P rotok ó ł nr LII/2014 uroczystej sesji Rady Miejskiej w Krotoszynie

Komentarze

Transkrypt

P rotok ó ł nr LII/2014 uroczystej sesji Rady Miejskiej w Krotoszynie
P r o t o k ó ł nr LII/2014
uroczystej sesji Rady Miejskiej w Krotoszynie, która odbyła się 25 lipca 2014 roku
w godzinach od 10.00 do 11.15 w sali reprezentacyjnej krotoszyńskiego Ratusza.
Przed otwarciem uroczystej sesji zgromadzeni na sali wysłuchali hejnału Miasta
i Gminy Krotoszyn.
Przewodnicząca Rady Pani Zofia Jamka otwierając uroczystą sesję Rady Miejskiej
w Krotoszynie stwierdziła, że na ogólną liczbę 21 radnych w sesji uczestniczy 18.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Jako nieobecni usprawiedliwieni wykazani zostali radni:
1. Sławomir Augustyniak
2. Tomasz Głuch
3. Anna Sikora
Przewodnicząca Rady poinformowała, że uroczysta sesja Rady Miejskiej została zwołana
w celu wręczenia aktów nadania tytułu „Honorowy Obywatel Krotoszyna” Panu Jacky Bertin
oraz w celu wręczenia aktów nadania tytułów „Zasłużony dla Krotoszyna” Pani Marii Treutler
i Panu Włodzimierzowi Treutlerowi.
Dodała, że tytuł „Honorowy Obywatel Krotoszyna” jest wyjątkowym wyróżnieniem
i wyrazem najwyższego uznania. Nadawany jest osobom szczególnie zasłużonym dla naszego
miasta, osobom, których działalność przyczyniła się do wzrostu promocji miasta w dziedzinie
życia społecznego lub gospodarczego. Natomiast tytuł „Zasłużony dla Krotoszyna” jest
wyrazem wyróżnienia i uznania nadawanym za wybitne zasługi dla rozwoju miasta. Tytuł
nadaje się osobom, które w sposób niepodważalny przyczyniły się do zaspokajania zbiorowych
potrzeb wspólnoty samorządowej.
Przewodnicząca Rady serdecznie powitała gości przybyłych na uroczystość, a szczególnie
serdecznie powitała Honorowego Obywatela Krotoszyna Pana Jacky Berlin wraz z żoną oraz
Zasłużonych dla Krotoszyna Panią Marie Treutler i Pana Włodzimierza Treutlera.
Równie serdecznie przewodnicząca Rady powitała:
− Mera Fontenay le Comte Pana Jean-Michel Lalère,
− Zastępcę Mera Fontenay le Comte Pana Hervè Boigeol Adjoint,
− byłego Mera Fontenay le Comte Pana Jean-Claude Remaud wraz z żoną.
W dalszej kolejności przewodnicząca Rady powitała:
− Radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Pana Franciszka Marszałka,
− Starostę Krotoszyńskiego Pana Leszka Kulkę,
− Przewodniczącą Krotoszyńskiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko - Francuskiej Panią
Urszulę Makiełę oraz członków i Zarząd Krotoszyńskiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko Francuskiej,
− Radnych Rady Miejskiej w Krotoszynie,
− Burmistrza Krotoszyna Pana Juliana Joksia oraz pracowników Urzędu Miejskiego
w Krotoszynie,
− pozostałych zaproszonych gości oraz przedstawicieli mediów.
Przewodnicząca Rady poinformowała, iż z wnioskiem o nadanie tytułów: „Honorowy Obywatel
Krotoszyna” Panu Jacky Bertin, „Zasłużony dla Krotoszyna” Pani Marii Treutler i „Zasłużony
dla Krotoszyna” Panu Włodzimierzowi Treutlerowi zwróciło się Krotoszyńskie Towarzystwo
Przyjaźni Polsko - Francuskiej. Rada Miejska w Krotoszynie na sesji w dniu 29 maja 2014 r.
podjęła w tej sprawie uchwały:
− nr L/422/2014 w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Krotoszyna” Panu Jacky
Bertin,
− nr L/423/2014 w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Krotoszyna” Panu
Włodzimierzowi Treutlerowi,
− nr L/424/2014 w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Krotoszyna” Pani Marii Treutler.
Przewodnicząca Rady odczytała powyższe uchwały wraz z uzasadnieniem.
W dalszej części głos zabrał Burmistrz Krotoszyna Pan Julian Jokś. Podkreślił, że
Krotoszyn w swojej wielusetletniej historii, znaczonej wpływami różnych kultur i narodów,
stał się miejscem urodzin osób, które wywarły wpływ na swoją współczesność i żyją do dziś
w społecznej świadomości. Krotoszyn ma dług wdzięczności wobec osób, które nie są z nim
związane miejscem urodzenia, a mimo to okazywały mu przez lata bardzo dużo przyjaźni. Do
grona tych osób należą: Pan Jacky Berlin, Pani Maria Treutler i Pan Włodzimierz Treutler. Pan
Jacky Berlin - długoletni zastępca mera Fontenay le Comte we Francji, pełniąc tę funkcję
wielokrotnie przyjeżdżał do Krotoszyna. Kiedy po przejściu na emeryturę wybrano go
przewodniczącym towarzystwa przyjaźni w Fontenay le Comte, poświęcił się nie tylko
bezpośredniej współpracy z Krotoszynem, ale także popularyzowaniu wiedzy o Polsce
i namówił wielu swoich przyjaciół na wizytę w Krotoszynie. To jemu zawdzięczamy wspaniałą
organizację naszych wizyt w Fontenay le Comte. W imieniu mieszkańców miasta i gminy,
Burmistrz Krotoszyna podziękował Panu Jacky Berlin za lata bliskiej i serdecznej współpracy,
podziękował za wszystkie dobre opinie o Polsce, Polakach i mieszkańcach Krotoszyna. Pan
Burmistrz złożył serdeczne gratulacje i podziękowania Państwu Marii Treutler
i Włodzimierzowi Treutlerów, którzy od samego początku troszczyli się o gości
przybywających z Krotoszyna, dbali o to, by czas pobytów w Fontenay le Comte upływał im
w miłej, rodzinnej atmosferze. (Treść wystąpienia - załącznik nr 2).
Podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej Pan Jacky Bertin, Pani Maria Treutler i Pan
Włodzimierz Treutler otrzymali akty nadania zaszczytnych tytułów. Medale pamiątkowe
i dyplomy wręczyli Przewodnicząca Rady Pani Zofia Jamka i Burmistrz Krotoszyna Pan Julian
Jokś, składając jak najlepsze życzenia.
Rada Miejska nadała tytuły „Honorowy Obywatel Krotoszyna” Panu Jacky Berlin, „Zasłużony
dla Krotoszyna” Pani Marii Treutler i Panu Włodzimierzowi Treutlerowi za realizację
ponadnarodowego partnerstwa miast europejskich, pośredniczenie w relacjach z miastem
Fontenay le Comte we Francji, umacnianie więzów przyjaźni z jego mieszkańcami oraz
popularyzowanie wiedzy o Polsce i naszej Gminie.
Uhonorowani zaszczytnymi tytułami otrzymał również kwiaty i upominki.
Pan Jacky Bertin - powiedział między innymi, że czuje się bardzo zaszczycony
w związku z nadaniem mu tytułu „Honorowy Obywatel Krotoszyna” i wyraził głęboką
wdzięczność za otrzymane wyróżnienie. Pokrótce omówił działania podejmowane dotychczas
na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy partnerskimi miastami Fontenay le Comte i Krotoszyn.
Podkreślił wagę i znaczenie kontaktów zagranicznych, organizację wielu spotkań i wymiany
młodzieży. Podkreślił, że nauka języka polskiego od trzech lat jest jednym z jego hobby.
Z wielką przyjemnością i ogromnym entuzjazmem przyjeżdża do Krotoszyna. Życzył długich
lat trwania przyjaźni między bliźniaczymi miastami Fontenay le Comte i Krotoszyn.
Pan Włodzimierz Treutler - w imieniu swoim i żony Marii serdecznie podziękował za
nadanie zaszczytnego tytułu „Zasłużony dla Krotoszyna”. Wyrażając wdzięczność w związku
z przyznaniem wyróżnienia, uznał, że warto jest utrzymywać więź między miastami Fontenay
le Comte i Krotoszyn. Mówił, że czyje się w Krotoszynie jak w domu i podziękował
mieszkańcom za wsparcie udzielane w czasie pobytu w Krotoszynie.
Pan Leszek Kulka - Starosta Krotoszyński w związku z nadaniem tytułów „Honorowy
Obywatel Krotoszyna” Panu Jacky Berlin, tytułu „Zasłużony dla Krotoszyna” Panu
Włodzimierzowi Treutlerowi, „Zasłużony dla Krotoszyna” Pani Marii Treutler, w imieniu
samorządu powiatu krotoszyńskiego złożył serdeczne gratulacje uhonorowanym osobom.
Wyraził radość i zadowolenie w związku z docenianiem przez Radę Miejską w Krotoszynie
wieloletniego wkładu i ogromnych zasług w budowanie więzi społecznej między narodami.
Gratulując nadanych tytułów, życzył wielu sił, dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności. Na
pamiątkę uroczystego spotkania wręczył wyróżnionym gościom listy gratulacyjne i kwiaty.
2
Pan Franciszek Marszałek, Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, odczytał
list gratulacyjny przekazany przez Posła do Parlamentu Europejskiego Pana Andrzeja Grzyba,
który nie mógł przybyć osobiście na uroczystość z uwagi na obowiązki zawodowe. Z okazji
przyznania tytułów „Honorowy Obywatel Krotoszyna” Panu Jacky Berlin, „Zasłużony dla
Krotoszyna” Panu Włodzimierzowi Treutlerowi, „Zasłużony dla Krotoszyna” Pani Marii
Treutler, europoseł Andrzej Grzyb przekazał najszczersze gratulacje i wyrazy uznania.
Zaszczytne wyróżnienia podkreślają zasługi i wysiłki na rzecz integracji mieszkańców
Krotoszyna z mieszkańcami Fontenay le Comte. Ponadto są dowodem uznania dotychczasowej
działalności w ramach Towarzystwa Przyjaźni Francusko-Polskiej w Fontenay le Comte.
Serdecznie podziękował za wspieranie i realizację idei ponadnarodowego partnerstwa miast
europejskich w budowanie małych więzi przyjaźni i promowanie Krotoszyna w różnych
środowiskach społecznych we Francji. Gratulując gościom zaszczytnych wyróżnień, przekazał
życzenia zdrowia, pomyślności, realizacji planów osobistych i zawodowych. Pan Franciszek
Marszałek, Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, przyłączając się do gratulanci,
życzył jednocześnie realizacji wielu wspólnych pomysłów. Dodał, że mieszkańcy Krotoszyna
chętnie jeżdżą do Fontenay le Comte, gdzie czują się jak w domu. Integrując małe społeczności
integrujemy również Wielkopolskę.
Pan Miłosz Zwierzyk, Radny Rady Miejskiej, w imieniu Posła na Sejm RP Pana
Macieja Orzechowskiego i własnym złożył serdeczne podziękowania i gratulacje
uhonorowanym gościom. Poinformował, że Poseł nie mógł przybyć na uroczystość z uwagi na
obowiązki w Sejmie RP, ale przysłał listy gratulacyjne, które odczytał. Podkreślił, że Francja
należy do najstarszych formalnych naszych partnerów politycznych. Współpraca sięga aż XVI
wieku. Francja jest jednym ze strategicznych naszych partnerów. Współpraca partnerska miast
odgrywa bardzo znaczącą rolę w procesie integracji. Zasługą uhonorowanych gości jest
uczestniczenie w rozwoju współpracy. Gratulując nadania tytułów, życzył dużo zdrowia,
cierpliwości i wytrwałości oraz radości z podejmowanych wyzwań, które przyniesie przyszły
czas.
Pani Monika Kwiatkowska, która reprezentowała Biuro Parlamentarne Senator RP
Andżeliki Możdżanowskiej, przekazała serdeczne gratulacje wraz z podziękowaniami za
zaangażowanie w rozwój współpracy między partnerskimi miastami. W imieniu Pani Senator
życzyła dalszej owocnej współpracy. Dodała, iż Pani Senator, która nie mogła przybyć na
uroczystą sesję ze względu na obowiązki służbowe, wyraża nadzieję, że przy następnej
wizycie będzie mogła osobiście pogratulować zasług.
Po wystąpieniach gości i złożeniu życzeń Przewodnicząca Rady Pani Zofia Jamka
stwierdziła, że program uroczystej sesji Rady Miejskiej został wyczerpany i zamknęła obrady.
Jednocześnie Przewodnicząca Rady zaprosiła wszystkich do wysłuchania krótkiego występu
artystycznego. Pani Martyna Klupś - Radny wykonała jeden utwór barokowy i dwa utwory
współczesne na flecie.
Protokolant
Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Janina Mazur
Zofia Jamka
3

Podobne dokumenty