Powiatowe ABC styczeń 2016 r.

Komentarze

Transkrypt

Powiatowe ABC styczeń 2016 r.
(Od lewej) Sławomir Staniszewski, wicestarosta, Marek Dybowski,
wójt Topólki, Artur Ruciński, wójt Bytonia, Sławomir Bogucki,
burmistrz Piotrkowa Kujawskiego, Jarosław Kołtuniak,
starosta, Sławomir Bykowski, burmistrz Radziejowa.
Foto: Ewelina Ostrowska, Justyna Zdobych
15 stycznia br. odbyło się uroczyste otwarcie dworca powstałego z inicjatywy starosty radziejowskiego Jarosława Kołtuniaka, burmistrza
miasta Radziejowa Sławomira Bykowskiego oraz przy wsparciu pozostałych samorządów z terenu powiatu radziejowskiego. Nowy budynek
powstał przy obiektach kompleksu handlowego przy ul. Brzeskiej 25 w Radziejowie. Wewnątrz znajduje się m.in.: poczekalnia dla podróżnych, toalety, bar serwujący ciepłe posiłki i napoje.
Wieści samorządowe
Minęło już 5 lat!
Środowiskowy Dom Sa- wiskowego Domu Samopomocy. Zaproszeni goście, między innymopomocy w Radziejowie, mi z zaprzyjaźnionych placówek, a także władze i Zarząd Powiatu
15 grudnia ub.r., obchodził Radziejowskiego składali na ręce pani kierownik życzenia, wyrazy
Jubileusz 5-lecia działalności. uznania i podziękowania. Wśród nich znalazły się również listy graW budynku ŚDS-u na zapro- tulacyjne od dyrektora i pracowników Kujawsko-Pomorskiego Urzęszonych gości czekała Halina du Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz od wojewody kujawsko-poWiśniewska, kierownik ŚDS morskiego Mikołaja Bogdanowicza.
w Radziejowie wraz z pracowPo licznych przemówieniach i gratulacjach wszyscy zostali zapronikami i uczestnikami Domu. szeni na tort i uroczysty obiad. W trakcie uroczystości jubileuszowej
Witając przybyłych, pani kie- gospodarze i zaproszeni goście mogli wysłuchać recitalu Krzysztofa
rownik stwierdziła: „Człowiek Filasińskiego z Opery Nowa w Bydgoszczy, który swoim cudownie
nie musi robić wielkich rzeczy, brzmiącym głosem zdobył serca wszystkich zebranych. Wygospobudować pałaców, osiągać darowano także czas na zwiedzanie świeżo odnowionego budynku
ambitnych celów, aby być ŚDS-u.
szczęśliwym. Naszym powołaniem jest pomoc osobom niepełnosprawŚrodowiskowy Dom Samopomocy w Radziejowie powstał w bunym, jakże często doświadczonym przez los. Uczestnicy to nasze dzieci, dynku po byłym internacie ZSM. Obecnie do ośrodka uczęszcza
które zbierają niepotrzebne okruchy życia i radują się nimi beztrosko”.
35 podopiecznych dowożonych z całego powiatu radziejowskiego,
W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście: wicemarszałek dla których prowadzona jest terapia w siedmiu pracowniach: artywojewództwa kujawsko-pomorskiego Dariusz Kurzawa, dyrektor Wydziału Polityki
Społecznej w Urzędzie Wojewódzkim Dorota Hass, starosta powiatu radziejowskiego
Jarosław Kołtuniak wraz z władzami samorządowymi oraz dyrektorzy i kierownicy jednostek, z którymi współpracuje Środowiskowy Dom Samopomocy w Radziejowie.
W trakcie imprezy miała miejsce prezentacja multimedialna z 5-letniej działalności
ŚDS, a w programie słowno-muzycznym zaprezentowali się uczestnicy Domu.
Podczas uroczystości jubileuszowej starosta Jarosław Kołtuniak wręczył listy gratulacyjne pracownikom. W swoim wystąpieniu
przekazał wyrazy uznania i podziękowania
za trud włożony w pracę na rzecz drugiego
człowieka.
Nie zabrakło również miejsca na podziękowania dla władz i sponsorów, którzy swo- Uczestnicy ŚDS-u wraz z rodzinami
im szczodrym sercem od lat otaczają naszą
jednostkę. Osobne podziękowania złożone zostały byłemu staro- stycznej, informatycznej, krawieckiej, kulinarnej, muzycznej, przyście radziejowskiemu Marianowi Zielińskiemu oraz ówczesnemu rodniczej oraz stolarskiej. ŚDS stara się o powiększenie liczby uczestZarządowi Powiatu za to, że przekazując w 2010 r. pomieszczenia ników, na co pozwala lista oczekujących na przyjęcie do ośrodka.
po byłym internacie ZSM stworzyli podstawy do utworzenia ŚrodoTekst/Foto: ŚDS w Radziejowie
W miesiącu wrześniu 2015 roku zakończona została realizacja
zakresu rzeczowego zawartej w dniu 4 listopada 2014 roku z Województwem Kujawsko-Pomorskim Umowy nr WP-II-W.433.3.19.2014
o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „ Przebudowa pomieszczeń budynku szpitalnego wraz z kompletnym wyposażeniem w celu osiągnięcia zgodności z wymogami określonymi
w obowiązujących przepisach prawa w zakresie centralnej sterylizatorni myjni i dezynfekcji łóżek oraz środków transportu, a także
dezynfekcji materacy oraz zakup aparatów i urządzeń medycznych
służących do diagnostyki” Nr RPKP.03.02.00-04-003/14 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3 Rozwój infrastruktury społecznej Działania
3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
Całkowita wartość Projektu wyniosła: 4 455 837,78 zł, w tym:
– Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 1 206 980,95 zł,
– budżet państwa : 1 689 313,60 zł,
– wkład własny Beneficjenta (SP ZOZ w Radziejowie): 1 559 543,23 zł.
Termin realizacji Projektu: 01.03.2014 r. - 30.09.2015 r.
W wyniku realizacji Projektu wykonano:
– przebudowę pomieszczeń budynku szpitalnego wraz z kompletnym wyposażeniem w celu osiągnięcia zgodności z wymogami
w obowiązujących przepisach prawa w zakresie centralnej sterylizatorni, myjni, dezynfekcji łóżek oraz środków transportu, a także dezynfekcji materacy,
– zakupiono aparaty i urządzenia medyczne służące do diagnostyki – aparat USG ogólnodiagnostyczny (szt. 1), aparat USG chirurgiczny (szt. 1), aparat USG internistyczny (szt. 1), aparat EKG
(szt. 4), gastroskop z torem wizyjnym, oprogramowaniem cyfrowym i myjką automatyczną (kpl. 1), kolonoskop (szt. 1), zestaw
laparoskopowy z myjką ultradźwiękową (zest.1), pompa żywieniowa (szt. 4), spirometr (szt. 1), lampa operacyjna (szt. 1), lampa
bezcieniowa (szt. 4), waga przyłóżkowa (szt. 1), diatermia (szt. 1).
Informacja: SP ZOZ w Radziejowie
Informacje
1
Sensoryczna przygoda
W Miejskim Zespole Szkół w Radziejowie, w grupie „0” – Gumisie, odbyła się niezwykła lekcja otwarta pt. Sensoryczna przygoda.
Uczestniczyli w niej – oprócz podekscytowanych dzieci – ich opiekunowie. Celem zajęć, prowadzonych przez pracownice PPP w Radziejowie: Kingę Ziółkowską – pedagog oraz Aleksandrę Kotarską
– psycholog było: budowanie świadomości ciała i przestrzeni, rozwijanie motoryki dużej oraz małej, wspieranie rozwoju zmysłów:
wzroku, słuchu, smaku, węchu, dotyku, rozwijanie twórczego myślenia u dzieci i ich opiekunów, pogłębianie kontaktu emocjonalnego rodziców z dziećmi oraz zapewnienie poczucia bezpieczeństwa
i akceptacji.
W czasie dwugodzinnych zajęć, dzieci razem z rodzicami, wykonywały przeróżne, ciekawe zadania, których owocem był, m.in. dywan sensoryczny, lampa lavova czy ciecz Nienewtonowska.
Inicjator lekcji otwartej z elementami sensoplastyki – Grażyna
Kremplewska, podkreśliła szereg korzyści dla dzieci oraz ich opiekunów wynikających z tego typu zajęć. Do najważniejszych można
zaliczyć: poznawanie nowych form wyrazu i działań artystycznych,
współdziałanie i wzajemna pomoc w celu osiągania zamierzonych
planów, czerpanie satysfakcji z twórczego działania, doświadczanie sukcesów podczas realizacji swoich pomysłów, wychodzenie
ze sztywnych schematów działania, wzmacnianie wiary we własne
możliwości, a także wspólnie spędzony czas rodziców i dzieci.
Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem nie tylko dzieci,
ale także ich opiekunów
Wszyscy uczestnicy „Sensorycznej przygody” byli zachwyceni zajęciami, zabawom nie było końca a uśmiech, który nie znikał z twarzyczek dzieci, sprawił, że w planach jest już następne spotkanie.
Tekst/Foto: Grażyna Kremplewska
„Nie dopalaczom” – debata w Przemystce
Pod takim hasłem odbyła się debata powiatowa, zorganizowana w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele
m.in.: Kuratorium Oświaty we Włocławku, policjant radziejowskiej prewencji, a także dyrekcja, nauczyciele i uczniowie szkół
ponadgimnazjalnych z powiatu radziejowskiego.
W czasie trwania debaty można było wysłuchać ekspertów opowiadającyh o używkach oraz konsekwencjach ich używania. Wśród
zaproszonych gości znaleźli się: Małgorzata Gontarek, przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku, wicestarosta powiatu radziejowskiego Sławomir Staniszewski,
dyrektorzy i nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych z Radziejowa
i Piotrkowa Kujawskiego, pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radziejowie wraz z dyrektorem Elżbietą
Mintus. Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Radziejowie reprezentowali: Mariola Pińska, dyrektor placówki i Robert Zaradzki.
Obecna była także kurator zawodowy Małgorzata Chojnicka, asp.
szt. Wojciech Sobiecki z wydziału prewencji KPP Radziejów, kierownik Oddziału Terapii Uzależnień Hanna Mańkiewicz oraz Wanda
Wiatrowska redaktor naczelna Powiatowego ABC. Na spotkaniu nie
mogło zabraknąć przedstawicieli uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych w powiecie, do których w szczególności było adresowane to
spotkanie.
Pierwszym prelegentem był asp.szt. Wojciech Sobiecki, który
przedstawił prawną stronę posiadania, rozprowadzania i produkcji
dopalaczy. Następnie głos zabrała Aneta Stefańska, pracownik SANEPID-u, która omówiła przyczyny i skutki zdrowotno-społeczne zażywania dopalaczy. Jako trzeci wystąpił Robert Zaradzki, który skupił się na rodzinnych i społecznych skutkach zażywania dopalaczy.
Istotną częścią debaty była samodzielna praca młodzieży. Podzieleni na dwie grupy, w ciągu 30 minut opracowali dokument,
w którym przedstawili swoje spostrzeżenia dotyczące środków odurzających. Opowiedzieli o sposobach na spędzenie czasu wolnego
bez używek.
Tekst: st.asp. Marcin Krasucki
„Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich...”
W świątecznej, pełnej radości atmosferze spotkali
się uczniowie, nauczyciele, rodzice, przedstawiciele
władz oraz przyjaciele Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Radziejowie. Szkolni aktorzy
w odpowiedniej scenerii zaprezentowali jasełka. Przedstawili historię narodzin Jezuska, któremu towarzyszyli
aniołowie, pastuszkowie, Trzej Królowie, ale także pojawili się nowi bohaterowie : wróżka, Calineczka i Czerwony Kapturek z wilkiem. Pięknie tańczące Śnieżynki
wraz z sypiącym śniegiem dopełniły zimową scenerię.
Jak zwykle, przy tak wyjątkowej okazji, nie zabrakło
świątecznych życzeń i podziękowań. Na koniec przybył
najbardziej oczekiwany gość – Święty Mikołaj z dużym
workiem prezentów
Jasełka zostały przygotowane pod kierunkiem: Katarzyny Kralskiej, Wioletty Kuczek, Joanny Dybowskiej.
Tekst/Foto: nadesłane
Scena z przedstawienia jasełkowego
Informacje
2
Poeta w mundurze – sukces Mateusza Manelskiego
w ogólnopolskim konkursie literackim
Wybitny polski poeta, ks. Jan Twardowski, stwierdził, że,,Poezja rodzi się z dojrzałości”.
Mateusz Manelski z 4 klasy technikum logistycznego (klasa mundurowa) Zespołu Szkół
Mechanicznych w Radziejowie oczarował swoją twórczością jury konkursowe, zdobywając
II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Literackim.
Konkurs zorganizowany był przez Muzeum Niepodległości w Warszawie z okazji otwarcia
nowej wystawy stałej pt.,,Z orłem białym przez wieki. Symbol państwa, władców
i narodu” miał na celu zachęcenie uczniów do poznania polskich symboli narodowych, rozwijania twórczych pasji i doskonalenie umiejętności literackich. W kategorii szkół
ponadgimnazjalnych uczniowie mogli wybrać jeden z trzech gatunków literackich (wiersz,
opowiadanie, esej), w którym zaprezentowali wizerunek orła białego jako symbolu Polski
i Polaków.
Ogromne zainteresowanie udziałem w konkursowych zmaganiach sprawiło, że ilość nadesłanych prac spowodowała opóźnienie ogłoszenia wyników o cały tydzień! Dlatego tym
większy jest sukces Mateusza, który oprócz nieprzeciętnej wyobraźni, może poszczycić się
także,,lekkością pióra”, sprawiającą, że jego prace czyta się z prawdziwą przyjemnością.
Laureatowi gratulujemy i życzymy sukcesów oraz wytrwałości w realizowaniu pasji, jaką
bez wątpienia jest dla Mateusza poezja.
Tekst/Foto: Aurelia Barczak, Agnieszka Górczyńska
Na pięciolinii marzeń
Iwona Fabisiak
Już od najmłodszych lat Iwona Fabisiak
(Dobre) miała styczność z muzyką i śpiewem- wszak rodzina od strony mamy jest
bardzo muzykalna.
Pierwszy sukces, jaki wspomina z ogromnym sentymentem, to odległy czasowo wy-
stęp w przedszkolu, gdzie zajęła III miejsce za piosenkę o żabkach. Potem były akademie
i uroczystości szkolne oraz liczne wyjazdy na konkursy piosenek dziecięcych, gdzie również
zajmowała czołowe miejsca.
Dla Iwony wszystko nabrało większego rozpędu w 2012r. po castingu do Must Be The
Music, który odbył się w Toruniu. Wprawdzie nie przeszła eliminacji, ale poznała wielu wspaniałych ludzi, których pasją również jest śpiewanie. I jak podkreśla – było to dla niej prawdziwe wyzwanie i jest dumna, że miała odwagę wyjść na scenę i pokazać jaki ma głos – zaśpiewała wówczas piosenkę z repertuaru Moniki Brodki „Granda”.
Brała również udział w konkursach ogólnopolskich np. w Świeciu (2012), Choceniu (2014)
i w tym roku w Radziejowie w „Kolorowym Mikrofonie” zajmując I miejsce – co zaowocowało zaproszeniem na XIV Finał Kujawsko-Pomorskiego Młodzieżowego Przeglądu Piosenki
„Debiut 2015” w Ciechocinku. Uczestnicy finału wzięli udział w warsztatach wokalnych prowadzonych przez Joannę Zagdańską i Bogusława Sobczuka. Iwona w tym konkursie wyśpiewała sobie wyróżnienie.
Słucha różnych piosenek – różnych autorów i wykonawców. Jednakże nade wszystko
ceni te utwory, które mają treść i przesłanie – po prostu nie są banalne. Dlatego lubi repertuar Edyty Gepert, Anny Jantar oraz teksty Jana Wołka. Jej plany to wystąpić w najbliższych
eliminacjach do programu „The Voice of Poland”.
Iwona obecnie jest uczennicą II kl. LO w Radziejowie i trudno jej w tej chwili powiedzieć,
co będzie robiła w życiu, ale jednego jest pewna – nie zrezygnuje ze śpiewania i być może
w przyszłości założy swój własny zespół muzyczny.
Jej motto życiowe brzmi: „ Dowiedz się kim jesteś i pozostań sobą”.
Tekst/Foto: Katarzyna Korzeniewska
Ratownictwo Medyczne Radziejów
Zatrucie tlenkiem węgla – cichy
zabójca...
Tlenek węgla (CO) jest jedną z najczęstszych przyczyn zatrucia inhalacyjnego na
świecie. CO jest bezwonnym, bezbarwnym gazem, który zwykle pozostaje niewykrywalny, dopóki nie dojdzie do uszkodzenia narządów czy śmierci. Ciężkie zatrucie CO może spowodować zaburzenia wielonarządowe, często wymagające przyjęcia
do oddziału intensywnej opieki medycznej. Objawy zatrucia
tlenkiem węgla są niespecyficzne i ich nasilenie może być od
łagodnych, takich jak ból głowy, splątanie, brak energii, aż do
ciężkich, takich jak śpiączka, depresja oddechowa, zaburzenia
czynności serca, a nawet śmierć.
Karetki Ratownictwa Medycznego w Radziejowie oraz Osięcinach są wyposażone w przenośny miernik stężenia gazów
toksycznych i tlenu. Zapewnia ono bezpieczeństwo ratowanych
oraz ratujących.
Informacja dla szkół i przedszkoli
Ratownicy medyczni z pogotowia ratunkowego chętnie
przedstawią zasady udzielania pierwszej pomocy. Zaprezentują
Informacje
3
3
Dziewczyny z Łokietka lubią brąz
W Bydgoszczy, w grudniu, odbył się finał wojewódzki piłki ręcznej
dziewcząt XVIII Kujawsko-Pomorskiej Licealiady, w którym spotkało
się pięć drużyn: ZS Wronie (Wąbrzeźno), III Liceum Ogólnokształcące z Torunia, VI i IX Liceum Ogólnokształcące z Bydgoszczy oraz
Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Łokietka w Radziejowie.
Zawody rozgrywano w systemie „każdy z każdym”. Handballistki
z Łokietka, po przegranej ze szczypiornistkami z Wronia i Torunia,
w dwu kolejnych meczach pokonały drużyny z Bydgoszczy i tym samym zapewniły sobie brązowy medal.
Wiele lat musieliśmy trenować, by osiągnąć taki sukces, choć w
finale Licealiady byliśmy już sześć razy. Na tym etapie rywalizacji
grają przeważnie zawodniczki z licencjami, można powiedzieć,
profesjonalistki, więc nam amatorom niezwykle trudno było – do
teraz – znaleźć się na podium. Jestem dumny ze swoich dziewcząt,
ponieważ tylko one wiedzą, z ilu innych przyjemności musiały rezygnować, by uczestniczyć w treningach. Teraz trenujemy, dzięki
gościnności MZS w Radziejowie, w nowo powstałej hali sportowej,
co nie jest bez znaczenia – mówi trener Leszek Grabowski.
Piłka ręczna w Łokietku cieszy się dużą popularnością. Warto
nadmienić, że swój mały sukces odniosły także gimnazjalistki, które
po raz pierwszy zdobyły tytuł mistrza powiatu, wygrały ćwierćfinał
Gimnazjady, a w półfinale zajęły IV miejsce. Tytuł mistrza powiatu
zdobyli również licealiści, którzy w półfinale tegorocznej Licealiady
zajęli 3. miejsce.
Zawodniczki z „Łokietka” wraz z trenerem Leszkiem Grabowskim
Brązowy medal wywalczyły: Kinga Wojtasik (kapitan), Patrycja
Drążek, Patrycja Domańska, Ola Kaczorowska, Klaudia Wojtasik,
Julia Polak, Zuzanna Bruździńska, Wiktoria Estkowska, Sylwia
Brudnicka, Ola Woźniak, Nikola Gralak, Ola Stróżyk.
Tekst: Magdalena Bugalska
Foto: ze zbiorów LO
Kolejny turniej z UKS Przemystka za nami!
W hali sportowej przy Miejskim Zespole
Szkół w Radziejowie odbył się turniej piłki
nożnej dziewcząt i chłopców organizowany
przez UKS „Przemystka”. Do zawodów przystąpiły drużyny z gimnazjum w Piotrkowie
Kujawskim, Osięcinach, Dobrem oraz drużyny dziewcząt z Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie i Zespołu Szkół RCKU
w Przemystce.
Od kilku lat najważniejszym zadaniem
UKS Przemystka jest popularyzacja zdrowego trybu życia oraz aktywności fizycznej
wśród młodzieży powiatu radziejowskiego.
Cel ten udaje się osiągnąć dzięki wsparciu
finansowym powiatu radziejowskiego.
Po bardzo zaciętej rywalizacji wyniki
przedstawiają się następująco. Gimnazjum
– chłopcy: I miejsce zajęła reprezentacja
z Dobrego, II miejsce – reprezentacja Osięcin.
Gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna
– dziewczęta: I miejsce ZSM Radziejów,
II miejsce PG Piotrków Kujawski, III miejsce ZSRCKU Przemystka, IV miejsce PG
Dobre.
Na koniec turnieju wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy, a dla
najlepszych trzech zespołów w obu kategoriach ufundowano puchary. Podczas
tegorocznej edycji turnieju wybrano także
najlepszych zawodników turnieju zarówno
w kategorii dziewcząt, jak i chłopców i wręczono im statuetki.
Organizatorzy składają wielkie podziękowanie dyrektorowi Remigiuszowi Koźmińskiemu za użyczenie hali gimnastycznej
w Miejskim Zespole Szkół w Radziejowie.
Tekst/Foto: nadesłane
oni sprzęt ratowniczy, którego używają w pracy, chętnie opowiedzą o specyfice zawodu ratownika medycznego . Kontakt pod
numerem telefonu 54 285 6210
Na sygnale!!!
4.01.2016r. w godzinach rannych w miejscowości
Przemystka na przejściu dla pieszych doszło do potrącenia siedemnastoletniej pieszej. Po przybyciu na
miejsce zdarzenia, zespół karetki S podjął czynności ratujące życie . Poszkodowaną w ciężkim stanie przewieziono do szpitala.
Tego samego dnia w godzinach wieczornych w miejscowości
Konary, gm. Osięciny doszło do wybuchu pieca w domu mieszkalnym. Siła wybuchu była tak duża, że poszkodowana kobieta
doznała licznych oparzenia ciała. Ratownicy medyczni zespołu
P, po przybyciu na miejsce zdarzenia, ocenili u kobiety około
40% oparzeń ciała. Były to oparzenia Iº i IIº. Założono jałowe
opatrunki na rany, podano morfinę z powodu silnego bólu. Przewieziono pacjentkę do szpitala.
Tekst/Foto: rat.med. Iwona Kusz, Małgorzata Głowacka
4
Kultura i edukacja
Przy wigilijnym stole
w gronie
najbliższych osób
Współpraca
Partnerschaft Wesendorf
– SRPR w roku 2015
Dla podopiecznych Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej
w Piotrkowie Kujawskim wieczór wigilijny jest najbardziej wyczekiwanym i wzruszającym momentem roku. To jedna z wyjątkowych
okazji wspólnego i rodzinnego świętowania. Iwona Siutkowska, kierownik świetlicy opiekuńczo-wychowawczej witając 18 grudnia ub.
roku przybyłych na wigilię gości stwierdziła: Święta Bożego Narodzenia zajmują wyjątkowe miejsce w naszych sercach, jest to okres pełen
radości i oczekiwania. Jest to również czas, kiedy można pochylić się
nad drugim człowiekiem, spędzamy więcej czasu z rodziną, cieszymy
się z miłości innych. Dlatego i my dzisiaj spotykamy się w gronie nam
najbliższych, aby ten szczególny dzień przeżyć w atmosferze ciepła rodzinnego i radości ze wspólnoty, którą tworzymy.
Młodzież ze szkół powiatu radziejowskiego od 2010, a dorośli od
2012 roku, biorą udział w projektach organizowanych przez Partnerschaft Wesendorf pod przewodnictwem Christiane Dittmann-Martin i Stowarzyszenia Rozwoju Powiatu Radziejowskiego – jako
partnera.
Rok 2015 obfitował w projekty związane z poznawaniem historii
krajów: Francja, Litwa, Niemcy, Polska i Węgry, których młodzi ludzie
współpracują od wielu lat ze sobą. Poznawali historię Europy, ale
i uczyli się dbać o własne środowisko. Wszystkie projekty realizowane były w Stralsund i na wyspie Rugia na zachodnim wybrzeżu
Bałtyku, czyli Ostsee. Każdy był bardzo urozmaicony.
W sierpniu w projekcie ekologicznym uczestniczyło 11 młodych
ludzi z naszego powiatu. Odbywały się warsztaty, na których grupy
prezentowały przygotowane wcześniej materiały, np. grupa francuska przygotowała film dotyczący ochrony przyrody, alternatywnych
źródeł energii, segregacji śmieci itp. Pozostałe grupy przygotowały
podobne prezentacje. Dużo czasu spędzała młodzież aktywnie. Był
rajd po mieście z przewodnikami, zakończony ankietą z pytaniami
z historii miasta, rajd rowerowy do latarni morskiej w Parku Narodowym w Prerow. Rejs statkiem po Narodowym Parku Meklemburgii –
Pomorze Przednie usytuowanym na wybrzeżu Bałtyku. W integracji
młodzieży pomagali animatorzy, którzy w bardzo ciekawy sposób
wypełniali program różnymi zadaniami i grami zespołowymi. Wieczory to wspólne spędzenie czasu przy ognisku z pieczeniem kulek
chleba i słuchanie koncertu duetu gitarowego lub dyskoteki.
W październiku były dwa projekty pt. „Świadkowie historii”. Jeden
dla dorosłych na wyspie Rugia, w mięście Sellin. Myślę, że będę wyrazicielką wszystkich 22 uczestników tego projektu pisząc, że było
wspaniale. Jedzenie wyśmienite, program bardzo bogaty. Byliśmy
w wielu miastach: Rostock, Stransuld, Sellin, Prora, Sassnitz. Płynęliśmy statkiem po wzburzonym morzu. Poznaliśmy świadków historii
z projektu niemieckiego, polskiego i węgierskiego. Drugi październikowy projekt to również „Świadkowie historii”, ale dla młodzieży
z Niemiec, Litwy i Polski. W tym projekcie w Stralsund z Polski udział
wzięło czternaścioro młodych ludzi w wieku 12–18 lat. Program podobny do programu dorosłych, było zwiedzanie Oceanarium, w Rostocku warsztaty „Kamienie milowe na drodze do Unii Europejskiej”,
Muzeum Stasi oraz na końcu Muzeum w Peenemünde na wyspie
Uznam. Równocześnie z młodzieżą była grupa dorosłych z Litwy,
Niemiec, Polski i Węgier na konferencji, na której podsumowano
ostatnie 5 lat współpracy i planowano jej przyszłość.
Mikołaje (od lewej Joanna Karmowska, Sławomir Bogucki, Teresa Kowalska)
obdarowują dzieci prezentami
W tym szczególnym dniu swoją obecnością zaszczycili nas: Sławomir Bogucki – burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, Joanna Karmowska – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim, radni Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim, pracownicy
Urzędu Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim, ks. Prałat Zbigniew
Cabański – proboszcz piotrkowskiej parafii, dyrektorzy, kierownicy
i pracownicy szkół i placówek oświatowych oraz instytucji pomocy
społecznej, jak również darczyńcy i sponsorzy wspierający działalność świetlicy, rodzice naszych podopiecznych i wolontariusze.
Wigilijne spotkanie rozpoczęły Jasełka w wykonaniu dzieci i wolontariuszy uczęszczających do świetlicy, przygotowane pod kierunkiem Iwony Siutkowskiej. Młodzi aktorzy z wielkim zaangażowaniem przekazali istotę zbliżających się świąt bożonarodzeniowych,
wprowadzając tym samym zebranych w atmosferę zadumy i refleksji nad tajemnicą narodzin Zbawiciela.
Życzenia świąteczne i noworoczne dzieciom oraz wszystkim
zgromadzonym złożyli: burmistrz Sławomir Bogucki, przewodnicząca Joanna Karmowska oraz doktor Teresa Kowalska. Podziękowali
oni również za chwile pięknych wzruszeń oraz lekcję miłości i wiary.
W serdecznej, wigilijnej atmosferze, pełnej zaufania, radości i miłości wszyscy uczestnicy wieczerzy zasiedli do wspólnego stołu. Ks. Prałat
Zbigniew Cabański tradycyjnie odczytał fragment Ewangelii według św.
Łukasza o Narodzeniu Jezusa, poprowadził modlitwy i pobłogosławił
opłatki. W czasie uroczystej kolacji pojawił się święty Mikołaj, który obdarował wszystkie dzieci i wolontariuszy paczkami pełnymi słodkości.
Tekst: Iwona Siutkowska
Foto: Dominika Żak
Zwiedzanie muzeum w Peenemünde
Dziękujemy organizatorom niemieckim za wspaniałe, bardzo
urozmaicone programy. Specjalne podziękowanie od wszystkich
naszych grup dla całego Partnerschaft i do zobaczenia przy realizacji następnych projektów. Dziękujemy bardzo Christiane Dittmann
Martin i innym organizatorom tego projektu. DZIĘKUJEMY.
Tekst/Foto: Alicja Górczyńska
Wieści gminne z Bytonia
5
Drogi w gminie Bytoń
Z myślą o mieszkańcach gminy Bytoń,
co roku buduje się i modernizuje infrastrukturę drogową. Miło nam poinformować, że
w 2015 roku zostały zrealizowane dwie inwestycje drogowe.
Dokonano przebudowy drogi gminnej
w Litychowie na odcinku długości 1,364 km.
Inwestycja została zakończona we wrześniu
2015 roku. Zadanie wykonano za kwotę
312.886 zł. Staraniem władz gminnych pozyskano dofinansowanie z Budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zadanie
było realizowane z projektu pt. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w obrębie geodezyjnym Litychowo, współfinansowana przy udziale środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów
z produkcji rolnej w kwocie 85.000 złotych”.
Pozostałą kwotę wyasygnowano z budżetu
gminy.
W ubiegłym roku zrealizowana została
również przebudowa drogi gminnej Witowo
Góry – Sadłużek na odcinku długości 960 m.
Inwestycję zakończono we wrześniu 2015
roku. W ramach przebudowy drogi wykonany został także parking przy cmentarzu
w Witowie. W trosce o poprawę bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym przebudowano skrzyżowanie z drogą powiatową Witowo – Powałkowice. Całkowita wartość robót to kwota 227.240 złotych. Na realizację tej inwestycji
gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jednak mimo pozytywnej ocenie wniosku, do chwili obecnej żadne środki nie
wpłynęły.
W celu poprawy warunków życia mieszkańców gminy oraz usprawnienia przejazdu do
szkół i zakładów pracy w 2016 roku planowane są kolejne inwestycje drogowe o łącznej
długości ok. 3 km.
Tekst: Jolanta Uważyńska
Foto: Przemysław Jąkała
Wspólnie spędzony czas w świątecznej atmosferze
W ciepłej atmosferze, gdzie tradycją stała się uroczystość wigilijna
dla osób samotnych, starszych, niepełnosprawnych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytoniu zorganizował już 20. spotkanie
bożonarodzeniowe dla podopiecznych ośrodka oraz mieszkańców
gminy Bytoń. W spotkaniu uczestniczyło 50 osób. Udział wzięły
również władze samorządowe naszej gminy: wójt – Artur Ruciński,
sekretarz – Paweł Betkier, Przewodniczący Rady Gminy – Kazimierz
Świątczak, księża Parafii w Bytoniu: ks. proboszcz Jacek Makowski,
ks. Wikariusz Grzegorz Radziejewski, ks. proboszcz parafii Witowo
– Andrzej Aniszczyk, dyrektor Publicznego Gimnazjum w Witowie
– Iwona Kuligowska, dyrektor Szkoły Podstawowej w Morzycach –
Piotr Kostecki, prezes Spółdzielni Handlowo-Usługowej w Bytoniu
– Bożena Tomczak, Dyrektor Wiejskiego Centrum Kultury i Biblioteki
Publicznej w Bytoniu – Renata Szymborska.
(od prawej): ks. Jacek Makowski, Roman Lewandowski
Zaproszonych gości powitał, pełniący obowiązki kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytoniu, Roman Lewandowski. Składając wszystkim życzenia, dziękując za dotychczasową
współpracę, podkreślił, że Święta Bożego Narodzenia należą do
Świąt szczególnie wyjątkowych, a wieczór wigilijny jest dniem najbardziej wzruszającym w ciągu całego roku. Pięknym zwyczajem
bożonarodzeniowym jest zasiadanie przy wigilijnym stole i śpiewanie kolęd.
Podczas spotkania opłatkowego zebrani obejrzeli przedstawienie jasełkowe, które w swej treści odnosiło się do współczesnych
problemów rodzin oraz wysłuchali koncertu kolęd, przygotowanych
przez nauczycieli i młodzież Publicznego Gimnazjum w Witowie. Na
stole znajdowały się tradycyjne potrawy wigilijne przygotowane
przez Spółdzielnię Handlowo- Usługową w Bytoniu. Ksiądz proboszcz parafii bytońskiej odczytał fragment Ewangelii. Łamiąc się
opłatkiem, wszyscy z wielkim wzruszeniem składali sobie życzenia zarówno z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia,
jak i nadchodzącego Nowego 2016 roku. W imieniu własnym oraz
wszystkich pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytoniu
serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się swoim zaangażowaniem do zorganizowania naszej tradycyjnej już uroczystości.
Tekst/Foto: Pracownicy GOPS w Bytoniu
Wieści gminne z Dobrego
6
Nowy pojazd ratowniczo-gaśniczy
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzywosądzy
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzywosądzy, która
wchodzi w struktury Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego,
wzbogaciła się o nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. Jest nim
średni samochód MAN TGM 13290 z napędem na cztery koła, funkcją do ograniczania stref skażeń oraz działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Ten nowoczesny i doskonale wyposażony pojazd
został zakupiony za kwotę 658 800,00 zł, z czego 300 000,00 pochodziło ze środków Wojewódzkiego Związku Ochotniczy Straży
Pożarnych w Toruniu, natomiast pozostała kwota to środki przeznaczone na ten cel z budżetu gminy Dobre.
To już kolejna jednostka straży pożarnej z terenu naszej gminy,
która może się poszczycić tego typu pojazdem. W 2013 roku podobny samochód otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrem.
Możemy być pewni, że w przypadku wystąpienia niekorzystnych
zdarzeń będziemy dobrze chronieni. W dyspozycji naszych jednostek znajduje się wysokiej klasy sprzęt ratowniczo-gaśniczy, który
w razie potrzeby zostanie wykorzystany do usuwania skutków pożarów oraz innych zdarzeń losowych.
Tekst: Krzysztof Staszak
Foto: Archiwum UG Dobre
Pędzą, pędzą sanie...
Korzystając z zimowej aury, Gminny Ośrodek Kultury w Dobrem,
Pizzeria „Zorba” oraz radni Dobrego i Byczyny zorganizowali na miejscowym stadionie kulig dla dzieci i młodzieży. Chętnych do przejażdżki było co niemiara, gdyż do milusińskich dołączyli również
dorośli.
Spotkanie zakończyło się ogniskiem i wspólnym pieczeniem kiełbasek.
Tekst: Katarzyna Korzeniewska
Foto: P. Fijałkowska
WOŚP rozgrzała serca i portfele
W niedzielę, 10 stycznia, w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrem po
raz kolejny zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 12 wolontariuszy już od rana kwestowało w poszczególnych miejscowościach naszej
gminy. Graliśmy od 1500 do 2000. W programie artystycznym zaprezentowały sie zespoły ludowe „Bronisławianki’ i „Kujawioki od Dobrego”, sekcje
taneczna i wokalna, działające w GOK w Dobrem, laureaci Przeglądu Kolęd i Pastorałek, uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzywo-
Licytacja gadżetów WOSP w Dobrem
sądzy i Publicznego Gimnazjum w Dobrem. Atrakcją była przejażdżka
zabytkowym motocyklem, którą zapewnił Bogdan Czupajło oraz pokaz
udzielania pierwszej pomocy i prezentacja samochodu pożarniczego,
przygotowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Dobrem. Część artystyczna przeplatana była licznymi aukcjami „Serce dla serca”. Gminna
Rada Kół Gospodyń Wiejskich w Dobrem wystawiła własnoręcznie pieczone słodkości, z kolei Stowarzyszenie „Promyk Nadziei” przygotowało
stoisko z różnymi ciekawymi gadżetami, wszystko to na rzecz Wielskiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tradycyjnie o 2000 Finał zwieńczyło światełko do nieba, które tłumnie przyciągnęło mieszkańców.
Bardzo dużo ofiarodawców z terenu gminy i powiatu podarowało na
aukcję różne przedmioty. Pełna lista tychże ofiarodawców zamieszczone
jest na stronie internetowej www.gokdobre.pl.
Serdeczne podziękowania dla nich oraz dla wszystkich, którzy włączyli się w tą ogólnopolską akcję.
Zebraliśmy znowu więcej niż w zeszłym roku – w sumie 6 508,10 zł
.Cieszy więc fakt, że mamy tendencję rosnącą, a co za tym idzie, mieszkańców z dobrym sercem jest więcej.
Tekst: Aneta Nuckowska
Zdjęcia: Archiwum GOK w Dobrem
Wieści gminne z Osięcin
7
Koncerty Chóru Męskiego „Osięciny”
Chór męski „Osięciny” pod batutą – Tomasza Cybulskiego
w ramach koncertów jubileuszowych z okazji 20-lecia działalności
wyjechał 07.01.2016r. do Białego Dunajca. Już następnego dnia
wystąpił z koncertem kolęd w Bazylice Ofiarowania NMP w Wadowicach. Kolejno odwiedził Sromowce Niżne, gdzie miał przyjemność zaśpiewać w Kościele pod wezwaniem Narodzenia NMP.
W ostatnim dniu wyjazdu 11 stycznia br. miał zaszczyt przedstawić
swój repertuar w Bazylice Mariackiej w Krakowie przy ołtarzu
Wita Stwosza.
Z kolędą chór wystąpił również w kościele św. Michała Archanioła w Dębnie oraz w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na
Krzeptówkach.
Nagrodą dla chóru, oprócz wspomnień z wyjazdu, są wpisy do
kroniki, które stanowią formę podziękowania za koncerty. Wpisali się: ks. Stanisław Jaskowiec (koncert w Wadowicach), ks.
Proboszcz Marek Kądzielak (koncert w Sromowcach Niżnych),
dr Tadeusz Wach (wójt gminy Czorsztyn), Weronika Zdanowicz
i pracownicy Bazyliki Mariackiej Wniebowzięcia NMP w Krakowie.
Podróż Chóru Męskiego „Osięciny” była możliwa dzięki wsparciu
wójta gminy Osięciny – Jerzego Izydorskiego i Rady Gminy Osięciny z Przewodniczącym – Ryszardem Błaszczykiem, dyrektora GOK-u
w Osięcinach – Piotra Zielińskiego, prezesa SPBS Osięciny – Juliana
Stachniaka.
Tekst: Piotr Zieliński
Foto: GOK Osięciny
Chór w Bazylice Mariackiej w Krakowie
Kolejny raz mieszkańcy gminy Osięciny nie zawiedli
Z okazji 24 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w GOK-u w Osięcinach na scenie widowiskowej odbyły się koncerty zespołów muzycznych, podczas których miała miejsce licytacja złotych
serduszek i gadżetów.
Wszyscy przybyli na Finał, po przekroczeniu progu domu kultury, mogli zakupić słodkości upieczone przez panie z Koła Gospodyń
Wiejskich „Polne kwiaty” z Kościelnej Wsi. Poświęciły swój wolny czas
na upieczenie pączków, sernika, sernika z galaretką i z brzoskwiniami, miodownika i jabłecznika. W ramach akcji WOŚP również zbierały pieniążki. Bardzo im za to dziękujemy! Każda zebrana kwota
wpłynęła na szczytny cel.
GOK od lat współpracuje również z Publicznym Gimnazjum im.
Ziemi Kujawskiej w Osięcinach, które reprezentowała Barbara Rosińska i Krzysztof Banasiak. To oni właśnie poprowadzili licytację serduszek i gadżetów.
W sumie łącznie – z pieniążkami z puszek, (które zebrała młodzież gimnazjalna, za co im serdecznie dziękujmy!) z licytacjami i ze
słodkościami zebraliśmy 8119,06 zł, €52
W programie artystycznym 24 Finału na scenie wystąpiły dwa
zespoły działające w GOK-u: The Rams – zespół rockowy założony
w marcu 2014 roku oraz zespół Powrót, który powstał w lutym 2015
roku.
Licytacja gadżetów WOŚP Osięciny
Tekst: Justyna Izydorczyk
Foto: Marek Kacprzak
Wieści gminne z Piotrkowa Kujawskiego
8
Modernizacja drogi gminnej zakończona
21 maja 2015 roku zawarta została umowa o przyznanie dofinansowania na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości 6 cm, do długości 0,850 km, w obrębach geodezyjnych
Piotrków Kujawski, dz. nr 1103 oraz Zborowiec cz. dz. nr 109/1 i 211.
Miasto i gmina Piotrków Kujawski otrzymało środki z budżetu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej, które Województwo przeznacza
m.in. na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów
rolnych. Zakres modernizowanej drogi objął odcinek o długości
1100 mb. Koszt realizacji inwestycji wyniósł 500.039,13 zł brutto.
Województwo Kujawsko-Pomorskie zgodnie z umową przeznaczyło
środki z budżetu w wysokości 148.750,00 złotych. Pozostała część
kwoty pochodziła z budżetu miasta i gminy Piotrków Kujawski. Wykonawcą robót była firma: Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński, Olsza 3, 88-300 Mogilno.
Tekst: Grzegorz Nejman
Foto: Mirosław Czynsz
Wspólnie można więcej!
Już po raz 18. w naszej gminie zebrał się sztab WOŚP, działający
przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Kujawskim. Od godzin porannych na terenie miasta i gminy
kwestowało 38 wolontariuszy. O godz. 16.30 – muzyką na dobry
początek – zaczął się festyn kulturalno-rozrywkowy, który już tradycyjnie poprowadziła Wanda Wiatrowska. Kolejno na plenerowej
scenie zaprezentowali się: uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej z Nowej Wsi, zespoły taneczne M-GOKSiR Floor i Masters
w składzie: Martyna Stuczyńska, Zuzanna Ładzińska, Patrycja
Zachwieja, Anna Krygier, Oliwia Wilińska, Natalia Palak, Amelia
Ziółkowska, Martyna Królikowska, Roksana Budzińska i Natalia Gralak, pod kierownictwem Karoliny Mańkowskiej. W krótkim programie muzycznym wystąpiły także uczennice Społecznej
Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Piotrkowie Kujawskim: Marta Długosz i Natalia Rosińska. Przy muzyce tanecznej bawił nas
zespół Fair Play. O godzinie 19.00 mogliśmy posłuchać cięższego
brzmienia – zespołu HybridCore w składzie: Piotr Cander, Julek
Rosiński, Paweł Śrubas, Andrzej Konieczny. Jest to grupa muzyczna związana z piotrkowskim domem kultury. Przez cały czas
trwania imprezy prowadzona była sprzedaż gadżetów. Tradycyjnie
o godz. 20.00 wysłano „Światełko do nieba”. Impreza zakończyła
się dyskoteką z DJ Rafałem Piotrowskim. Kwota zebrana w tym
roku to 11.376,46 zł.
Piotrkowski sztab WOŚP w czasie liczenia pieniędzy
Serdecznie dziękujemy wolontariuszom oraz wszystkim hojnym mieszkańcom miasta i gminy Piotrków Kujawski za wsparcie
finału na rzecz Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
a w szczególności: burmistrzowi Sławomirowi Boguckiemu, Przewodniczącej Rady Miejskiej Joannie Karmowskiej, członkom sztabu: Wandzie Wiatrowskiej, Stanisławowi Kwiatkowskiemu, Joannie
Lewandowskiej-Kołodziejskiej, Grzegorzowi Piaseckiemu, Joannie
Zaradzkiej, Krystianowi Betlińskiemu, a także Andrzejowi Schmidt,
Arkadiuszowi Jarońskiemu, Mirosławowi Czynszowi, Przedszkolu Samorządowemu w Piotrkowie Kujawskim, Szkole Podstawowej w Byczu, Szkole Podstawowej w Dębołęce, Zespołowi Szkół i Placówek
w Piotrkowie Kujawskim, Społecznej Zasadniczej Szkole Zawodowej
w Piotrkowie Kujawskim, Warsztatom Terapii Zajęciowej w Nowej
Wsi, Wojciechowi Kubiakowi, Rafałowi Piotrowskiemu, dzieciom
i mieszkańcom Nowej Wsi, Cukierni AS Wiśniewscy, jednostce OSP
z Piotrkowa Kujawskiego, Posterunkowi Policji w Piotrkowie Kujawskim, Drukarni Expressprint, Bankowi Spółdzielczemu w Piotrkowie
Kujawskim, zespołowi Fair Play i zespołowi HybridCore.
Koncert zespołu Fair Play
Tekst: M-GOKSiR w Piotrkowie Kujawskim
Foto: Rafał Piotrowski
Wieści gminne z Radziejowa
9
Budżet z nadwyżką
Podczas sesji Rady Gminy Radziejów, gminni rajcy przyjęli
uchwałę budżetową na 2016 rok, w której zaplanowano większe
wpływy niż wydatki, co da w przyszłym roku nadwyżkę budżetową
w kwocie ponad 300 000zł. Budżet na 2016 rok zamyka się kwotą
13 milionów 65 tys., 74 zł. W trakcie sesji odczytano pozytywną
opinię RIO o uchwale budżetowej, a także przedstawiono pozytywne opinie o budżecie wydane przez poszczególne komisje pracujące
w ramach Rady Gminy Radziejów. Po przyjęciu uchwały budżetowej
zmieniono Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015-26. Następnie przyjęto sprawozdania prac komisji za 2015 rok i ich plany
pracy na rok 2016 oraz program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Uchwalono program budowy dróg gminnych.
Obrady zakończyły się wystąpieniem wójta gminy Radziejów,
który złożył wszystkim życzenia noworoczne.
Tekst/ Foto: Mirosław Kowalski
Radni gminy Radziejów
III Przegląd Jasełek
W świetlicy wiejskiej w Starym Radziejowie odbyła się trzecia
edycja Radziejowskiego Przeglądu Jasełek i Inscenizacji Bożonarodzeniowych, zorganizowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Czołowie i gminny samorząd. W przeglądzie wystąpili młodzi artyści
z placówek oświatowych z Radziejowa, Osięcin, Płowiec, Bieganowa
i Skibina, którzy zaprezentowali na miejscowej scenie osiem widowisk, w trzech kategoriach wiekowych od przedszkolaków po gimnazjalistów. III Przegląd nie miał charakteru konkursu, aczkolwiek
wszystkie szkoły zostały uhonorowane pamiątkowymi statuetkami.
Tekst/Foto: Mirosław Kowalski
Przedszkolaki ze Szkoły Podstawowej w Płowcach
Prezentacja
stołów wigilijnych
W świetlicy wiejskiej w sołectwie Kwilno–Kłonówek, gm. Radziejów za sprawą tamtejszego Koła Gospodyń Wiejskich odbyła się
prezentacja stołów wigilijnych, podczas której przygotowano kilkanaście tradycyjnych kujawskich potraw. W spotkaniu udział wzięli: gminni samorządowcy, miejscowe panie z KGW oraz członkinie
sąsiednich Kół Gospodyń Wiejskich. Wigilijne potrawy poświęcił ks.
Andrzej Nowak, proboszcz parafii Byczyna. Poczęstunek przygotowały panie: Maria Śmigielska, Emilia Bassa, Irena Grabowska, Barbara Chojnacka, Małgorzata Aflonowicz, Mariola Wojciechowska,
Jadwiga Wędzińska, Wanda Jaskólska. Panie pracowały pod przewodnictwem Urszuli Śniadeckiej.
Tekst/Foto: Mirosław Kowalski
Życzenia przy opłatku złożyli sobie Elżbieta Radzimska, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie i Marek Szuszman, wójt
gminy Radziejów
Podzielili się opłatkiem
W Radziejowie odbyło się spotkanie
opłatkowe dla niepełnosprawnych dzieci
podopiecznych Pracowni Rehabilitacji i Integracji Sensorycznej z Szostki, gm. Radziejów.
Zgromadziło ponad 50-ciu uczestników,
którzy przybyli z Bądkowa, Aleksandrowa,
Sompolna, Ślesina, Kruszwicy, Włocławka,
Brześcia Kuj. i Radziejowa. Spotkanie było
możliwe dzięki Beacie Przybylskiej, właścicielce a zarazem głównej donatorce Pracowni.
Tekst/Foto: Mirosław Kowalski
10
Wieści gminne z Topólki
Magia świąt połączyła uczniów i ich rodziców
Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy okres w roku, na który długo czekają nie tylko dorośli, ale również młodzież i dzieci. Publiczne Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Topólce, wspólnie z wójtem gminy Topólka Markiem Dybowskim, przygotowało dla
społeczności lokalnej spotkanie bożonarodzeniowe. Przyświecało nam hasło JEST TAKI DZIEŃ.
Za sprawą okazałej scenografii, odtwarzanych wspólnie przez
rodziców i uczniów scenek bożonarodzeniowych, śpiewanych kolęd, pastorałek – w radosnej, pełnej życzliwości atmosferze zostaliśmy wprowadzeni w zbliżający się czas Bożego Narodzenia. Wielu
dorosłych przyzna, że wraz z upływem czasu, czar świąt znika przykryty mgłą codziennych obowiązków. Nie da się ukryć, że niejeden
chciałby wrócić do lat młodości, kiedy na każdym kroku zauważało
się świąteczne akcenty, które łatwiej trafiały do świadomości i rozsiewały w niej miłą atmosferę oczekiwania. Wielu z nas zapewne
ciepło wspomina szkolne jasełka organizowane każdego roku. Całe
szczęście owa tradycja nie znika. Dobrym przykładem był występ
rodziców i uczniów naszego gimnazjum.
Wzruszającym momentem było dzielenie się opłatkiem i wspólne śpiewanie kolędy Bóg się rodzi.
Tekst: Aneta Tejman
Foto: Wojciech Wąsikowski
Mierzyliśmy wysoko!
Podobnie jak w roku ubiegłym, Gminny Ośrodek Kultury w Topólce na rzecz WOŚP oprócz aukcji przygotował imprezy towarzyszące.
Zagraliśmy sportowo i koncertowo! W hali przy gimnazjum odbył
się turniej piłki siatkowej. Niby przeciwko sobie, a jednak razem
i z potrzeby serca zagrało 5 drużyn męskich: Przedsiębiorcy, Urząd
Gminy, Topólka Team, Zjednoczeni Paniewo oraz Kawalerzy z Orla,
a także 4 drużyny żeńskie: Przyjaciółki, Urząd Gminy, Koło Gospodyń
Wiejskich i Wesoła Ekipa.
Turniej o Puchar Wójta Gminy
wygrały następujące drużyny:
kategoria kobiet – I miejsce KGW,
II miejsce – Urząd Gminy, III miejsce – Przyjaciółki; kategoria mężczyzn – I miejsce – Zjednoczeni
Paniewo, II miejsce – Kawalerzy
z Orla, III miejsce – Urząd Gminy.
W przerwach wszyscy uczestnicy mogli się posilić pyszną grochówką, a między meczami czas
umilał pokaz grupy tanecznej mażoretek „Iskra” oraz zumba, którą
poprowadziła Izabela Wasiak.
Na scenie Gminnego Ośrodka
Kultury zaprezentowała się młodzieżowa orkiestra dęta „SemDatki do puszki chętnie wrzucali
pre Cantabile” z mażoretkami
najmłodsi
„Iskra”. Występ poruszył słuchaczy, a w muzyczny nastrój wprowadzili trzej wspaniali młodzieńcy:
Grzegorz Rozmanowski, Jakub Kozicki i Mariusz Kosiński z sekcji gitarowej. Na rzecz WOŚP śpiewały też nasze lokalne artystki: Zuzia
Matusiak, Julia i Joanna Kordylak, Ewelina Pawlak, Sara Maciejewska,
Ewa Budzińska i Klaudia Górniak.
Każdy obecny mógł skorzystać z oferty stoisk, które znajdowały
się na sali:
• degustacji ciast przygotowanych przez Panie z KGW,
• pielęgnacji dłoni, które wykonywała Teresa Wiśniewska,
• pomiaru poziomu cukru, ciśnienia i oceny wagi ciała z NZOZ SALUBER,
• malowania paznokci metodą hybrydową wykonanego przez Monikę Lipską,
• czesania i strzyżenia wykonanego przez Magdalenę Wojtysiak-Szafrańską.
Aspirant sztabowy, asystent ds nieletnich Wojciech Sobiecki zapoznał zebranych ze sposobem udzielania pierwszej pomocy, a dla
najmłodszych przygotował kącik małego artysty.
W międzyczasie w hali sportowej i w GOK-u odbywały się licytacje przedmiotów przekazanych na aukcje. Podobnie jak w ubiegłym
roku, tort został wylicytowany za najwyższą kwotę i przekazany
przez nabywcę do skosztowania przez obecnych.
Impreza zakończyła się tradycyjnym światełkiem do nieba, po
którym zespół Adrianex zaprosił do wspólnej zabawy. W ubiegłym
roku zebraliśmy 3984,66 zł. Miło nam poinformować, że nasze
niestrudzone wolontariuszki: Patrycja Głowacka, Martyna Kolad,
Sara Maciejewska, Oliwia Siwińska, Julia Szymczak zapełnionymi
przez darczyńców puszkami, przekazały do sztabu WOŚP kwotę
5921,66 zł. Mierzyliśmy wysoko i się udało!
Jedna z atrakcji Finału – profesjonalny manicure
Pragniemy podziękować wszystkim, którzy pomogli nam przy
organizacji i przeprowadzeniu tej imprezy. Gorące podziękowania
przekazujemy również wszystkim tym, którzy wzięli w niej udział.
DO ZOBACZENIA ZA ROK! SIE MA!
Tekst: Iwona Waszak i Ewelina Lewandowska
Foto: z archiwum GOK Topólka
Bezpieczeństwo
11
Bezpiecznie podczas XXIV Finału WOŚP
w powiecie radziejowskim
Ponad 30 policjantów czuwało nad bezpieczeństwem wolontariuszy XXIV Finału WOŚP w powiecie radziejowskim. Dodatkowo mundurowi pokazali, jak udzielić pierwszej
pomocy w sytuacjach kryzysowych oraz informowali o oszustwach na „wnuczka”.
Nad zapewnieniem bezpieczeństwa uczestnikom XXIV finału WOŚP czuwało 36 radziejowskich policjantów. Mundurowi
zwracali szczególną uwagę na miejsca, gdzie prowadzona była
zbiórka. Sprawdzali, czy są prowadzone przez osoby do tego
uprawnione. Jak co roku, pilnowali porządku na imprezach towarzyszących akcji. W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, impreza przebiegła bardzo spokojnie. Na terenie powiatu
radziejowskiego nie zanotowano żadnych zdarzeń kryminalnych
związanych z Finałem.
Policjanci włączyli się w działania na rzecz Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. W Gminnym Ośrodku Kultury w Topólce
asp.szt. Wojciech Sobiecki pokazał, jak udzielić pierwszej pomocy w sytuacji kryzysowej. Zademonstrował, jak wykorzystać
przedmioty, które mamy w danej chwili do dyspozycji, żeby pomóc rannej osobie przed przyjazdem pogotowia ratunkowego.
W trakcie spotkań z uczestnikami Finału policjanci przekazywali
informację na temat ochrony danych osobowych oraz przestrzegali przed oszustwami „na wnuczka” i „na policjanta”.
Tekst: st. asp. Marcin Krasucki
Spotkanie z uczniami w podstawówce w Płowcach
Policjant odwiedził Szkołę Podstawową w Płowcach. To kolejne
spotkanie, na którym mundurowi zwracają uwagę na bezpieczne zachowania.
Z uczniami Szkoły Podstawowej w Płowcach spotkał się asp.
szt. Michał Braszkiewicz z wydziału prewencji radziejowskiej
komendy.
Mundurowy opowiedział dzieciom o swojej pracy. Mówił
o rzeczach ważnych dla bezpieczeństwa na drodze. Przekonywał o obowiązku i konieczności noszenia odblasków poza terenem zabudowanym.
Złamał zakaz kierowania
i ponownie był po alkoholu
Dzielnicowi z Osięcin zatrzymali kierującego autem, który był
po użyciu alkoholu. Dodatkowo miał sądowy zakaz kierowania,
gdyż już wcześniej był karany za jazdę „po kieliszku”. Teraz grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.
Do zatrzymania doszło na ul. Mickiewicza w Osięcinach.
Dzielnicowi zatrzymali do kontroli renault megane. Kierującym
był 53-letni mieszkaniec powiatu radziejowskiego. Okazało się,
iż kierował po alkoholu. Alkomat wskazał prawie 0,3 promila.
Dodatkowe sprawdzenie w policyjnych rejestrach pokazało, że
złamał zakaz kierowania, wydany przez radziejowski sąd na
okres 3 lat za wcześniejszą jazdę pod wpływem alkoholu.
Wkrótce czeka go kolejna rozprawa. Zatrzymanemu grozi do
3 lat pozbawienia wolności oraz grzywna.
Tekst: st. asp. Marcin Krasucki
Chcieli uniknąć więzienia,
doprowadzili ich policjanci
Dzielnicowi z Osięcin zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy
w terminie nie stawili się do odbycia kary więzienia. Najbliższe
miesiące spędzą za kratami.
Dzielnicowi ustalili miejsca pobytu dwóch mężczyzn, którzy nie stawili się do zakładu karnego. Zatrzymani mieszkańcy
powiatu radziejowskiego w wieku(33 i 59l.) spędzą najbliższe
miesiące za kratami. Obaj byli skazani za przestępstwa drogowe.
Po zatrzymaniu zostali doprowadzeni do Zakładu Karnego we
Włocławku.
Tekst: st. asp. Marcin Krasucki
Dzieci dowiedziały się, jak i kiedy należy korzystać z telefonu
alarmowego 112 i 997. Policjant ostrzegał o konieczności zachowania ostrożności w kontaktach z osobami nieznajomymi nie
tylko na ulicy, ale także w Internecie.
W związku ze zbliżającym się okresem zimowym przypomniano, o rozwadze podczas zabaw na śniegu oraz na lodzie.
Uczniowie dowiedzieli się, jak postępować, gdy załamie się lód
i jak udzielić pomocy tonącemu.
Tekst: st. asp. Marcin Krasucki
„Trzeźwy kierujący”
na drogach
powiatu radziejowskiego
Ponad 500 skontrolowanych kierowców. To efekty
działań wymierzonych przeciwko pijanym użytkownikom dróg. Niestety, nie obyło się bez kierujących
po alkoholu.
Radziejowscy policjanci ogniwa ruchu drogowego, prewencji oraz dzielnicowi prowadzili 21 grudnia ub. r. działania pod kryptonimem „Trzeźwy kierujący”.
Mundurowi wyposażeni w przenośne urządzenia do badania stanu trzeźwości, od 05:00 do 9:00
kontrolowali stan trzeźwości kierowców. W wybranych miejscach na terenie miasta i gminy Radziejów,
sprawdzali użytkowników dróg.
Główny nacisk kładli na stan trzeźwości kierowców. Kontrolowali także stan techniczny pojazdów
oraz przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Całość działań koordynował kierownik ogniwa ruchu
drogowego KPP Radziejów mł.asp. Emil Czynszak
W trakcie działań skontrolowano 509 kierujących(wszyscy sprawdzeni pod kątem trzeźwości). Zatrzymano 1 prawo jazdy. Zatrzymano 1 kierującego
autem w stanie nietrzeźwości.
Tekst: st. asp. Marcin Krasucki
Bezpieczeństwo
12
PAŃSTWOWA STRA¯ PO¯ARNA
Telefon alarmowy:
Od 8 do 31 grudnia 2015 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie odnotowano łącznie 21 zdarzeń,
w tym:
Lp.
1.
2.
3.
Rodzaj zdarzenia
Pożar
Miejscowe zagrożenie
Alarm fałszywy
Ilość interwencji
6
14
1
ZDARZENIA CHARAKTERYSTYCZNE
1. 11.12.2015 r. o godz. 17.05 w miejscowości Płowce, gm. Radziejów doszło do wypadku drogowego. Na miejsce działania zadysponowano jeden zastęp z JRG Radziejów, który po dotarciu na
miejsce zdarzenia stwierdził, że samochód osobowy marki FORD
Mondeo zderzył się z ciągnikiem rolniczym marki John Deere. Samochód osobowy znajdował się w rowie. Pogotowie ratunkowe,
które przybyło na miejsce zdarzenia, udzieliło pomocy medycznej
kierującemu Fordem i zabrało go do szpitala. Działania zastępów
polegały na odłączeniu akumulatorów, zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Straty oszacowano na 15 tys. zł. Przypuszczalną przyczyną
zdarzenia było niezachowanie zasad w ruchu drogowym.
2. 15.12.2015 r. o godz. 19.47 w miejscowości Nowa Wieś, gm.
Piotrków Kujawski doszło do wypadku drogowego. Na miejsce działania zadysponowano jeden zastęp z JRG Radziejów i jeden zastęp
z OSP Piotrków Kujawski, które po dotarciu na miejsce zdarzenia
stwierdziły, że w wypadku drogowym brały udział dwa samochody dostawcze marki DAF i Mercedes Sprinter. Na miejsce zdarzenia przybył zespół pogotowia ratunkowego, który udzielił pomocy
trzem osobom poszkodowanym. Działania zastępów polegały na
odłączeniu akumulatorów, zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Straty
oszacowano na 45 tys. zł. Przypuszczalną przyczyną zdarzenia było
wymuszenie pierwszeństwa przejazdu..
3. 22.12.2015 r. o godz. 17.19 w miejscowości Leonowo, gm.
Radziejów doszło do wypadku drogowego. Na miejsce działania zadysponowano jeden zastęp z JRG Radziejów, który po dotarciu na
miejsce zdarzenia stwierdził, że w wypadku drogowym brały udział
dwa samochody osobowe marki Opel i Rower. Oba pojazdy znajdowały się na drodze, blokując jeden pas ruchu. W wypadku jedna
osoba była poszkodowana i zabrana przez Zespół Pogotowia Ratunkowego do szpitala. Działania zastępu polegały na odłączeniu akumulatorów, zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, oświetleniu terenu.
Straty oszacowano na 13 tys. zł. Przypuszczalną przyczyną zdarzenia
był nieprawidłowy manewr podczas wyprzedzania.
ZASADY BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA NA LODZIE
• Unikaj przeciążenia lodu – zbyt duża liczba osób na tafli lodowej
może spowodować jego załamanie;
• Pamiętaj o zmianach warunków atmosferycznych (odwilż, skoki
temperatury, opady) – wraz ze wzrostem temperatury powietrza
spada wytrzymałość lodu; śnieg przykrywa i maskuje szczegóły
budowy pokrywy lodowej; utrudnia to, a nawet uniemożliwia
ocenę sytuacji. Często po opadach śniegu widoczne są tylko
większe nierówności – są one jedynymi oznakami zmian charakteru zlodzonej powierzchni;
• Przed wejściem na lód upewnij się o jego grubości (grubość gwarantująca Twoje bezpieczeństwo to minimum 15 cm);
• Przebywając na zamarzniętym akwenie nie trzymaj rąk w kieszeniach, gdyż utrudni to próby Twojego ratowania w wypadku załamania się tafli lodowej;
• Po usłyszeniu sygnału trzeszczenia lodu należy natychmiast zawróć.
INFORMUJE
998/112
NAJLEPIEJ nie wchodź na lód zamarzniętych jezior, stawów,
rzek, wykopów. Wytrzymałość lodu zależy nie tylko od grubości.
Biały i mętny lód zawierający pęcherzyki powietrza posiada znacznie mniejszą wytrzymałość. Lód z zamarzniętymi gałęziami, kamieniami, itp. jest także niebezpieczny, gdyż wokół tych przedmiotów
topnieje o wiele szybciej. Co roku pod lodem ginie kilkaset osób,
w większości są to wędkarze. Tragedii byłoby o wiele mniej, gdyby
każdy znał i zachowywał podstawowe środki ostrożności.
ZAPAMIĘTAJ:
• Najniebezpieczniejszy okres przebywania na lodzie to okres zimowo-wiosenny.
• W razie pękania pod Tobą lodu staraj się zmniejszyć swój nacisk
na lód, poprzez spokojne położenie się na im, co spowoduje rozłożenie Twojego ciężaru ciała (zwiększenie powierzchni).
• Jeżeli zauważysz kogoś na niebezpiecznym lodzie, odradź mu
przebywanie na nim.
• W razie pęknięcia lodu i tonięcia osób nie wpadaj w panikę, lecz
działaj rozważnie i zdecydowanie.
• Należy dobrze zastanowić się, zanim wejdziemy na lód. Zabawa
na cienkim lodzie może zakończyć się tragicznie. Rodzice i opiekunowie powinni zadbać o bezpieczeństwo dzieci i nie zostawiać
ich samych w pobliżu zamarzniętych jezior. Pamiętajmy, że pokrywa lodowa zawsze może być zdradliwa i zawsze trzeba dokładnie sprawdzić jej grubość. Pod żadnym pozorem dzieci nie
mogą same bawić się na zamarzniętych akwenach.
Gdy lód się załamie...
• Pierwszy zimowy lód załamuje się w kształt gwiazdy, a z przedwiosennym ociepleniem rozsypuje się w drobne grudki, tzw. kaszę. W pierwszym wypadku, gdy zdarzy się nam wpaść do wody,
należy przede wszystkim rozłożyć ręce na tafli i spokojnie wzywać pomocy, unikając wszelkich prób wydostania się na pewniejszą powłokę. W drugim przypadku postępujemy odwrotnie:
należy jak najszybciej dostać się do trwalszej pokrywy i nie wychodząc na lód, oczekiwać ratunku.
• Ratując człowieka spod lodu nie wolno do niego podbiegać i podawać mu ręki, ponieważ tafla załamie się także pod ratującym.
Osoby, które będą nam udzielały pomocy nie mogą podchodzić
zbyt blisko.
• Należy poszukać jakiegoś długiego przedmiotu (konar drzewa,
pasek, szalik czy kurtka), położyć się na lodzie, doczołgać się na
bezpieczną odległość do tonącego, rzucając mu przygotowany
wcześniej przedmiot i cofając się wolno wyciągać go na lód. Poszkodowanemu, który został wyciągnięty z zimnej wody, należy
udzielić pierwszej pomocy lub wezwać pogotowie ratunkowe.
Uratowanego trzeba jak najszybciej przenieść w ciepłe miejsce
i rozcierać ciało (tak, by je rozgrzać), a następnie przebrać w suchą bieliznę i odzież. Trzeba zadbać, by nie doszło do wychłodzenia organizmu. Należy pamiętać, aby dać mu do picia ciepłą
herbatę czy kawę – nigdy alkohol. Najlepiej wezwać lekarza.
• Pamiętajmy, by nie polewać takiej osoby ciepłą wodą, gdyż może
to wywołać szok termiczny.
• Jeżeli nie jesteśmy w stanie pomóc osobie znajdującej się w wodzie, należy jak najszybciej wezwać policję lub straż pożarną.
Źródło: KG PSP
Tekst: st. kpt. Jarosław Stokwisz
Rozmaitości
Kącik mola książkowego
Kolejne propozycje to książki, których akcja
dzieje się w naszych okolicach. Pierwsza – „Dygot” Jakuba Małeckiego, pisarza młodego pokolenia, którego rodzina pochodzi ze Skibina,
gmina Radziejów. Powieść ma świetne recenzje; między innymi promowana jest przez Polskie Radio i TVP Kultura.
Jakub Małecki snuje opowieść o przedwojennej polskiej wsi, wojnie, latach PRL-u
i współczesności. Uciekająca przed Armią
Czerwoną niemiecka kobieta, przeklina Jana
Łabendowicza, który odmówił jej pomocy.
Wkrótce jego żona rodzi odmieńca – chłopca o skórze białej jak
śnieg, a wiejska społeczność nie akceptuje wybryków natury.
Córeczkę Bronka Geldy ściga klątwa Cyganki. W wieku kilku lat
dziewczynka zostaje ciężko poparzona w wyniku wybuchu granatu.
Na losy Geldów i Łabendowiczów wpływają nie tylko kolejne dziejo-
we zawirowania i przepowiednie, lecz przede wszystkim osobiste słabości i obsesje. To wszystko dzieje się w okolicznych miejscowościach.
Druga książka to „Dobra nasza” Jolanty
Laury Flores – dziennikarki, tłumaczki i znawczyni literatury rosyjskiej. To wielowątkowa
opowieść o kujawskiej wsi czasu przełomu
wywołanego przystąpieniem Polski do UE,
czasu zmian też obyczajowych. Trzymająca
w napięciu opowieść o życiu mieszkańców
Dobrej pokazuje ich codzienność, w którą
wkradają się odwieczne ludzkie namiętności, miłość, zdrada, a także zbrodnia. Dobra – pod tą nazwą kryję się miejscowość
z naszego powiatu. Jaka? To musi odkryć
czytelnik. Czytajmy, może odnajdziemy w nich historię, losy naszych
rodzin, znajomych.
Tekst/Foto: Dorota Świderska
Rajski zakątek nad zalewem
Uwielbiam ludzi z pasją. Kolejnych takich
właśnie spotkałem w urokliwej Krynicy Morskiej. Państwo Marzena i Arkadiusz Labuda
stworzyli tu przy ul. Orzechowej 4 przytulny,
rodzinnie zadbany hotel z restauracją „Krynica” (www.krynicahotel.pl). Kilkudniowy
pobyt w „Krynicy” upewnił mnie w przekonaniu, że warto tu powrócić, by spokojnie,
w miłej atmosferze i walorach smacznej
kuchni atrakcyjnie odpocząć i zyskać dodatkowe siły. Znacząco sprzyja temu troskliwie
zagospodarowane otoczenie, zewnętrzny
kryty basen, sauna, plenerowa zabudowa
do grillowych biesiad, staw rybny z możliwością udanego wędkowania. Doskonałym
uzupełnieniem tych walorów „Krynicy” jest
jej rodzinna atmosfera, pełna serdecznej
troski o każdego gościa.
Na stworzenie takiego rajskiego zakątka Marzena i Arkadiusz Labuda świadomie
zabiegali od pierwszych miesięcy istnienia
hotelu. Teraz podejmują niemały trud okazałego powiększenia swojej posiadłości. Zaplanowany na sąsiedniej działce APARTHOTEL będzie oferował trzynaście rodzinnych
apartamentów, wyposażonych w dobrze zaopatrzone aneksy kuchenne i nowoczesne
węzły sanitarne. Oczywiście nie zabraknie
również sprawnej klimatyzacji. Aparthotel
jest doskonałą odpowiedzią na coraz intensywniej pojawiające się zapotrzebowanie na
tego typu pobyty.
Dziennikarskie rozmowy w bogato zagospodarowanym otoczeniu hotelu
Marzena i Arkadiusz Labuda, znani również ze społecznego zaangażowania w swoim środowisku, imponują także nie tak znów
częstą umiejętnością udanego łączenia
profesjonalnych obowiązków z realizacją
pozazawodowych pasji. Oboje uwielbiają
ekstremalne podróże po świecie, zwiedzanie trudno dostępnych miejsc i znakomite
dokumentowanie swoich doznań aparatem fotograficznym. Efekty ich obserwacji
całego świata możemy podziwiać m. in. we
wnętrzach „Krynicy”, a myślę, że z powodzeniem wypełniłyby również niejedną galerię.
I zapewne wkrótce tam trafią.
Tekst: Stanisław Kaszyński
Foto: Józef Popiel i Mirosław Kowalski
„POWIATOWE ABC – GAZETA POWIATU RADZIEJOWSKIEGO” miesięcznik.
Wydawca: Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu Radziejowskiego
88-200 Radziejów, ul. Kościuszki 58, tel. (54) 285-06-18 lub 285-07-18 w. 30, e-mail: [email protected]
Redaguje Zespół: Wanda Wiatrowska (redaktor naczelna), Justyna Zdobych (sekretarz redakcji), Arleta Brochocka-Śliwiak, Krzysztof Staszak,
Konrad Lewandowski, Jolanta Uważyńska, Mirosław Czynsz, Halina Urbańska
Skład i druk: EXPOL, 87-800 Włocławek, ul. Brzeska 4, tel./fax (054) 232-37-23, e-mail: [email protected]
Nakład: 1000 egz. PISMO ZRZESZONE W STOWARZYSZENIU POLSKICH MEDIÓW ISSN 1642-5510
Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów, redagowania nadesłanych tekstów oraz obróbki zdjęć. Nie odpowiada za treść nadesłanych ogłoszeń.
„Czerwone serduszka”
zapukały po raz 24.
do naszych serc
10 stycznia w całej Polsce i wielu miejscach na świecie zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Na ulicach pojawili się wolontariusze kwestujący na rzecz Orkiestry. Pod
hasłem Mierzymy wysoko zbierano pieniądze na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów. Przez 23 lata
działalności Fundacja WOŚP zakupiła sprzęt medyczny wydając blisko 650 mln zł. Niedzielny
Finał to również zbiórka na rzecz geriatrii, którą Fundacja wspiera od 2013 r. Do tej pory na
ten cel wydała blisko 46 mln zł, wspierając 150 placówek.
Sprzęt medyczny zakupiony przez WOŚP dociera do wielu szpitali wojewódzkich czy powiatowych, ale także do klinik i szpitali akademickich. W naszym województwie ze sprzętu
WOŚP korzystają szpitale między innymi: w Bydgoszczy, Toruniu, we Włocławku, Aleksandrowie Kujawskim, Lipnie i Radziejowie.
Choć jeszcze nie policzono wszystkich pieniędzy, można przypuszczać, że padnie kolejny rekord! Udało się dzięki ofiarności wielu ludzi, którzy chętnie wrzucali datki do puszek
Orkiestry. Chcemy pomagać, bo nie można przejść obojętnie obok ludzkiego nieszczęścia.
Pokaz sprzętu gaśniczego PSP
Światełko do nieba w Piotrkowie Kujawskim
Wolontariuszki Orkiestry na ulicach Radziejowa
Występ grupy tanecznej w Dobrem
Licytacja gadżetów WOŚP w Topólce

Podobne dokumenty

Powiatowe ABC luty 2014 r

Powiatowe ABC luty 2014 r Na pożegnanie Jarosław Kołtuniak, wicestarosta powiatu radziejowskiego powiedział: „Wracamy do Polski z przekonaniem, że czeka nas bardzo pracowity, a jednocześnie ciekawy rok”. Tekst: Wanda Wiatro...

Bardziej szczegółowo

Powiatowe ABC luty 2016 r.

Powiatowe ABC luty 2016 r. schematu ALS – założono wkłucie doszpikowe aparatem BIG, wykonano intubacje dotchawiczą, podano leki. Akcje resuscytacyjną prowadziła załoga ratowników medycznych karetki P. Lekarz, który przybył n...

Bardziej szczegółowo

MARZENIA SIĘ SPEŁNIAJĄ!

MARZENIA SIĘ SPEŁNIAJĄ! Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów i zastrzega sobie prawo dokonywania zmian oraz nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń.

Bardziej szczegółowo