KOSZTORYS OFERTOWY „Przebudowa i remont drogi powiatowej

Komentarze

Transkrypt

KOSZTORYS OFERTOWY „Przebudowa i remont drogi powiatowej
KOSZTORYS OFERTOWY
„Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 5165P od drogi wojewódzkiej nr 444 do granicy
Powiatu Ostrowskiego przez miejscowość Chwaliszew”
POZYCJA WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW
LP. KOSZTORY
ROZLICZENIOWYCH
SOWA
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2
KNR 2-01
0119-03
KNR 2-01
0126-01
KNR 2-31
0805-01
KNR 2-31
0815-01
KNR 2-31
0815-07
KNR 2-31
0803-03
KNR 2-31
0810-05
KNR 2-31
0815-07
KNR 2-31
0811-04
KNR 2-31
0810-05
KNR 2-31
0805-01
KNR 2-31
0813-03
KNR 2-31
0803-03
KNR 2-31
0805-04
KNR 4-051
0411-02
KNR 4-04
1103-04
KNR 2-31
1406-03
KNR 2-31
1406-03
KNR 2-31
1406-05
JEDNOSTKA
nazwa
ilość
3
4
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty pomiarowe - odtworzenie trasy i
punktów pomiarowych
km
5,340
Usunięcie warstwy darniny
m2
118,00
m2
165,00
m2
414,90
m2
427,00
m2
42,50
m2
52,00
z płyt betonowych 50x50
m2
6,00
z płyt betonowych sześciokątnych (trylinka)
gr. 15 cm
m2
6,00
z nawierzchni betonowej gr. 15 cm
m2
160,00
-z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm
m2
120,00
Rozebranie krawężnika betonowego o wym.
15x30 na ławie betonowej
m
2188,00
Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr.4 cm
m2
640,40
Rozebranie nawierzchni brukowcowej
m2
640,40
Demontaż studzienek ściekowych
m3
0,18
Załadunek gruzu z rozbiórki na samochody
samowyładowcze i odwiezienie na odległość
1 km
m3
343,94
Regulacja istniejących wpustów ulicznych
szt
12,00
Regulacja istniejących studni rewizyjnych
szt
24,00
Regulacja istniejących studni
telekomunikacyjnych
szt
2,00
Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki
brukowej betonowej grubości 6 cm
Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt
betonowych 35x35x5
Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt
betonowych 50x50
Rozebranie nawierzchni bitumicznej
chodnika gr.4 cm
Rozebranie nawierzchni betonowej chodnika
gr.15 cm
ROZEBRANIE NAWIERZCHNI
WJAZDÓW
5
CENA
JEDNOS WARTOŚĆ
TKOWA
6
7
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
KNR 2-31
1406-04
Regulacja istniejących zaworów
wodociągowych
ODWODNIENIE
KNNR 4
Wykonanie studni rewizyjnej z kręgów
betonowych o średnicy 1000 mm
1413-01
KNNR 4
Studzienki ściekowe z wpustami ulicznymi z
gotowych elementów o średnicy 500 mm
1424-02
KNNR 4
Wykonanie przykanalików z rur PCV o
1308-03
średnicy 160mm
PODBUDOWY
Wykonanie koryta pod poszerzenie jezdni
KNNR 1
(korekta łuków i rękawków) z profilowaniem
0202-04
podłoża
KNR 2-31
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie o grubości 15 cm
0114-05
Oczyszczenie i skropienie warstw
konstrukcyjnych:
KNR 2-31
- oczyszczenie warstw konstrukcyjnych
1004-06
KNR 2-31
- skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją
asfaltową w ilości 0,5kg/m2
1004-07
KNR 2-31
Podbudowa z betonu cementowego B-20
0109-03
grubości 22 cm
0109-04
Warstwa wyrównawcza podbudowy z
mieszanki mineralno- asfaltowej o
KNNR 6
uziarnieniu 0/12,8 mm, średnio na grubości 6
0108-02
cm (150kg/m2) z transportem masy na odl.
15 km
Wyrównanie
podbudowy
mieszanką
KNNR 6
mineralno-asfaltową o uziarnieniu 0/12,8 mm
0108-02
z transportem masy na odl. 15 km
NAWIERZCHNIE
Warstwa wiążąca z mieszanki mineralnoKNNR 6
asfaltowej o uziarnieniu 0/12,8 mm gr. 4 cm
0110-02
z transportem na odl. 15 km
Warstwa
wiążąca z mieszanki mineralnoKNNR 6
asfaltowej o uziarnieniu 0 /12,8 mm gr. 3 cm
0110-02
z transportem na odl. 15 km
Warstwa ścieralna z mieszanki mineralnoKNR 2-31 asfaltowej
o uziarnieniu 0/12,8 mm gr. 4 cm
0310-05
z transportem na odl. 15 km
szt
8,00
kpl.
1
kpl.
4,00
m
30,00
M3
17,60
m2
35,20
m2
m2
28529,9
0
28529,9
0
m2
242,90
m2
4726,60
Mg
133,11
m2
4929,4
0
m2
6262,4
0
m2
5348,60
34
KNR 2-31
0310-05
Warstwa ścieralna z mieszanki mineralnoasfaltowej o uziarnieniu 0/12,8 mm gr. 3 cm
z transportem na odl. 15 km
m2
6448,60
35
KNR 2-31
0511-01
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo
- piaskowej grubości 3cm(zatoka +
wyniesione skrzyżowanie )
m2
202,80
m
2222,30
36
KNR 2-31
0403-03
ELEMENTY ULIC
Krawężniki betonowe 15x30 z wykonaniem
law betonowych z betonu B-15 na podsypce
cementowo-piaskowej
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej
KNR 2-31 grubości 6 cm na podsypce cementowo0511-01 piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem i
warstwie odcinającej z piasku gr. 10 cm
Obrzeża betonowe o wym. 8x30 cm na
KNR 2-31
podsypce piaskowej spoiny wypełnione
0407-05
piaskiem
Wykonanie nawierzchni na wjazdach do
posesji z kostki brukowej betonowej
KNR 2-31
kolorowej grubości 8 cm na podbudowie z
0511-03
kruszywa łamanego grubości 15 cm i
warstwie odcinającej z piasku gr. 10 cm
Wykonanie ścieku przykrawężnikowego z
KNR 2-31 dwóch
rzędów kostki brukowej betonowej o
060-03
grubości 8 cm na lawie betonowej 15x20 cm
KNR 2-31
Obramowanie nawierzchni wjazdów do
posesji
obrzeżem betonowym o wym. 8x30
0407-05
Wykonanie progu zwalniającego płytowego
typ 1A1 z kostki brukowej betonowej szarej
KNR 2-31
grubości 8 cm na podsypce cementowo0511-03
piaskowej grubości 3 cm (przejście dla
pieszych)
KNR 2-31
Oznakowanie poziome (przejścia dla
0706-02
pieszych)
KNR 2-31
Oznakowanie pionowe ( wymiana tarcz
0703-01
znakowych i słupków)
Poręcze ochronne łańcuchowe podwójne z
KNR 2-31
rur o średnicy 60 mm z rozstawem słupków
0701-08
2m
m2
2278,35
m
1497,00
m2
899,75
m2
444,50
m
1217,45
m2
39,20
m2
36
szt.
24
kpl/mb
21/40
m2
20040,0
0
POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE
Powierzchniowe podwójne utrwalenie dróg
emulsją modyfikowaną i grysami frakcji od
46
10 – 12,8 mm i od 4 – 6,3 mm, emulsja
szybkorozpadowa K70%
OGÓŁEM WARTOŚC ROBÓT NETTO
VAT 23%
OGÓŁEM WARTOŚC ROBÓT BRUTTO
KNNR 6
1003-02
1003-03
Słownie złotych: ...................................................................................................................
Osoba upoważniona
……………………………………
podpis i pieczęć

Podobne dokumenty