badania fizykalnego dla pielęgniarek i położnych,
wykonania i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego,
opieki pielęgniarskiej nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów,
rehabilitacji osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi,
wykonania badania spirometrycznego.
Konkurs na Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w obszarach związanych z
potrzebami epidemiologiczno – demograficznymi, został już rozstrzygnięty. Dofinansowanie
otrzyma 27 projektów. Lista podmiotów które będą realizowały kształcenie dostępna jest na
stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl.
Ponadto uprzejmie informuję, że resort zdrowia zaplanował w perspektywie finansowej 20142020 w ramach Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego realizację działań, których celem jest
zapewnienie opieki zdrowotnej dostosowanej do potrzeb społecznych oraz wyzwań
demograficznych. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
dofinasowane będzie kształcenie przeddyplomowe i podyplomowe pielęgniarek i położnych,
przygotowane i realizowane przez Ministerstwo Zdrowia:
Projekty konkursowe
1. Konkurs „Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych
uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie
centrów symulacji medycznej” 2. Konkurs „Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w obszarach
związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi” – prowadzony przez
Departament Funduszy Europejskich MZopisany wyżej.
3. Konkurs „Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych
uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na
zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków” – prowadzony przez Departament
Funduszy Europejskich MZ w 2015 r. skierowany do 12 uniwersytetów medycznych
(centra wieloprofilowe), a w roku 2017 dla ok. 30 uczelni prowadzących kształcenie
na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo (centra monoprofilowe).
Projekty pozakonkursowe
1. Projekt „Rozwój kompetencji pielęgniarskich” - realizowany przez Departament
Pielęgniarek i Położnych MZ - komplementarny do projektu konkursowego dot.
„Realizacji programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w
procesie kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby
absolwentów ww. kierunków”
Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo
oraz wypracowanie mechanizmów umożliwiających wzrost liczby pielęgniarek i położnych
zatrudnianych w polskim systemie ochrony zdrowia. W ramach projektu zaplanowano m.in.
takie działania jak:









wprowadzenie rozwiązań systemowych, przyczyniających się do wzrostu liczby
miejsc i poprawy warunków pracy pielęgniarek i położnych,
prowadzenie nadzoru nad wdrażaniem standardów kształcenia w zakresie nowych
kompetencji zawodowych pielęgniarek i położnych dot. ordynowania leków,
wystawiania recept i kierowania na badania diagnostyczne,
prowadzenie bieżącej analizy standardów kształcenia pielęgniarek i położnych pod
kątem konieczności wprowadzenia zmian wynikających m.in. z aktualnych trendów
demograficznych, epidemiologicznych i wejścia w życie nowych technologii,
prowadzenie corocznej oceny stosowania norm zatrudnienia oraz wskaźnika migracji
pielęgniarek i położnych oraz wdrożenie pilotażu dot. standaryzacji opieki
pielęgniarskiej w podmiotach leczniczych,
diagnozowanie potrzeb kadrowych pracodawców pod kątem wymaganych
kwalifikacji zabezpieczenia społeczeństwa w świadczenia pielęgniarskie,
analizowanie rynku usług pielęgniarskich - ze szczególnym uwzględnieniem
wszystkich form zatrudnienia orazmigracjipielęgniarek i położnych,
wypracowanie modelu współpracy pomiędzy uczelniami a podmiotami leczniczymi w
celu upraktycznienia systemu kształcenia pielęgniarek i położnych,
przeprowadzenie audytów na uczelniach w zakresie tworzenia Centrów Symulacji
Medycznej dla pielęgniarek i położnych,
wsparcie pielęgniarek i położnych (studentów, absolwentów) w zakresie procesu
kształcenia na rzecz wykonywania zawodu w ramach utworzonej platformy
internetowej - Akademia Pielęgniarstwa i Położnictwa.
Projekt zakłada współpracę Ministerstwa Zdrowia z ekspertami Krajowej Rady
Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych, Polskiej Komisji Akredytacyjnej,
przedstawicielami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uczelniami kształcącymi
pielęgniarki i położne, podmiotami leczniczymi, Narodowym Funduszem Zdrowia,
konsultantami krajowymi w dziedzinach pielęgniarstwa, wojewodami i organami samorządu
terytorialnego oraz partnerami społecznymi (m.in. Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych,
Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych).
Odnosząc się do kwestii kontynuacji wzrostu wynagrodzenia uprzejmie informuje, że w
trosce o bezpieczeństwo pacjentów i zapewnienie stabilności zawodowej pielęgniarek i
położnych w dniu 23 września 2015 roku zostało zawarte Porozumienie pomiędzy
Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych i Naczelną Radą
Pielęgniarek i Położnych a Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministrem Zdrowia,
które zapewnia objęcie podwyżkami wynagrodzeń pielęgniarki udzielające świadczeń opieki
zdrowotnej u świadczeniodawców mających zawartą umowę o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia, co reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia
z dnia 8 września 2015r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej - OWU (Dz. U. poz. 1400 i 1628). Porozumienie zapewnia podwyżki również dla
pielęgniarek zatrudnionych w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez Ministra
Zdrowia finansowanych z budżetu państwa.
Obecnie rozpoczął się kolejny etap realizacji przedmiotowego rozporządzenia, zgodnie z
którym dodatkowe środki na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i
położne zostaną przeznaczone w taki sposób, aby zapewnić średni wzrost miesięcznego
wynagrodzenia wraz z pochodnymi w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu
pielegniarki o 800 zł od dnia 1 września 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r. Przepisy
rozporządzenia w sprawie OWU zapewniają coroczny (do 2019r.) wzrost średniego
miesięcznego wynagrodzenia dla pielęgniarek w wysokości 400 zł rocznie (4 x 400),
wprowadzają mechanizm gwarantujący utrzymanie uzyskanych podwyżek po 2019 r. jak też
regulują kwestię wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych zatrudnionych w
podstawowej opiece zdrowotnej.
Realizacja przepisów rozporządzenia przez podmioty lecznicze, na terenie całego kraju,
podlega stałemu monitoringowi Narodowego Funduszu Zdrowia.
Niezależnie od powyższych informacji uprzejmie informuję, że w Ministerstwie Zdrowia
przygotowany został projekt ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia
zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach
leczniczych. Celem projektu jest określenie ustawowo gwarantowanych kwot najniższych
wynagrodzeń zasadniczych przysługujących poszczególnym grupom zawodowym
pracowników medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Projektowana ustawa
wprowadzi w odniesieniu do tych pracowników przepisy gwarantujące im ochronę
wynagrodzenia zasadniczego. Dla pracowników najmniej zarabiających projektowana ustawa
będzie stanowić gwarancję stopniowego podwyższania wynagrodzeń. Grupy zawodowe
określone zostały w oparciu o kryterium poziomu wykształcenia wymaganego od danego
pracownika oraz dodatkowo posiadanej przez niego specjalizacji.
Na etapie prac koncepcyjnych i legislacyjnych projekt był tematem dialogu z
przedstawicielami reprezentatywnych central związkowych oraz organizacji pracodawców
reprezentowanych w działającym przy Ministerstwie Zdrowia branżowym Trójstronnym
Zespole do Spraw Ochrony Zdrowia. W najbliższym czasie przedmiotowy projekt będzie
przedmiotem szerokich konsultacji publicznych.
Projektowana ustawa ma stanowić systemowe rozwiązanie prawne zmierzające do
stopniowego niwelowania dysproporcji w zakresie poziomu wynagrodzeń zasadniczych grup
pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Podstawowym założeniem
projektowanego rozwiązania jest ustanowienie dla pracowników medycznych zatrudnionych
w podmiotach wykonujących działalność leczniczą wysokości minimalnych wynagrodzeń
zasadniczych stanowiących krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia oraz
współczynnika pracy określonego dla każdej z grup zawodowych.
Z poważaniem
Z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
PODSEKRETARZ STANU
Piotr Warczyński