TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA

Komentarze

Transkrypt

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA
Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Wydziału nr 774/43/2012-2016 z dnia 25.05.2016 r.
TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH
NA ROK AKADEMICKI 2016/2017
studia stacjonarne i niestacjonarne
spec. Drogi i Lotniska
Wybór tematu następuje poprzez uzgodnienie studenta z opiekunem i rejestracji tego przez opiekuna (mailowo – podać nr tematu, imię i
nazwisko studenta) u referentki d.s. dydaktyki w dziekanacie (p. 205b C7). W czasie zapisów komputerowych na zajęcia semestru zimowego lub
letniego 2016/2017 student zobowiązany jest do zapisania się w systemie EDUKACJA na kurs PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA na
nazwisko (uzgodnionego !) opiekuna pracy, co jest równoznaczne z podjęciem się realizacji tego kursu w danym semestrze (w uzgodnieniu z
opiekunem student może realizować już wcześniej temat). Temat pracy dyplomowej (druk z podpisami) zostanie wydany zapisanym studentom
na podstawie systemu Edukacja – nie pobranie druku tematu nie skutkuje anulowaniem komputerowego zapisu na kurs Praca dyplomowa
inżynierska. Druk tematu należy wpiąć do archiwalnego egzemplarza pracy, składanego w dziekanacie z wnioskiem o dopuszczenie do jej
obrony. Temat pracy dyplomowej jest ważny tylko na rok akademicki 2016/2017, a w przypadku nie wykonania jej w tym terminie może być
ponownie zatwierdzony na rok akademicki 2017/2018 (na podstawie podania studenta, ze zgodą opiekuna). Dalsze przepisanie tematu (na
następny rok akademicki) jest w zasadzie (z wyjątkiem powodów losowych np. długotrwałej choroby, macierzyństwa itp.) niemożliwe – temat
ulegnie anulowaniu.
Stan uzgodnień studentów z dnia 21.02.2017 r.
K - 3 Katedra Mechaniki Budowli i Inżynierii Miejskiej
Nr tematu
Temat pracy
1
1/DIL/16
2
Ocena jakości nawierzchni ścieżek rowerowych na
podstawie pomiarów drgań
Title
3
Bicycle paths's surface quality
evaluation on the basis of vibration
measurements
Opiekun pracy
planowany recenzent
4
dr inż. Jacek Grosel
Prof. Zbigniew Wójcicki
Student
5
Z - 2 Zakład Dróg i Lotnisk
Nr tematu
Temat pracy
1
2/DIL/16
2
Modernizacja DW341 na odcinku Brzeg Dolny –
Pęgów
3/DIL/16
Modernizacja DW342 na odcinku Wrocław – Pęgów
4/DIL/16
Przebudowa układu drogowego w rejonie
skrzyżowania ulic Klecińskiej, Grabiszyńskiej i
Hallera we Wrocławiu
5/DIL/16
Studium projektowania dróg szybkiego ruchu w
terenach górzystych
Analiza zasadności budowy oraz projekt sygnalizacji
świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Wałbrzyska –
Skrajna -Przyjaźni we Wrocławiu
6/DIL/16
7/DIL/16
Analiza zasadności budowy oraz projekt sygnalizacji
akomodacyjnej na skrzyżowaniu ulic: Wrocławska –
Kolejowa w Bielanach Wrocławskich
8/DIL/16
Wpływ odwodnienia drogi na nośność konstrukcji
nawierzchni drogowej
9/DIL/16
Uspokojenie ruchu w ciągu ulicy Konduktorskiej, na
odcinku: Buforowa – Sygnałowa we Wrocławiu
10/DIL/16
Analiza możliwości budowy oraz projekt ulicy
Racławickiej, na odcinku: Skarbowców – aleja
Piastów we Wrocławiu
Title
3
Modernization of the voivodeship
road no. 341 at the Brzeg Dolny Pęgów section
Modernization of the voivodeship
road no. 342 at the Wrocław - Pęgów
section
Redevelopment of the road system in
the area of the Klecinska,
Grabiszynska and Hallera Streets
intersection in Wroclaw
Highway and freeway design study in
the mountainous terrain
Analysis of the merits of the
construction and design of traffic
lights at the intersection: Wałbrzyska
– Skrajna - Przyjaźni in Wrocław
Analysis of the merits of the
construction and design of signaling
accommodative at the intersection:
Wrocławska – Kolejowa in Bielany
Wrocławskie
The impact of road drainage on the
load-bearing construction of the
roadway
Traffic calming in the street
Konduktorska, the section: Buforowa
- Sygnałowa in Wrocław
Analysis of the possibility of the
construction and design of the street
Racławicka, the section: Skarbowców
– avenue Piastów in Wroclaw
Opiekun pracy
planowany recenzent
4
dr inż. Bartłomiej Krawczyk
prof. Antoni Szydło
Student
5
Temat zajęty
dr inż. Bartłomiej Krawczyk
prof. Antoni Szydło
dr inż. Bartłomiej Krawczyk
prof. Antoni Szydło
dr inż. Bartłomiej Krawczyk
prof. Antoni Szydło
dr inż. Czesław Wolek
prof. Antoni Szydło
dr inż. Czesław Wolek
prof. Antoni Szydło
dr inż. Czesław Wolek
prof. Antoni Szydło
dr inż. Czesław Wolek
prof. Antoni Szydło
Temat zajęty
dr inż. Czesław Wolek
prof. Antoni Szydło
Temat zajęty
11/DIL/16
Analiza możliwości przebudowy oraz projekt
skrzyżowania ulic: Klecińska, Polna, Wrocławska w
miejscowości Bielany Wrocławskie w gminie
Kobierzyce
12/DIL/16
Studium nad układem komunikacyjnym miasta Opole
13/DIL/16
Poprawa warunków ruchu w mieście powiatowym
14/DIL/16
Poprawa bezpieczeństwa w mieście powiatowym
15/DIL/16
Uspokojenie ruchu w centrum miasta na prawach
powiatu
Poprawa bezpieczeństwa sieci drogowej dla miasta
Namysłów
Poprawa warunków ruchu na drodze wojewódzkiej
nr 347
Poprawa bezpieczeństwa i warunków ruchu na
skrzyżowaniu ulic Kosmonautów i Boguszowskiej
we Wrocławiu
16/DIL/16
17/DIL/16
18/DIL/16
19/DIL/16
Studium nad uspokojeniem ruchu na osiedlach
mieszkaniowych w północnej części miasta Wrocław
20/DIL/16
Poprawa bezpieczeństwa i warunków ruchu na ulicy
Królewieckiej we Wrocławiu
21/DIL/16
Poprawa bezpieczeństwa i warunków ruchu na ulicy
Maślickiej we Wrocławiu
22/DIL/16
Studium nad systemem „Park and Ride” we
wschodniej części miasta Wrocław
23/DIL/16
Miejsca obsługi podróżnych przy drodze ekspresowej
S8
Projektowanie dróg z serpentynami
24/DIL/16
Analysis of the possibility of
reconstruction and design of crossing
streets: Klecińska, Polna,
Wrocławska in Bielany Wrocławskie
in the municipality of Kobierzyce
Study of the Opole city transport
system
Improvement of traffic conditions in
the district town
Improvement of safeties in the
district town
Traffic calming in the centre of the
city with powiat status
Improvement of road network safety
for the town of Namysłów
Improvement of traffic conditions on
the provincial road No. 347
Improvement of safety and traffic
conditions at the intersection of
Kosmonautów Street and
Boguszowska Street in Wrocław
Study of traffic calming in the
housing estate in the northern part of
the city of Wrocław
Improvement of safety and traffic
conditions in Królewiecka Street in
Wrocław
Improvement of safety and traffic
conditions in Maślicka Street in
Wrocław
Study of ‘Park and Ride’ system in
the eastern part of the city of
Wrocław
Service areas on the express road S8
Design of roads with switchbacks
dr inż. Czesław Wolek
prof. Antoni Szydło
dr inż. Krzysztof Gasz
prof. Antoni Szydło
dr inż. Krzysztof Gasz
prof. Antoni Szydło
dr inż. Krzysztof Gasz
prof. Antoni Szydło
dr inż. Krzysztof Gasz
prof. Antoni Szydło
dr inż. Jarosław Kuźniewski
prof. Antoni Szydło
dr inż. Jarosław Kuźniewski
prof. Antoni Szydło
dr inż. Jarosław Kuźniewski
prof. Antoni Szydło
Temat zajęty
Temat zajęty
dr inż. Jarosław Kuźniewski
prof. Antoni Szydło
dr inż. Jarosław Kuźniewski
prof. Antoni Szydło
dr inż. Jarosław Kuźniewski
prof. Antoni Szydło
dr inż. Jarosław Kuźniewski
prof. Antoni Szydło
mgr inż. Dariusz Dobrucki
prof. Antoni Szydło
mgr inż. Dariusz Dobrucki
prof. Antoni Szydło
Temat zajęty
Temat zajęty
25/DIL/16
Węzeł na skrzyżowaniu drogi ekspresowej S3 i drogi
krajowej nr 5
26/DIL/16
Studia systemu parkingów „Park and Ride” dla
dużego miasta
Studia parkingów przy stacjach kolejowych
Road junction at the intersection of
S3 expressway and the national road
No. 5
Study of „Park and Ride” system for
a big city
Study of parking by rail stations
Studia innowacyjnych rozwiązań węzłów drogowych
typu WA
Studia rozwiązań przejść dla pieszych na przystanki
transportu publicznego
Studia adaptacyjnych sygnalizacji świetlnych z
priorytetem dla pojazdów transportu publicznego
Studium porównawcze adaptacyjnych sygnalizacji
świetlnych oraz rond
Study of innovative solutions of
nodes type WA
Study of pedestrian crossings leading
to public transport stops
Study of adaptive signaling with
priorities for public transport means
Comparison study between adaptive
signaling and roundabouts
Właściwości asfaltów modyfikowanych
Properties of modified asphalts
Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze 455
pomiędzy miejscowościami Czernica i JelczLaskowice
Wykorzystanie Diagnostyki Stanu Nawierzchni w
drogownictwie
Recykling nawierzchni betonowych
Improvement of the traffic safety on
road 455 between Czernica and JelczLaskowice
Diagnosis System Pavement
structures in highway engineering
Recykling rigid pavements
39/DIL/16
Studia ruchowe przebiegu drogi nr 8 Wrocław Łagiewniki
Studia ruchowe przebiegu drogi nr 8 Łagiewniki Kłodzko
Studia ruchowe węzła autostradowego
40/DIL/16
Wpływ temperatur na nawierzchnie drogowe
41/DIL/16
Poprawa bezpieczeństwa i warunków ruchu w
mieście Jawor
Poprawa bezpieczeństwa i warunków ruchu w
mieście Legnica
Study of traffic in cross road no 8
Wrocław – Łagiewniki
Study of traffic in cross road no 8
Łagiewniki – Kłodzko
Study of traffic motorway
interchange
Influence of temperatures in
pavements roads
Improvement of traffic safety and
conditions in Jawor
Improvement of traffic safety and
conditions in Legnica
27/DIL/16
28/DIL/16
29/DIL/16
30/DIL/16
31/DIL/16
32/DIL/16
33/DIL/16
34/DIL/16
35/DIL/16
36/DIL/16
37/DIL/16
38/DIL/16
42/DIL/16
mgr inż. Dariusz Dobrucki
prof. Antoni Szydło
dr hab. inż. Maciej Kruszyna
dr inż. Robert Wardęga
dr hab. inż. Maciej Kruszyna
dr inż. Krzysztof Gasz
dr hab. inż. Maciej Kruszyna
dr inż. Bartłomiej Krawczyk
dr hab. inż. Maciej Kruszyna
dr inż. Czesław Wolek
dr hab. inż. Maciej Kruszyna
dr inż. Bartłomiej Krawczyk
dr hab. inż. Maciej Kruszyna
dr inż. Bartłomiej Krawczyk
dr inż. Łukasz Skotnicki
prof. Antoni Szydło
dr inż. Łukasz Skotnicki
dr hab. Maciej Kryszyna
prof. Antoni Szydło
dr inż. Bartłomiej Krawczyk
prof. Antoni Szydło
dr inż. Bartłomiej Krawczyk
prof. Antoni Szydło
dr inż. Robert Wardęga
prof. Antoni Szydło
dr inż. Piotr Mackiewicz
prof. Antoni Szydło
dr inż. Krzysztof Gasz
prof. Antoni Szydło
dr inż. Piotr Mackiewicz
dr inż. Piotr Mackiewicz
prof. Antoni Szydło
dr inż. Piotr Mackiewicz
prof. Antoni Szydło
Temat zajęty
Temat zajęty
Temat zajęty
Temat zajęty
Temat zajęty
Temat zajęty
Temat zajęty
Temat zajęty
Temat zajęty
43/DIL/16
44/DIL/16
45/DIL/16
46/DIL/16
47/DIL/16
Studia ruchowe nad układem komunikacyjnym
osiedli mieszkaniowych w Legnicy
Studia ruchowe nad układem komunikacyjnym w
Olsztynie
Studia nad modelowaniem nawierzchni drogowej z
uwzględnieniem zjawisk termicznych
Polepszenie warunków ruchu w obszarze Placu
Wolności w Jaworze
Przebudowa układu drogowego w centrum Oleśnicy
48/DIL/16
Poprawa bezpieczeństwa i warunków ruchu na ul.
Kowalskiej we Wrocławiu
49/DIL/16
Przebudowa skrzyżowania ulicy Bolesława
Krzywoustego i alei Aleksandra Brucknera we
Wrocławiu - analiza dostępnych rozwiązań
50/DIL/16
Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Śląskich i
ul. Radosnej we Wrocławiu- analiza dostępnych
rozwiązań
Study of traffic of the communication
system of residential in Legnica
Study of traffic of the communication
system in Olsztyn
Studies on modeling the pavement
with the thermal effects
Improvement of traffic in the Plac
Wolności in Jawor
Rebuilding of streets in Oleśnica
centre
Improving safety and traffic
conditions on Kowalska street in
Wrocław
Rebuilding the crossroad of
Bolesława Krzywoustego street and
Aleksandra Brucknera alley in
Wrocław - an analysis of available
solutions
Rebuilding the crossroad of
Powstańców Śląskich and Radosna
streets in Wrocław - an analysis of
available solutions
dr inż. Piotr Mackiewicz
dr inż. Robert Wardęga
dr inż. Piotr Mackiewicz
dr inż. Robert Wardęga
dr inż. Piotr Mackiewicz
prof. Antoni Szydło
dr inż. Piotr Mackiewicz
prof. Antoni Szydło
dr inż. Robert Wardęga
dr hab. Maciej Kryszyna
dr inż. Robert Wardęga
dr hab. Maciej Kryszyna
dr inż. Robert Wardęga
dr hab. Maciej Kryszyna
dr inż. Robert Wardęga
dr hab. Maciej Kryszyna
Temat zajęty
Temat zajęty
Temat zajęty
Temat zajęty

Podobne dokumenty