kszta ł ceni - Zespół Szkół Gminy Izbicko

Komentarze

Transkrypt

kszta ł ceni - Zespół Szkół Gminy Izbicko
Zadanie
Sposoby i formy realizacji
1. Diagnozowanie możliwości i potrzeb uczniów przez nauczycieli
KSZTAŁCENIE
1.Praca z uczniem
o
szczególnych potrzebach
edukacyjnychrozpoznawanie ich potrzeb,
dostosowanie realizowanych
programów do możliwości
uczniów.
Motywowanie uczniów do
nauki.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
2. Zapewnienie rozwoju
zainteresowań i szczególnych
uzdolnień uczniów.
Motywowanie uczniów do
rozwijania zainteresowań,
pasji.
poszczególnych przedmiotów (diagnoza wstępna ucznia klasy I,
sprawdzian humanistyczny, matematyczno-przyrodniczy, języki obce).
Diagnoza osiągnięć uczniów kl. I-II
Dostosowanie programów nauczania, planów dydaktycznych, wymogów
i kryteriów oceniania.
Diagnoza kompetencji językowych uczniów kl. I-II.
Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji- IPET, karty ucznia, zapis w
dziennikach lekcyjnych, zajęcia wyrównawcze.
Organizowanie zajęć wyrównawczych, praca indywidualna z uczniem,
zajęcia pozalekcyjne.
Współpraca z PPP, uwzględnianie w procesie kształcenia opinii PPP,
współpraca z wychowawcami, gromadzenie informacji z PSP.
Działalność kół zainteresowań i zespołów wyrównawczych.
1. Działalność kół zainteresowań.
2. Przygotowywanie i udział uczniów w konkursach przedmiotowych wg
3.
4.
5.
6.
kalendarza KO.
Przygotowywanie i udział w konkursach szkolnych, gminnych i na
wyższym szczeblu.
Gromadzenie i prezentacja prac uczniów: wystawy, gazetki, strona
internetowa itp.
Przygotowywanie występów uczniowskich z okazji uroczystości
szkolnych, imprez o charakterze środowiskowym.
Rozbudzanie czytelnictwa wśród uczniów mi. in. przez organizowanie
cyklu konkursów czytelniczych, wystaw kącików tematycznych, spotkań z
ciekawą książką, program „Wszyscy czytamy książki”.???? Działalność
biblioteki szkolnej.
Rodzaj
zajęć
Termin
wszystkie zajęcia
dydaktyczne
IX-XI
zajęcia
dydaktyczne
X-III
IV-V 2015
zajęcia dydaktyczn
IV-V 2015
zajęcia
pozalekcyjn.
praca całorocz.
praca całorocz.
koła, zespoły,
zajęcia
pozalekcyjne
wg harmonog.
zajęć lekc. i
pozalekc.z
„konkursowych”
przedmiotów,
koła
zainteresowań
z.pozalek.
z. dydakt.
biblioteczne
praca całorocz.
praca całorocz.
na bieżąco
wg kalendarza
cały rok
cały rok
3. Zapewnienie
odpowiedniego poziomu i
ciągłego postępu osiągnięć
edukacyjnych uczniów
poprzez kształcenie
umiejętności kluczowych,
odpowiednią diagnozę,
ocenianie.
1. Przygotowanie uczniów do korzystania z różnorodnych źródeł informacji
2.
3.
4.
KSZTAŁCENIE
5.
oraz do samodzielnego rozwiązywania różnych problemów.
Stosowanie metod aktywnych w nauczaniu (projekt, obserwacja,
doświadczenie, gry dydaktyczne itp.).
Dbałość o mowę ojczystą –w szkole staramy się mówić czystą
polszczyzną. Wszyscy nauczyciele poprawiamy błędy ortograficzne,
językowe, interpunkcyjne.
Przygotowanie i cykliczne przeprowadzenie „egzaminów próbnych” w
klasie III. Udział w zewnętrznych egzaminach próbnych, np. OPERON-u,
GWO.
Stała diagnoza umiejętności uczniów. Omówienie wyników egzaminów,
badań kompetencji, diagnozowania uczniów, ich analiza, wykorzystanie
w planowaniu dalszej pracy. Udział w programach „Lepsza Szkoła” (j.
polski, matematyka). Współpraca w zespołach przedmiotowych.
wszystkie zajęcia
dydaktyczne
k. zintegr.
na bieżąco- cały rok
wszystkie zajęcia
dydakt.
2.
4. Realizacja podstawy
programowej
3.
4.
5.
6.
7.
1. Realizacja działań projektowych określonych w harmonogramie.
5. Działania projektowe
cały rok
j.polski/mat.
cały rok
zajęcia
dydaktyczne
spotkania
zespołów
1. Realizowanie treści i zadań zawartych w podstawie programowej z
poszczególnych przedmiotów. Monitorowanie.
Współpraca w ramach zespołów przedmiotowych- realizacja podstawy
na danym etapie kształcenia, przekaz informacji, analiza stopnia
opanowania wymagań, formułowanie wniosków i ich wdrażanie.
Realizacja projektów edukacyjnych w ramach nauczanych przedmiotów
w klasach I-III. Udział w programach „Odyseja umysłu”, projektach eTwinning.
Organizowanie zajęć otwartych z udziałem rodziców.
Praca z wykorzystaniem TIK, zasobów multimedialnych.
Rozbudzanie zamiłowania do czytelnictwa poprzez słuchanie pięknego
czytania, korzystanie z księgozbioru biblioteki, korzystanie z e-booków,
uczenie się na pamięć , np. wierszy.
Ewaluacja podręczników i programów nauczania we współpracy z
nauczycielami zespołów przedmiotowych.
na bieżąco
praca całorocz.
wg harmon.
zajęcia lekcyjne
spotkania
zespołów
wg plany pracy
zespołu
harmonogram
cały rok
wg plany pracy
zespołu
wszystkie zajęcia
z. dydakt. i
pozalekcyjne
wg harmonogramu
1. Określenie rocznych działań wychowawczych- załącznik 4 A.
2. Opracowanie planów pracy wychowawców, tematyki godzin
wychowawczych. Realizacja zaplanowanych działań.
3. Realizacja działań zgodnie z zatwierdzonym planem oraz kalendarzem
imprez i uroczystości szkolnych- załącznik
4. Realizowanie działań wychowawczych zgodnie z programem
wychowawczym:
 edukacja obywatelska i patriotyczna,
 edukacja regionalna,
 edukacja ekologiczna,
 edukacja europejska,
 edukacja prozdrowotna,
 edukacja czytelnicza,
 kalendarz imprez szkolnych.
zajęcia
pozalekcyjn.
g.wychow.
IX 2014
praca całorocz.
wszystkie rodzaje
zajęć
z.lekcyjne,
pozalekcyjne,
g. wychowaw.
praca całorocz.
2. Wzmocnienie roli
wychowawcy.
I
g. wychowaw.
zespoły wych.
1. Wspomaganie wychowawców w realizacji zadań wynikających z ich konsult.
funkcji. Współpraca nauczycieli –wychowawców w ramach zespołów pedagogiczne
wychowawczych, współpraca z pedagogiem.
2. Współpraca nauczycieli w przeprowadzaniu programu „Jesteśmy
gospodarzami szkoły”.
O
P
I
E
K
A
WYCHOWANIE I OPIEKA
WYCHOWANIE
1. Realizacja szkolnego
programu wychowawczego
wg określonych w nim zadań.
3. Realizacja programu
profilaktycznego Szkoły wg
zadań określonych w nim
zadań.
1. Opracowanie propozycji zadań profilaktycznych na rok 2014/15załącznik 4B.
2. Realizacja zadań zgodnie z zatwierdzonym planem w ramach działań
dydaktycznych i wychowawczo- opiekuńczych wszystkich nauczycieli.
3. Ewaluacja realizacji zadań. Sprawozdanie z przeprowadzonych działań.
Wnioski do dalszej pracy.
z. lekcyjne,
pozalekcyjne,
na bieżąco
praca zes.
wychowaw.
rada pedagog.
I/VI 2015
IX 2014r.
przerwy
wg kalendarza
zajęcia pozalekc.
1. Organizacja dyżurów nauczycielskich. Sumienne wypełnianie
4. Zapewnienie właściwych
warunków bezpieczeństwa w
szkole i poza nią w trakcie
prowadzonych zajęć.
obowiązków dyżurnego w czasie przerw na terenie szkoły.
2. Prowadzenie dokumentacji szkolnej związanej z zasadami
bezpieczeństwa – karty wycieczek, rejestr wyjść, notatki o wypadkach,
oświadczenia rodziców.
3. Realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa w ramach programu
profilaktycznego.
4. Zgłaszanie uwag dotyczących niebezpiecznych sytuacji, miejsc
zaistniałych w szkole.
przerwy, zajęcia
lekcyjne i
pozalekcyjne
praca całorocz. wg
grafiku dyżurów,
na bieżąco
praca całoroczna,
na bieżąco
1. Wspólne organizowanie imprez wg kalendarza imprez, uroczystości zajęcia lekcyjne i
klasowych, szkolnych i środowiskowych. Angażowanie rodziców do
współorganizowania i współuczestnictwa.
2. Inicjowanie możliwości uczestnictwa rodziców w zajęciach otwartych,
warsztatach, wykładach, zebraniach, konsultacjach.
3. Aktywny udział w imprezach, konkursach organizowanych przez inne
szkoły Zespołu.
pozalekcyjne
cały rok
wycieczki
imprezy
spotkania z
rodzicami
1. Opiniowanie przez rodziców poszczególnych dokumentów szkolnych
3. Promocja działań Szkoły
wśród rodziców, w lokalnym
środowisku
4. Sprawny system
komunikowania się
5. Wspomaganie rodziców w
działaniach wychowawczych
konsultacje
cały rok
P
R
O
F
I
L
K
T
Y
K
A
I
organizujących pracę i życie szkoły- plany roczne, wybór programów i
podręczników, działania profilaktyczne i wychowawcze.
2. Diagnoza opinii i potrzeb rodziców.
P
R
O
F
I
L
K
T
Y
K
A
2. Współudział rodziców w
tworzeniu dokumentów
szkolnych, diagnoza ich
opinii, sądów, potrzeb domu
rodzinnego
WYCHOWANIE
INTEGRACJA ZE ŚRODOWISKIEM
I
1. Integrowanie społeczności
szkolnej, angażowanie
rodziców w sprawy Szkoły.
Integracja nauczycieli
pracujących w Zespole SGI
na bieżąco
1. Promocja działań Szkoły- gazetka, strona www., list do rodziców.
Przekazywanie informacji nt. pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz jej
efektów. Prezentacja prac uczniów.
na bieżąco
1. Opracowanie kalendarza spotkań z rodzicami, sposobu komunikowania
się z wychowawcą, nauczycielami, dyrekcją.
1. Organizowanie konsultacji pedagogicznych, psychologicznych, spotkań i
warsztatów z pedagogiem.
konsultacje, zajęcia
pozalekcyjne
IX 2014
cały rok
1. Doskonalenie
umiejętności
organizowania i
prowadzenia ewaluacji
wewnętrznej
ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA
2. Rozwój bazy szkolnejzakup sprzętu, remonty,
malowanie
3. Rozwój bazy
dydaktycznej- zakup
odpowiednich pomocy
dydaktycznych
4. Organizowanie
doskonalenia
zawodowego- spójny
system dokształcania i
doskonalenia
zawodowego, praca w
zespołach
przedmiotowych i
ponadprzedmiot.
1. Zorganizowanie szkolenia w ramach WDN.
2. Praca w ramach zespołów przedmiotowych
rada
pedagogiczn.
i ponadprzedmiotowych.
3. Udział w szkoleniu/warsztatach nt. ewaluacji wewnętrznej.
dyrektor,
wicedyrekor
Wszyscy
nauczyciele
I semestr
cały rok
1. Monitorowanie potrzeb.
X 2014
2. Doposażenie biblioteki. Klas lekcyjnych, pracowni.
3. Przeprowadzenie remontów, napraw, zakupów zgodnie
dyrektor,
nauczyciele
wg planu
finansowe
go
dyrektor,
na bieżąco
wg planu
z posiadanymi środkami. Pozyskiwanie środków finansowych.
rada
1. Określenie potrzeb dotyczących doskonalenia własnych pedagogiczn.
umiejętności. Wybór określonej formy doskonalenia WDN
zawodowego.
2. Organizowanie WDN-U.
zespoły
nauczycielskieliderzy
Roczny plan pracy- działania wychowawcze PG w Izbicku - rok szkolny 2014/15- załącznik 4B
Lp
Zagadnienie
Zadanie szczegółowe

1.
Organizacja pracy
wychowawcy.
Każdy uczeń ma takie
same prawa i obowiązki.
Sporządzenie planów pracy wychowawczej, tematyki zajęć godzin wychowawczych, zgodnie z
programem wychowawczym szkoły.
Termin wykonania
I,II tydzień IX 14r.
wrzesień 13r.
 Kontrakty, umowy z wychowankami określające zasady obowiązujące w zespole klasowym, w
szkole, w środowisku. Ustalenie wzorców dobrego zachowania. Kultura osobista uczniów.
 Zapoznanie uczniów i rodziców z kryteriami oceniania zachowania.
 Wybór samorządów klasowych.
 Prowadzenie dokumentacji.
 Udział klasy w uroczystościach, imprezach szkolnych wg kalendarza.
 Kontakty z rodzicami- ustalenie terminów i form spotkań.
 Przyjęcie nowych uczniów do społeczności szkolnej – Otrzęsiny.
na bieżąco
wrzesień 14r.
IX 2014
 Rozpoznawanie środowiska uczniów. Poznawanie jego problemów wychowawczych, kłopotów,
2.
Praca z uczniem mającym
trudności wychowawcze
trudności; przyczyny. (np. ankieta, rozmowa, wywiad).
na bieżąco
 Przeprowadzanie rozmów indywidualnych z uczniami, ich rodzicami. Organizowanie spotkań,
konsultacji, warsztatów w ramach pedagogizacji rodziców.
 Współpraca z instytucjami, organizacjami wspomagającymi: GOPS, Policja, PPP, pielęgniarka,
wg kalendarza
kurator, innymi nauczycielami, pracownikami szkoły.
 Organizowanie pomocy w rozwiązaniu konkretnych problemów, trudności (np. absencja,
na bieżąco
problemy w nauce, przemoc w rodzinie, uzależnienia, konflikty z rówieśnikami, inne).
 Wspomaganie uczniów w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, niedostosowaniu
społecznym.
 Zapewnienie właściwej, przyjaznej atmosfery w klasie.
na bieżąco
cały rok
3.
Dbamy o rozwój
intelektualny, społeczny,
etyczny.
 Przygotowanie uczniów do konkursów organizowanych przez KO i inne instytucje, prowadzenie
kół zainteresowań.
cały rok
 Udział w projektach, programach rozwijających zainteresowania uczniów, np. Odyseja umysłu, eTwinning.
 Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi, ludźmi z pasją.
 Piękniejsza strona życia –teatr –wyjazdy na spektakle, warsztaty. Udział w wydarzeniach
kulturalnych- wyjazd do filharmonii, muzeum, kina.
 Pomoc w wyborze przyszłej szkoły, planowaniu kariery szkolnej, zawodowej- spotkania z
przedstawicielami innych szkół, udział w Targach Edukacyjnych- zadania w ramach doradztwa
zawodowego
4.
Kultywujemy tradycje
kraju i regionu.
 Przeprowadzenie lekcji z okazji ważnych świąt i uroczystości państwowych. Udział w szkolnych
obchodach: Święto Niepodległości, 1-3 Maja, Powstań Śląskich
 Symbole narodowe: godło, herb, flaga – ich znaczenie.
II semestr
wg kalendarza
w czasie uroczyst.
szkolnych
 Poznanie dziejów narodowych, miejsc pamięci narodowej poprzez różnorodne działania: lekcje, na bieżąco- wg planów
wywiady, osądy bohaterów, inscenizacje, wycieczki, kontakty z Muzeum Jeńców Wojennych w
Łambinowicach i IPN, Muzeum w Oświęcimiu.
 Przybliżenie dorobku kultury narodowej- literatura, muzyka, malarstwo, rzeźba w ramach zajęć
wg planu dydakt.
dydaktycznych, poprzez wycieczki, wyjazdy do kina, muzeum.
 Przestrzeganie zasad szacunku i dbałości o język ojczysty – na lekcjach nie mówimy gwarą.
cały rok
 Udział w konkursach o tematyce historycznej
 Dzień Papieski -zachowanie w pamięci papieża Jana Pawła II, który miał wielki wpływ na zmiany w
X2014-V2015
kraju i świecie. Rocznica śmierci Jana Pawła II.
 Poznanie historii najbliższej okolicy wsi, gminy, regionu. Historia mojej rodziny w ramach lekcji
historii, g, wychowawczych.
15 X 2014
1IV2014r.
 Poznanie miejscowych tradycji, obrzędów, zwyczajów, obchodzenie dorocznych świąt (np.
zwyczaje bożonarodzeniowe, wielkanocne,) w ramach zajęć dydaktycznych i pozalekcyjnych.
 Pielęgnowanie gwary: udział w konkursie „Śląskie beranie”, „Ze Śląskiem na ty”.
 Pamiętamy o seniorach- przygotowanie kartek i stroików z okazji Bożego Narodzenia.
 Udział w „Szkolnym kolędowaniu”, zbiórce na cel charytatywny.
wg planów
wiosna
Wg kalendarza
I 2015r
5.
Popieramy wszelkie
działania oparte na
zasadach partnerskich.
Samorządność uczniów.

Bierzemy udział we wspólnych zabawach – Andrzejki. Przygotowujemy wróżby.
IX 2014

Dzień swobód uczniowskich –powitanie wiosny, wspólne przygotowanie imprezy.
III 2015

Dzień Patrona – pamiętamy sylwetkę św. Jacka, czerpiemy wzory z jego życia.
IV 2015

Wymiana partnerska ze szkołą z Kassel. Przygotowanie programu wymiany.

Święto Sportu Szkolnego – angażowanie uczniów do organizacji zawodów i konkursów.

Kontynuacja programu „Jesteśmy gospodarzami szkoły”. Opracowanie zasad, oceniania działań
uczniów.

Działania uczniów, ich inicjatywy w ramach akcji „Jesteśmy gospodarzami szkoły”. Stworzenie
„banku pomysłów”. Ewaluacja poszczególnych dyżurów, działań. Wyrażanie opinii w
przygotowanym miejscu: W szkole podoba/ nie podoba mi się.

Monitorowanie potrzeb uczniów. Angażowanie ich do planowania i decydowania o
podejmowanych działaniach.
wg. kalendarza
VI 2015
Cały rok

6.
Edukacja ekologiczna
 Przeprowadzenie zajęć o tematyce ekologicznej w ramach lekcji biologii, geografii, chemii, g.
wychowawczych.
 Przygotowanie i udział w akcji „Sprzątanie świata”, „Święto Ziemi”, sadzenie drzew.
 Przygotowanie i udział uczniów w konkursach o tematyce przyrodniczej, ekologicznej.
7.
Edukacja prozdrowotna

Wychowanie do życia w
rodzinie
IX 14r.
V 15r..
wg planów
Zadania ujęte w programie profilaktycznym.
 Realizacja tematyki prozdrowotnej (dbałość o zdrowie, higiena osobista, poznawanie samego
Wychowanie przez sport
Wg planów
wg planów
siebie, swoich mocnych i słabych stron, tolerancja, odmienność innych osób, niepełnosprawniich potrzeby, zagrożenia cywilizacji, ochrona przed zagrożeniami naturalnymi i cywilizacyjnymi) w
ramach zajęć dydaktycznych i wychowawczych.
 Działania propagujące aktywność sportową (program profilaktyczny).
 Zadania ujęte w planie pracy nauczyciela prowadzącego zajęcia wdżwr.
wg planów

8.
Edukacja europejska

Zajęcia dydaktyczne i wychowawcze nt. krajów UE, ich historii i kultury.

Zorganizowanie Europejskiego Dnia Języków.

Realizacja projektów e- Twinning, wymiana partnerska ze szkołą w Kassel
9.
Edukacja czytelnicza i
medialna
Praca i działania biblioteki szkolnej wg aktualnego planu: (proszę o wpisanie przykładowych zadań
10.
Wycieczki.
Poznajemy najbliższą okolicę, nasz region:

Wycieczki po okolicy- np. Izbicko, Utrata, Kamień Śląski, Góra św. Anny
Spotkania z kulturą:

Wyjazd do teatru, kina, muzeum, filharmonii.
Wycieczki turystyczne:

Kl. II (A i B)- wycieczka dwudniowa

kl. I (A i B)- wycieczka dwudniowa

kl. III (A i B)- wycieczka dwudniowa
na bieżąco wg planów
wg planów
Roczny plan pracy- działania programu profilaktycznego
PG w Izbicku - rok szkolny 2014/2015- załącznik 4C
Lp
1.
Zagadnienie
Bezpieczny i przyjazny
klimat w szkole
Zapewnienie właściwych
warunków do nauki.
2.
Obniżenie zachowań
agresywnych i przemocy
w szkole
Zadanie szczegółowe
Kontrakty między nauczycielami a uczniami. Kodeks zachowania się w szkole.
Termin wykonania
IX 14r.1. tydzień
Zapoznanie z działalnością Samorządu Uczniowskiego i Rzecznika Praw Ucznia. Wybory.
IX/X 14r.
Zapoznanie uczniów z zapisami statutu nt. zażywania środków uzależniających, wagarów i
procedur interwencji szkoły w sytuacjach ryzykownych zachowań uczniów.
IX-X 14r.
Integracja między uczniami, wspólne spotkania(ogniska).
Do 15X14r.
Uwzględnianie w systemie oceniania dodatkowej pracy ucznia (praca społeczna, udział w
konkursach, zawodach, wolontariat itp.)
na bieżąco
Przeprowadzenie lekcji i zajęć nt. tolerancji, zrozumienia dla innych zachowań, wskazywanie
właściwych wzorców, idoli i autorytetów.
wg planów pracy
wychowaw.
Monitorowanie stopnia bezpieczeństwa na terenie szkoły- obserwacja zachowań uczniów,
rozmowy w klasach, indywidualne, z rodzicami, pracownikami.
na bieżąco,
Agresja słowna- na czym polega? Jak się przed nią bronić, nie ulegać jej? Jestem kulturalny!
na bieżąco
cały rok
wg planów wych.
Organizacja dyżurów i aktywne ich prowadzenie w miejscach ewentualnego zagrożenia.
na bieżąco
Indywidualne rozmowy, porady i konsultacje dla zgłaszających się uczniów. Interwencje.
cały rok szkolny- na
bieżąco
Działania w ramach Gminnego programu ochrony zdrowia psychicznego i przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.
Współpraca z Policją, PPP, GOPS. Spotkania z uczniami.
w miarę potrzeby
Udział w przedstawieniach, programach w ramach współpracy z UG.
3.
Organizowanie czasu
Spotkania z ciekawymi ludźmi (w miarę możliwości połączone z warsztatami) np.: myśliwy, Wg kalendarza imprez
wolnego. Propozycje
bibliotekarz, artysta ludowy, sportowiec.
ciekawych form na
na bieżąco
spędzenie wolnego czasu. Organizowanie wyjazdów do teatru, kina, muzeów, filharmonii z uwzględnieniem właściwego
repertuaru.
Organizowanie dyskotek szkolnych, zabawy andrzejkowej.
Propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego, imprezy sportowe wg kalendarza
imprez sportowych.
Udział w akcjach sportowych, np. Gmina Izbicko Biega, rajdy turystyczne, wyjazd na basen, Wyścig
Kolarski.
ferie zimowe, wg
kalendarza zawodów
Organizowanie wycieczek, pieszych wędrówek.
4.
Propagowanie zdrowego
stylu życia, wolnego od
nałogów.
Pogadanki nt. higieny, właściwego odżywiania się, ubioru.
Akcje informacyjne i profilaktyczne: „Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Dzień profilaktyki szkolnej”.
na bieżąco
III 15r.
Program „Trzymaj formę” – organizowany przez Sanepid, uczenie zasad i nawyków związanych z
higieną i bezpieczeństwem.
5.
6.
7.
Bezpieczeństwo
drodze.
Popieramy wszelkie
działania oparte na
zasadach partnerskich.
na Dzień Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego.
wiosna- IV2015r.
Pierwsza pomoc przy wypadkach i urazach.
cały rok
Pamięć i pomoc ludziom starszym – stroiki świąteczne.
XII 14r.
Organizowanie akcji charytatywnych (zbiórka baterii na rzecz fundacji dla niepełnosprawnej
osoby), Szkolne kolędowanie-zbiórka pieniędzy na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
I-II 15r.
Współpraca z rodzicami w Przedstawienie rocznego planu pracy w zakresie profilaktyki Radzie Rodziców.
realizacji programu
Konsultacje, rozmowy nt. problemów dzieci, sposobów ich rozwiązywania.
profilaktycznego.
Pomoc uczniom mającym problemy w nauce, kontaktach z rówieśnikami, zachowaniu,
opuszczającym lekcje.
I 2015r.
IX 2014r.
Zebrania i konsultacje
wg potrzeb

Podobne dokumenty