Ogłoszenie o zamówieniu - Sąd Okręgowy w Radomiu

Komentarze

Transkrypt

Ogłoszenie o zamówieniu - Sąd Okręgowy w Radomiu
04/02/2017
S25
- Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Polska-Radom: Meble
2017/S 025-043696
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Sąd Okręgowy
ul. Piłsudskiego 10
Radom
26-600
Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Gałkowska
Tel.: +48 483680391
E-mail: [email protected]
Faks: +48 483856652
Kod NUTS: PL128
Adresy internetowe:
Główny adres: www.radom.so.gov.pl
I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać
bezpłatnie pod adresem: www.radom.so.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Sąd Okręgowy
al. Grzecznarowskiego 2
Radom
26-600
Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Gałkowska
Tel.: +48 483680391
E-mail: [email protected]
Faks: +48 483856652
Kod NUTS: PL128
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.radom.so.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres
podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: sąd okręgowy
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: wymiar sprawiedliwości
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Dostawa, wniesienie, montaż i ustawienie siedzisk, mebli na sale rozpraw oraz mebli
biurowych,
mebli
gabinetowych
i
pozostałych
do
Sądu
Okręgowego
w
Radomiu,
ul. Warszawska 1, 26-600 Radom.
Numer referencyjny: ZP 226 - 1/17
II.1.2)Główny kod CPV
39100000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:
Dostawa, wniesienie, montaż i ustawienie siedzisk, mebli na sale rozpraw oraz mebli
biurowych, mebli gabinetowych i pozostałych do Sądu Okręgowego w Radomiu,
ul. Warszawska 1, 26-600 Radom.
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Dostawa, wniesienie, montaż i ustawienie siedzisk do Sądu Okręgowego w Radomiu,
ul. Warszawska 1, 26-600 Radom
Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39110000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL128
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Sąd Okręgowy w Radomiu.
II.2.4)Opis zamówienia:
Dostawa, wniesienie, montaż i ustawienie siedzisk do Sądu Okręgowego w Radomiu,
ul. Warszawska 1, 26 – 600 Radom w następujących ilościach: fotel 1 osobowy C1 – 2 szt.,
sofa 2 osobowa C2 – 1 szt., fotel 1 osobowy F1 – 7 szt., sofa 2 osobowa F2 – 2 szt., fotel
obrotowy K1 – 96 szt., fotel obrotowy K2 – 15 szt., fotel protokolanta K3 – 8 szt., fotel
sędziowski K4 – 26 szt., krzesło konferencyjne K5 – 83 szt., krzesło konferencyjne K5A –
119 szt., krzesło konferencyjne K6 – 7 szt., fotel gabinetowy z zagłówkiem K7 – 1 szt., fotel
na kółkach K8 – 4 szt., fotel K9 – 8 szt., krzesło stacjonarne sklejkowe K10 – 55 szt., ławka
3 osobowa K12 – 8 szt., ławka 4 osobowa K13 – 30 szt., ławka 5 osobowa K14 – 22 szt.,
krzesło gabinetowe K16 – 2 szt., fotel gabinetowy K17 – 6 szt., krzesło warsztatowe W –
1 szt., tapczan 1 osobowy TAPCZAN – 4 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis techniczny dot. części I stanowiący
załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione
tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000,- PLN.
Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza wymagane będzie
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej
w części I (łącznej wartości brutto za realizację części I). Szczegółowe wymagania odnośnie
wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy są zawarte w SIWZ.
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Dostawa, wniesienie, montaż i ustawienie mebli na sale rozpraw do Sądu Okręgowego
w Radomiu, ul. Warszawska 1, 26-600 Radom
Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39100000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL128
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Sąd Okręgowy w Radomiu.
II.2.4)Opis zamówienia:
Dostawa, wniesienie, montaż i ustawienie mebli na sale rozpraw do Sądu Okręgowego
w Radomiu, ul. Warszawska 1, 26 – 600 Radom w następujących ilościach: barierka BR1 –
1 szt., barierka BR13 – 1 szt., barierka BR15 – 2 szt., barierka BR16 – 1 szt., barierka BR17 –
1 szt., barierka BR18 – 1 szt., barierka BR19 – 1 szt., ława oskarżonych ŁO – 12 szt., ława
oskarżonych ŁO1A – 4 szt., mównica dla świadka MS – 7 szt., mównica dla oskarżonego MS1
– 1 szt., panel drewniany PD1 – 2 szt., panel drewniany PD6 – 1 szt., panel drewniany PD7 –
1 szt., panel drewniany PD8 – 1 szt., panel drewniany PD9 – 2 szt., stół adwokata SA1 –
3 szt., stół adwokata SA2 – 3 szt., stół adwokata SA3 – 3 szt., stół prokuratora SP1 – 2 szt.,
stół prokuratora SP2 – 3 szt., stół prokuratora SP3 – 3 szt., stół sędziowski SS1 – 1 szt., stół
sędziowski SS2 – 1 szt., stół sędziowski SS3 – 1 szt., stół sędziowski SS4 – 1 szt., stół
sędziowski SS7 – 1 szt., stół sędziowski SS8 – 1 szt., stół sędziowski SS9 – 1 szt., stół
sędziowski SS10 – 1 szt., półka pod klawiaturę PK – 7 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis techniczny dot. części II stanowiący
załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione
tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 9 000,- PLN.
Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza wymagane będzie
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej
w części II (łącznej wartości brutto za realizację części II). Szczegółowe wymagania odnośnie
wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy są zawarte w SIWZ.
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Dostawa,
wniesienie,
montaż
i
ustawienie
mebli
biurowych,
mebli
gabinetowych
i pozostałych do Sądu Okręgowego w Radomiu, ul. Warszawska 1, 26-600 Radom
Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39100000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL128
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Sąd Okręgowy w Radomiu.
II.2.4)Opis zamówienia:
Dostawa,
wniesienie,
montaż
i
ustawienie
mebli
biurowych,
mebli
gabinetowych
i pozostałych do Sądu Okręgowego w Radomiu, ul. Warszawska 1, 26 – 600 Radom
w następujących ilościach: biurko do wsparcia na szafce A1 – 1 szt., stół konferencyjny–
gabinetowy A5 – 1 szt., szafa gabinetowa–garderobiana A8 – 1 szt., mediaport A9 –
1 szt., osłona przednia do biurka A11 – 1 szt., biurko A12 – 2 szt., osłona czołowa do biurka
A13 – 2 szt., kontener gabinetowy A14 – 2 szt., dostawka do biurka A15 – 1 szt., szafa A16 –
1 szt., szafka–pomocnik A17 – 1 szt., mediaport podwójny AB – 3 szt., mediaport
pojedynczy AB1 – 2 szt., akcesoria do stołu warsztatowego AM – 1 szt., imadło obrotowe
IMADŁO – 1 szt., aneks kuchenny AN260 – 1 szt., aneks kuchenny AN140 – 2 szt., aneks
kuchenny AN150+G – 1 szt., aneks kuchenny AN150H – 4 szt., aneks kuchenny AN180 –
1 szt., zabudowa lodówki AN60 – 1 szt., aneks kuchenny AN80+60 – 2 szt., bateria
kuchenna BATERIA – 6 szt., stół konferencyjny B1–1 szt., stół konferencyjny BS1 – 1 szt., stół
konferencyjny BS2 – 1 szt., stolik kwadratowy F3 – 3 szt., kosz na kable KS100 – 2 szt., kosz
na kable KS180 – 1 szt.,
stolik okolicznościowy–okrągły L0 – 1 szt., biurko L2 –
23 szt., biurko L3 – 3 szt., biurko L4 – 17 szt., biurko–stolik L9 – 5 szt., biurko L10 – 9 szt.,
biurko–stolik L11 – 1 szt., biurko proste – stolik L12 – 1 szt., biurko L13 – 2 szt., biurko –
stolik L14 – 7 szt., biurko L15 – 16 szt., biurko – stolik L16 – 5 szt., biurko L17 – 9 szt.,
biurko – stolik L18 – 12 szt., biurko L19 – 22 szt., biurko – stolik L20 – 1 szt., dostawka do
biurka L21 – 8 szt., dostawka do biurka – stolik L22 – 1 szt., dostawka – stolik L23 – 2 szt.,
stolik L30 – 1 szt., stolik L31 – 5 szt., stolik okrągły L32 – 1 szt., biurko L34 – 1 szt.,
przystawka boczna L35 – 2 szt., stolik L100 – 2 szt., lodówka podblatowa LD85 – 12 szt.,
ławka metalowa zatrzymanych ŁZ – 12 szt., szafa żaluzjowa SZ1 – 18 szt., szafa żaluzjowa
SZ2 – 25 szt., szafa żaluzjowa SZ3 – 32 szt., szafa garderobiana SZ4 – 33 szt., szafka SZ5 –
9 szt., szafka SZ6 – 18 szt., szafa SZ7 – 9 szt., szafa SZ8 – 7 szt., szafa aktowa SZ9 – 4 szt.,
szafa ubraniowa SZ10 – 1 szt., szafa SZ11 – 4 szt., szafka SZ16 – 3 szt., szafa SZ19 – 13 szt.,
szafka SZ20 – 11 szt., szafka SZ23 – 1 szt., szafa SZ24 – 4 szt., szfa aktowa SZ25 – 3 szt.,
szafa SZ26 – 3 szt., kontener podbiurkowy SZ27 – 90 szt., szafa SZ29 – 2 szt., szafka SZ32 –
4 szt., szafka podbiurkowa z drzwiami rozsuwanymi SZ33 – 5 szt., szafka SZ34 – 18 szt.,
szafka – dostawka z drzwiami przesuwanymi SZ36 – 7 szt., szafka z drzwiami przesuwnymi
SZ37 – 2 szt., szafka z drzwiami przesuwnymi SZ38 – 1 szt., szafa z drzwiami przesuwnymi
SZ43 – 2 szt., szafa ubraniowa SZ46 – 14 szt., szafa narzędziowa SN1000 – 2 szt., szafa
narzędziowa SN880/S1 –1 szt., stół warsztatowy SS03L/A/A/E/E – 1 szt., szafa metalowa –
ubraniowa pojedyncza SU400-01– 2 szt., szafa metalowa – ubraniowa podwójna SU40002/480 – 1 szt., szafa metalowa – ubraniowa potrójna SU400-03/480 – 5 szt., szafka
metalowa SUS334LX – 1 szt., biurko gabinetowe T1 – 3 szt., kontener gabinetowy T2 – 3 szt.,
zabudowa przednia biurka T3 – 3 szt., szafa gabinetowa – ubraniowa T4 – 3 szt., dostawka
do biurka – stolik T5 – 4 szt., witryna gabinetowa T6 – 1 szt., witryna gabinetowa T7 – 1 szt.,
witryna gabinetowa T8 – 1 szt., zabudowa płytowa do biurka Z1 – 4 szt., zabudowa płytowa
do biurka Z2 – 1 szt., zabudowa płytowa do biurka Z3 – 8 szt., zabudowa płytowa do biurka
Z4 – 4 szt., nadbudowa stołu NSS03/2M – 1 szt., szafka nocna (1 szuflada + drzwiczki) Y1 –
4 szt., półka pod klawiaturę PK – 86 szt., wieszak P – 8 szt., zlew 1 – komorowy + ociekacz
ZL – 1 szt., zlew 1 – komorowy bez ociekacza ZL2 – 5 szt., płyta elektryczna dwupalnikowa
płyta – 4 szt., zmywarka do zabudowy zmywarka – 1 szt., blat 2 BLAT2 – 1 szt., ścianka
aluminiowa przy okienku KRK Ścianka – 1 szt., odbojnik ścienny samoprzylepny odbojnik1 –
60 szt., odbojnik podłogowy odbojnik 2 – 15 szt. odbojnica ścienna odbojnica – 30 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis techniczny dot. części III stanowiący
załącznik nr 1 do SIWZ.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione
tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 18 000,- PLN.
Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza wymagane będzie
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej
w części III (łącznej wartości brutto za realizację części III). Szczegółowe wymagania
odnośnie wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy są zawarte w SIWZ.
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem
do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca musi posiadać doświadczenie w dostawie mebli, w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym
okresie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Doświadczenie
Część I
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie co najmniej jedną dostawę siedzisk o minimalnej wartości 350 000,- PLN
brutto.
Przez siedziska Zamawiający rozumie meble wyszczególnione w części I. Przez wykonaną
dostawę Zamawiający rozumie dostawę zrealizowaną w ramach danej umowy i odebraną
jako należycie wykonaną.
Część II
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie co najmniej jedną dostawę mebli na sale rozpraw o minimalnej wartości
300 000,- PLN. brutto.
Przez wykonaną dostawę Zamawiający rozumie dostawę zrealizowaną w ramach danej
umowy i odebraną jako należycie wykonaną.
CZĘŚĆ III
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie co najmniej jedną dostawę mebli biurowych i/lub mebli gabinetowych i/lub
pozostałych o minimalnej wartości 650 000,- PLN. brutto.
Przez wykonaną dostawę Zamawiający rozumie dostawę zrealizowaną w ramach danej
umowy i odebraną jako należycie wykonaną.
W przypadku składania przez Wykonawcę oferty na więcej niż jedną część, w każdej z tych
części Wykonawca musi wykazać się wykonaniem innej dostawy mebli spełniającej
minimalne wymagania dla danej części np. w części I – dostawa siedzisk o wartości
360 000,- PLN. brutto, a w części II – dostawa mebli na salę rozpraw o wartości 310 000, –
PLN. brutto.
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/03/2017
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym
kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 12/05/2017
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 14/03/2017
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Sąd Okręgowy w Radomiu, Al. Grzecznarowskiego 2, 26-600 Radom, pokój 501, V piętro.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony formularz
ofertowy,2)oświadczenia
wymienione
w
punkcie
8.8.1.-8.8.4
SIWZ,3)
dokument
potwierdzający wniesienie wadium,4) zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do
dyspozycji niezbędnych zasobów, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji
innych podmiotów, próbki mebli: K1, K4, K5, K17, MS, SS10, L17,SZ1.Zamawiający przed
udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym przez Zamawiającego, terminie aktualnych na dzień złożenia
następujących dokumentów: a) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP, wystawionej nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, c) zaświadczenia
właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert ,d) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert, e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego
prawomocnego
wyroku
sądu
lub
ostatecznej
decyzji
administracyjnej
o
zaleganiu
z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne ,
f)
oświadczenia
Wykonawcy
o
braku
orzeczenia
wobec
niego
tytułem
środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne,
g) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, o których
mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz.
716),h) minimum jednej osobnej karty katalogowej do każdej kategorii elementów
wyposażenia, na której będzie przedstawione oferowane wyposażenie. Karta katalogowa
musi zawierać nazwę wyposażenia, nazwę producenta wyposażenia, rysunek lub zdjęcie
proponowanego wyposażenia w 3 rzutach: perspektywa, przód i tył, wymiary oraz szczegóły
techniczne wyposażenia, posiadane certyfikaty i atesty pozwalające zweryfikować, czy
zaproponowany mebel spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ – część I, II, III, i)
certyfikatu producenta ISO 9001 oraz ISO 14001 na fotel obrotowy o symbolu K1 oraz
oświadczenie
producenta
siedzisk,
że
w
danej
partii
foteli
K1
zastosuje
piankę
o właściwościach trudnopalnych, certyfikatu producenta ISO 9001 oraz ISO 14001 na fotel
protokolanta o symbolu K3, certyfikatu producenta ISO 9001 oraz ISO 14001 na fotel
sędziowski o symbolu K4, certyfikatu producenta ISO 9001 oraz ISO 14001 na krzesło
konferencyjne o symbolu K5A, certyfikatu producenta ISO 9001 oraz ISO 14001 na krzesło
konferencyjne o symbolu K5, certyfikatu producenta ISO 9001 oraz ISO 14001 na fotel na
kółkach o symbolu K8, certyfikatu producenta ISO 9001 oraz ISO 14001 na fotel o symbolu
K9, certyfikatu producenta ISO 9001 oraz ISO 14001 na krzesło stacjonarne sklejkowe
o symbolu K10, certyfikatu producenta ISO 9001 oraz ISO 14001 na ławki o symbolu K12,
K13, K14, certyfikatu producenta ISO 9001 oraz ISO 14001 na fotel gabinetowy o symbolu
K17 oraz oświadczenie producenta siedzisk, że w danej partii foteli K17 zastosuje piankę
o właściwościach trudnopalnych – część I.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: [email protected]
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: [email protected]
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/02/2017