Sarel-Obudowy uniwerslane - katalog

Komentarze

Transkrypt

Sarel-Obudowy uniwerslane - katalog
<< Powrót
/BUDOWYUNIWERSALNE
○
○
○
trwa∏a
malowana farbà poliestrowà 100%
o wysokiej odpornoÊci na promienie
UV, zabezpieczone przed korozjà
zawiasy, aluminiowe szpilki
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○
○
○
○
○
wybór
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○ ○ ○ ○
○
oferta na zamówienie:
alternatywne kolory,
zamontowane akcesoria,
obrobione mechanicznie,
inne wymiary
2
○
○
○
○
○
○
○
∏atwe
zdejmowanie
drzwi,
odwracanie
drzwi,
wybór
wk∏adek
zamka
○
○
○
○
○
○
○
○
○
oszcz´dnoÊç czasu
rd
da
an 0298
t
S 5
EN
*
○
klamka dostarczana z obudowà
jest albo
tymczasowa (cz´Êciowe
wsuni´cie)
albo sta∏a (ca∏kowite
zamontowanie), równie˝
u˝ywana do usuni´cia pokryw
ochraniajàcych przed
malowaniem gwintowane ko∏ki
zawiasy ∏atwo
demontowane
i montowane
○
inteligentne
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○
inteligentne
○
○
○
z drzwiami pe∏nymi: 41 wykonaƒ
z p∏ytà monta˝owà: 41 wykonaƒ
z drzwiami przezroczystymi:
38 wykonaƒ
○ ○ ○ ○ ○ ○
○
○
○
○
○
○
fazowane kraw´dzie drzwi,
spawane plazmowo,
farba 100% poliester
○
atrakcyjne
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Spacial 3D - twoja idealna obudowa
○
○
wybór
○
p∏yty monta˝owe pe∏ne
p∏yty pe∏ne z siatkà
p∏yty z mikroperforacjà
p∏yty perforowane uniwersalne
ramy z szynami symetrycznymi
○ ○ ○ ○
wybór
stalowy przepust kablowy z siatkà
stalowy przepust kablowy
z przet∏oczeniami aluminiowy przepust
kablowy przepust kablowy z membranà
uniwersalna!
Obudowy uniwersalne
SAREL
a tak˝e...
Spis treÊci
■ wytrzyma∏oÊç
IK 10, korpus z podwójnie zaginanymi
kraw´dziami, fazowane i podwójnie
zaginane pionowe kraw´dzie drzwi,
obcià˝enie drzwi 50 kg/m2.
■ wodoodpornoÊç
IP 66, uszczelka poliuretanowa
i podwójnie zaginane kraw´dzie drzwi.
3 punktowe zamkni´cie dla wysokoÊci
od 600 mm.
■ lekkoÊç i odpornoÊç
obudowa z jednego arkusza zaginanej
blachy,
odpornoÊç na korozj´: spawane
plazmowo i malowane farbà
poliestrowà 100%.
■ praktycznoÊç
Obudowy metalowe naÊcienne Spacial 3D
str. 4
Obudowy poliestrowe naÊcienne Thalassa
str. 12
Obudowy metalowe szkieletowe Spacial 6000
str. 14
Obudowy metalowe monoblok Spacial 18500
str. 20
Akcesoria do obudów Spacial 6000 / 18500
str. 23
Pulpity sterownicze metalowe Spacial 19300
str. 30
Wymiary obudów -
str. 32
- Spacial 3D
str. 32
- Thalassa
str. 33
- Spacial 6000
str. 34
- Spacial 18500
str. 35
- Spacial 19300
str. 36
Urzàdzenia do regulacji temperatury
str. 38
szeroki wybór akcesoriów,
opakowanie do wielokrotnego u˝ytku.
■ dopasowanie do potrzeb
jeÊli wymagana jest obróbka na
zamówienie, inny kolor, inny zamek...,
skontaktuj si´ z lokalnym biurem
sprzeda˝y lub dystrybutorem.
* Wkrótce
3
Spacial 3D – Obudowy z blachy stalowej IP 66
zastosowania
obudowy pod aparatur´ modu∏owà
obudowy z gniazdami
obudowy do z∏àczek
■ Pe∏na
seria obudów wyposa˝onych
w ramy do aparatury modu∏owej,
zawierajàca 10 wykonaƒ od 24 do 240
modu∏ów.
■ Oferta uzupe∏niona przez seri´ ram
modu∏owych i akcesoriów: pe∏nych p∏yt
czo∏owych, pe∏nych p∏yt monta˝owych
i zaÊlepek.
■ G∏ówne zalety:
- regulowana g∏´bokoÊç szyn,
- szybkie zatrzaskiwanie p∏yt czo∏owych,
- stopieƒ ochrony IP 66, IP 55
(podwójne drzwi),
- akcesoria Spacial 3D.
■ Zamontowany przewód ochronny.
■ Oferta
■ Oferta
obudowy 19” do elektroniki
systemy do sterowania i dialogu
■ Kompletna
oferta zawierajàca:
- 5 obudów z ramà sta∏à 5-17 U,
- 5 obudów z ramà uchylnà 4-16 U,
- 5 obudów z korpusem 2-cz´Êciowym,
g∏´bokoÊç 400 mm,
- 5 obudów z korpusem 2-cz´Êciowym,
g∏´bokoÊç 500 mm,
■ Oferta uzupe∏niona serià sta∏ych
i uchylnych ram 19”.
■ G∏ówne zalety:
- stopieƒ ochrony IP 66,
- przezroczyste drzwi,
- akcesoria Spacial 3D.
■ Zamontowany przewód ochronny.
■ Modu∏owy
obudowy z podwójnym
zabezpieczeniem
obudowy ze stali nierdzewnej
4
obudów z zamontowanymi na
drzwiach lub z boku gniazdami 2P+E
16 A – 220 V i 3P+E 32 A – 380 V.
■ Stopieƒ ochrony IP 66 lub IP 44
zale˝nie od wykonania.
■ G∏ówne zalety:
- p∏yta z mikroperforacjà,
z zamontowanymi szynami
symetrycznymi,
- kompatybilne z akcesoriami Spacial 3D,
- mo˝liwoÊci dostosowane do zastosowaƒ
rozdzia∏u energii w przemyÊle.
■ Zamontowany przewód ochronny.
obudów przeznaczonych
do zbierania i przesy∏ania sygna∏ów
w instalacjach przemys∏owych lub
maszynach.
■ Oferta obudów o g∏´bokoÊci 150 mm
wyposa˝onych w zamontowane p∏yt´
monta˝owà pe∏nà i szyn´ symetrycznà.
■ G∏ówne zalety:
- stopieƒ ochrony IP 66,
- drzwi z zawiasami umo˝liwiajàcymi
180° kàt otwarcia,
- akcesoria Spacial 3D.
■ Zamontowany przewód ochronny.
system zawierajàcy:
- 5 obudów do sterowania,
- 1 obudow´ na klawiatur´,
- 1 system ramion ze sta∏ymi lub
ruchomymi elementami ∏àczeniowymi,
- akcesoria wsporcze i oÊwietleniowe.
■ Trwa∏e, ergonomiczne i atrakcyjne
rozwiàzanie ∏atwo adaptowalne
do ka˝dej aplikacji.
■ Wykonania na zamówienie (kolory).
■ Inne zalety:
- stopieƒ ochrony IP 55,
- ∏atwoÊç okablowania i serwisowania.
obudowy EMC
Spacial 3D – obudowa stalowa uniwersalna IP 66
Uniwersalne obudowy
Spacial 3D oferujà
■
Pe∏nà ofert´:
- z drzwiami pe∏nymi, bez p∏yty
monta˝owej,
- z drzwiami pe∏nymi i p∏ytà pe∏nà,
- z drzwiami przezroczystymi, bez p∏yty
monta˝owej,
w 41 rozmiarach.
■ OdpornoÊç i nowy wyglàd.
■ Stopieƒ ochrony IP 66 (IP 55 dla
obudów z drzwiami podwójnymi).
■ ZgodnoÊç ze standardem EN 50298.
■ Dost´pne obudowy personalizowane
na ˝yczenie.
Rynnowy kszta∏t i system podwójnie
zaginanych kraw´dzi
Ko∏ki gwintowane M8, gniazdo
niegwintowane 10 mm
Ko∏ek gwintowany do przewodu ochronnego
oraz korytko kablowe na drzwiach
Fazowane pionowe kraw´dzie drzwi
z podwójnie zaginanymi kraw´dziami
dla wi´kszej sztywnoÊci
Przepusty kablowe z siatkà
lub przet∏oczeniami
¸atwo demontowane drzwi
Przyk∏ad obudowy na ˝yczenie
5
Spacial 3D – obudowy z blachy stalowej IP 66 obudowy uniwersalne
charakterystyka techniczna
■ Oferowane
sà trzy wersje obudów:
- z drzwiami pe∏nymi,
- z drzwiami pe∏nymi, wyposa˝one
w pe∏nà galwanizowanà p∏yt´ monta˝owà,
- z drzwiami przezroczystymi, szk∏o
hartowane o gruboÊci 4 mm.
■ Wykoƒczenie strukturalnà farbà
proszkowà 100% poliester, kolor szary
RAL 7032.
■ Stopieƒ ochrony IP 66 dla obudów
z drzwiami pojedynczymi, IP 55 dla
obudów z drzwiami podwójnymi.
■ OdpornoÊç na dzia∏anie zewn´trznych
czynników mechanicznych:
- IK 10 dla obudów z drzwiami pe∏nymi,
- IK 08 dla obudów z drzwiami
przezroczystymi.
■ Korpus z jednego arkusza blachy
zaginany i spawany, przednie kraw´dzie
o podwójnej gruboÊci gi´te w kszta∏t
rynny. P∏aska Êcianka tylna.
■ Perforowane szyny na drzwiach, otwory
4,2 mm w odst´pach 25 mm:
- 2 szyny pionowe w obudowach
o wysokoÊci od 500 mm,
- 2 szyny pionowe i 2 szyny poziome
w obudowach o szerokoÊci od 800 mm.
■ Drzwi ∏atwo demontowane i
odwracalne, z ko∏nierzem o szerokoÊci
20 mm dla wyÊmienitej sztywnoÊci,
kàcie otwarcia 120°, 2 lub 3 ukrytymi
zawiasami. Zamkni´cie 3-punktowe
dla obudów o wysokoÊci od 600 mm,
z jednym zamkiem. ¸atwe przek∏adanie
elementów zamkni´cia. Maksymalne
obcià˝enie: 50 kg/m2.
■ Obudowa standardowo dostarczana
z zamkiem z wk∏adkà dwupr´towà 3 mm.
Dostarczana klamka ma dwie funkcje:
- klucza do zamka,
- narz´dzia do usuwania ochraniajàcych
gwintowane ko∏ki pokrywek.
■ Uszczelka z pianki poliuretanowej.
■ Âruba uziemiajàca M6 x 16
umo˝liwiajàca po∏àczenie drzwi
i korpusu obudowy przewodem
ochronnym.
■ Monta˝ do Êciany bezpoÊredni (4
otwory ∅ 10) lub przy u˝yciu
uchwytów monta˝owych (do osobnego
zamówienia, patrz str. 9).
■ 4 gwintowane ko∏ki M8 x 25 do
mocowania p∏yt monta˝owych
i wsporników ustalajàcych g∏´bokoÊç
monta˝u, z gniazdem ustalajàcym 10
mm odst´p od tylnej Êcianki.
■ Przepust kablowy z siatkà u∏atwiajàcà
wiercenie, dajàcy pe∏ny dost´p.
normy, certyfikaty
■ EN
50298, LCIE (standard dla
obudów), UL, CSA (wkrótce).
wykonania specjalne
■ Obudowy
te mogà byç dostarczone
na ˝yczenie:
- w innych kolorach,
- z zamontowanymi akcesoriami,
- specjalnie obrobione maszynowo,
- w innych wymiarach,
- z innym wykoƒczeniem (pokryte
chromianem cynku, metalizowane, itp.),
- itp.
W sprawie wykonaƒ specjalnych
kontaktowaç si´ nale˝y z lokalnym
biurem sprzeda˝y lub dystrybutorem.
6
Obudowa z pe∏nà p∏ytà monta˝owà
galwanizowanà
Zamek dwupr´towy
akcesoria
Spacial 3D – obudowy stalowe
zamki i wk∏adki
Spacial 3D dostarczane sà
standardowo z zamkiem z wk∏adkà
dwupr´towà 3 mm.
■ Dost´pny szeroki wybór
standaryzowanych wk∏adek pokrywa
wi´kszoÊç powszechnych zastosowaƒ.
■ Instalacja i demonta˝ na jeden wkr´t.
■ Klamka do otwierania dostarczana
z obudowà mo˝e byç u˝yta jako:
- klamka tymczasowa (cz´Êciowe
wsuni´cie),
- klamka sta∏a (ca∏kowite zamontowanie
z zatrzaÊni´ciem).
kszta∏t / typ wk∏adki
klamki z wk∏adkà na klucz
wk∏adki na klucz
■ Obudowy
nr kat.
S51325
S51326
S51327
S51328
S51329
S51330
S51331
■ Klamka
z materia∏ów kompozytowych,
atrakcyjna i ergonomiczna.
■ Szeroka seria wk∏adek cylindrycznych
umo˝liwiajàca pokrycie szerokiego
zakresu wymagaƒ.
system zamykania
■ ¸atwo
instalowany w miejscu
standardowego zamka.
■ Materia∏: znal (stop Zn i Al).
S51339
s∏up monta˝owy
■ S∏up
monta˝owy przytwierdzony jest do
dolnej cz´Êci obudowy przy u˝yciu
p∏ytki poÊredniczàcej. Ta p∏ytka,
do osobnego zamówienia, zast´puje
p∏yt´ przepustu kablowego.
■ Ca∏kowita wysokoÊç s∏upa
monta˝owego: 800 mm.
■ Materia∏: t∏oczone aluminium,
wykoƒczenie strukturalnà farbà
proszkowà 100% poliester, kolor szary
RAL 7032.
■ Odpowiedni do wszystkich obudów
o wymiarach 600 x 400 x 250 mm
i mniejszych.
p∏ytka poÊredniczàca
■
P∏ytka do mocowania s∏upa
monta˝owego do obudowy. P∏ytka ta
zast´puje p∏yt´ przepustu kablowego
dostarczonà z obudowà.
■ Materia∏: stal, wykoƒczenie strukturalnà
farbà proszkowà 100% poliester, kolor
szary RAL 7032.
opis
il. szt.
Kwadratowa 6 mm
1
Kwadratowa 7 mm
1
Kwadratowa 8 mm
1
Dwupr´towa 3 mm
1
Dwupr´towa 5 mm
1
Trójkàtna 6,5 mm CNOMO 1
Trójkàtna 8 mm
1
nr kat.
S51332
S51333
S51334
S51335
S51336
S51337
S51338
z kluczem
S1242 E
S405
S421
S455
S2331 A
S2433 A
S3113 A
il. szt.
1
1
1
1
1
1
1
nr kat.
S51339
S51340
system zamykania
il. szt.
Pó∏cylinder DIN
1
Zamkni´cie na k∏ódk´
1
S51340
nr kat.
S51570
nr kat.
S51572
S51573
S51574
opis
S∏up monta˝owy
do obudów o
szer.
300
400-500-600
400-500
g∏.
200
200
250
il. szt.
1
il.
szt.
1
1
1
7
Spacial 3D – obudowy z blachy stalowej IP 66
przeglàd oferty obudów uniwersalnych i akcesoriów
obudowy uniwersalne IP 66 *
wymiary
zewn´trzne
wys. szer. g∏.
nr kat. obudowy
il.
drzwi pe∏ne
drzwi bez
z p∏ytà
p∏yty
pe∏nà
S83015
S83315
300 200 150 1
S83002
S83302
300 150 1
S83003
S83303
200 1
S83012
S83312
400 150 1
S83017
S83317
400 300 150 1
S83018
S83318
200 1
S83019
S83319
400 200 1
S83031
S83331
600 200 1
S83032
S83332
250 1
S83021
S83321
500 300 200 1
S83023
S83323
400 200 1
S83024
S83324
250 1
S83022
S83322
500 200 1
S83025
S83325
250 1
S83026
S83326
600 400 200 1
S83027
S83327
250 1
S83028
S83328
600 200 1
S83029
S83329
250 1
S83030
S83330
300 1
S83039
S83339
400 1
S83037
S83337
800 300 1
S83035
S83335
700 500 250 1
S83043
S83343
800 600 200 1
S83056
S83356
250 1
S83057
S83357
300 1
S83044
S83344
400 1
S83045
S83345
800 250 1
S83046
S83346
300 1
S83047
S83347
1000 300 1
S83054
S83354
1000 600 250 1
S83059
S83359
400 1
S83060
S83360
800 250 1
S83061
S83361
300 1
S83062
S83362
400 1
S83070
S83370
1000 300 1
S83063
S83363
300 2*
S83066
S83366
1200 300 2*
S83064
S83364
1200 800 300 1
S83067
S83367
400 1
S83071
S83371
1000 300 1
S83065
S83365
300 2*
* Obudowy z drzwiami podwójnymi
majà stopieƒ ochrony IP 55.
drzwi
przezr.
bez p∏yty
–
S83502
S83503
S83512
S83517
S83518
S83519
S83531
S83532
S83521
S83523
S83524
S83522
S83525
S83526
S83527
S83528
S83529
S83530
S83539
S83537
S83535
S83543
S83556
S83557
S83544
S83545
S83546
–
S83554
S83559
S83560
S83561
S83562
S83570
S83563
–
S83564
S83567
S83571
S83565
8
str. 6
str. 32
nr kat.
p∏yty
uniwersalnej
nr kat. p∏yty
pe∏nej
standardowej z siatkà
nr kat. ramy
monta˝owej
z mikroperforacjà symetrycznej typ
S55415
S55402
S55402
S55412
S55417
S55417
S55419
S55432
S55432
S55421
S55423
S55423
S55425
S55425
S55426
S55426
S55429
S55429
S55429
S55429
S55431
S55435
S55456
S55456
S55456
S55456
S55446
S55446
S55447
S55454
S55454
S55460
S55460
S55460
S55463
S55463
S55461
S55464
S55464
S55465
S55465
S55715
S55702
S55702
S55712
S55712
S55712
S55719
S55726
S55726
S55721
S55723
S55723
S55725
S55725
S55726
S55726
S55729
S55729
S55729
S55729
S55756
S55735
S55756
S55756
S55756
S55756
S55745
S55745
S55760
S55754
S55754
S55760
S55760
S55760
S55763
S55763
S55765
S55764
S55764
S55765
S55765
S50415
S50402
S50402
S50412
S50412
S50412
S50419
S50426
S50426
S50421
S50423
S50423
S50425
S50425
S50426
S50426
S50429
S50429
S50429
S50429
S50456
S50435
S50456
S50456
S50456
S50456
S50445
S50445
S50460
S50454
S50454
S50460
S50460
S50460
S50463
S50463
S50465
S50464
S50464
S50465
S50465
–
–
–
S55362
S55362
S55362
S55369
S55376
S55376
S55371
S55373
S55373
S55375
S55375
S55376
S55376
S55379
S55379
S55379
S55379
S55396
S55385
S55396
S55396
S55396
S55396
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
S55002
S55002
S55012
S55017
S55017
S55019
S55032
S55032
S55021
S55023
S55023
S55025
S55025
S55026
S55026
S55029
S55029
S55029
S55029
S55031 S55035
S55056
S55056
S55056
S55056
S55045
S55045
S55047
S55054
S55054
S55060
S55060
S55060
S55063
S55063
S55061
S55064
S55064
S55065
S55065
akcesoria uniwersalne
uchwyty monta˝owe
stalowe S51206
nierdzewne S51207
Charakterystyka techniczna
Wymiary
p∏yty i ramy monta˝owe
zawiasy
standardowe S51209
S51208
180°
blokada drzwi
standardowa S51210
kieszeƒ na dokumenty
S21322
A4
S21323
A4
S21317
A3
–
B
B
B
B
B
B
A
A
B
B
B
A
A
B
B
A
A
A
A
A
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
wsporniki / szyny
wymiary
zewn´trzne
wys. szer. g∏.
ramy modu∏owe
nr kat.
il.
elementów ram
drzwi aluminiowy szyny
typ
wsp. pion. symetryczne
S51101 –
300 200 150 1
–
S51101 S51011
300 150 1
B
S51101 S51011
200 1
B
S51101 S51012
400 150 1
B
S51102 S51011
400 300 150 1
B
S51102 S51011
200 1
B
S51102 S51012
400 200 1
B
S51102 S51014
600 200 1
A
S51102 S51014
250 1
A
S51103 S51011
500 300 200 1
B
S51103 S51012
400 200 1
B
S51103 S51012
250 1
B
S51103 S51013
500 200 1
A
S51103 S51013
250 1
A
S51104 S51012
600 400 200 1
B
S51104 S51012
250 1
B
S51104 S51014
600 200 1
A
S51104 S51014
250 1
A
S51104 S51014
300 1
A
S51104 S51014
400 1
A
S51104 S51015
800 300 1
A
S51105 S51013
700 500 250 1
A
S51105 S51013
250 1
A
S51106 S51014
800 600 200 1
A
S51106 S51014
250 1
A
S51106 S51014
300 1
A
S51106 S51014
400 1
A
S51106 S51015
800 250 1
A
S51106 S51015
300 1
A
S51106 S51016
1000 300 1
A
S51107 S51014
1000 600 250 1
A
S51107 S51014
400 1
A
S51107 S51015
800 250 1
A
S51107 S51015
300 1
A
S51107 S51015
400 1
A
S51107 S51016
1000 300 1
A
S51107 S51016
300 2
A
S51107 S51014 (1) A
1200 300 2
S51108 (4)S51015
S51015
1200 800 300 1
A
S51108 (4)S51015
S51015
400 1
A
S51108 (4)S51016
S51016
1000 300 1
A
S51108 (4)S51016
S51016
300 2
A
(1) Nale˝y zamówiç 2 szyny 600 mm.
(2) Mo˝liwy monta˝ elementów S80456
lub S80457
S80457.
(3) Mo˝liwy monta˝ elementów S80458
lub S80459
S80459.
(4) Wsporniki pionowe stalowe.
ramy 19”
nr kat. ramy modu∏owej nr kat.
panel przedni iloÊç
panelu przed. p∏yty mont.
z wyci´ciami modu∏ów pe∏nego
pe∏nej
ramy 19’’
sta∏e
nr kat.
–
–
–
–
S80450
S80450
–
–
–
–
S80451
S80451
–
–
S80452
S80452
S80453
S80453
S80453
S80453
–
S80454
S80455
S80456
S80457
S80457
S80457
–
–
–
S80458
S80458
S80459
S80459
S80459
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
S25911
–
–
–
–
–
–
–
S25912
S25912
S25912
S25912
–
–
–
S25913
S25913
S25913
S25913
–
–
–
S25914
S25914
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
24
24
–
–
–
–
48
48
–
–
48
48
84
84
84
84
–
66
88
84 (2)
112 (2)
112 (2)
112 (2)
–
–
–
168 (3)
168 (3)
240
240
240
–
–
–
240
240
–
–
–
–
–
–
S80430
S80430
–
–
–
–
S80431
S80431
–
–
S80431
S80431
–
–
–
–
–
S80432
S80432
S80433
S80433
S80433
S80433
–
–
–
–
–
S80434
S80434
S80434
–
–
–
S80434
S80434
–
–
–
–
–
–
S80440
S80440
–
–
–
–
S80441
S80441
–
–
S80441
S80441
–
–
–
–
–
S80442
S80442
S80443
S80443
S80443
S80443
–
–
–
–
–
S80444
S80444
S80444
–
–
–
S80444
S80444
–
–
il.
U
–
–
–
–
–
–
–
–
8
–
–
–
–
–
–
–
12
12
12
12
–
–
–
17
17
17
17
–
–
–
21
21
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
uchylne
nr kat.
–
–
–
–
–
–
–
–
S25940
–
–
–
–
–
–
–
S25941
S25941
S25941
S25941
–
–
–
S25942
S25942
S25942
S25942
–
–
–
S25943
S25943
S25944
S25944
S25944
–
–
–
S25945
S25945
–
–
il.
U
–
–
–
–
–
–
–
–
7
–
–
–
–
–
–
–
11
11
11
11
–
–
–
16
16
16
16
–
–
–
20
20
20
20
20
–
–
–
25
25
–
–
akcesoria
wsp. poz. do szyn
mm nr kat.
S21081
90
130 S21082
nr kat. klamer
S21036
nr kat. wspornika
pod z∏àczki
S51204
zaÊlepki modu∏owe
il. mod. nr kat.
S80355
4
9
Spacial 3D – obudowy z blachy stalowej IP 66
przeglàd oferty obudów uniwersalnych i akcesoriów (c.d.)
wsporniki pozycjonujàce, przepusty kablowe
wymiary
nr kat.
nr kat.
zewn´trzne
il.
wsporników
przepustu kablowego
wys. szer. g∏.
drzwi
pozycjonujàcych
standardowego z przet∏oczeniami aluminiowego
z membranà
S51531
S51541
S51551
300 200 150
1
–
–
S51533
S51543
S51553
S51563
300 150
1
–
S51720
S51532
S51542
S51552
200
1
–
S51532
S51542
S51552
400 150
1
–
–
S51532
S51542
S51552
400 300 150
1
–
–
S51720
S51533
S51543
S51553
S51563
200
1
S51720
S51534
S51544
S51554
S51564
400 200
1
S51720
S51536
S51546
S51556
S51566
600 200
1
S51725
S51536
S51546
S51556
S51566
250
1
S51720
S51533
S51543
S51553
S51563
500 300 200
1
S51720
S51534
S51544
S51554
S51564
400 200
1
S51725
S51534
S51544
S51554
S51564
250
1
S51720
S51535
S51545
S51555
S51565
500 200
1
S51725
S51535
S51545
S51555
S51565
250
1
S51720
S51534
S51544
S51554
S51564
600 400 200
1
S51725
S51534
S51544
S51554
S51564
250
1
S51720
S51536
S51546
S51556
S51566
600 200
1
S51725
S51536
S51546
S51556
S51566
250
1
S51730
S51537
S51547
S51557
S51567
300
1
S51740
S51537
S51547
S51557
S51567
400
1
S51730
S51534
S51544
S51554
S51564
800 300
1
S51725
S51535
S51545
S51555
S51565
700 500 250
1
S51720
S51536
S51546
S51556
S51566
800 600 200
1
S51725
S51536
S51546
S51556
S51566
250
1
S51730
S51537
S51547
S51557
S51567
300
1
S51740
S51537
S51547
S51557
S51567
400
1
S51725
S51534
S51544
S51554
S51564
800 250
1
S51730
S51534
S51544
S51554
S51564
300
1
S51730 (2)
S51535
S51545
S51555
S51565
1000 300
1
S51725
S51536
S51546
S51556
S51566
1000 600 250
1
S51740
S51537
S51547
S51557
S51567
400
1
S51725
S51534
S51544
S51554
S51564
800 250
1
S51730
S51534
S51544
S51554
S51564
300
1
S51740
S51534
S51544
S51554
S51564
400
1
S51730 (1)(2)
S51535
S51545
S51555
S51565
1000 300
1
S51730 (1)(2)
S51535
S51545
S51555
5S1565
300
2*
S51730 (1)(2)
S51535
S51545
S51555
S51565
1200 300
2*
S51730
S51534
S51544
S51554
S51564
1200 800 300
1
S51740
S51534
S51544
S51554
S51564
400
1
S51730 (1)(2)
S51535
S51545
S51555
S51565
1000 300
1
S51730 (1)(2)
S51535
S51545
S51555
S51565
300
2*
* Obudowy z drzwiami podwójnymi majà stopieƒ ochrony IP 55.
(1) Nale˝y zamówiç dodatkowy zestaw dwóch wsporników nr kat. S51731
S51731.
(2) Przy monta˝u dwóch zamiast jednej p∏yty na szeÊciu ko∏kach nale˝y zamówiç dodatkowy zestaw dwóch klamer nr kat. S51732
S51732.
akcesoria
wloty kablowe ISO IP 67
10
nr kat.
ISO
S08831
S08832
S08833
S08834
S08835
S08836
S08837
M12
M16
M20
M25
M32
M40
M50
otwór
∅
13
16
20
24
30
38
48
kabel
il.
∅ (mm) szt.
3-5
50
5-7
50
7 - 10
50
10 - 14 50
14 - 20 50
20 - 26 25
26 - 35 25
drzwi wewn´trzne, daszki, coko∏y
nr kat.
nr kat. daszku
nr kat. coko∏u
wymiary zewn´trzne
il.
drzwi
wysokoÊç
wys.
szer.
g∏.
drzwi
wewn´trznych (1)
100 mm
200 mm
S50515
300
200
150
1
–
–
–
S50502
300
150
1
–
–
–
S50503
200
1
–
–
–
S50512
400
150
1
–
–
–
S55617
S50502
400
300
150
1
–
–
S55617
S50503
200
1
–
–
S50523
400
200
1
–
–
–
S50528
600
200
1
–
–
–
S50529
250
1
–
–
–
S50503
500
300
200
1
–
–
–
S55620
S50523
400
200
1
–
–
S55620
S50524
250
1
–
–
S50522
500
200
1
–
–
–
S50535
250
1
–
–
–
S55626
S50523
600
400
200
1
–
–
S55626
S50524
250
1
–
–
S50528
600
200
1
–
–
–
S50529
250
1
–
–
–
S50530
S69063
S69263
300
1
–
S50539
S69064
S60264
400
1
–
S50541
S69083
S69283
800
300
1
–
S55634
S50535
700
500
250
1
–
–
S55656
S50528
800
600
200
1
–
–
S55656
S50529
250
1
–
–
S55656
S50530
S69063
S69263
300
1
S55656
S50539
S69064
S60264
400
1
S50540
800
250
1
–
–
–
S50541
S69083
S69283
300
1
–
S50543
S69103
S69303
1000
300
1
–
S55654
S50529
1000
600
250
1
–
–
S55654
S50539
S69064
S60264
400
1
S55660
S50540
800
250
1
–
–
S55660
S50541
S69083
S69283
300
1
S55660
S50542
S69084
S69284
400
1
S50543
S69103
S69303
1000
300
1
–
S50543
S69103
S69303
300
2
–
S50545
S69123
S69323
1200
300
2
–
S55664
S50541
S69083
S69283
1200
800
300
1
S55664
S50542
S69084
S69284
400
1
S50543
S69103
S69303
1000
300
1
–
S50543
S69103
S69303
300
2
–
(1) Aby zainstalowaç drzwi wewn´trzne na dowolnej g∏´bokoÊci, nale˝y zamówiç odpowiednie wsporniki pozycjonujàce.
akcesoria
S21420
przewody ochronne
nr kat.
S21715
S21725
S21735
przekrój d∏ug.
mm2
mm
6
160
10
250
25
350
oÊwietlenie
Êredn.
oczka ∅
6,4
6,4
8,3
il.
szt.
10
10
10
nr kat.
S21420
S21421
S21423
S21409
opis
il. szt.
Lampka z czujnikiem
1
Lampka z wy∏àcznikiem 1
Przewód zasilajàcy
1
Zapasowa ˝arówka
1
11
Obudowy z poliestru - Thalassa IP-66
Charakterystyka
techniczna
■ Obudowy naÊcienne.
■ Korpus jednocz´Êciowy, odwracalny typu
monoblok.
■ Materia∏: poliester wzmocniony w∏óknem
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
szklanym; materia∏ samogasnàcy; kolor szary
RAL 7032; g∏adkie, b∏yszczàce wykoƒczenie.
Materia∏ odporny na korozj´, promieniowanie
ultrafioletowe oraz dzia∏anie wi´kszoÊci
czynników chemicznych i atmosferycznych.
Stopieƒ ochrony IP-66 (zgodnie z normà
PN-92/E-08106, EN 60 529).
OdpornoÊç na uderzenia mechaniczne (zgodnie
z normà EN 50 102):
- 20 d˝uli dla obudów z drzwiami pe∏nymi, IK-10
- 5 d˝uli dla obudów z drzwiami przezroczystymi, IK-8.
Drugi stopieƒ izolacji (zgodnie z NFC 15100).
OdpornoÊç na temperatur´: -50 C do +130 C
Drzwi pe∏ne z naniesionà siatkà od strony
wewn´trznej obudowy u∏atwiajàcà równe
mocowanie urzàdzeƒ na drzwiach. Kàt otwarcia
drzwi: 180°. Uszczelka z pianki poliuretanowej.
Zintegrowane zawiasy ze sworzniami ze stali
nierdzewnej zabezpieczonymi przed
wypadni´ciem.
Zamki z wk∏adkà trójkàtnà 8 mm.
4 sworznie M8x25 przykr´cane do wtopionych
nakr´tek na tylnej Êciance obudowy do
mocowania p∏yty monta˝owej i akcesoriów.
Zintegrowane daszki górny i dolny zapewniajà
lepsze zabezpieczenie przed bryzgami wody,
zachowanie stopnia ochrony IP-66 (woda nie
pozostaje na uszczelnieniu drzwi), uniemo˝liwiajà przedostanie si´ py∏u do Êrodka obudowy
przy otwieraniu drzwi oraz zapewniajà dla nich
mechaniczne zabezpieczenie.
Mocowanie obudowy: bezpoÊrednio na Êcianie
lub za pomocà uchwytów.
Mo˝liwoÊç regulacji g∏´bokoÊci mocowania
p∏yty monta˝owej za pomocà szyn ustalajàcych
(wyposa˝enie opcjonalne).
BezpoÊrednie mocowanie szyn symetrycznych
do tylnej Êcianki obudowy za pomocà nakr´tek
monta˝owych, zwi´kszajàce g∏´bokoÊç
u˝ytkowà szafki.
Stopieƒ ochrony IP-66 zachowany jest dzi´ki:
- jednolitej konstrukcji typu monoblok,
- uszczelce z pianki poliuretanowej na drzwiach,
zamkom umieszczonym poza obszarem
uszczelnionym.
Widok zintegrowanego daszka chroniàcego
drzwi i uszczelk´ obudowy.
Zamek z wk∏adkà trójkàtnà umieszczony
poza obszarem uszczelnionym (z wyjàtkiem
obudowy 1055 x 850 x 350 oraz obudów
z zamkiem 3-punktowym).
Uszczelka wylewana z pianki poliuretanowej.
Nadlewy na wewn´trznej stronie drzwi dla
nakr´tek rozporowych do mocowania urzàdzeƒ
na drzwiach.
Naniesiona siatka na wewn´trznà stron´ drzwi
u∏atwia mocowanie urzàdzeƒ.
Certyfikaty
Dost´pne równie˝ CSA i LROS.
Wykonania niestandardowe
Na ˝yczenie, obudowy standardowe mogà
byç modyfikowane w nast´pujàcym zakresie:
■ inny kolor z tablicy RAL,
■ zamocowane akcesoria (p∏yta monta˝owa,
rama modu∏owa itp.).
■ Alternatywne zamki, wyci´cia
Aplikacje
■
■
■
■
■
■
Przemys∏ petrochemiczny
Przemys∏ budowlany i przemys∏ ci´˝ki
Przemys∏ papierniczy i tekstylny
Przemys∏ drzewny
Instalacje wodne, stocznie, porty
Kopalnie
12
Wymiary zewn´trzne (mm)
Nr kat. obudowy
IloÊç szt.
Wys.
Szer.
G∏´b.
drzwi pe∏ne drzwi pe∏ne (1) drzwi przezroczyste
S59415 (2)
S59315 (2) –
1
310
215
160
S59416 (3)
S59316 (3) –
1
307
255
164
S59418
–
S59318
1
430
330
200
S59323
–
S59423
530
430
200
1
S59327
S59727
S59427
645
435
250
1
S59436
S59736
S59336
1
745
535
300
S59357
S59757
S59457
845
635
300
1
S59361
–
S59461
1055
850
350
1
(1) Obudowy z 3-punktowym zamkni´ciem z uchwytem obrotowym (wk∏adka na klucz
nr S1242E dostarczana jako standard).
(2) Obudowy IP65 z materia∏u termoplastycznego, temp. –35 ÷ +70°C, IK09 (drzwi
pe∏ne), zamkni´cie wewnàtrz strefy uszczelnionej, klasa I izolacji, bez CSA i UL.
(3) Obudowy IP65 z poliestru wzmacnianego w∏óknem szklanym, zamkni´cie wewnàtrz
strefy uszczelnionej, klasa I izolacji, bez CSA i UL.
Obudowy z poliestru - Thalassa IP-66
Akcesoria
Dla obudów o wymiarach (mm)
Wys.
Szer.
G∏´b.
Nr katalogowy
Drzwi
ZaÊlepki
wewn´trzne 4 szt.
310
307
430
530
645
745
845
1055
215
255
330
430
435
535
635
850
160
164
200
200
250
300
300
350
–
–
S80422
S80423
S80424
S80425
S80426
S80427
–
–
S21436
S21436
S21437
S21437
S21437
–
Uchwyty
mocujàce
4 szt.
S51298
S51299
S51299
S51299
S51299
S51299
S51299
S51299
Szyny
ustalajàce
4 szt.
–
–
S51211
S51211
S51212
S51213
S51213
S51214
Szyny
symetryczne
Typ B
S51040
–
S51041
S51042
S51042
S51043
S51044
S51045
Zestaw do
mocowania
obudowy
na s∏upie
–
–
S21427
S21428
S21428
S21429
S21430
–
Nr katalogowy
Podstawa(1)
poliestrowa,
wys. 800 mm
–
–
–
S29090
S29090
–
–
–
Mosi´˝ne nakr´tki
rozporowe
M5
M6
–
–
–
–
S17147 –
S17147 –
–
S17148
–
S17148
–
S17148
–
S17148
Dla obudów o wymiarach (mm)
Numer katalogowy
P∏yty modu∏owe
P∏yta pe∏na P∏yta perfoRama monta˝owa z szynami
Nr kat.
IloÊç
Nr kat.
ocynkowana rowana (2)
symetryczne (typ) asymetryczne
rz´dów
maskownicy
Wys.
Szer.
G∏´b.
–
–
–
–
–
–
S55715
S55415
310
215
160
–
S55701
–
S55401
–
–
–
–
307
255
164
S55712
S55417
S55017
S55117
S80402
S80412
430
330
200
B
2 x 12
S55723
S55423
S55023
S55123
S80403
S80413
530
430
200
B
3 x 16
S55726
S55426
S55026
S55126
S80404
S80413
645
435
250
B
3 x 16
S55735
S55435
S55035
S55135
S80405
S80415
745
535
300
B
4 x 22
S55756
S55456
S55056
S55156
S80406
S80416
845
635
300
A
4 x 28
S55760
S55460
S55060
S55160
S80407
S80417
1055
850
350
A
6 x 40
(1) Podstawa dostarczana jest z ramà stalowà do osadzenia w pod∏o˝u.
(2) Urzàdzenia montowane sà na p∏ycie za pomocà nakr´tek ustalajàcych o nr kat.: S21163 (M3), S21164 (M4), S21165 (M5), S21166 (M6).
Nr kat.
Akcesoria
IloÊç sztuk
w opakowaniu
50
S17143
Nakr´tki monta˝owe z tworzywa do bezpoÊredniego mocowania szyn symetrycznych typ B
2
S21412
2 okràg∏e kratki wentylacyjne do otworu o Êrednicy 35 mm (stopieƒ ochrony IP 44)
1
S51523
Rama sprz´gajàca 435 x 185 (dla poz. S59336-S59357) (3)
1
S51524
Rama sprz´gajàca 635 x 185 (dla poz. S59361) (3)
1
S51525
Przepust kablowy z poliestru dla poz. S59336 i S59357
1
S51526
Przepust kablowy z poliestru dla poz. S59361
4
S51292
Zestaw 4 uchwytów mocujàcych ze stali nierdzewnej (4)
1
S21442
Prowadnica kabli do podstawy poz. S29090
10
S21414
Korek do wypuszczania wody, stopieƒ ochrony IP 55 (otwór o Êrednicy 9 mm)
10
S80355
ZaÊlepki do maskownic modu∏owych
(3) Przy u˝yciu ramy sprz´gajàcej, uchwyt mocujàcy ze stali nierdzewnej (poz. S51292) powinien byç mocowany na Êrodku.
(4) Do obudów po∏àczonych lub du˝ych obcià˝eƒ.
S17143
S21414
S21412
S51525, S51526
S29090
13
Obudowy Spacial 6000 – przeglàd oferty
Obudowy
z drzwiami przednimi
Obudowy
z drzwiami przednimi i tylnymi
Obudowy
do samodzielnego monta˝u
Obudowy
po∏àczone w szereg
Obudowy wyposa˝one w pe∏ne lub
przezroczyste drzwi przednie i Êciank´
tylnà, bez lub z pe∏nà ocynkowanà
p∏ytà monta˝owà; obudowy malowane
w kolorze szarym RAL 7032, str. 16.
Obudowy wyposa˝one w pe∏ne lub
przezroczyste drzwi przednie i pe∏ne
drzwi tylne; obudowy malowane
w kolorze szarym RAL 7032, str. 16.
Wszystkie elementy sk∏adowe
obudowy nale˝y zamawiaç
oddzielnie, str. 18.
Obudowy Spacial 6000 s∏u˝à do
monta˝u w szereg; istnieje
mo˝liwoÊç zamówienia obudów
zmontowanych.
Obudowy
z przedzia∏ami
Obudowy z ramà 19’’
dla elektroniki
Obudowy kompatybilne
elektromagnetycznie
Obudowy dostosowane
do indywidualnych potrzeb
Obudowy wyposa˝one sà w sta∏e
lub uchylne ramy 19’’, o pe∏nej lub
cz´Êciowej wysokoÊci; obudowy
malowane w kolorach RAL 7032
i RAL 7011, str. 17.
Obudowy kompatybilne
elektromagnetycznie, wewn´trznie
i zewn´trznie pokryte warstwà
cynku i aluminium, zewn´trznie
malowane farbà szarà RAL 7032.
Obudowy w dowolnym kolorze
z tablicy RAL, z wyci´tymi
otworami o dowolnych kszta∏tach.
Obudowy z przedzia∏ami o ró˝nej
wysokoÊci, drzwiami pe∏nymi
i przezroczystymi, m.in. obudowy
na komputer PC, str. 17.
Widok przekroju szkieletu:
perforowany wspornik
i rama dolna z otworami
11x13 mm co 25 mm;
dodatkowe otwory
pomocnicze o Êrednicy
5 mm rozmieszczone
co 100 mm u∏atwiajà
mocowanie urzàdzeƒ.
14
Widok standardowego zamka
z uchwytem obrotowym; wiele
rodzajów wk∏adek do zamka.
Obudowy Spacial 6000 – charakterystyka
Obudowy standardowe - charakterystyka
Stopieƒ ochrony
IP-55, zgodnie z normà EN 60529.
OdpornoÊç na udary mechaniczne
20 d˝uli (IK-10), zgodnie z normà EN 50102.
Certyfikaty, dopuszczenia
DNV, UL, CSA, BV.
Szkielet
Wsporniki oraz ramy górna i dolna wykonane z wielokrotnie profilowanej spawanej
blachy stalowej o gruboÊci 1. 5 mm.
Cz´Êci sk∏adowe
Âcianki boczne, tylne, dach, drzwi wykonane z arkusza zaginanej i spawanej blachy
stalowej o gruboÊci 1. 5 mm; opcjonalne drzwi z blachy o gruboÊci 2 mm.
Wykoƒczenie
Farba proszkowa poliestrowo-epoksydowa w kolorze szarym RAL 7032.
Drzwi
Zawieszone na 4 zawiasach z 4 punktowym zamkni´ciem obudowy
o wysokoÊci od 1600 do 2200 mm.
Drzwi z 2 zawiasami z 2 punktowym zamkni´ciem w obudowach
o wysokoÊci 1200 i 1400 m.
Kàt otwarcia: 120°; przek∏adane prawostronne lub lewostronne.
Opcjonalne zawiasy umo˝liwiajàce kàt otwarcia 180°.
Drzwi przednie wzmocnione od wewnàtrz ramà perforowanà.
4 (2) punktowy system zamykania z uchwytem obrotowym dla drzwi przednich
i tylnych (w zale˝noÊci od referencji) z mo˝liwoÊcià monta˝u 2 wk∏adek.
Wylewana uszczelka z pianki poliuretanowej szczelnie przylega do kraw´dzi
gwarantujàc zachowanie stopnia ochrony.
Drzwi tylne bez ramy, wyposa˝one w 6 przyspawanych bolców nagwintowanych
do zamocowania opcjonalnej ramy wzmacniajàcej.
Drzwi przezroczyste
Szk∏o hartowane. OdpornoÊç na udary mechaniczne: 5 d˝uli (IK-8), zgodnie
z EN 50102.
Âcianka tylna
Przykr´cana Êrubami do szkieletu (w zale˝noÊci od wersji obudowy). Wylewana
uszczelka z pianki poliuretanowej szczelnie przylega do konstrukcji szafy.
Dach
Przykr´cany Êrubami do górnej ramy szafy.
Akcesoria
Obudowa standardowo dostarczana z kompletem czterech wsporników do mocowania
p∏yty monta˝owej, zamkiem z uchwytem obrotowym oraz akcesoriami mocujàcymi.
P∏yta monta˝owa (opcja)
Wykonana z arkusza blachy ocynkowanej. Obcià˝enie dopuszczalne: 300 kg.
Oczkowe uchwyty transportowe
(opcja)
Wykonane ze stali, ocynkowane, zakoƒczone gwintem M12. Obcià˝enie
dopuszczalne na 4 uchwytach: 830 kg, przy kàcie napr´˝enia ka˝dej liny 60°.
Cokó∏ (opcja)
Wykonany z wielokrotnie zginanej blachy stalowej o gruboÊci 2.5 mm malowanej
farbà proszkowà poliestrowo-epoksydowà w kolorze RAL 7011. Stopieƒ ochrony:
IP-30, zgodnie z EN 60529. OdpornoÊç na udary mechaniczne: IK-10, zgodnie
z EN 50102. Dopuszczalne obcià˝enie 650 kg.
Obudowy niestandardowe - charakterystyka
Obudowy dla komputera PC
Dach i Êcianki boczne mocowane od Êrodka obudowy. Drzwi cz´Êciowe mocowane
na zawiasach stalowych, zamykane zamkiem z wk∏adkà dwupr´towà. Stopieƒ
ochrony, gdy otwarta jest szuflada z klawiaturà: IP-40.
Obudowy z ramà 19’’
Obudowy malowane farbà proszkowà poliestrowo-epoksydowà w kolorze RAL 7032
lub 7011 (w zale˝noÊci od wersji). Ramy 19’’ montowane z przodu i z ty∏u obudów
o szerokoÊci 600 mm. W obudowach o szerokoÊci 800 mm montowane sà ramy sta∏e
19’’ (dodatkowo nale˝y zakupiç komplet wsporników wzd∏u˝nych) oraz ramy
uchylne symetryczne i asymetryczne 19’’. Drzwi przezroczyste ze szk∏a hartowanego,
standardowe i przyciemniane. Ramy drzwi wykonane z anodyzowanego aluminium
lub z blachy stalowej w kolorze RAL 7032.
Obudowy EMC (kompatybilne
elektromagnetycznie)
Âcianka tylna i boczne, dach, podstawa i drzwi wykonane z blachy ALUZINC 150
(blacha stalowa pokryta warstwà cynku i aluminium) o bardzo dobrych
w∏aÊciwoÊciach odbijania fal elektromagnetycznych zak∏ócajàcych prac´ urzàdzeƒ.
Obudowy dostosowane
do indywidualnych potrzeb
Obudowy o dowolnych wymiarach (z wymiarów standardowych), w dowolnym
kolorze z tablicy RAL, z wyci´ciami o dowolnych kszta∏tach, z dowolnie
przygotowanà powierzchnià blachy: pokrycie warstwà dwuchromianu cynku,
ocynkowanie itp. Otwory wykonywane sà laserem, dzi´ki czemu kraw´dzie
otworów nie sà odkszta∏cone.
15
Obudowy Spacial 6000 – obudowy zmontowane
Wymiary zewn´trzne IloÊç
(mm)
drzwi
przednich
Wys. Szer. G∏´b.
Nr kat. obudowy
z drzwiami pe∏nymi
bez p∏yty
z p∏ytà
monta˝owej
monta˝owà
z drzwiami przednimi
przezrocz. bez p∏yty
monta˝owej
Nr kat. obudowy z drzwiami tylnymi pe∏nymi
z drzwiami przednimi pe∏nymi
z drzwiami przednimi
iloÊç drzwi
bez p∏yty
przezrocz. bez p∏yty
tylnych
monta˝owej
monta˝owej
Nr kat.
pe∏nej p∏yty
monta˝owej
1200 600 600
800
800 600
800
1600 600 600
800
800 600
800
1800 300 500
600
600 400
500
600
800
800 400
500
600
600
800
1000 400
400
600
600
1200 400
500
600
2000 300 500
600
400 500
600
600 400
500
600
800
800 400
500
600
600
800
1000 400
400
500
500
600
600
800
800
1200 400
500
600
800
1600 400
2200 600 600
800
800 600
800
1200 600
800
Boki i coko∏y na str.
–
–
–
–
S61240
S61241
S61242
S61243
S61250
S61251
S61264
S61265
S61266
S61268
S61274
S61275
S61276
S61277
–
S61479
S61279
S61481
S61281
S61284
S61285
S61286
S61340
S61341
S61345
S61346
S61314
S61315
S61316
S61318
S61324
S61325
S61326
S61327
S61328
S61529
S61329
S61530
S61330
S61531
S61331
S61533
S61333
S61334
S61335
S61336
S61338
S61339
S61366
S61368
S61376
S61378
S61386
S61388
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
S61564
S61565
S61566
S61568
S61574
S61575
S61576
–
–
S61779
S61579
S61781
S61581
S61584
S61585
S61586
–
–
–
–
S61614
S61615
S61616
S61618
S61624
S61625
S61626
–
S61628
S61829
S61629
S61830
S61630
S61831
S61631
S61833
S61633
S61634
S61635
S61636
S61638
–
S61666
S61668
S61676
S61678
S61686
S61688
1
1
1
1
1
1
1
1
1
–
1
1
1
1
1
1
–
1
–
2
–
2
–
2
2
2
–
–
–
–
1
1
1
1
1
1
1
–
1
2
–
2
–
2
–
2
–
2
2
2
2
–
1
1
1
1
2
2
S63914
S63914
S63915
S63915
S63918
S63918
S63919
S63919
–
–
S63920
S63920
S63920
S63920
S63921
S63921
S63921
S63921
S63921
S63922
S63922
S63922
S63922
S63923
S63923
S63923
–
–
–
–
S63925
S63925
S63925
S63925
S63926
S63926
S63926
S63926
S63926
S63927
S63927
S63927
S63927
S63927
S63927
S63927
S63927
S63928
S63928
S63928
S63928
S63931
S63929
S63929
S63930
S63930
S63932
S63932
16
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
–
1
2
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
2
1
2
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
19.
–
–
–
–
S67540
S67541
S67542
S67543
–
–
S67564
S67565
S67566
S67568
S67574
S67575
S67576
S67577
–
S67779
S67579
S67781
S67581
S67584
S67585
S67586
–
–
–
–
S67614
S67615
S67616
S67618
S67624
S67625
S67626
S67627
S67628
S67829
S67629
S67830
S67630
S67831
S67631
S67833
S67633
S67634
S67635
S67636
S67638
S67639
S67666
S67668
S67676
S67678
S67686
S67688
S60206
S60208
S60216
S60218
S60236
S60238
S60246
S60248
–
–
S60264
S60265
S60266
S60268
S60274
S60275
–
S60276
–
S60279
–
S60281
–
S60284
S60285
S60286
–
–
–
–
S60314
S60315
S60316
S60318
S60324
S60325
S60326
–
S60328
S60329
–
S60330
–
S60331
–
S60333
–
S60334
S60335
S60336
S60338
–
S60366
S60368
S60376
S60378
S60386
S60388
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
S60564
S60565
S60566
S60568
S60574
S60575
–
S60576
–
S60579
–
S60581
–
S60584
S60585
S60586
–
–
–
–
S60614
S60615
S60616
S60618
S60624
S60625
S60626
–
S60628
S60629
–
S60630
–
S60631
–
S60633
–
S60634
S60635
S60636
S60638
–
S60666
S60668
S60676
S60678
S60686
S60688
Obudowy Spacial 6000 – obudowy zmontowane
Wymiary zewn´trzne Nr kat. przepustu kablowego
(mm)
p∏yta
1-wejÊcie 2-wejÊcia
pe∏na
Wys. Szer. G∏´b.
1200
600 600
S63096
800
S63098
800 600
S63116
800
S63118
1600 600 600
S63096
800
S63098
800 600
S63116
800
S63118
1800 300 500
–
600
–
600 400
S63094
500
S63095
600
S63096
800
S63098
800 400
S63114
500
S63115
600
S63116
600
S63116
800
S63118
1000 400
S63124
400
S63124
600
S63126
600
S63126
1200 400
S63134
500
S63135
600
S63136
2000 300 500
–
600
–
400 500
–
600
–
600 400
S63094
500
S63095
600
S63096
800
S63098
800 400
S63114
500
S63115
600
S63116
600
S63116
800
S63118
1000 400
S63124
400
S63124
500
S63125
500
S63125
600
S63126
600
S63126
800
S63128
800
S63128
1200 400
S63134
500
S63135
600
S63136
800
S63138
1600 400
S63140
2200 600 600
S63096
800
S63098
800 600
S63116
800
S63118
1200 600
S63136
800
S63138
Obudowy dostarczane sà bez
S63196
S63198
S63216
S63218
S63196
S63198
S63216
S63218
–
–
S63194
S63195
S63196
S63198
S63214
S63215
S63216
S63216
S63218
S63224
S63224
S63226
S63226
S63234
S63235
S63236
–
–
S63175
S63176
S63194
S63195
S63196
S63198
S63214
S63215
S63216
S63216
S63218
S63224
S63224
S63225
S63225
S63226
S63226
S63228
S63228
S63234
S63235
S63236
S63238
S63240
S63196
S63198
S63216
S63218
S63236
S63238
coko∏ów,
Nr kat. obud. z ramà sta∏à 19” z drzwiami przednimi przezrocz.
IloÊç drzwi
IloÊç
Rama drzwi
Rama drzwi
przednich tylnych jednostek w kol. RAL 7011 w kol. RAL 7032
U
S63296
1
S63298
1
S63316
1
S63318
1
S63296
1
S63298
1
S63316
1
S63318
1
–
–
–
–
–
–
–
–
S63296
1
S63298
1
–
–
–
–
S63316
1
S63116
1
S63318
1
–
–
–
–
S63326
–
S63326
–
–
–
–
–
S63336
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
S63296
1
S63298
1
–
–
–
–
S63316
1
S63316
1
S63318
1
–
–
–
–
–
–
–
–
S63326
–
S63326
–
S63328
–
S63328
–
–
–
–
–
S63346
–
S63348
–
–
–
S63296
1
S63298
1
S63316
1
S63318
1
S63346
–
S63348
–
patrz str. 19.
1
1
1
1
1
1
1
1
–
–
–
–
1
1
–
–
1
1
1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1
1
–
–
1
1
1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1
1
1
1
–
–
24
24
24
24
33
33
33
33
–
–
–
–
38
38
–
–
38
38
38
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
42
42
–
–
42
42
42
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
47
47
47
47
–
–
S67906
S67908
S67916
S67918
S67936
S67938
S67946
S67948
–
–
–
–
S67956
S67958
–
–
S63966
S63966
S63968
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
S67976
S67978
–
–
S67986
S67986
S67988
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
S67996
S67998
S67106
S67108
–
–
S68206
S68208
S68216
S68218
S68236
S68238
S68246
S68248
–
–
–
–
S68256
S68258
–
–
S68266
S68266
S68268
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
S68276
S68278
–
–
S68286
S68286
S68288
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
S68296
S68298
S68306
S68308
–
–
Obudowy na komputer
Rama drzwi Nr kat.
IloÊç
aluminiowa
przedzia∏ów
S67907
–
–
–
S67937
–
–
–
–
–
–
S67957
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
S67977
S67979
–
–
S67987
S67987
S67989
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
S68500
S68501
–
–
–
–
–
–
S68502
S68503
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
3
3
–
–
–
–
–
–
4
4
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
17
Obudowy Spacial 6000 – obudowy w cz´Êciach
Wymiary zewn´trzne
(mm)
Wys.
Szer.
G∏´b.
1200
600
600
800
600
800
600
800
600
800
500
600
400
500
600
800
400
500
600
800
400
600
400
500
600
500
600
500
600
400
500
600
800
400
500
600
800
400
500
600
800
400
500
600
800
400
600
800
600
800
600
800
800
1600
600
800
1800
300
600
800
1000
1200
2000
300
400
600
800
1000
1200
2200
1600
600
800
1200
18
Szkielet obudowy
Drzwi przednie i tylne oraz Êcianki tylne
Nr kat.
ramy górnej
i dolnej
Nr kat.
kompletu
4 wsporników
pionowych
Nr kat.
Êcianki
tylnej
Nr kat. pe∏nych drzwi przednich
1-skrzyd∏owych
2-skrzyd∏owych
gruboÊç
gruboÊç
gruboÊç
gruboÊç
2 mm
1.5 mm
2 mm
1.5 mm
Nr kat. drzwi przezrocz.
1-skrzyd∏owych
2-skrzyd∏owych
S67066
S67068
S67086
S67088
S67066
S67068
S67086
S67088
S67035
S67036
S67064
S67065
S67066
S67068
S67084
S67085
S67086
S67088
S67104
S67106
S67124
S67125
S67126
S67035
S67036
S67045
S67046
S67064
S67065
S67066
S67068
S67084
S67085
S67086
S67088
S67104
S67105
S67106
S67108
S67124
S67125
S67126
S67128
S67164
S67066
S67068
S67086
S67088
S67126
S67128
S60012
S60012
S60012
S60012
S60016
S60016
S60016
S60016
S60018
S60018
S60018
S60018
S60018
S60018
S60018
S60018
S60018
S60018
S60018
S60018
S60018
S60018
S60018
S60020
S60020
S60020
S60020
S60020
S60020
S60020
S60020
S60020
S60020
S60020
S60020
S60020
S60020
S60020
S60020
S60020
S60020
S60020
S60020
S60020
S60022
S60022
S60022
S60022
S60022
S60022
S67326
S67326
S67328
S67328
S67346
S67346
S67348
S67348
S67353
S67353
S67356
S67356
S67356
S67356
S67358
S67358
S67358
S67358
S67360
S67360
6S7362
S67362
S67362
S67373
S67373
S67374
S67374
S67376
S67376
S67376
S67376
S67378
S67378
S67378
S67378
S67380
S67380
S67380
S67380
S67382
S67382
S67382
S67382
S67386
S67396
S67396
S67398
S67398
S67402
S67402
S67445
S67445
S67446
S67446
S67447
S67447
S67448
S67448
S67403
S67403
S67406
S67406
S67406
S67406
S67408
S67408
S67408
S67408
S67410
S67410
–
–
–
S67423
S67423
S67424
S67424
S67426
S67426
S67426
S67426
S67428
S67428
S67428
S67428
S67430
S67430
S67430
S67430
–
–
–
–
–
S67436
S67436
S67438
S67438
–
–
S87366
S87366
8S7368
S87368
S87386
S87386
S87388
S87388
–
–
S87406
S87406
S87406
S87406
S87408
S87408
S87408
S87408
S87409
S87409
–
–
–
–
–
–
–
S87426
S87426
S87426
S87426
S87428
S87428
S87428
S87428
S87429
S87429
S67429
S87429
–
–
–
–
–
S87436
S87436
S87438
S87438
–
–
S67176
S67176
S67178
S67178
S67196
S67196
S67198
S67198
S67203
S67203
S67206
S67206
S67206
S67206
S67208
S67208
S67208
S67208
S67210
S67210
–
–
–
S67223
S67223
S67224
S67224
S67226
S67226
S67226
S67226
S67228
S67228
S67228
S67228
S67230
S67230
S67230
S67230
–
–
–
–
–
S67236
S67236
S67238
S67238
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
S67409
S67409
S67409
S67409
S67411
S67411
S67412
S67412
S67412
–
–
–
–
–
–
–
–
S67429
S67429
S67429
S67429
S67431
S67431
S67431
S67431
S67432
S67432
S67432
S67432
S67434
–
–
–
–
S67442
S67442
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
S67209
S67209
S67209
S67209
S67211
S67211
S67212
S67212
S67212
–
–
–
–
–
–
–
–
S67229
S67229
S67229
S67229
S67231
S67231
S67231
S67231
S67232
S67232
S67232
S67232
S67234
–
–
–
–
S67242
S67242
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
S87410
S87410
S87412
S87412
S87412
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
S87420
S87420
S87420
S87420
S87422
S87422
S87422
S87422
S87430
–
–
–
–
S87440
S87440
Obudowy Spacial 6000 – obudowy w cz´Êciach
Ramy, drzwi, Êcianki boczne i poÊrednie, coko∏y i daszki
Wymiary zewn´trzne Nr kat. ramy wzmacniajàcej drzwi
(mm)
1-skrzyd∏owych 2-skrzyd∏owych
Wys. Szer.
Nr kat. drzwi przezrocz. dla obud. 19”
Rama w kol.
Rama
RAL7011
aluminiowa
Nr kat.
kompletu
2 Êcianek
bocznych
S87166
S87166
S87168
S87168
S87186
S87186
S87188
S87188
–
–
S87206
S87206
S87206
S87206
S87208
S87208
S87208
S87208
–
–
–
–
–
–
–
–
–
S87226
S87226
S87226
S87226
S87228
S87228
S87228
S87228
–
–
–
–
–
–
–
–
–
S87236
S87236
S87238
S87238
–
–
S61006
S61008
S61006
S61008
S61026
S61028
S61026
S61028
S61035
S61036
S61034
S61035
S61036
S61038
S61034
S61035
S61036
S61038
S61034
S61036
S61034
S61035
S61036
S61045
S61046
S61045
S61046
S61044
S61045
S61046
S61048
S61044
S61045
S61046
S61048
S61044
S61045
S61046
S61048
S61044
S61045
S61046
S61048
S61044
S61056
S61058
S61056
S61058
S61056
S61058
G∏´b.
1200 600 600
800
800 600
800
1600 600 600
800
800 600
800
1800 300 500
600
600 400
500
600
800
800 400
500
600
800
1000 400
600
1200 400
500
600
2000 300 500
600
400 500
600
600 400
500
600
800
800 400
500
600
800
1000 400
500
600
800
1200 400
500
600
800
1600 400
2200 600 600
800
800 600
800
1200 600
800
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
S63366
S63366
S63366
S63366
S63368
S63368
S63368
S63368
S63371
S63371
–
–
–
–
–
–
S63376
S63376
S63376
S63376
S63376
S63378
S63378
S63378
S63378
S63381
S63381
S63381
S63381
–
–
–
–
–
S63386
S63386
S63388
S63388
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
S63370
S63370
S63366
S63366
S63366
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
S63380
S63380
S63380
S63380
S63376
S63376
S63376
S63376
S63378
–
–
–
–
S63386
S63386
(x2)
(x2)
(x2)
(x2)
(x2)
(x2)
(x2)
(x2)
(x2)
(x2)
S87100
S87100
S87110
S87110
S87102
S87102
S87112
S87112
–
–
S87103
S87103
S87103
S87103
S87113
S87113
S87113
S87113
–
–
–
–
–
–
–
–
–
S87104
S87104
S87104
S87104
S87114
S87114
S87114
S87114
–
–
–
–
–
–
–
–
–
S87105
S87105
S87115
S87115
–
–
Nr kat.
Êcianki
poÊredniej
–
–
–
–
–
–
–
–
–
S63434
S63435
S63436
S63438
S63434
S63435
S63436
S63438
S63434
S63436
S63434
S63435
S63436
S63445
S63446
S63445
S63446
S63444
S63445
S63446
S63448
S63444
S63445
S63446
S63448
S63444
S63445
S63446
S63448
S63444
S63445
S63446
S63448
S63444
S63456
S63458
S63456
S63458
S63456
S63458
Nr kat. coko∏u
Nr kat.
w kol. RAL 7011
daszka
wys. 100 mm wys. 200 mm
S69066
S69068
S69086
S69088
S69066
S69068
S69086
S69088
S69035
S69036
S69064
S69065
S69066
S69068
S69084
S69085
S69086
S69088
S69104
S69106
S69124
S69125
S69126
S69035
S69036
S69045
S69046
S69064
S69065
S69066
S69068
S69084
S69085
S69086
S69088
S69104
S69105
S69106
S69108
S69124
S69125
S69126
S69128
S69164
S69066
S69068
S69086
S69088
S69126
S69128
S69266
S69268
S69286
S69288
S69266
S69268
S69286
S69288
S69235
S69236
S69264
S69265
S69266
S69268
S69284
S69285
S69286
S69288
S69304
S69306
S69324
S69325
S69326
S69235
S69236
S69245
S69246
S69264
S69265
S69266
S69268
S69284
S69285
S69286
S69288
S69304
S69305
S69306
S69308
S69324
S69325
S69326
S69328
S69364
S69266
S69268
S69286
S69288
S69326
S69328
S18281
–
S18283
–
S18281
–
S18283
–
–
–
S18264
S18280
S18281
–
S18266
S18282
S18283
–
S18268
–
S18271
S18285
S18286
–
–
–
–
S18264
S18280
S18281
–
S18266
S18282
S18283
–
S18268
S18284
–
–
S18271
S18285
S18286
–
S18279
S18281
–
S18283
–
S18286
–
19
Obudowy Spacial 18500 – przeglàd oferty
Obudowy
z drzwiami przednimi
Obudowy
z drzwiami przednimi i tylnymi
Obudowy wyposa˝one w pe∏ne lub przezroczyste
drzwi przednie, bez lub z pe∏nà ocynkowanà
p∏ytà monta˝owà; obudowy malowane w kolorze
szarym RAL 7032, str. 22.
Obudowy wyposa˝one w pe∏ne drzwi przednie
i pe∏ne drzwi tylne; obudowy malowane w kolorze
szarym RAL 7032.
Obudowy wyposa˝one w pe∏ne drzwi przednie;
obudowy ∏àczone w fabryce, malowane w kolorze
szarym RAL 7032.
Obudowy
kompatybilne elektromagnetycznie
Obudowy
ze stali nierdzewnej
Obudowy
dostosowane do indywidualnych potrzeb
Obudowy kompatybilne elektromagnetycznie,
wewn´trznie i zewn´trznie pokryte warstwà
cynku i aluminium, zewn´trznie malowane farbà
szarà RAL 7032.
Obudowy standardowo wykonane ze stali 304,
polerowanej. Opcjonalne wykonania ze stali
304L i 316, str. 22.
Obudowy w dowolnym kolorze z tablicy RAL,
z wyci´tymi otworami o dowolnych kszta∏tach.
Widok wn´trza obudowy: szyny regulacji
g∏´bokoÊci p∏yty monta˝owej, regulowany
przepust kablowy, perforowany p∏askownik
przy kraw´dzi obudowy.
Widok ty∏u obudowy: zaÊlepione otwory
do mocowania obudowy do Êciany oraz
do mocowania uchwytów transportowych.
Standardowy zamek z uchwytem obrotowym;
wiele rodzajów wk∏adek do zamka.
20
Obudowy
po∏àczone w szereg
Obudowy Spacial 18500 – charakterystyka
Obudowy standardowe - charakterystyka
Stopieƒ ochrony
IP-55, zgodnie z normà EN 60529.
OdpornoÊç na udary mechaniczne
20 d˝uli (IK-10), zgodnie z normà EN 50102.
Certyfikaty, dopuszczenia
UL, CSA, BV, LROS, LCIE (w przygotowaniu).
Korpus
Korpus typu monoblok: rama wykonana z gi´tej i spawanej blachy stalowej o gruboÊci
1.5 mm ze Êciankà tylnà przyspawanà do ramy oraz p∏askownikiem perforowanym
przy kraw´dzi obudowy; otwory perforacji 11x13 mm co 25 mm.
Farba proszkowa poliestrowo-epoksydowa w kolorze szarym RAL 7032.
Wykoƒczenie
Drzwi
Przek∏adane prawostronne lub lewostronne. Kàt otwarcia: 120°. Opcjonalne zawiasy
umo˝liwiajàce kàt otwarcia 180°.
Drzwi przednie wzmocnione od wewnàtrz ramà perforowanà wzmacniajàcà konstrukcj´
drzwi, dajàcà mo˝liwoÊç mocowania urzàdzeƒ na drzwiach (szyny, korytka kablowe
itp.) – obudowy o wysokoÊci od 1400 do 2000 mm. Dla obudów o wysokoÊci 1000
i 1200 pionowe wsporniki.
Czteropunktowy system zamykania (obudowy o wysokoÊci od 1600 do 2000 mm).
Dwupunktowy dla obudów o wysokoÊci od 1000 do 1400 mm.
Zamek z uchwytem obrotowym dla drzwi przednich i tylnych (w zale˝noÊci od referencji) z mo˝liwoÊcià monta˝u 2 wk∏adek.
Drzwi tylne prawostronne lub lewostronne bez ramy, wyposa˝one w 6 przyspawanych
bolców nagwintowanych do zamocowania ramy wzmacniajàcej.
Wylewana uszczelka z pianki poliuretanowej szczelnie przylega do kraw´dzi
gwarantujàc zachowanie stopnia ochrony. Obcià˝enie drzwi: 50 kg.
Drzwi przezroczyste
Szk∏o hartowane. OdpornoÊç na udary mechaniczne: 5 d˝uli (IK-8), zgodnie z EN 50102.
Akcesoria
Obudowa standardowo dostarczana z kompletem czterech wsporników do mocowania
p∏yty monta˝owej, zamkiem z uchwytem obrotowym oraz akcesoriami mocujàcymi.
Szyny perforowane
Zamocowane na sta∏e szyny perforowane do monta˝u wsporników do mocowania
p∏yty monta˝owej; otwory perforacji 11x13 mm co 25 mm; mo˝liwoÊç regulacji
g∏´bokoÊci p∏yty monta˝owej co 25 mm.
P∏yta monta˝owa (opcja)
Oczkowe uchwyty transportowe (opcja)
Wykonana z arkusza blachy ocynkowanej. Obcià˝enie dopuszczalne: 300 kg.
Cokó∏ (opcja)
Blacha stalowa zginana o gruboÊci 2.5 mm malowana farbà proszkowà poliestrowo-epoksydowà w kolorze RAL 7011. Stopieƒ ochrony: IP-30, zgodnie z EN 60529.
OdpornoÊç na udary mechaniczne: IK-10, zgodnie z EN 50102.
Obcià˝enie maksymalne: 650 kg.
Wykonane ze stali, ocynkowane, zakoƒczone gwintem M12. Obcià˝enie dopuszczalne
na 4 uchwytach: 830 kg, przy kàcie napr´˝enia ka˝dej liny 60°.
Obudowy niestandardowe - charakterystyka
Obudowy montowane w szereg
Obudowy montowane w fabryce standardowo ustawiane na cokole o wysokoÊci 100 mm.
Po∏àczenie pomi´dzy obudowami uszczelnione.
Obudowy kompatybilne
elektromagnetycznie
Wykonane z blachy stalowej ALUZINC 150 (standardowa blacha stalowa o gruboÊci
1.5 mm, drzwi 2 mm, obustronnie pokryte warstwà cynku i aluminium) zewn´trznie
malowane farbà szarà RAL 7032. Dostarczane z pe∏nà ocynkowanà p∏ytà monta˝owà.
Specjalne plecione przewody ochronne zapewniajà po∏àczenie elektryczne pomi´dzy
korpusem i drzwiami obudowy oraz korpusem i drzwiami. Drzwi i przepust kablowy
wyposa˝one sà w specjalnà uszczelk´ oplecionà siatkà ocynkowanà, gwarantujàcà
po∏àczenie galwaniczne pomi´dzy poszczególnymi cz´Êciami obudowy.
Obudowy ze stali nierdzewnej
Standardowo wykonane ze stali 304 (gruboÊç 1.5 mm), polerowanej mechanicznie w celu
uzyskania bardzo g∏adkiej powierzchni. Drzwi o gruboÊci 2 mm mocowane
na czterech zawiasach ze stali nierdzewnej z zamkiem na uchwyt obrotowy z wk∏adkà na
klucz nr 1242E. Wykonania opcjonalne ze stali 304L i 316. Opcjonalne coko∏y i daszki.
Obudowy dostosowane
do indywidualnych potrzeb
Obudowy o dowolnych wymiarach (z wymiarów standardowych), w dowolnym kolorze
z tablicy RAL, z wyci´ciami o dowolnych kszta∏tach, z dowolnie przygotowanà powierzchnià blachy: pokrycie warstwà dwuchromianu cynku, ocynkowanie itp.
Otwory wykonywane sà laserem dzi´ki czemu kraw´dzie otworów nie sà odkszta∏cone.
21
Obudowy Spacial 18500 – typoszereg wymiarowy
Wymiary zewn´trzne IloÊç
(mm)
drzwi
przednich
Wys. Szer. G∏´b.
Nr kat. obudowy w kol. RAL 7032
z drzwiami pe∏nymi
z drzwiami przezrocz.
bez p∏yty
z p∏ytà
bez p∏yty
monta˝owej monta˝owà monta˝owej
Nr kat.
obudowy
ze stali 304
nierdzewnej
Nr kat.
Nr kat.
pe∏nej
daszka
ocynk. p∏yty
monta˝owej
1000
1200
S18501
S18502
S18503
S18534
S18505
S18535
S18506
S18536
S18537
S18538
S18509
S18539
S18510
S18540
S18511
S18541
S18512
S18542
S18513
S18543
–
–
S18514
S18544
S18561
S18571
S18545
S18562
S18546
S18563
S18547
S18564
S18518
S18548
–
–
S18519
S18549
S18566
S18576
S18550
S18567
S18551
S18568
S18578
S18552
S18569
S18579
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
S18141
–
–
–
–
S18144
–
S18145
–
–
–
–
–
–
–
–
–
S18148
–
–
S18154
–
–
–
S18160
S63911
S63915
S63912
S63913
S63933
S63933
S63934
S63934
S63935
S63936
S63918
S63918
S63919
S63919
S63916
S63916
S63917
S63917
S63920
S63920
S63920
S63920
S63921
S63921
S63921
S63921
S63922
S63922
S63923
S63923
S63924
S63924
S63925
S63925
S63925
S63925
S63926
S63926
S63926
S63926
S63927
S63927
S63928
S63928
S63928
S63931
S63931
S63931
1400
1000
800
1000
1200
600
800
1600
1000
1200
600
800
1000
1200
1800
600
800
1000
1200
1600
2000
600
800
1000
1200
1600
300
300
300
400
300
400
300
400
400
400
300
400
300
400
300
400
300
400
300
400
500
600
300
400
500
600
400
500
400
500
400
500
300
400
500
600
300
400
500
600
400
500
400
500
600
400
500
600
2
1
2
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
*Daszki i coko∏y ze stali nierdzewnej 304.
22
S18601
S18602
S18603
S18634
S18605
S18635
S18606
S18636
S18637
S18638
S18609
S18639
S18610
S18640
S18611
S18641
S18612
S18642
S18613
S18643
–
–
S18614
S18644
S18661
S18671
S18645
S18662
S18646
S18663
S18647
S18664
S18618
S18648
–
–
S18619
S18649
S18666
S18676
S18650
S18667
S18651
S18668
S18678
S18652
S18669
S18679
–
S18852
–
–
S18854
S18864
S18855
S18865
–
–
S18856
S18866
S18857
S18867
–
–
–
–
S18858
S18868
S18874
S18880
S18859
S18869
S18875
S18881
–
–
–
–
–
–
S18861
S18871
S18876
S18882
S18862
S18872
S18877
S18883
–
–
–
–
–
–
–
–
Nr kat. coko∏u
w kol. RAL 7011
wys. 100 mm
wys. 200 mm
S18267
S69103
S69303
S18265
S69083
S69283
S18267
S69103
S69303
S18271
S69124
S69324
S18260
S69063
S69263
S18261
S69064
S69264
S18265
S69083
S69283
S18266
S69084
S69284
S18268
S69104
S69304
S18271
S69124
S69324
S18260
S69063
S69263
S18261
S69064
S69264
S18265
S69083
S69283
S18266
S69084
S69284
S18267
S69103
S69303
S18268
S69104
S69304
S18270
S69123
S69323
S18271
S69124
S69324
S18260
S69063
S69263
S18261
S69064
S69264
S18280
S69065
S69265
S18281
S69066
S69266
S18265
S69083
S69283
S18266/S18300* S69084/S69330* S69284/S69345*
S18282
S69085
S69285
S18283
S69086
S69286
S18268
S69104
S69304
S18284
S69105
S69305
S18271/S18302* S69124/S69332* S69324/S69347*
S18285
S69125
S69325
S18279/S18303* S69164/S69333* S693364/S69348*
S18287
S69165
S69365
S18260
S69063
S69263
S18261
S69064
S69264
S18280
S69065
S69265
S18281
S69066
S69266
S18265
S69083
S69283
S18266
S69084
S69284
S18282
S69085
S69285
S18283
S69086
S69286
S18268/S18301* S69104/S69331* S69304/S69346*
S18284
S69105
S69305
S18271
S69124
S69324
S18285/S18306* S69125/S69337* S69325/S69352*
S18286
S69126
S69326
S18279
S69164
S69364
S18287
S69165
S69365
S18288/S18311* S69166/S69342* S69366/S69357*
Obudowy Spacial 6000 – akcesoria
Zestaw do ∏àczenia obudów
■ Zestaw s∏u˝àcy do po∏àczenia dwóch obudów
ustawionych w szereg: bok do boku lub ty∏em.
■ Zestaw sk∏ada si´ z czterech ∏àczników kàtowych,
dwóch ∏àczników p∏askich, uszczelki
neoprenowej oraz Êrub i nakr´tek monta˝owych.
Wsporniki szyn zasilajàcych
■ Stosowane do pionowego lub poziomego
mocowania szyn zasilajàcych.
■ Mocowane bezpoÊrednio do konstrukcji obudowy.
Dolny wspornik szyn zasilajàcych
■ Stosowane do wsparcia pionowych
szyn zasilajàcych.
■ BezpoÊrednio mocowane do dolnej ramy obudowy.
Nr kat.
IloÊç kompl.
w opak.
S64620
1
Nr kat.
SzerokoÊç lub g∏´bokoÊç
obudowy (mm)
S64104
S64105
S64106
S64108
400
500
600
800
Nr kat.
SzerokoÊç lub g∏´bokoÊç
obudowy (mm)
S64114
S64115
S64116
S64118
400
500
600
800
IloÊç szt.
w opak.
1
1
1
1
IloÊç szt.
w opak.
1
1
1
1
Obudowy Spacial 18500 – akcesoria
Uchwyty do mocowania obudowy
do Êciany
■ Komplet dwóch uchwytów stosowanych do przytwierdzenia obudowy do Êciany. Chronià obudow´
o ma∏ej g∏´bokoÊci przed przewróceniem si´ pod
ci´˝arem zamontowanego wyposa˝enia.
■ Mocowane do tylnej Êcianki obudowy za pomocà
nakr´tek rozporowych.
■ Materia∏: stal ocynkowana.
■ Dostarczane z akcesoriami mocujàcymi.
Kàtowniki perforowane
■ Komplet czterech kàtowników umo˝liwiajàcych
uzyskanie perforacji 11x13 mm wewnàtrz obudowy.
■ Stosowane do przytwierdzenia perforowanych
wsporników poziomych o numerach
katalogowych S64161-S64165 wzd∏u˝ Êcianki
bocznej lub poziomego wspornika o numerze
katalogowym S17150 do mocowania kabli
prowadzonych wzd∏u˝ Êcianki bocznej (str. 29).
■ Kàtowniki przykr´cane sà do p∏askownika
perforowanego przedniej kraw´dzi obudowy.
■ Materia∏: blacha stalowa ocynkowana.
■ Nakr´tki klatkowe i Êruby monta˝owe
dostarczane z kàtownikami.
Górne i dolne szyny monta˝owe
■ Komplet czterech dodatkowych szyn perforowanych
z otworami 11x13 mm mocowanych centralnie do
wewn´trznej strony dachu lub podstawy obudowy
o szerokoÊci 1200 mm. Szyny stosowane
sà do mocowania pionowych wsporników
perforowanych, gdy wymagane jest dodatkowe
centralne miejsce wspornikowe dla montowanych
urzàdzeƒ lub akcesoriów.
■ Materia∏: gi´ta i spawana blacha stalowa
ocynkowana.
■ Szyny dostarczane z akcesoriami mocujàcymi.
Nr kat.
IloÊç szt.
w opak.
S17158
2
Nr kat.
IloÊç szt.
w opak.
S17150
4
Nr kat.
G∏´bokoÊç obudowy
(mm)
S64596
S64597
S64598
S64599
300
400
500
600
IloÊç szt.
w opak.
4
4
4
4
23
Obudowy Spacial 6000 i 18500 – akcesoria
Uchwyty transportowe
■ Komplet czterech nagwintowanych uchwytów
oczkowych (Êruba M12) do podnoszenia
i transportu obudowy.
■ Maksymalny udêwig: 210 kg na uchwyt
przy kàcie nachylenia liny 60°.
■ Monta˝: a) bezpoÊrednio do górnej ramy obudowy
Spacial 6000, b) do Êcianki górnej obudowy
Spacial 18500; w tym wypadku uchwyty
wyposa˝one sà dodatkowo w nagwintowane
podk∏adki M12.
Kieszeƒ plastikowa na dokumenty
■ Wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze
RAL 7035 do przechowywania dokumentów
o formacie A3 lub A4.
■ Mocowana do obudowy przy pomocy taÊmy
dwustronnej samoprzylepnej.
Kieszeƒ metalowa na dokumenty
■ Wykonana z arkusza blachy stalowej, malowanej
w kolorze szarym RAL 7032.
■ Mocowana za pomocà wkr´tów samogwintujàcych do ramy wzmacniajàcej drzwi.
■ Wkr´ty dostarczane z kieszenià.
■ G∏´bokoÊç kieszeni: 65 mm.
Ogranicznik otwarcia drzwi
■ Ogranicza otwarcie drzwi do kàta 120° dla
obudów o wysokoÊci od 1400 do 2200 mm.
■ Po otwarciu drzwi ogranicznik blokuje ich
samoczynne zamkni´cie; zwolnienie blokady
nast´puje po mocnym naciÊni´ciu drzwi.
■ Mocowany bezpoÊrednio do ramy
wzmacniajàcej drzwi Êrubami samogwintujàcymi;
do konstrukcji obudowy mocowany za pomocà
nakr´tki klatkowej.
■ Kàt otwarcia regulowany w zale˝noÊci od
miejsca przymocowania do ramy drzwi.
■ Materia∏: blacha stalowa.
■ Dostarczany ze Êrubami i nakr´tkami mocujàcymi.
Wk∏adki do zamka
■ Wk∏adki do zamka z uchwytem obrotowym
znajdujàcym si´ w standardowym wyposa˝eniu
obudowy.
■ Wk∏adki nale˝y zamawiaç oddzielnie (zamek
dostarczany bez wk∏adki).
■ Wk∏adki dostarczane z kluczem i adaptorem.
24
Nr kat.
Dla obudowy
gamy
S17162
S17165
Spacial 6000
Spacial 18500
Nr kat.
Format
G∏´bokoÊç
(mm)
S21322
S21323
S21317
A4
A4
A3
20
40
35
Nr kat.
SzerokoÊç obudowy
(mm)
S64086
S64088
600
800
Nr kat.
IloÊç szt.
w opak.
4
4
IloÊç szt.
w opak.
1
1
1
IloÊç szt.
w opak.
1
1
IloÊç szt.
w opak.
S64681
1
Nr kat.
Kszta∏t / typ wk∏adki
S63650
S63651
S63652
S63653
S63660
S63661
S63662
S63663
S63664
S63670
S63671
S63700
S63701
S63702
S63703
S63704
S63705
S63706
Kwadrat, 6 mm
Kwadrat, 7 mm
Kwadrat, 8 mm
Kwadrat, 8 mm z naci´ciem
Trójkàt, 6.5 mm CNOMO
Trójkàt, 7 mm
Trójkàt, 8 mm
Trójkàt, 9 mm
Trójkàt,10 mm
Dwupr´towa, 3 mm
Dwupr´towa , 5 mm
Cylindryczna, Klucz nr S405E
Cylindryczna , Klucz nr S421E
Cylindryczna , Klucz nr S455
Cylindryczna , Klucz nr S1242E
Cylindryczna , Klucz nr S1332E
Cylindryczna , Klucz nr S2131A
Cylindryczna , Klucz nr S2132A
IloÊç szt.
w opak.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Obudowy Spacial 6000 i 18500 – akcesoria
Szyny perforowane
Szer. /wys.
Obcià˝enie IloÊç szt.
Nr kat. szyny
1-rz´dowej
obudowy (mm) dopuszcz. (kg) w opak.
■ Wsporniki z 1-rz´dowà, 2-rz´dowà lub 3-rz´dowà
perforacjà 11x13 mm do mocowania akcesoriów,
urzàdzeƒ elektrycznych oraz innego wyposa˝enia
w obudowie.
■ Wykonane z blachy stalowej ocynkowanej
o gruboÊci 1.5 mm.
■ Dostarczane ze Êrubami i nakr´tkami mocujàcymi.
S64161
S64162
S64163
S64165
S64715
S64716
S64717
S64718
S64719
S64720
400
500
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
60
60
50
40
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1) obcià˝enie równomiernie roz∏o˝one na obu wspornikach
(2) wy∏àcznie do monta˝u pionowego
Szer. /wys.
Obcià˝enie IloÊç szt.
Nr kat. szyny
2-rz´dowej
obudowy (mm) dopuszcz. (kg) w opak.
Szer. /wys.
Obcià˝enie IloÊç szt.
Nr kat. szyny
3-rz´dowej
obudowy (mm) dopuszcz. (kg) w opak.
S64171
1
400
100 (1)
S64172
1
500
90 (1)
S64173
1
600
80 (1)
S64175
1
800
70 (1)
S64176
1
1000
50 (1)
S64177
1
1200
50 (1)
(1) obcià˝enie równomiernie roz∏o˝one na obu wspornikach
S64181
1
400
120 (1)
S64182
1
500
120 (1)
S64183
1
600
110 (1)
S64185
1
800
100 (1)
S64186
1
1000
70 (1)
S64187
1
1200
70 (1)
(1) obcià˝enie równomiernie roz∏o˝one na obu wspornikach
Wsporniki pionowe
■ Montowane w miejscu pe∏nej p∏yty monta˝owej.
Stanowià wsparcie dla poprzecznych szyn
symetrycznych i asymetrycznych oraz p∏yt
perforowanych monta˝owych.
■ Mo˝liwoÊç regulacji g∏´bokoÊci po∏o˝enia
co 25 mm.
■ Materia∏: blacha stalowa o gruboÊci 2 mm
pokryta dwuchromianem cynku.
■ Wsporniki standardowe:
Szyny i p∏yty monta˝owe mocowane co 25 mm
za pomocà standardowych Êrub i nakr´tek.
■ Wsporniki wzmocnione:
Szyny i p∏yty monta˝owe mocowane
a) co 2.5 mm za pomocà Êrub i nakr´tek
wielorowkowych o numerze katalogowym:
S64626 i S64628 (standardowe) lub S64636
i S64638 (o podwy˝szonej wytrzyma∏oÊci),
b) co 25 mm za pomocà Êrub i nakr´tek przesuwnych o numerze katalogowym: S64746 i S64748.
P∏yty perforowane
■ P∏yty ze standardowo wykonanymi otworami
prostokàtnymi umo˝liwiajàcymi bezpoÊredni
monta˝ aparatów bez dodatkowego wiercenia
otworów, jak w przypadku pe∏nej p∏yty monta˝owej.
■ Urzàdzenia przykr´cane sà do p∏yty za pomocà
Êrub i specjalnie dedykowanych nakr´tek
wciskanych M3, M4, M5 lub M6 umieszczanych
w otworach p∏yty (o nr kat. odpowiednio S21163,
S21164, S21165, S21166; str. 18).
■ P∏yty mocowane sà do standardowych lub
wzmocnionych wsporników pionowych;
charakterystyka wsporników i sposób mocowania
p∏yt powy˝ej – punkt „Wsporniki pionowe”.
■ Jednocz´Êciowe p∏yty perforowane dedykowane sà
obudowom o szerokoÊci 600, 800, 1000 i 1200 mm.
Obudowy o szerokoÊci 1600 mm traktuje si´ jak
dwie obudowy o szerokoÊci 800 mm.
Nr kat. wspornika
wzmocnionego
WysokoÊç obudowy
(mm)
S63830
S63832
S63834
S63836
S63838
S63840
S63842
Wsporniki standardowe
2
2
2
2
2
2
2
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
Nr kat. wspornika
standardowego
Wsporniki wzmocnione
IloÊç szt.
w opak.
WysokoÊç obudowy
(mm)
S63818
S63820
S63822
IloÊç szt.
w opak.
2
2
2
1800
2000
2200
Nr kat. Punkty mocowania p∏yty IloÊç szt.
Szer.
obud. (mm)
Szer. Wys. Pow.(m2) w opak.
600
800
1000
1200
1600
S64032 450
S64034 450
S64036 450
S64038 450
S64052 650
S64054 650
S64056 650
S64058 650
S64062 850
S64064 850
S64066 850
S64068 850
S64072 1050
S64074 1050
S64076 1050
S64078 1050
200
425
575
800
200
425
575
800
200
425
575
800
200
425
575
800
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11.4
22.8
30.4
41.9
15.9
31.8
42.4
58.4
20.4
40.8
54.4
74.9
24.9
49.9
66.5
91.5
Nale˝y zamówiç dwie p∏yty o danej wysokoÊci,
jak dla obudowy o szerokoÊci 800 mm.
25
Obudowy Spacial 6000 i 18500 – akcesoria
Wsporniki mocowania
p∏yty monta˝owej
Nr kat.
■ Komplet 4 opcjonalnych wsporników,
wykonanych ze stali ocynkowanej (gruboÊç
4 mm), do mocowania dodatkowej pe∏nej p∏yty
monta˝owej lub wsporników pionowych
(wzmocnionych lub standardowych).
■ Przykr´cane bezpoÊrednio do korpusu obudowy,
do nakr´tki klatkowej umieszczonej w perforacji
ramy. Dzi´ki perforacji mo˝liwoÊç zmiany
g∏´bokoÊci mocowania p∏yty lub wsporników.
■ Maksymalne, jednoczesne obcià˝enie
4 wsporników: 250 kg.
■ Standardowo, jeden komplet wsporników
dostarczany jest z ka˝dà obudowà stojàcà
z blachy stalowej.
■ Wsporniki dostarczane ze Êrubami i nakr´tkami
mocujàcymi.
Nr kat.
26
IloÊç szt.
w opak.
IloÊç szt.
w opak.
S64600
1
Obudowy o szerokoÊci 1200 lub1600 mm nale˝y
wyposa˝yç w dodatkowy komplet wsporników
w przypadku monta˝u dwóch p∏yt monta˝owych
pe∏nych (o szerokoÊci odpowiednio 600 lub
800 mm) lub dwóch zestawów wsporników
pionowych (wzmocnionych lub standardowych).
Opis
Opis
Do mocowania wyposa˝enia do profilu obudowy,
wsporników pionowych i poziomych technicznych
S64746
S64748
50
50
Nakr´tka klatkowa M6
Nakr´tka klatkowa M8
S64626
S64628
S64636
S64638
10
10
10
10
Nakr´tka
Nakr´tka
Nakr´tka
Nakr´tka
S64643
S64645
100
100
Nakr´tka Êlizgowa M3-M4
Nakr´tka Êlizgowa M5-M6
Do mocowania wyposa˝enia na szynach poprzecznych
uniwersalnych
S21134
S21135
S21136
100
100
100
Nakr´tka M4
Nakr´tka M5
Nakr´tka M6
Do mocowania wyposa˝enia na szynach asymetrycznych
S21163
S21164
S21165
S21166
100
100
100
100
Nakr´tka
Nakr´tka
Nakr´tka
Nakr´tka
S64646
S64647
S64648
100
100
100
Nakr´tka przesuwna - klips M4
Nakr´tka przesuwna - klips M5
Nakr´tka przesuwna - klips M6
Do mocowania na szynach symetrycznych
i uniwersalnych.
S21090
S21091
S21092
S21093
S21094
S21095
S21097
100
100
100
100
100
100
100
Âruba
Âruba
Âruba
Âruba
Âruba
Âruba
Âruba
10
16
12
18
12
18
20*
Âruba z ∏bem szeÊciokàtnym z naci´ciem + podk∏adka
zabezpieczona przed spadni´ciem; stosowana ∏àcznie
z nakr´tkami: klatkowà, wielorowkowà standard
i ze spr´˝ynkà, DIN oraz wciskanà klipsowà
S21138
S21139
100
100
Wkr´t do metalu M6,3 x 16
Wkr´t do metalu M4,8 x 16
S∏u˝y do mocowania szyn poprzecznych do ramy
wzmacniajàcej drzwi (tylko S21138) oraz wyposa˝enia
na p∏ytach monta˝owych pe∏nych
S21063
S21064
50
50
Nakr´tka zaciskowa M6
Nakr´tka zaciskowa M8
Do wszystkich zastosowaƒ
Mocowana na wspornikach pionowych
S17126
S17127
S11246
50
50
50
Nakr´tka klatkowa M6
Âruba M6x16 + plastykowa podk∏adka
Âruba M6x16, nakr´tka, podk∏adka
Do mocowania na uchylnej ramie 19"
Do mocowania na uchylnej ramie 19"
Do mocowania na uchylnej ramie 19"
wielorowkowa
wielorowkowa
wielorowkowa
wielorowkowa
wciskana
wciskana
wciskana
wciskana
M4
M4
M5
M5
M6
M6
M8
x
x
x
x
x
x
x
-
ze spr´˝ynkà (klips) M6
ze spr´˝ynkà (klips) M8
standardowa (klips) M6
standardowa (klips) M8
klips
klips
klips
klips
M3
M4
M5
M6
Do mocowania wyposa˝enia do wsporników
o podwy˝szonej wytrzyma∏oÊci
Do mocowania wyposa˝enia na p∏ytach perforowanych
* bez podk∏adki
Obudowy Spacial 6000 i 18500 – akcesoria dla elektroniki
Rama sta∏a 19’’
■ Zestaw dwóch perforowanych wsporników
pionowych, wykonanych z blachy stalowej
o gruboÊci 2 mm, malowanych farbà poliestrowo-epoksydowà w kolorze szarym RAL 7032.
■ Przykr´cane do korpusu obudowy o szerokoÊci
600 mm.
■ Wsporniki dostarczane ze Êrubami i nakr´tkami
mocujàcymi.
Rama uchylna 19’’
Symetryczna i asymetryczna
■ Mocowana Êrubami bezpoÊrednio do ramy
obudowy o szerokoÊci 800 mm.
■ Zamykana za pomocà zamka z wk∏adkà pokr´tnà
o Êrednicy 5 mm.
■ Wykonana z blachy stalowej o gruboÊci 2 mm;
malowana farbà szarà poliestrowo-epoksydowà
RAL 7032.
■ Mo˝liwoÊç zmiennego kierunku otwierania ramy
■ Dzi´ki perforacji 11x13 mm na ramie szkieletu
mo˝liwoÊç regulacji g∏´bokoÊci mocowania ramy.
■ Kàt otwarcia ramy: a) asymetrycznej – 180°,
b) symetrycznej – 125°.
■ Obcià˝enie dopuszczalne: 140 kg.
■ Rama dostarczana ze Êrubami i nakr´tkami
mocujàcymi.
Rama uchylna cz´Êciowa 19’’
IloÊç
jednostek U
S64224
S64227
S64225
S64228
S64230
S64232
1200
1400
1600
1800
2000
2200
24
29
31
36
42
47
Nr kat.
asymetr.
Dla obudowy IloÊç jednostek IloÊç szt.
U
w opak.
Wys. Szer.
S64261
S64263
S64265
S64267
S64269
1400
1600
1800
2000
2200
800
800
800
800
800
Nr kat.
symetr.
Dla obudowy
Wys. Szer.
S64260
S64262
S64264
S64266
S64268
1400
1600
1800
2000
2200
IloÊç szt.
w opak.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
27
31
36
40
45
IloÊç
jednostek U
800
800
800
800
800
IloÊç szt.
w opak.
1
1
1
1
1
27
31
36
40
45
IloÊç jednostek U
S64307
S64310
S64313
S64316
S64319
S64322
IloÊç szt.
w opak.
6
9
12
15
18
21
1
1
1
1
1
1
Nr katalogowy
wspornika zamykajàcego
IloÊç szt.
w opak.
S64301
Prowadnice d∏ugie
■ Komplet dwóch prowadnic wykonanych z blachy
stalowej o gruboÊci 2 mm.
■ Mocowane na zapadk´ na przednim i tylnym
wsporniku dwóch ram sta∏ych 19’’ mocowanych
odpowiednio z przodu i z ty∏u obudowy.
■ Obcià˝enie dopuszczalne na komplet: 60 kg.
Prowadnice krótkie / poÊrednie
■ Komplet dwóch krótkich prowadnic wykonanych
z blachy stalowej o gruboÊci 2 mm.
■ Mocowane na zapadk´ do perforacji ramy
uchylnej 19’’.
■ Obcià˝enie dopuszczalne na komplet: 15 kg.
Ogranicznik otwarcia ramy 19’’
WysokoÊç
obudowy (mm)
Nr kat.
■ Rama dedykowana wy∏àcznie obudowom gamy
Spacial 6000.
■ Mocowana Êrubami bezpoÊrednio do ramy obudowy o szerokoÊci 800 mm.
■ Zamykana za pomocà zamka z wk∏adkà pokr´tnà
o Êrednicy 5 mm. Dla obudów szerszych od 800
mm nale˝y dodatkowo zamówiç wspornik
zamykajàcy o nr kat. 64301 przykr´cany
do górnej perforacji 11x13 mm ramy szkieletu.
■ Wykonana z blachy stalowej o gruboÊci 2 mm;
malowana farbà szarà poliestrowo-epoksydowà
RAL 7032.
■ Mo˝liwoÊç zmiennego kierunku otwierania ramy
■ Dzi´ki perforacji 11x13 mm mo˝liwoÊç regulacji
g∏´bokoÊci mocowania ramy.
■ Obcià˝enie dopuszczalne: 3 kg na jednostk´ „U”.
■ Rama dostarczana ze Êrubami i nakr´tkami
mocujàcymi.
Akcesoria mocujàce do ram 19’’
Nr kat.
Do mocowania na ramach sta∏ych i uchylnych 19’’
akcesoriów (panele przednie itp.) i urzàdzeƒ
lokalnej sieci komputerowej, kaset z aparaturà
elektronicznà oraz osprz´tu dla elektroniki
o rozstawie 19’’ itp.
Ogranicza kàt otwarcia ramy uchylnej cz´Êciowej.
1
Nr kat.
G∏´bokoÊç
obud. (mm)
D∏ugoÊç
prowadnic (mm)
S64354
S64355
S64356
S64358
400
500
600
800
150
175
275
475
1
1
1
1
Nr kat.
D∏ugoÊç prowadnic (mm)
IloÊç szt.
w opak.
S11652
S11660
130
230
1
1
Nr kat.
Opis
S17127
S17126
S11246
Âruba M6x16 z podk∏adkà
Nakr´tka klatkowa M6
Âruba, podk∏adka i nakr´tka M6
Nr kat.
IloÊç szt.
w opak.
IloÊç szt.
w opak.
50
50
50
IloÊç szt.
w opak.
S64390
1
27
Obudowy Spacial 6000 i 18500 – dystrybucja energii
Rama modu∏owa pojedyncza
■ Rama tworzàca podstaw´ pojedynczego
systemu rozdzielczego dla obudów o szerokoÊci
600 lub 800 mm.
■ Do ramy mocowane sà akcesoria systemu:
szyny i wsporniki monta˝owe, p∏yty modu∏owe itp.
■ Mocowana bezpoÊrednio do korpusu.
■ Wykonana z blachy stalowej malowanej farbà
poliestrowo-epoksydowà w kolorze szarym
RAL 7032.
■ Dostarczana ze Êrubami i nakr´tkami mocujàcymi.
Rama modu∏owa pojedyncza
z szynami zasilajàcymi
■ Zestaw tworzàcy podstaw´ pojedynczego
systemu rozdzielczego z przedzia∏em na szyny
zasilajàce dla obudów o szerokoÊci 1000
lub 1200 mm, sk∏adajàcy si´ z ramy g∏ównej,
pionowego wspornika oddzielajàcego cz´Êç
g∏ównà systemu i przedzia∏ na szyny zasilajàce
oraz z p∏yty maskujàcej przedzia∏.
■ Do ramy mocowane sà akcesoria systemu:
szyny i wsporniki monta˝owe, p∏yty modu∏owe itp.
■ Mocowana bezpoÊrednio do korpusu obudowy.
■ Wykonana z blachy stalowej malowanej farbà
poliestrowo-epoksydowà w kolorze szarym
RAL 7032.
■ Dostarczana ze Êrubami i nakr´tkami mocujàcymi.
Rama modu∏owa podwójna
■ Zestaw tworzàcy podstaw´ podwójnego systemu
rozdzielczego (2x600 mm lub 2x800 mm)
dla obudów o szerokoÊci 1200 lub 1600 mm,
sk∏adajàcy si´ z ramy g∏ównej oraz pionowego
wspornika oddzielajàcego obie cz´Êci systemu.
■ Do ramy mocowane sà akcesoria systemu: szyny
i wsporniki monta˝owe, p∏yty modu∏owe itp.
■ Mocowana bezpoÊrednio do korpusu obudowy.
■ Wykonana z blachy stalowej malowanej farbà
poliestrowo-epoksydowà w kolorze szarym
RAL 7032.
■ Dostarczana ze Êrubami i nakr´tkami mocujàcymi.
P∏yty modu∏owe pe∏ne
■ P∏yty pe∏ne o wysokoÊci równej wielokrotnoÊci
150 lub 200 mm do maskowania urzàdzeƒ
niemodu∏owych systemu do rozdzia∏u energii
elektrycznej.
■ P∏yty sta∏e (przykr´cane Êrubami) lub uchylne
(na zawiasach) o kàcie otwarcia 120°.
■ Mocowane bezpoÊrednio do ramy modu∏owej
systemu rozdzielczego.
■ Wykonane z blachy stalowej malowanej farbà
poliestrowo-epoksydowà w kolorze szarym
RAL 7032.
■ Dostarczane ze Êrubami i nakr´tkami mocujàcymi.
P∏yty modu∏owe z otworami
■ P∏yty pe∏ne z otworami na aparatur´ modu∏owà
o wysokoÊci równej wielokrotnoÊci 150 lub
200 mm do cz´Êciowego przes∏oni´cia urzàdzeƒ
modu∏owych systemu do rozdzia∏u energii
elektrycznej.
■ P∏yty sta∏e (przykr´cane Êrubami) lub uchylne
(na zawiasach) o kàcie otwarcia 120°.
■ Mocowane bezpoÊrednio do ramy systemu
rozdzielczego.
■ Wykonane z blachy stalowej malowanej farbà
poliestrowo-epoksydowà w kolorze szarym
RAL 7032.
■ Dostarczane ze Êrubami i nakr´tkami mocujàcymi.
28
Nr kat.
S64500
S64501
S64502
S64503
S64504
S64505
S64506
S64507
S64508
S64509
Nr kat.
S64527
S64528
S64529
S64530
S64547
S64548
S64549
S64550
Nr kat.
S64563
S64564
S64565
S64566
S64567
S64568
S64569
S64570
Dla obudowy o wymiarach (mm)
Wys.
Szer.
1200
1200
1400
1400
1600
1600
1800
1800
2000
2000
Dla obudowy o wymiarach (mm)
Wys.
Szer.
1400
1600
1800
2000
1400
1600
1800
2000
S64551
S64552
S64553
S64554
S64555
S64556
S64557
S64558
S64559
S64560
S64561
S64562
Nr kat. p∏yty
sta∏ej uchylnej
S64531
S64532
S64533
S64534
S64535
S64536
S64537
S64538
S64539
S64540
S64541
S64542
S64571
S64572
S64573
S64574
S64575
S64576
S64577
S64578
S64579
S64580
S64581
S64582
Wys.
p∏yty
IloÊç szt.
w opak.
1
1
1
1
1
1
1
1
1000
1000
1000
1000
1200
1200
1200
1200
Dla obudowy o wymiarach (mm)
Wys.
Szer.
Nr kat. p∏yty
sta∏ej uchylnej
S64511
S64512
S64513
S64514
S64515
S64516
S64517
S64518
S64519
S64520
S64521
S64522
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
600
800
600
800
600
800
600
800
600
800
1400
1600
1800
2000
1400
1600
1800
2000
IloÊç szt.
w opak.
IloÊç szt.
w opak.
1
1
1
1
1
1
1
1
1200
1200
1200
1200
1600
1600
1600
1600
Szer.
IloÊç szt.
obud. (mm) w opak.
150
150
200
200
300
300
400
400
450
450
600
600
600
800
600
800
600
800
600
800
600
800
600
800
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Wys.
p∏yty
Szer.
IloÊç IloÊç szt.
obud. modu∏ów w opak.
150
150
200
200
300
300
400
400
450
450
600
600
600
800
600
800
600
800
600
800
600
800
600
800
21
32
21
32
42
64
42
64
63
96
63
96
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Obudowy Spacial 6000 i 18500 – dystrybucja energii
P∏ytki zaÊlepiajàce
■ Komplet dwóch p∏ytek o wysokoÊci 50 mm
mocowanych do ramy systemu rozdzielczego
na górze i na dole systemu.
■ Stosowane do zapewnienia ciàg∏ej powierzchni
p∏yt modu∏owych, gdy kombinacja zastosowanych p∏yt pozostawia dodatkowe wolne miejsce
mi´dzy p∏ytami o wysokoÊci 100 mm.
■ Wykonane z blachy stalowej malowanej szarà
farbà poliestrowo-epoksydowà RAL 7032.
■ Dostarczane ze Êrubami i nakr´tkami mocujàcymi.
Szyna sta∏a ze wspornikiem
■ Szyna monta˝owa symetryczna 35x15 mm ze
wspornikiem mocujàcym, bez regulacji g∏´bokoÊci.
■ Mocowana do ramy systemu rozdzielczego.
■ Wykonana z blachy stalowej ocynkowanej.
■ Dostarczana ze Êrubami i nakr´tkami mocujàcymi.
Nr kat.
WysokoÊç p∏ytki
(mm)
SzerokoÊç
obudowy (mm)
S64523
S64524
50
50
600
800
Nr kat. wspornika
z szynà sta∏à
S64586
S64587
SzerokoÊç
obudowy (mm)
IloÊç szt.
w opak.
2
2
IloÊç
kpl.
2
2
600
800
Nr kat. wspornika
sta∏ego bez szyny
IloÊç szt.
w opak.
S64585
Szyna regulowana ze wspornikiem
■ Szyna monta˝owa symetryczna 35x15 mm ze
wspornikiem mocujàcym, o regulowanej g∏´bokoÊci.
■ Mocowana do ramy systemu rozdzielczego.
■ Wykonana z blachy stalowej ocynkowanej.
■ Dostarczana ze Êrubami i nakr´tkami mocujàcymi.
Nr kat. wspornika
z szynà regulowanà
2
SzerokoÊç
obudowy (mm)
S64589
S64590
IloÊç
kpl.
2
2
600
800
Nr kat. wspornika
regulowanego bez szyny
IloÊç szt.
w opak.
S64588
Wspornik krótki
■ Komplet dwóch wsporników krótkich z perforacjà
11x13 mm do mocowania akcesoriów i lekkich
urzàdzeƒ do rozdzia∏u energii elektrycznej.
■ Mocowana wzd∏u˝ Êcianki bocznej do ramy
monta˝owej systemu rozdzielczego.
■ Perforacja 11x13 mm umo˝liwia mocowanie
nakr´tek klatkowych (str. 26).
■ Wykonane z blachy stalowej ocynkowanej.
■ Dostarczane ze Êrubami i nakr´tkami mocujàcymi.
Wspornik d∏ugi
■ Komplet dwóch wsporników d∏ugich z perforacjà
11x13 mm do mocowania akcesoriów i urzàdzeƒ
do rozdzia∏u energii elektrycznej o du˝ej masie.
■ Mocowane wzd∏u˝ Êcianki bocznej: z jednej
strony do ramy monta˝owej systemu rozdzielczego,
z drugiej do pionowych wsporników konstrukcji
(w Spacial 18500 do pionowego wspornika
z pojedynczà perforacjà, str. 25).
■ Perforacja 11x13 umo˝liwia mocowanie nakr´tek
klatkowych (str. 26).
■ Wykonane z blachy stalowej ocynkowanej.
■ Dostarczane ze Êrubami i nakr´tkami mocujàcymi.
Wsporniki poprzeczne kabli
■ Zestaw czterech wsporników do mocowania kabli
prowadzonych wzd∏u˝ Êcianki bocznej obudowy
oraz innych akcesoriów.
■ Mocowane do wewn´trznej perforacji korpusu;
w Spacial 18500 nale˝y dodatkowo zakupiç
zestaw kàtowników o numerze katalogowym
17150, str. 23). Wsporniki pionowe str. 25.
■ Perforacja 11x13 mm umo˝liwia mocowanie
nakr´tek klatkowych (str. 26).
■ Wykonane z blachy stalowej ocynkowanej.
■ Dostarczane ze Êrubami i nakr´tkami mocujàcymi.
Nr kat. wspornika
krótkiego
S64591
Nr kat. wspornika
d∏ugiego
S64592
S64593
S64594
S64595
Nr kat. wspornika
d∏ugiego
S64740
S64741
S64742
S64743
2
D∏ugoÊç
(mm)
IloÊç szt.
w opak.
2
140
D∏ugoÊç
(mm)
IloÊç szt.
w opak.
2
2
2
2
300
400
500
600
D∏ugoÊç
(mm)
IloÊç szt.
w opak.
400
500
600
800
4
4
4
4
29
Pulpity sterownicze – charakterystyka
Pulpity sterownicze bez konsoli
Charakterystyka ogólna
■ Pulpity wykonane z blachy stalowej o gruboÊci
1.5 mm malowanej farbà proszkowà poliestrowo-epoksydowà w kolorze szarym RAL 7032.
■ Stopieƒ ochrony: IP-55, stopieƒ odpornoÊci
na uderzenia mechaniczne: IK-10.
■ Drzwi przek∏adane prawe/lewe o kàcie otwarcia
120°, zamykane na zamek j´zyczkowy z wk∏adkà
dwupr´towà 5 mm.
■ Pokrywa wyposa˝ona w dwa ograniczniki
hydrauliczne (kàt otwarcia 75°), wzmocniona
pionowymi profilami perforowanymi.
■ 2-cz´Êciowy przepust kablowy
ze stali ocynkowanej.
■ Nagwintowane sworznie M8x18 do mocowania
przewodu ochronnego na drzwiach i korpusie
obudowy.
■ Uszczelka z wylewanej pianki poliuretanowej
na drzwiach i pokrywie, samoprzylepnej
na przepuÊcie kablowym.
Pulpity z tylnà Êciankà
mocowanà na sta∏e
■ Âcianka tylna przyspawana do korpusu obudowy
wyposa˝ona w cztery nagwintowane sworznie
M8x25 do mocowania p∏yty monta˝owej
i innych akcesoriów.
■ Nagwintowane sworznie M8x16 przyspawane
do korpusu s∏u˝àce do mocowania
opcjonalnych szyn regulacji g∏´bokoÊci p∏yty
monta˝owej, opis str. 31.
Nr kat.
Wymiary pulpitu z tylnà Êciankà
przyspawanà (mm)
Szer.
Wys.
G∏´b.
S19300
S19301
S19302
S19303
600
800
1000
1200
Nr kat.
Wymiary pulpitu z tylnà Êciankà
przykr´canà (mm)
Szer.
Wys.
G∏´b.
S19305*
S19306*
S19307*
S19308*
600
800
1000
1200
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
IloÊç szt.
w opak.
1
1
1
1
400
400
400
400
IloÊç szt.
w opak.
1
1
1
1
500
500
500
500
*W celu zamówienia pulpitu ze stali nierdzewnej cyfr´
„3” zmieniç na „4” np. S19405
Pulpity z przykr´canà
tylnà Êciankà
■ Wyposa˝one w komplet czterech szyn
i wsporników do mocowania i regulacji
g∏´bokoÊci p∏yty monta˝owej co 25 mm.
■ Mo˝liwoÊç mocowania konsoli dodatkowej
(str. 31).
■ Dost´pne wersje ze stali nierdzewnej.
Pulpity sterownicze monoblok z konsolà
■ Pulpity wykonane z blachy stalowej o gruboÊci
1.5 mm malowanej farbà proszkowà poliestrowo-epoksydowà w kolorze szarym RAL 7032.
■ Stopieƒ ochrony: IP-55, stopieƒ odpornoÊci na
uderzenia mechaniczne: IK-10.
■ Drzwi przednie przek∏adane prawe/lewe o kàcie
otwarcia 120°, zamykane na dwa zamki j´zyczkowe z wk∏adkà dwupr´towà 5 mm.
■ Drzwi tylne przek∏adane prawe/lewe o kàcie
otwarcia 120°, zamykane na 3 punktowy zamek
poza obszarem uszczelniania z wk∏adkà
dwupr´towà 5 mm.
■ Pokrywy pulpitu i konsoli wyposa˝one w ograniczniki (kàt otwarcia 75°), wzmocnione pionowymi profilami perforowanymi.
■ 2-cz´Êciowy przepust kablowy ze stali
ocynkowanej.
■ Uszczelka z wylewanej pianki poliuretanowej
na drzwiach i pokrywie, samoprzylepnej
na przepuÊcie kablowym.
■ Pulpit wyposa˝ony w komplet czterech szyn
i wsporników do mocowania i regulacji g∏´bokoÊci p∏yty monta˝owej co 25 mm w dolnej
cz´Êci pulpitu. Opcjonalne szyny do mocowania
i regulacji p∏yty o pe∏nej wysokoÊci lub dwóch
p∏yt: dla konsoli i dolnej cz´Êci pulpitu.
■ Nagwintowane sworznie M8x18 do mocowania
przewodu ochronnego na drzwiach i korpusie
obudowy.
30
Nr kat.
Wymiary pulpitu z konsolà
(mm)
Szer.
Wys.
G∏´b.
S19311
S19312
S19313
S19314
S19316
S19317
S19318
S19319
800
1000
1200
1600
800
1000
1200
1600
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
400
400
400
400
600
600
600
600
IloÊç szt.
w opak.
1
1
1
1
1
1
1
1
Pulpity sterownicze – akcesoria
Konsole modu∏owe
■ Mocowane do specjalnie skonstruowanej pó∏ki
na pulpicie monoblok bez konsoli z przykr´canà
Êciankà tylnà. Standardowo pó∏ka, która posiada
wyci´te otwory do przeprowadzenia kabli pomi´dzy
konsolà i pulpitem przes∏oni´ta jest p∏ytkà
zaÊlepiajàcà. W przypadku monta˝u konsoli
dodatkowej nale˝y zakupiç p∏ytk´ o d∏ugoÊci,
która jest ró˝nicà szerokoÊci pulpitu i konsoli.
■ Konsole i p∏ytki wykonane sà z blachy stalowej
o gruboÊci 1.5 mm malowanej farbà proszkowà
poliestrowo-epoksydowà w kolorze szarym
RAL 7032.
■ Wymiary konsoli: szerokoÊç 400 lub 600 mm
i g∏´bokoÊç 200 lub 300 mm.
■ Stopieƒ ochrony: IP-55, stopieƒ odpornoÊci
na uderzenia mechaniczne: IK-10.
■ Pokrywy konsoli wyposa˝one w ograniczniki (kàt
otwarcia 75°), wzmocnione pionowymi profilami
perforowanymi oraz uszczelk´ z pianki
poliuretanowej, zamykane na zamki j´zyczkowe
z wk∏adkà pokr´tnà 5 mm.
■ Dla konsoli o g∏´bokoÊci 200 mm p∏yty monta˝owe
przykr´cane do nagwintowanych metalowych
sworzni przyspawanych do Êcianki tylnej;
dla konsoli o g∏´bokoÊci 300 mm przykr´cane do
szyn regulacji g∏´bokoÊci dostarczanych z konsolà.
■ Nagwintowane sworznie M8x18 do mocowania
przewodu ochronnego na drzwiach i korpusie
obudowy.
Nr kat.
konsoli
Wymiary (mm)
Szer.
G∏´b.
S19323
S19333
S19325
S19335
400
400
600
600
Nr kat.
p∏ytki zaÊlepiajàcej
IloÊç szt.
w opak.
1
1
1
1
200
300
200
300
D∏ugoÊç
(mm)
S19340
S19342
S19344
S19346
IloÊç szt.
w opak.
1
1
1
1
200
400
600
800
P∏yty dla pulpitu bez konsoli, (A)
P∏yty monta˝owe
■ Dla pulpitu bez konsoli z przyspawanà Êciankà
tylnà mocowane do nagwintowanych sworzni
przyspawanych do Êcianki tylnej; mo˝liwoÊç
regulacji po∏o˝enia p∏yty po zainstalowaniu
kompletu 4 opcjonalnych szyn perforowanych
oraz wsporników mocowania p∏yty – (A).
■ Dla pulpitu bez konsoli z przykr´canà Êciankà
tylnà mocowane do szyn regulacji po∏o˝enia
p∏yty – (A).
■ Dla pulpitu z konsolà mocowane:
a) tylko w konsoli: B*,
b) tylko w pulpicie: C,
c) w konsoli i pulpicie; p∏yta o pe∏nej wysokoÊci: D*,
d) przy pokrywie dolnej: E.
* dodatkowo nale˝y zamówiç komplety 4 szyn
regulacji g∏´bokoÊci, opis poni˝ej.
Dla pulpitu Nr kat.Wymiary punktów Pow. IloÊç szt.
o szer.
mocujàcych u˝yteczna w opak.
(mm)
Szer. Wys.
(dm2)
600
800
1000
1200
650
650
650
650
1
1
1
1
35
49
63
77
P∏yty dla konsoli pulpitu, (B)
Dla pulpitu Nr kat. Wymiary punktów Pow. IloÊç szt.
o szer.
mocujàcych u˝yteczna w opak.
(mm)
Szer. Wys.
(dm2)
Sposoby mocowania p∏yt monta˝owych w pulpitach:
A, B, C, D i E
800
1000
1200
1600
S19246 650
S19247 850
S19248 1050
S19249 1450
400
400
400
400
1
1
1
1
31
40
49
67
P∏yty dla pokrywy pulpitu z konsolà, (E)
P∏yty dla pulpitu, (C)
Dla pulpitu Nr kat.Wymiary punktów Pow. IloÊç szt.
o szer.
mocujàcych u˝yteczna w opak.
(mm)
Szer. Wys.
(dm2)
Dla pulpitu Nr kat. Wymiary punktów Pow. IloÊç szt.
o szer.
mocujàcych u˝yteczna w opak.
(mm)
Szer. Wys.
(dm2)
600
800
1000
1200
Sposoby mocowania p∏yt monta˝owych
w konsolach dodatkowych: F.
S19238 450
S19239 650
S19240 850
S19241 1050
S19242 650
S19243 850
S19244 1050
S19245 1450
350
350
350
350
28
36
44
60
1
1
1
1
800
1000
1200
1600
S19239 650
S19240 850
S19241 1050
S19254 1450
650
650
650
650
1
1
1
1
49
63
77
105
P∏yty dla konsoli dodatkowej, (F)
P∏yty pulpitu i konsoli, (D)
Dla konsoli Nr kat.Wymiary punktów Pow. IloÊç szt.
o szer.
mocujàcych u˝yteczna w opak.
(mm)
Szer. Wys.
(dm2)
Dla pulpitu Nr kat. Wymiary punktów Pow. IloÊç szt.
o szer.
mocujàcych u˝yteczna w opak.
(mm)
Szer. Wys.
(dm2)
400
600
S55719
S55726
325
525
325
325
12.25
19.25
1
1
Szyny regulacji g∏´bokoÊci
■ Komplet 4 szyn do regulacji g∏´bokoÊci p∏yty
monta˝owej dla pulpitu bez konsoli ze Êciankà
tylnà mocowanà na sta∏e (S19300÷S19303).
Szyny regulacji g∏´bokoÊci
ze wspornikami
■ Komplet 4 szyn ze wspornikami mocujàcymi dla
pulpitu z konsolà do mocowania i regulacji g∏´bokoÊci p∏yty monta˝owej o pe∏nej wysokoÊci lub
dwóch p∏yt: dla konsoli oraz dolnej cz´Êci pulpitu.
(S19311÷S19319).
800
1000
1200
Nr kat.
S63934 650
S63935 850
S63936 1050
1250
1250
1250
Dla pulpitu bez konsoli
1
1
1
90
116
142
IloÊç kompl.
w opak.
S64597
Wsporniki mocujàce p∏yt´
■ Opis na str. 26.
1
Nr kat.
Dla pulpitu z konsolà
o szer. (mm)
S19500
S19502
600
800
Nr kat.
Dla pulpitu o szer. (mm)
S64600
600 do 1600
IloÊç kompl.
w opak.
1
1
IloÊç kompl.
w opak.
1
31
Obudowy z blachy stalowej Spacial 3D – rysunki wymiarowe
obudowy z drzwiami pojedynczymi
obudowy z drzwiami podwójnymi
B
B-180
A
A-200
A
A-75 (4)
A-45 (5)
A-100 (1)
B
B
A
B-75 (4)
B-45 (5)
C-23
B/2-180
C
B
A: wysokoÊç obudowy
B: szerokoÊç obudowy
C: g∏´bokoÊç obudowy
23 (3)
30 (2)
L
J
K
B/2-180
B
perforowane szyny na drzwiach (1)
35
105
B
B-42
D
E
obudowa
przepust kablowy
szerokoÊç
g∏´bokoÊç
wymiary
iloÊç J
K
200-250
150-200
140 x 80
1
57
115
300-400-500 150
245 x 80
1
57
220
300
200
245 x 130
1
80
220
400
200-250
345 x 130
1
80
320
500
200-250
445 x 130
1
80
420
600
150
245 x 80
1
57
220
600
200-250
545 x 130
1
80
520
600
300-400
495 x 220
1
126 (6)470
700
300
495 x 220
1
126 470
800
300
345 x 130
2
80
320
800
250-300-400 345 x 135
2
95
320
1000
300
445 x 130
2
95
420
1200
300
445 x 130
2
95
420
(1) A-200 od wysokoÊci 800 mm.
(2) 4 ko∏ki M8 x 25.
(3) 2 ko∏ki uziemiajàce M6 x 17,5.
(4) Mi´dzy ko∏kami.
(5) Mi´dzy otworami do monta˝u bezpoÊredniego.
(6) Oprócz obudowy 1000 x 600 x 400, J = 140 mm.
L
55
55
105
105
105
55
105
195
195
105
105
105
105
baza
wym.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
400
400
500
600
B
Punkty centrujàce z uchwytami (wkr´ty M8)
po∏o˝enie pionowe
po∏o˝enie poziome
A-19
A-45
A-71
A+110
A+90
32
B-45
A
B-71
B
B+90
B+70
B
A+70
A
F
Detal B
C
Detal A
(1) Drzwi przezroczyste wyposa˝one sà
tylko w jedno pionowe korytko kablowe,
po stronie zawiasów.
(2) Punkty centrujàce co 25 mm.
obudowa (3)
perforowane szyny na drzwiach
wys.
szer.
pionowe
poziome
F
D
E
C
500
300
370 237 –
–
500
400
370 337 –
–
500
500
370 437 –
–
600
400
370 337 –
–
600
600
370 537 –
–
600
800
370 737 –
–
700
500
470 437 –
–
700
600
470 537 –
–
800
600
570 537 –
–
800
800
570 737 620 749
800
1000 570 937 820 749
900
700
670 637 520 849
1000 600
770 537 420 949
1000 800
770 737 620 949
1000 1000 770 937 820 949
1000 1200 770 1137 1020 949
1200 800
970 737 620 1149
1200 1000 970 937 820 1149
1200 1200 970 1137 1020 1149
(3) Drzwi obudów o wymiarach
mniejszych ni˝ 600 x 800 nie sà
wyposa˝one w korytka kablowe.
Obudowy Thalassa – rysunki wymiarowe
wymiary obudów Thalassa IP66 (S59318-S59361)
I
N
Ø8
M
A
V
G
K
16
F
J
H
E
U
O
M8
L
Y
K
D
L
5
C
X
X'
B
15
Y'
Nr.kat.
wymiary wewn´trzne
A
B
C
D
430 330 200 380
530 430 200 480
647 436 250 580
747 536 536 680
847 636 300 780
1056852 350 980
S59318
S59323
S59327
S59336
S59357
S59361
E
260
360
360
460
560
760
F
181
181
228
278
278
327
G
247
347
388
487
587
775
H
150
150
192
241
241
280
I
179
279
279
379
479
680
J
168
168
212
261
261
300
wkr´ty tylne
i wyst´py drzwi
K
L
325 225
425 325
525 325
625 425
725 525
925 725
wewn´trzne
punkty mocujàce
M
N
O
375 150 13
475 250 13
575 250 13
675 350 15
775 450 15
975 650 15
drzwi
zewn´trzne punkty mocujàce (uchwyty)
przezroczyste pionowe
poziome
U
V
X
Y
X'
Y'
273 194 490 225 355 360
373 294 590 325 455 460
473 294 690 330 555 465
573 394 790 430 655 565
673 494 890 530 755 665
854 661 1090 750 955 885
wymiary obudów S59315 i S59415
239
75
8
152
fl8
186
225
275
310
334
247
16
121
170
144
129
M8
7
125
2,3
225
270
125
215
5
160
wymiary obudów S59316 i S59416
315
222
175
220
103
338
275
286
225
275
308
220
168,5
14
131,5
104
15
26
214
255
53
125
20
54
5
160
33
Obudowy Spacial 6000 i akcesoria – rysunki wymiarowe
Przekrój wzd∏u˝ny obudowy
z drzwiami pojedynczymi
Przekrój poprzeczny
Przekrój wzd∏u˝ny obudowy
z drzwiami podwójnymi
Przekrój boczny obudowy
Przekrój poprzeczny cz´Êciowy
Przekrój poprzeczny dwóch obudów
po∏àczonych w szereg
A – WysokoÊç obudowy
B – SzerokoÊç obudowy
C – G∏´bokoÊç obudowy
Daszki (Spacial 6000, Spacial 18500)
Wymiary (mm)
Nr kat.
daszka
A
Oznaczenia:
A – SzerokoÊç daszka
B – G∏´bokoÊç daszka
C – WysokoÊç daszka
D / E – Ârodki otworów do mocowania
daszka do obudowy
34
S18264
S18280
S18281
S18266
S18282
S18283
S18268
S18284
S18271
S18285
S18286
S18279
S18287
S18288
S18289
S18292
S18290
S18291
S18295
S18296
648
648
648
848
848
848
1048
1048
1248
1248
1248
1648
1648
1648
1848
1848
2048
2048
2448
2448
B
C
449
546
645
449
546
645
449
546
449
546
645
449
546
645
546
645
546
645
546
645
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
Ârodki mocowania
daszka do obudowy
D
E
436
436
436
636
636
636
836
836
1036
1036
1036
1436
1436
1436
1636
1636
1836
1836
2236
2236
236
336
436
236
336
436
236
336
236
336
436
236
336
436
336
436
336
436
336
436
Coko∏y (Spacial 6000, Spacial 18500
i pulpity sterownicze)
Oznaczenia:
A – SzerokoÊç obudowy
B – G∏´bokoÊç obudowy
(A – 164) / (B – 164) – Êrodki otworów
do mocowania obudowy do coko∏u
(A – 228) / (B – 145) – Êrodki otworów
do mocowania coko∏u do pod∏o˝a
Obudowy Spacial 18500 – rysunki wymiarowe
Przekrój przedni obudowy
z drzwiami pojedynczymi
Przekrój przedni obudowy
z drzwiami podwójnymi
Przekrój boczny obudowy
Przekrój poprzeczny
Przekrój poprzeczny
A – WysokoÊç obudowy
B – SzerokoÊç obudowy
C – G∏´bokoÊç obudowy
Wymiary
monta˝owe
Ârodki otworów do mocowania
P∏yty
Obudowy
monta˝owej do ziemi do Êciany
do Êciany uchwytami
bezpoÊrednio pionowo
poziomo
Daszka
uchwytów
transportowych
SzerokoÊç
wewn´trzna
obudowy
B - 150
A - 150
B - 164
C - 164
B - 90
A - 90
B - 164
C - 164
B - 66
A - 66
B - 66
A + 46
B + 46
A - 66
Otwory
Maksymalne wymiary wejÊciowego
otworu przepustu kablowego
B - 280
110
Wsporniki mocowania obudowy Spacial 18500 do Êciany
35
Pulpity sterownicze – rysunki wymiarowe
Pulpity sterownicze typu monoblok z tylnà Êciankà przyspawanà
Drzwi pojedyncze
Drzwi podwójne
WysokoÊç
u˝ytkowa
pokrywy
Przekrój boczny
B – SzerokoÊç obudowy
Maksymalne wymiary wejÊciowego otworu przepustu kablowego
SzerokoÊç
G∏´bokoÊç
B-280
56
Pulpity sterownicze typu monoblok z tylnà Êciankà przykr´canà
Drzwi pojedyncze
Drzwi podwójne
WysokoÊç
u˝ytkowa
pokrywy
Przekrój boczny
B – SzerokoÊç obudowy
Maksymalne wymiary wejÊciowego otworu przepustu kablowego
SzerokoÊç
G∏´bokoÊç
B-280
56
Po∏o˝enie p∏yty monta˝owej wzgl´dem Êcianki tylnej i drzwi
a
b
36
Minimalne
Maksymalne
45
126
395
476
Pulpity sterownicze – rysunki wymiarowe
Pulpity sterownicze typu monoblok z konsolà
Drzwi pojedyncze
Drzwi podwójne
WysokoÊç
u˝ytkowa
pokrywy
Przekrój boczny
Maksymalne wymiary wejÊciowego otworu przepustu kablowego
SzerokoÊç
G∏´bokoÊç
B-280
56
Opis
1.
2.
3.
4.
Maksymalna g∏´bokoÊç otworu przepustu kablowego: 56 mm.
Maksymalny kàt otwarcia pokrywy dolnej: 75°.
Maksymalny kàt otwarcia pokrywy górnej: 75°.
Opcjonalna p∏yta monta˝owa montowana w konsoli.
Konsole dodatkowe
Po∏o˝enie p∏yty monta˝owej wzgl´dem Êcianki tylnej i drzwi
Minimalne
a (2)
b (2)
53
143
Maksymalne
278/478 (3)
368/568 (3)
(2) Dla pulpitów dwudrzwiowych:
- a + 25 mm
- b – 25 mm
(3) W zale˝noÊci od g∏´bokoÊci pulpitu
G∏´bokoÊç 200 mm
G∏´bokoÊç 300 mm
(1) WysokoÊç u˝ytkowa drzwi przednich
(2) Te same wymiary dla Êcianki tylnej
37
Regulacja temperatury
wentylatory
i akcesoria
przep∏yw swobodny
(m3/h)
z1
z2
(1)
kratkà kratkami
napi´cie
(V)
50/60 Hz
(2)
65
–
–
24
15
56
EMC
(3)
Nr kat.
iloÊç szt.
wentylatora w opakowaniu
Nr kat.
kratki
iloÊç szt. Nr kat.
w opako- filtra
waniu
stand.
iloÊç szt.
w opakowaniu
230
115
S21300
S21301
1
1
S21303
S21303
1
1
S21308
S21308
10
–
230
24 (4)
S17900
S17892
1
1
S17910
S17910
1
1
S17916
S17916
5
5
42
–
130
95
106
250
460
210
210
350
240
240
–
625
450
515
230
●
230
115
24 (4)
230
●
230
24 (4)
230
24 (4)
230
●
230
230
400/440 (5)
S17901
S17990
S17908
S17893
S17902
S17991
S17894
S17903
S17895
S17904
S17992
S17905
S17909
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
S17911
S17996
S17911
S17911
S17912
S17997
S17912
S17912
S17912
S17913
S17998
S17913
S17913
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
S17917
S17917
S17917
S17917
S17918
S17918
S17918
S17918
S17918
S17919
S17919
S17919
S17919
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
20
15
–
66
110
260
275
42
70
165
200
–
–
–
–
S17924
230
1
1
S17933
S17927
S17938
S17927
S17924
115
1
1
S17934
S17928
S17925
230
1
1
S17935
S17928
S17925
230
1
1
S17936
S17929
S17926
230
1
1
S17937
S17929
S17926
230
1
1
S17939
S17929
S17926
400/440 (5)
1
1
(3) EMC: KompatybilnoÊç elektromagnetyczna. (5) Trójfazowe
(4) Pràd sta∏y DC.
5
5
5
5
5
5
5
wentylatory IP 20
wentylatory IP 43
wentylatory IP 54
wentylatory IP 55
(1) Swobodny przep∏yw przez wentylator i filtr.
(2) Inne napi´cia na zamówienie.
Wentylatory EMC majà te same parametry co wentylantory standardowe. Aby zabezpieczyç elementy przed wp∏ywem fal elektromagnetycznych,
wentylatory EMC majà stalowà ram´ okrywajàcà elementy z tworzywa, metalowà kratk´ wentylacyjnà zintegrowanà z ramà oraz uszczelk´
berylowà zapewniajàcà elektryczne po∏àczenie mi´dzy zespo∏em wentylatora, a obudowà.
grzejniki
rezystancyjne
moc
(W)
z
wentylatorem
10
20
55
90
150
200
●
250
●
400/550 (3) ●
z
termostatem
●
napi´cie(V) (1)
50/60 Hz pràd sta∏y DC
technologia
(2)
wymiary
H
W
D
110-250
110-250
110-250
110-250
110-250
230
230
230
PTC
PTC
PTC
PTC
PTC
czysto oporowe
czysto oporowe
PTC
50
70
180
180
260
120
180
165
25
25
50
50
50
47
80
100
110-250
110-250
110-250
110-250
110-250
–
–
–
50
50
70
70
70
152
80
124
pod∏àczenie
zasilania
Nr kat.
waga iloÊç szt.
kg w opakowaniu
przewód 0.3 m S17501
0.100
1
przewód 0.3 m S17502
0.120
1
S17506
zacisk
0.500
1
S17509
zacisk
0.500
1
S17515
zacisk
0.800
1
S17555
zacisk
S17555(4) 1.200
1
S17531
zacisk
1.300
1
S17526
zacisk
1.100
1
Uwaga: WielkoÊç zabezpieczenia zamocowanego na grzejniku musi byÊ przynajmniej 1,5 raza wieksza od pràdu rozruchowego grzejnika.
(1) Grzejniki o innych parametrach mocy lub napi´ç na zamówienie.
(2) Temperatura wyst´pujàca na grzejnikach Sarel wynosi 75 °C gdy temperatura otoczenia równa jest - 5 °C.
(3) Wyboru mocy dokonuje u˝ytkownik.
(4) P∏aski grzejnik wyposa˝ony w wentylator, mo˝e byç on równie˝ montowany z ty∏u wentylatora S21300 lub S17901. Mo˝e byç
montowany w dowolnym po∏o˝eniu.
38
Akcesoria do regulacji temperatury
higrometr
Nr kat.
S17559
Prze∏àcznik higrometryczny w∏àcza si´ przy
wzgl´dnej wilgotnoÊci od 50 do 90%
(wartoÊç regulowana).
Urzàdzenie w sposób niezale˝ny mierzy
temperatur´ i wilgotnoÊç wewnàtrz obudów
elektrycznych. Grzejnik oporowy w∏àcza si´,
gdy wartoÊci graniczne jednego z dwóch
parametrów zosta∏y przekroczone, tzn.
temperatura spad∏a a wzgl´dna wilgotnoÊç,
RH, roÊnie.
Wymiary: 50x67x43 mm
Dane techniczne: pràd 12 mA. Temperatura
eksploatacji: 0-60°C. Czas reakcji: oko∏o
60 sekund. Napi´cie: 230 V, 50/60 Hz.
Maksymalna moc regulacji: 8 A przy 230 VAC S17559
Optyczny wskaênik dzia∏ania. Mocowanie za pomocà zatrzasku na szynie DIN.
Prze∏àcznik higrometryczny nale˝y najlepiej zainstalowaç w górnej cz´Êci obudowy
w minimalnej odleg∏oÊci 0,5 mm od grzejnika oporowego (maksymalnie 200W).
higrostat
iloÊç szt. w opak.
1
T°
RH
1
2
3
4
5
L
N
230 V
50 Hz
pod∏àczenie jednostki
kontrolowanej
opis
iloÊç szt. w opak.
Higrostat
1
Nr kat.
S17560
Charge 1
obcià˝enie
1
3
1
V
Urzàdzenie mierzy wilgotnoÊç wzgl´dnà
wewnàtrz obudowy. S∏u˝y do
uruchamiania grzejnika oporowego, w
momencie przekroczenia nastawionej
wartoÊci wilgotnoÊci wzgl´dnej.
Charakterystyka techniczna: IP 20
Zakres nastawiania: 35-95% HR
Maksymalny pràd regulowany: do 5 A
przy 250 VAC, przy rezystancyjnym
obcià˝eniu
Wymiary: 67x50x38 mm
Ci´˝ar: 60 g
Mocowanie: zatrzaskami do szyny
monta˝owej DIN
opis
Higrometr
Charge 2
obcià˝enie
2
L
ϕ
4
obcià˝enie
1 = pod∏àczenie grzejnika
Charge 1 = connexion résistance chauffante
rezystancyjnego
Charge 2 = connexion d’un humidificateur
obcià˝enie 2 = pod∏àczenie wentylatora
Nie wolno pod∏àczaç obu obcià˝eƒ
jednoczeÊnie!
N
S17560
termostat z zestykiem N/C
Nr kat.
Termostat z zestykiem rozwiernym s∏u˝y do
wy∏àczenia grzejnika oporowego, gdy
temperatura podniesie si´ powy˝ej nastawionej
wartoÊci. Urzàdzenie szczególnie zalecane jest
w celu zapobiegania wzrostowi temperatury
wewnàtrz obudowy podczas goràcej pory roku.
Okres eksploatacji grzejników oporowych
zostaje przed∏u˝ony, poniewa˝ sà one rzadziej
eksploatowane.
Charakterystyka techniczna: IP 30
Zakres nastawiania: od 0 °C do 60 °C
Maksymalny pràd regulowany: do 6 A
przy 250 VAC
Wymiary: 60x33x35 mm
S17561
Ci´˝ar: 40 g
Mocowanie: zatrzaskami do szyny monta˝owej DIN
S17562
opis
zestyk
iloÊç szt.
w opak.
N/O
1
Termostat
2
V
Charge
obcià˝enie
υ
1
L
N
1 = pod∏àczenie grzejnika
2
termostat z zestykiem N/O
Nr kat.
opis
zestyk
Termostat z zestykiem zwiernym s∏u˝y do
w∏àczenia wentylatora. Stosowany jest, gdy
temperatura wzroÊnie powy˝ej nastawionej
wartoÊci maksymalnej. Urzàdzenie s∏u˝y
do regulacji temperatury wewnàtrz obudowy,
przez uruchomienie wentylatora jedynie wtedy,
gdy potrzebne jest doprowadzenie ch∏odnego
powietrza.
W wyniku tego okres eksploatacji wentylatora
zostaje zwi´kszony, a jego filtr pozostaje czysty.
Charakterystyka techniczna: IP 30
Zakres nastawiania: od 0 °C do 60 °C
Maksymalny pràd regulowany: do 6 A
przy 250 VAC
Wymiary: 60x33x35 mm
S17562
Ci´˝ar: 40 g
Mocowanie: zatrzaskami do szyny monta˝owej DIN
S17562
Termostat
N/O
2
V
obcià˝enie
Charge
iloÊç szt.
w opak.
1
υ
1
L
N
1 = pod∏àczenie wentylatora lub innego
2 urzàdzenia ch∏odzàcego
Nr kat. S17561 i S17562 mo˝na stosowaç w tej samej obudowie tak, aby ogrzewaç jà
podczas zimnej pory roku i uniknàç kondensacji oraz och∏adzaç obudow´ podczas
goràcej pory roku. Ró˝nica mi´dzy temperaturà, w której grzejnik oporowy zostanie
wy∏àczony a temperaturà, w której wentylator zostanie w∏àczony, musi wynosiç 20 °C.
39
Schneider Electric Polska Sp. z o.o.
ul. ¸ubinowa 4a, 03-878 Warszawa
Centrum Obs∏ugi Klienta:
(0 prefiks 22) 511 84 64, 0 801 171 500
http://www.schneider-electric.pl
Poniewa˝ normy, dane techniczne oraz sposób funkcjonowania i u˝ytkowania naszych
urzàdzeƒ podlegajà ciàg∏ym modyfikacjom, dane zawarte w niniejszej publikacji s∏u˝à jedynie
celom informacyjnym i nie mogà byç podstawà roszczeƒ prawnych.
Dystrybutor:
KATKT70101
styczeƒ 2003

Podobne dokumenty