Wrzesień 2015 - UniDoradca.pl

Komentarze

Transkrypt

Wrzesień 2015 - UniDoradca.pl
Twoja droga do zysku!
Typy inwestycyjne
Union Investment TFI
Warszawa,
Wrzesień 2015 r.
Wrzesień 2015
Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie?
Typy inwestycyjne na 12 miesięcy
UniLokata
UniStrategie Dynamiczny
Subfundusz
UniWIBID Plus
Dla kogo?
Najwyższy potencjał dla inwestorów
akceptujących wysokie ryzyko
i poszukujących możliwości inwestycyjnych
poprzez globalne fundusze akcji i obligacji.
UniLokata to zyskowna inwestycja dla Klientów
poszukujących produktu o wysokiej płynności przy
niskim ryzyku i wysokiej elastyczności
zdywersyfikowanego portfela.
Dla Klientów zainteresowanych zdywersyfikowanym
i elastycznym portfelem gotówkowym
oraz akceptujących umiarkowane ryzyko
proponujemy subfundusz UniWIBID Plus.
Ryzyko inwestycyjne:
minimalne niskie
umiarkowane
wysokie bardzo wysokie
Wrzesień 2015
UniStrategie Dynamiczny – potencjał globalnych inwestycji
● Fundusz UniStrategie Dynamiczny inwestuje min. 70% aktywów
w jednostki
docelowy).
funduszu
UniStrategie:
Dynamisch
(fundusz
● Fundusz docelowy inwestuje nie tylko w jednostki funduszy
z grupy Union Investment, ale również w atrakcyjne fundusze
konkurencyjne.
● Fundusz docelowy zarządzany jest aktywnie oraz wykorzystuje
strategię asset allocation.
● Min. 50% (max. 100%) aktywów fundusz inwestuje w fundusze
akcyjne oraz maksymalnie 50% w fundusze obligacji.
● Portfel jest zdywersyfikowany geograficznie.
● Waluta subfunduszu: PLN (waluta funduszu docelowego: EUR;
na poziomie subfunduszu stosowane są zabezpieczanie ryzyka
walutowego).
Ryzyko inwestycyjne:
minimalne niskie
umiarkowane wysokie bardzo wysokie

Dane na 31.08.2015
Struktura portfela funduszu
docelowego
Fundusze akcji
70,16%
Fundusze obligacji
25,64%
Fundusze gotówkowe
3,09%
Opcje na akcje
0,07%
Gotówka
1,04%
Największy udział w portfelu funduszu
docelowego
UniInstitutional Short Term Credit
JO Ham. Cap - UK Equ. Inc. Fd
BlackRock- European Value Fd.
JO Hambro Capital Fd. -Euro A Shs
UniFavorit: Aktien I
Vang. Fds-S&P500 UCITs ETF
Invesco Pan Europ. Struct. Equity
Odey European Focus Fund
Wellington - Strat. Europ. Equ Port
UniEuroAnleihen
5,74%
5,35%
4,74%
4,71%
4,39%
4,02%
3,75%
3,50%
3,41%
3,11%
Wrzesień 2015
UniStrategie Dynamiczny – potencjał globalnych inwestycji
Szanse:
● Uspokojenie sytuacji w Chinach, po zawirowaniach na
początku września.
● Wskaźniki gospodarcze są lepsze dla gospodarek rozwiniętych
niż dla krajów rozwijających się.
● Banki centralne na świecie wciąż prowadzą luźną politykę
pieniężną, która korzystnie wpływa na sentyment zarówno dla
wybranych rynków akcji jak i obligacji.
● Europejski Bank Centralny od marca prowadzi skup aktywów.
● Bank Japonii kontynuuje skup aktywów, co dotychczas
wspierało japoński rynek akcji.
● Odpowiedni dobór starannie wyselekcjonowanych funduszy
akcji i obligacji do globalnego portfela oferuje potencjał zysku
z tych rynków.
Ryzyko inwestycyjne:
minimalne niskie
umiarkowane wysokie bardzo wysokie

Wrzesień 2015
UniStrategie Dynamiczny – potencjał globalnych inwestycji
Korzyści dla Inwestora:
 Udział w rosnących możliwościach globalnych rynków
akcji i obligacji.
 Dostosowanie
strategii
funduszu
do przewidywanej sytuacji rynkowej.
docelowego
 Dobry współczynnik zysku do ryzyka wynikający
z inwestycji w najbardziej obiecujące fundusze Union
Investment oraz najlepsze światowe fundusze
z rynku.
 Dywersyfikacja ryzyka poprzez inwestowanie w różne
fundusze, a w obrębie samych funduszy w różne
aktywa.
 Profesjonalny dobór funduszy przez wykwalifikowaną
kadrę zarządzających.
Horyzont
YTD
1M
3M
Stopa zwrotu
1,84%
-4,90%
-5,23%
Pełen opis subfunduszu dostępny pod linkiem:
http://www.union-investment.pl/fundusze-inwestycyjne/unistrategie-dynamiczny.pdf
Źródło: Obliczenia własne Union Investment TFI, dane na 14.09.2015
Wrzesień 2015
Fundusze pieniężne – potencjał wyższego zysku niż na
depozytach
Szanse:
● We wrześniu Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy
procentowe bez zmian.
● Europejski Bank Centralny uruchomił od marca program QE,
w ramach którego co miesiąc skupuje obligacje warte
EUR.
● Oprocentowanie
depozytów bankowych
na rekordowo niskich poziomach.
nadal
60 mld
pozostaje
● Zawirowania na rynkach obligacji i akcji powodują, że część
inwestorów szuka rozwiązań o mniejszych wahaniach wartości.
● Lepsze prognozy dla polskiej gospodarki i spadające tempo
deflacji mocniej wspierają fundusze pieniężne niż obligacyjne.
Przy zbliżonych oczekiwanych stopach zwrotu fundusze pieniężne
mają jednak istotnie niższe ryzyko.
● Dla inwestorów unikających nadmiernego ryzyka jedyną realną
alternatywą wobec
fundusze pieniężne.
depozytów
bankowych
pozostają
● Cele inwestycyjne Union Investment TFI dla subfunduszy
pieniężnych w 2015 r. to 2,5-3%.
Wrzesień 2015
UniLokata – zysk jak na lokacie z możliwością wycofania się
z inwestycji bez utraty odsetek
Korzyści dla Inwestora:
● To nowoczesne rozwiązanie przeznaczone jest dla Klientów
zainteresowanych zyskownym lokowaniem środków w sposób
relatywnie najbezpieczniejszy.
● UniLokata jest rozwiązaniem inwestycyjnym o zakładanych
minimalnych wahaniach ceny jednostki wykorzystującym
stabilność cen obligacji o zmiennych kuponach opartych o stawki
oprocentowania lokat na rynku międzybankowym.
● Trudności niektórych branż i sektorów oddziałują na sytuację
całego rynku. Może to powodować, że spółki o dobrej kondycji
finansowej, w które obecnie inwestuje subfundusz oferują
wysokie odsetki od swoich obligacji (premia). Dzięki temu
rośnie stopa zwrotu subfunduszu.
Pełen opis subfunduszu dostępny pod linkiem:
http://www.union-investment.pl/fundusze-inwestycyjne/unilokata.pdf
Wrzesień 2015
UniLokata– więcej niż depozyt bankowy
UniLokata
Benchmark UniLokata
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
lut 12
mar…
kwi 12
maj 12
cze 12
lip 12
sie 12
wrz 12
paź 12
lis 12
gru 12
sty 13
lut 13
mar…
kwi 13
maj 13
cze 13
lip 13
sie 13
wrz 13
paź 13
lis 13
gru 13
sty 14
lut 14
mar…
kwi 14
maj 14
cze 14
lip 14
sie 14
wrz 14
paź 14
lis 14
gru 14
sty 15
lut 15
mar…
kwi 15
maj 15
cze 15
Zmiana wartości subfunduszu od lutego
2012 r.
16%
Horyzont
YTD
1M
3M
6M
1Y
2Y
5Y
10Y
Stopa zwrotu
1,58%
0,15%
0,53%
1,14%
2,66%
5,78%
-
-
Ryzyko inwestycyjne:
minimalne niskie
umiarkowane wysokie bardzo wysokie

Źródło: Obliczenia własne Union Investment TFI, dane na 31.08.2015
Wrzesień 2015
UniWIBID Plus – atrakcyjny, stabilny zysk przy relatywnie
niskim ryzyku
Korzyści dla Inwestora:
● Subfundusz
jest
przeznaczony
dla
klientów
tolerujących nieco wyższe ryzyko niż klasyczne
subfundusze pieniężne oraz dysponujących większą
kwotą do ulokowania.
● Wysoka płynność subfunduszu.
● Portfel inwestycyjny UniWIBID Plus złożony głównie
z
instrumentów
dłużnych
o
charakterze
nieskarbowym, które powodują stabilny wzrost
wartości jednostki subfunduszu oraz niskie jej wahania.
● Większy udział obligacji korporacyjnych zwiększa
ryzyko, jednak
z inwestycji.
podwyższa
potencjalny
zysk
● Wynik subfunduszu za ostatnie 12 miesięcy wynosi
2,90% (dane na 31.08.2015).
Ryzyko inwestycyjne:
minimalne niskie
umiarkowane

wysokie bardzo wysokie
Wrzesień 2015
UniWIBID Plus – atrakcyjny, stabilny zysk przy umiarkowanym
ryzyku
UniWIBID Plus
Benchmark UniWIBID Plus
50%
40%
30%
20%
10%
sie 15
kwi 15
sty 15
wrz 14
maj 14
lut 14
paź 13
lip 13
mar 13
lis 12
sie 12
kwi 12
gru 11
wrz 11
maj 11
sty 11
paź 10
cze 10
lut 10
lis 09
lip 09
mar 09
gru 08
sie 08
maj 08
sty 08
wrz 07
cze 07
lut 07
paź 06
lip 06
mar 06
lis 05
sie 05
kwi 05
0%
gru 04
Zmiana wartości jednostki funduszu od lutego 2012 r
w%
60%
Ryzyko inwestycyjne:
minimalne niskie
umiarkowane wysokie bardzo wysokie

Horyzont
YTD
1M
3M
6M
1Y
2Y
5Y
10Y
Stopa zwrotu
1,71%
0,18%
0,59%
1,24%
2,90%
6,53%
13,65%
45,52%
Źródło: Obliczenia własne Union Investment TFI, dane na 31.08.2015
Wrzesień 2015
Bonus w portfelu – okazje dla poszukujących wyższych stóp
zwrotu
UniObligacje Zamienne
Subfundusz
Dla kogo?
Ryzyko inwestycyjne:
minimalne niskie
umiarkowane
Okazja dla inwestorów poszukujących rozwiązań uzupełniających
portfel i akceptujących umiarkowane ryzyko.
wysokie bardzo wysokie
Wrzesień 2015
UniObligacje Zamienne – cechy funduszu docelowego
● Fundusz docelowy to globalny fundusz zarządzany aktywnie
przy silnej dywersyfikacji portfela (geograficznej, sektorowej
i alokacyjnej).
● Fundusz inwestuje głównie w na rynku obligacji zamiennych, choć
zarządzający mają do wyboru całą gamę instrumentów: obligacje,
instrumenty rynku pieniężnego, akcje i kontrakty terminowe na
stopę procentową, opcje oraz swapy.
● Obligacje zamienne to obligacje dające posiadaczom prawo
do ich zamiany na akcje emitenta pod warunkiem spełnienia
pewnych kryteriów.
● Fundusz wykorzystuje podejście absolutnej stopy zwrotu.
● Waluta subfunduszu: PLN (waluta funduszu docelowego: EUR; na
poziomie funduszu hedging walutowy wobec EUR).
Ryzyko inwestycyjne:
minimalne niskie
umiarkowane wysokie bardzo wysokie

Wrzesień 2015
UniObligacje Zamienne – potencjał obligacji i akcji
Szanse:
● Uspokojenie rynków po zawirowaniach w Chinach.
● Wskaźniki wyprzedzające lepsze dla gospodarek rozwiniętych.
● Banki centralne na świecie wciąż prowadzą luźną politykę
pieniężną, która korzystnie wpływa na sentyment zarówno dla
wybranych rynków akcji jak i obligacji.
● ECB oraz Bank Japonii zamierzają kontynuować skup
aktywów. Takie działania wspierały dotychczas rynki akcji
i obligacji.
● W okresie zawirowań na rynku czystych instrumentów
dłużnych alternatywą mogą być instrumenty oferujące pewien
udział we wzrostach na rynkach akcji.
Ryzyko inwestycyjne:
minimalne niskie
umiarkowane wysokie bardzo wysokie

Wrzesień 2015
UniObligacje Zamienne – potencjał obligacji i akcji
Korzyści dla Inwestora:
● Fundusz docelowy oferuje silnie zdywersyfikowany udział
w globalnym rynku obligacji zamiennych.
● Obligacje zamienne charakteryzują się asymetrią profilu zysku
i przez to dają możliwość wykorzystania okazji na rynku akcji
przy niższym ryzyku.
● Profesjonalny zespół od zarządzania portfelami funduszu
docelowego. Zespół składa się z doświadczonych specjalistów
o szerokiej wiedzy w zakresie globalnego rynku obligacji
zamiennych.
● Dzięki niskiej korelacji z klasycznymi instrumentami dłużnymi,
obligacje zamienne charakteryzują się ograniczonym ryzykiem
stopy procentowej.
Horyzont
YTD
1M
3M
6M
Stopa zwrotu
0,91%
-2,14%
-4,21%
-0,77%
Ryzyko inwestycyjne:
minimalne niskie
umiarkowane wysokie bardzo wysokie

Źródło: Obliczenia własne Union Investment TFI, dane na 31.08.2015
Wrzesień 2015
Chcesz wiedzieć więcej?
 Dzwoń 800 567 662
 Surfuj po nowej stronie www.union-investment.pl
Metodologia typów inwestycyjnych Union Investment TFI:
● Typy inwestycyjne zostały opracowane na podstawie bieżącej sytuacji rynkowej, biorą pod
uwagę potencjał i sentyment rynku.
● Prognoza sytuacji rynkowej obejmuje 12-miesięczny horyzont czasowy.
● Typy inwestycyjne uwzględniają analizę historycznych wyników subfunduszy oraz
oczekiwania ich kształtowania się w przyszłości.
● Typy inwestycyjne są opracowywane przez zarządzających subfunduszami oraz analityków
rynkowych Union Investment TFI S.A.
Wrzesień 2015
●
Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Union Investment Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych S.A. Union Investment TFIS.A. działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru
Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\ 95. Union Investment TFI SA pośredniczy w zbywaniu jednostek uczestnictwa
Funduszy.
●
Niniejszy dokument nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani nie należy go traktować w ten sposób. Materiał ten nie stanowi oferty w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
●
Przedstawiane informacje finansowe dotyczą wskazanego okresu w przeszłości i nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w podobnym
okresie w przyszłości. Prezentowane wyniki nie uwzględniają opłat manipulacyjnych związanych z lokowaniem w dany Subfundusz oraz podatków.
Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki. Informacje o kosztach i opłatach związanych z nabywaniem
jednostek uczestnictwa Subfunduszy są zamieszczone w Prospektach Informacyjnych Funduszy. Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla
Inwestorów, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.union-investment.pl.
●
Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy; możliwość zmniejszenia wartości, w tym utraty części zainwestowanych środków.
Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz
od wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. Duża zmienność wartości aktywów netto: UniAkcje Małych i Średnich Spółek, UniAkcje
Wzrostu, UniAkcje: Nowa Europa, UniKorona Akcje, UniKorona Zrównoważony, UniStabilny Wzrost, UniObligacje: Nowa Europa,
UniAkcje: Turcja, UniAkcje Dywidendowy w UniFunduszeFIO oraz UniBessa, UniObligacje Aktywny, UniObligacje Zamienne, UniStrategie
Dynamiczny, UniAkcje: Daleki Wschód, UniEURIBOR, UniDynamiczna Alokacja Aktywów, UniAkcje Biopharma, UniAkcje Globalny
Dywidendowy w UniFunduszeSFIO.
●
Wszelkie prawa autorskie do niniejszego materiału przysługują wyłącznie Union Investment TFI S.A. Nie należy kopiować niniejszego materiału, czy
to w całości czy też jego fragmentów. Nie należy dokonywać w nim zmian, rozpowszechniać go innym osobom, podmiotom, czy też publikować.

Podobne dokumenty