regulamin konkursu muzycznego dla dorosłych karaoke show

Komentarze

Transkrypt

regulamin konkursu muzycznego dla dorosłych karaoke show
REGULAMIN KONKURSU MUZYCZNEGO DLA DOROSŁYCH
KARAOKE SHOW !
W AMFITEATRZE PARKU SOWIŃSKIEGO
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.Współorganizatorami konkursu są:
1) Wolskie Centrum Kultury z siedzibą w 01-425 Warszawie ul. Obozowa 85,
i
2) Biuro Organizacji Imprez Art- Impresariat Łukasz Ruciński z siedzibą w Warszawie ul.
Bolesławicka 15 lok.8 mobile: 504 140 610 Koordynator organizatorów: Łukasz Ruciński
II.TERMINY I ETAPY KONKURSU
Konkurs składa się z dwóch etapów:
1)kwalifikacji wstępnych
2)koncertu finałowego.
Podczas I i II etapu konkursu uczestnicy prezentują jeden utwór w języku polskim (z
wyłączeniem utworów Disco Polo). Uczestnicy konkursu finałowego zobowiązani są do
wykonania innego utworu niż prezentowanego w trakcie eliminacji.
Etap I – Kwalifikacje wstępne :
1) Jury dokona oceny przesłanych wraz z formularzem konkursowym nagrań audio-video lub
audio piosenek w dowolnej aranżacji.
2) Jury oceni przesłuchanych uczestników, którzy osobiści przyjadą na przesłuchania w dniu
w dniach 10,11,13 września 2015 roku.
Powołane przez współorganizatorów Jury wyłoni max 10 osób, które wezmą udział w
koncercie finałowym.
Lista Laureatów zaproszonych do koncertu finałowego zostanie podana przez Jury po
zakończeniu przesłuchań wszystkich zgłoszonych uczestników konkursowych
Etap II – Koncert finałowy
1)Koncert finałowy z udziałem Laureatów odbędzie się 20 września 2015 roku w godzinach
17:00 - 20:00 w Amfiteatrze w Parku Sowińskiego.
2)Oficjalne wyniki konkursu zostaną ogłoszone na koncercie finałowym.
III.CEL KONKURSU
Celami konkursu są:
1)propagowanie i upowszechnianie kultury muzycznej,
2)prezentacja dorobku artystycznego wokalistów amatorów,
3) wymiana doświadczeń, konfrontacja osiągnięć.
IV.OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W KONKURSIE
1.Konkurs ma charakter otwarty. W konkursie mogą brać udział wszyscy chętni soliści, którzy
najpóźniej w dniu koncertu / zgłoszenia/ będą mieli ukończone 18 lat. W konkursie nie mogą
brać udziału osoby współpracujące przy organizacji niniejszego Konkursu.
2.Podstawą udziału w konkursie jest dokonanie zgłoszenia.
3.Zgłoszenie odbywa się poprzez nadesłanie formularza konkursowego stanowiącego
załącznik do niniejszego regulaminu:
a)wraz z jednym nagraniem audio-video lub audio piosenki w dowolnej aranżacji (do
zgłoszenia pisemnego należy dołączyć nagranie na płycie CD/DVD, albo
b) ze zgłoszeniem udziału w przesłuchaniach, które odbędą się w dniu 10,11 i 13 września
2015 r.
10 września pub Bolek godz. 21:00, Al. Niepodległości 211
11 września Multipub pod Gruba Kaśką godz. 22:00, Al. Solidarności 68A
13 września Bollywood godz. 21:00, ul. Nowy Świat 58
4.Uczestnik konkursu może dokonać tylko jednego zgłoszenia.
5.Zgłoszenie udziału w konkursie należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 7
września 2015 r. (decyduje data wpływu lub doręczenia do Wolskiego Centrum Kultury ) na
adres: Wolskie Centrum Kultury, ul. Obozowa 85, 01-425 Warszawa lub drogą elektroniczną
na adres: [email protected]
6.Zgłoszenia złożone w innej formie niż określono w niniejszym rozdziale nie zostaną
uwzględnione.
7.Niespełnienie wyżej wymienionych warunków skutkuje niezakwalifikowaniem do udziału w
konkursie. O niezakwalifikowaniu do udziału w konkursie organizator zawiadamia uczestnika
przesyłając informację na adres poczty elektronicznej uczestnika wskazany w formularzu
konkursowym lub telefonicznie.
8.Udział w konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny.
9.Uczestnik przystępując do konkursu poprzez wypełnienie formularza konkursowego
akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
10.Na adres poczty elektronicznej, wskazywany w formularzu konkursowym, będzie
kierowana korespondencja dotycząca konkursu. Uczestnik wyraża zgodę na doręczanie
korespondencji w formie elektronicznej, na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie.
11.Dane osobowe podane przez osoby fizyczne w zakresie: imię i nazwisko, adres poczty
elektronicznej, telefon kontaktowy oraz adres do korespondencji, będą przetwarzane przez
organizatorów w celach związanych z konkursem. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne, jednakże jest niezbędne do uczestniczenia w konkursie oraz wydania nagród
lub wyróżnień. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do
treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądanie ich usunięcia.
12.Administratorem danych osobowych są organizatorzy.
V.PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH
1.Z chwilą przesłania formularza konkursowego, uczestnik udziela organizatorowi
nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do artystycznego wykonania przesłanego utworu
(nagrania audio lub audio-video utrwalonego na przesłanej wraz z formularzem
konkursowym płycie CD/DVD lub przesłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej) w
zakresie niezbędnym do jego utrwalenia za pomocą systemu zapisu obrazu i dźwięku w
formie cyfrowej oraz odtworzenia przez Jury.
2.Uczestnicy konkursu, biorący udział w II etapie, wyrażają zgodę na fotografowanie i
utrwalanie dźwięku lub obrazu swoich artystycznych wykonań utworów oraz na
rozpowszechnianie wszelkich utrwalonych w ten sposób materiałów, w określony przez
organizatora festiwalu sposób.
3.Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie oraz rozpowszechnianie przez
organizatora konkursu, na zasadzie wyłączności, swojego wizerunku, utrwalonego podczas
koncertu finałowego na fotografiach oraz zapisach audio i wideo.
4.Uczestnik, któremu przyznano nagrodę lub wyróżnienie, przenosi na organizatora, z chwilą
artystycznego wykonania utworu podczas koncertu finałowego, prawo do korzystania z
artystycznego wykonania utworów i rozporządzania prawami do nich na następujących
polach eksploatacji:
a)w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzania określoną techniką egzemplarzy
artystycznego wykonania, w tym zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b)w zakresie obrotu egzemplarzami, na których artystyczne wykonanie utrwalono wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu egzemplarzy,
c)w zakresie rozpowszechniania artystycznego wykonania w sposób inny niż określony w lit.
b) - nadawania, reemitowania oraz odtwarzania, chyba że są one dokonywane za pomocą
wprowadzonego do obrotu egzemplarza, a także publicznego udostępniania utrwalenia
artystycznego wykonania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym.
5.Nagroda lub wyróżnienie, otrzymane przez uczestnika w ramach konkursu, stanowi jego
pełne wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw, wskazanych w ust. 4, oraz nadawania,
reemitowania lub odtwarzania artystycznego wykonania utworów uczestnika.
VI. ORGANIZACJA KONKURSU
1.Organizatorzy nie ponoszą kosztów związanych z przyjazdem, zakwaterowaniem i
ubezpieczeniem uczestników.
2.Koszty praw autorskich z tytułu publicznego wykonania utworów podczas konkursu ponosi
Wolskie Centrum Kultury.
3.Zgłoszenie do konkursu dokonane przez uczestnika może być wycofane przez niego w
każdej chwili.
4.Wszelkie koszty związane z opracowywaniem i przesłaniem formularza konkursowego wraz
z nagraniami uczestnicy konkursu ponoszą we własnym zakresie. Organizatorzy konkursu nie
przewidują zwrotu tych kosztów.
VII. JURY, OCENA NAGRAŃ I WYKONAŃ UTWORÓW W RAMACH KONKURSU
1.Wszelkie werdykty ogłoszone przez Jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
2.Ocenie podlegać będą: ogólny wyraz artystyczny, interpretacja utworów, prawidłowe
odtwarzanie linii utworu (rytm, tonacja) dobór repertuaru i prezentacja uczestnika.
3. Prezentacja utworu powinna trwać maksymalnie 5-6 minut.
3.O zakwalifikowaniu do II etapu konkursu, uczestnicy zostaną powiadomieni na adres
poczty elektronicznej wskazany w formularzu zgłoszeniowym lub telefonicznie.
VIII.NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
1.Jury przyznaje wyróżnienia w formie nagród rzeczowych ufundowanych przez patronów i
sponsorów konkursu
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Organizatorzy konkursu mogą dokonać zmian w regulaminie konkursu w czasie do upływu
terminu przesyłania formularzy konkursowych. Informacje o zmianie regulaminu ukażą się na
stronie: www.amfiteatr.okwola.pl
2.Każdy uczestnik biorący udział w konkursie, akceptuje i przyjmuje warunki regulaminu
określone w niniejszym dokumencie.
3.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji nazwisk Laureatów na stronie
www.amfiteatr.okwola.pl oraz w wybranych mediach.
4.Organizatorzy zastrzegają możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyny.
5.Regulamin wchodzi w życie z dniem 3 września 2015 r.
Załączniki: Formularz konkursowy.

Podobne dokumenty