Dr Anna M. Kruk Akademia Pedagogiki Specjalnej

Komentarze

Transkrypt

Dr Anna M. Kruk Akademia Pedagogiki Specjalnej
DR ANNA M. KRUK:
PRACOWNIK SOCJALNY - ZAWÓD
PRZYSZŁOŚCI
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych
PRACOWNIK SOCJALNY - ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI
Dlaczego
warto
zostać pracownikiem
socjalnym?
PRACOWNIK SOCJALNY - ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI
Fakty:
 Ludzie będą wymagać pomocy, bo np.:
 Społeczeństwo jest w coraz starszym wieku
i wymaga większego dostępu do usług
opiekuńczych poza domem;
 Perspektywą są niskie emerytury na starość;
 Dużo osób nie ma zatrudnienia;
 Coraz więcej osób jest niepełnosprawnych
i chorych;
 Ludzie nie radzą sobie z życiowymi problemami;
PRACOWNIK SOCJALNY - ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI
Dlatego prestiż zawodu pracownika socjalnego
stale wzrasta,
 Pracy raczej nie zabraknie z uwagi na niską
kondycję części społeczeństwa, braku
samodzielnego radzenia sobie z problemami,
konieczności uzyskiwania wsparcia
profesjonalistów.

PRACOWNIK SOCJALNY – ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI

Pracownik socjalny – co to za zawód?
Cechy zawodu:
 Zawód oparty na pracy z ludźmi;
 Można poznać to, jak się ludziom układa
w życiu i pomóc w razie potrzeby;
 Zawód ciekawy, nie można się nudzić; każdy
dzień w tej pracy jest inny;

PRACOWNIK SOCJALNY – ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI
Zawód regulowany przez prawo, tzn. istnieją
polskie wymagania i standardy zawodowe,
w tym trzeba skończyć studia;
 Zawód umożliwiający dalsze doskonalenie,
kiedy się już pracuje;
 Zawód kształtujący osobowość;
 Zawód dający satysfakcję z tego, że się komuś
pomogło, że „wyszedł na prostą”;

PRACOWNIK SOCJALNY – ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI
Zawód o rosnącym prestiżu społecznym, mający
„wiele twarzy”;
 Zawód w którym można znaleźć pracę
w różnych placówkach świadczących pomoc;

PRACOWNIK SOCJALNY – ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI






Dla kogo jest ten zawód?
Dla osoby, która lubi innych ludzi;
Dla kogoś, kto lubi również siebie;
Dla osoby, która po studiach chce znaleźć pracę
jak najbliżej swojego domu, ale także dla kogoś,
kto chce być dalej od domu;
Dla osoby, której nie jest obojętna krzywda
drugiego człowieka;
Dla kogoś, kto nie lubi matematyki;
PRACOWNIK SOCJALNY – ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI

Jakie cechy powinien posiadać pracownik
socjalny?

Wiedzę i umiejętności pomagania innym;
Życzliwość;
Cierpliwość;
Wytrwałość;
Empatię;
Asertywność;





PRACOWNIK SOCJALNY – ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI

Jak zostać pracownikiem socjalnym?
 Skończyć
studia na kierunku praca
socjalna (wystarcza licencjat) – studia
oferuje APS;
PRACOWNIK SOCJALNY - ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI
Dlaczego
warto
wybrać studia na
kierunku praca
socjalna w APS?
PRACOWNIK SOCJALNY – ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI

Zalety kształcenia w APS na kierunku praca socjalna:
Kształcenie przyjazne studentowi;
 Plan studiów w pełni dostosowany do
wymagań przyszłej pracy, zgodny
z europejskimi standardami kształcenia;
 Kompetentni wykładowcy, jedni z najlepszych
w Polsce, znający pracę socjalną z punktu
widzenia wielu przydatnych obszarów;

PRACOWNIK SOCJALNY – ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI
Studia są przyjazne dla osób
niepełnosprawnych;
 Po studiach i rozpoczęciu pracy
zawodowej jest możliwość uczestnictwa
w kursach kwalifikacyjnych,
przygotowujących do egzaminu
państwowego na I i II stopień specjalizacji
zawodowej w zawodzie pracownika
socjalnego;

PRACOWNIK SOCJALNY - ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI
 Można
studiować na tzw. studiach
równoległych (drugi kierunek);
 Studia te nadają trwałe uprawnienia
do wykonywania zawodu pracownika
socjalnego;
PRACOWNIK SOCJALNY – ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI
Według Klasyfikacji Zawodów i Specjalności
(zawody pokrewne, m.inn.):
 Opiekun środowiskowy;
 Asystent rodziny;
 Asystent osoby niepełnosprawnej;
 Opiekun w domu pomocy społecznej;

PRACOWNIK SOCJALNY – ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI
Możliwości zatrudnienia w zawodzie:
 Ośrodki pomocy społecznej;
 Domy pomocy społecznej;
 Szpitale;
 Placówki opiekuńczo – wychowawcze;
 Placówki interwencyjne;
 Domy dla matek z dziećmi;
 Noclegownie, domy dla bezdomnych;

PRACOWNIK SOCJALNY – ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI










Urzędy gminy (w tym urzędy miasta);
Starostwo powiatowe;
Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej;
Ministerstwo;
Powiatowy Urząd Pracy;
Centra Aktywności Lokalnej;
Centra Integracji Społecznej;
Kluby Integracji Społecznej;
Instytucje tzw. trzeciego sektora np. fundacje;
Pozostałe;
PRACOWNIK SOCJALNY – ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI
Inne potencjalne miejsca pracy:
 Kraj (np. jako asystent osoby niepełnosprawnej
po odbyciu stosownego szkolenia);
 Inne państwa np. jako opiekun osobisty
(inna rola niż w Polsce);
