Karta charakterystyki

Komentarze

Transkrypt

Karta charakterystyki
40.0
strona: 1/8
Karta charakterystyki
zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31
*
Data druku: 01.12.2014
Aktualizacja: 22.07.2014
Numer wersji 3
SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa
· 1.1 Identyfikator produktu
· Nazwa handlowa: Potassium permanganate - Solution (50 g/L) for mercury determination
· Numer artykułu: A2006
· 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Brak dostępnych dalszych istotnych danych
· Zastosowanie substancji / preparatu
Odczynnik do analizy
Laboratory chemical
· 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
· Producent/Dostawca:
AppliChem GmbH
Ottoweg 4
D-64291 Darmstadt
Tel.: +49 (0)6151 93570
[email protected]
· Komórka udzielająca informacji: Abteilung Qualitätskontrolle / Dep. Quality Control
· 1.4 Numer telefonu alarmowego:
+49(0)6151 93570 (während der normalen Geschäftszeiten / Inside normal business hours)
SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń
· 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
· Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008
Aquatic Chronic 2 H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
· Klasyfikacja zgodnie z dyrektywą Rady 67/548/EWG lub dyrektywą 1999/45/WE
N; Produkt niebezpieczny dla środowiska
R51/53: Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne
zmiany w środowisku wodnym.
· Szczególne wskazówki o zagrożeniu dla człowieka i środowiska:
Produkt podlega obowiązkowi oznakowania na podstawie metody obliczania "Ogólnej wytycznej
klasyfikowania preparatów w UE" w jej ostatnio ważnej wersji.
· System klasyfikacji:
Klasyfikacja odpowiada aktualnym listom Wspólnoty Europejskiej, jednak jest uzupełniona danymi z
literatury fachowej i danymi firmowymi.
· 2.2 Elementy oznakowania
· Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.
· Piktogramy wskazujące rodzaj zagrożenia
GHS09
· Hasło ostrzegawcze brak
· Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
(ciąg dalszy na stronie 2)
PL
40.0
strona: 2/8
Karta charakterystyki
zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31
Data druku: 01.12.2014
Aktualizacja: 22.07.2014
Numer wersji 3
Nazwa handlowa: Potassium permanganate - Solution (50 g/L) for mercury determination
(ciąg dalszy od strony 1)
· Zwroty wskazujące środki ostrożności
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
· 2.3 Inne zagrożenia
· Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
· PBT: Nie nadający się do zastosowania.
· vPvB: Nie nadający się do zastosowania.
SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach
· 3.2 Charakterystyka chemiczna: Mieszaniny
· Opis:
aqeous solution
Mieszanka: składająca się z niżej wymienionych składników.
· Składniki niebezpieczne:
CAS: 7722-64-7
manganian(VII) potasu
EINECS: 231-760-3 Xn R22; O R8; N R50/53
Ox. Sol. 2, H272; Aquatic Chronic 1, H410; Acute Tox. 4, H302
· Wskazówki dodatkowe:
Pełna treść przytoczonych wskazówek dotyczących zagrożeń znajduje się w rozdziale 16.
>4-≤ 5%
SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy
· 4.1 Opis środków pierwszej pomocy
· Wskazówki ogólne: Środki specjalne nie są konieczne.
· Po wdychaniu: Dostarczyć świeże powietrze, w razie dolegliwości wezwać lekarza.
· Po styczności ze skórą:
Zmyć dużą ilością wody.
Odzież zanieczyszczoną produktem należy niezwłocznie usunąć.
· Po styczności z okiem:
Płukać oczy z otwartą powieką przez kilka minut pod bieżącą wodą. W przypadku utrzymującej się
dolegliwości zasięgnąć porady lekarza.
· Po przełknięciu:
podać poszkodowanemu wodę do picia ( przynajmniej dwie szklanki).
Przy trwałych dolegliwościach porozumieć się z lekarzem.
· 4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Brak dostępnych dalszych istotnych danych
· 4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z
poszkodowanym
Brak dostępnych dalszych istotnych danych
SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru
· 5.1 Środki gaśnicze
· Przydatne środki gaśnicze: Zabiegi gaszenia ognia dostosować do otoczenia.
· 5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
Sbstancja niepalna.
Pożar w otoczeniu może wyzwolić niebezpieczne pary.
· 5.3 Informacje dla straży pożarnej
· Specjalne wyposażenie ochronne:
Nosić urządzenie ochrony dróg oddechowych niezależnie od powietrza otoczenia.
· Inne dane
Pozostałości po pożarze i skażona woda muszą być usunięte zgodnie z przepisami.
Pokrywać uciekające pary wodą.
PL
(ciąg dalszy na stronie 3)
40.0
strona: 3/8
Karta charakterystyki
zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31
Data druku: 01.12.2014
Aktualizacja: 22.07.2014
Numer wersji 3
Nazwa handlowa: Potassium permanganate - Solution (50 g/L) for mercury determination
(ciąg dalszy od strony 2)
SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska
· 6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Unikać zanieczyszczenia substancją.
Nie wdychać pary, rozpylonej cieczy.
· 6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:
W przypadku przedostania się do zbiorników wodnych lub kanalizacji zawiadomić właściwe władze.
Nie dopuścić do przeniknięcia do kanalizacji /wód powierzchniowych /wód gruntowych.
· 6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia:
Zebrać za pomocą materiału wiążącego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, materiał wiążący kwasy, materiał
wiążący uniwersalny, trociny).
Oczyścić skażone miejsce.
· 6.4 Odniesienia do innych sekcji
Informacje na temat bezpiecznej obsługi patrz rozdział 7.
Informacje na temat osobistego wyposażenia ochronnego patrz rozdział 8.
Informacje na temat utylizacji patrz rozdział 13.
SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
· 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
Przy fachowym użyciu nie są potrzebne szczególne zabiegi.
· Wskazówki dla ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej: Nie są potrzebne szczególne zabiegi.
· 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych
niezgodności
· Składowanie:
· Wymagania w stosunku do pomieszczeń składowych i zbiorników:
Nie dopuścić, w sposób pewny, do przenikania do podłoża.
· Wskazówki odnośnie wspólnego składowania: Nie konieczne.
· Dalsze wskazówki odnośnie warunków składowania: Zbiornik trzymać zamknięty.
· Zalecana temperatura składowania: 15-25 °C
· Klasa składowania: 10-13
· 7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe Brak dostępnych dalszych istotnych danych
SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej
· Dodatkowe wskazówki dla wykonania urządzeń technicznych: Brak dalszych danych, patrz punkt 7.
· 8.1 Parametry dotyczące kontroli
· Składniki wraz z kontrolowanymi wartościami granicznymi zależnymi od miejsca pracy:
Produkt nie zawiera znaczących ilości materiałów, których wartości graniczne musiałyby być kontrolowane
pod kątem warunków miejsca pracy.
· Wskazówki dodatkowe: Podstawą były aktualnie obowiązujące wykazy.
· 8.2 Kontrola narażenia
· Osobiste wyposażenie ochronne:
· Ogólne środki ochrony i higieny:
Myć ręce przed przerwą i przed końcem pracy.
Change contaminated clothing.
· Ochrona dróg oddechowych:
Respiratory protection required when vapours/aerosols are generated.
Filter ABEK
· Ochrona rąk:
Materiał, z którego wykonane są rękawice musi być nieprzepuszczalny i odporny na działanie produktu /
substancji / preparatu.
Wybór materiału na rękawice ochronne przy uwzględnieniu czasów przebicia, szybkości przenikania i
degradacji.
(ciąg dalszy na stronie 4)
PL
40.0
strona: 4/8
Karta charakterystyki
zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31
Data druku: 01.12.2014
Aktualizacja: 22.07.2014
Numer wersji 3
Nazwa handlowa: Potassium permanganate - Solution (50 g/L) for mercury determination
(ciąg dalszy od strony 3)
· Materiał, z którego wykonane są rękawice
Wybór odpowiednich rękawic nie zależy tylko od materiału, lecz także od innych cech jakościowych i zmienia
się od producenta do producenta. Ponieważ produkt jest preparatem składającym się z kilku substancji, to
odporności materiałów, z których wykonano rękawice nie można wcześniej wyliczyć i dlatego też musi być
ona sprawdzona przed zastosowaniem.
· Czas penetracji dla materiału, z którego wykonane są rękawice
Od producenta rękawic należy uzyskać informację na temat dokładnego czasu przebicia i go przestrzegać.
· Do długotrwałego kontaktu nadają się rękawice z następującego materiału:
Kauczuk nitrylowy
Recommended thickness of the material: ≥ 0.11 mm
Value for the permeation: Level ≥ 480 min
· Jako ochrona przed spryskaniem nadają się rękawice z następujących materiałów:
Kauczuk nitrylowy
Recommended thickness of the material: ≥ 0.11 mm
Value for the permeation: Level ≥ 480 min
· Ochrona oczu: Okulary ochronne
· Ochrona ciała:
Protective clothing should be selected specifically for the working place, depending on concentration and
quantity of the hazourdous substances handled.
SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne
· 9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
· Ogólne dane
· Wygląd:
Płynny
Forma:
Fioletowy
Kolor:
Bez zapachu
· Zapach:
Nieokreślone.
· Próg zapachu:
· Wartość pH:
Nieokreślone.
· Zmiana stanu
Punkt topnienia/ Zakres topnienia:
Punkt wrzenia/ Zakres wrzenia:
Nie jest określony.
Nie jest określony.
· Punkt zapłonu:
Nie nadający się do zastosowania.
· Łatwopalność (stała gazowa):
Nie nadający się do zastosowania.
· Temperatura palenia się:
Temperatura rozkładu:
Nieokreślone.
· Samozapłon:
Produkt nie jest samozapalny.
· Niebezpieczeństwo wybuchu:
Produkt nie jest grozi wybuchem.
· Granice niebezpieczeństwa wybuchu:
Dolna:
Górna:
Nieokreślone.
Nieokreślone.
· Ciśnienie pary:
Nieokreślone.
· Gęstość:
· Gęstość względna
· Gęstość par
· Szybkość parowania
Nie jest określony.
Nieokreślone.
Nieokreślone.
Nieokreślone.
· Rozpuszczalność w/ mieszalność z
Woda:
W pełni mieszalny.
· Współczynnik podziału (n-oktanol/ woda): Nieokreślone.
(ciąg dalszy na stronie 5)
PL
40.0
strona: 5/8
Karta charakterystyki
zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31
Data druku: 01.12.2014
Aktualizacja: 22.07.2014
Numer wersji 3
Nazwa handlowa: Potassium permanganate - Solution (50 g/L) for mercury determination
(ciąg dalszy od strony 4)
· Lepkość:
Dynamiczna:
Kinetyczna:
Nieokreślone.
Nieokreślone.
· Zawartość rozpuszczalników:
rozpuszczalniki organiczne:
· 9.2 Inne informacje
0,0 %
Brak dostępnych dalszych istotnych danych
SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność
· 10.1 Reaktywność
· 10.2 Stabilność chemiczna
· Rozkład termiczny/ warunki których należy unikać: Brak rozkładu przy użyciu zgodnym z przeznaczeniem.
· 10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji Reakcje niebezpieczne nie są znane.
· 10.4 Warunki, których należy unikać Brak dostępnych dalszych istotnych danych
· 10.5 Materiały niezgodne: Brak dostępnych dalszych istotnych danych
· 10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu: Niebezpieczne produkty rozkładu nie są znane.
SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
· 11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych
· Ostra toksyczność:
· Istotne sklasyfikowane wartości LD/LC50:
· Składniki
Rodzaj
Wartość Gatunek
7722-64-7 manganian(VII) potasu
Ustne LD50 1090 mg/kg (rat)
· Pierwotne działanie drażniące: Działanie Gatunek Metoda:
· na skórze: No data available
· w oku: No data available.
· Uczulanie: Žadne działanie uczulające nie jest znane.
SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
· 12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu Brak dostępnych dalszych istotnych danych
· 12.3 Zdolność do bioakumulacji Brak dostępnych dalszych istotnych danych
· 12.4 Mobilność w glebie Brak dostępnych dalszych istotnych danych
· Skutki ekotoksyczne:
· Uwaga: Trujący dla ryb.
· Dalsze wskazówki ekologiczne:
· Wskazówki ogólne:
W zbiornikach wodnych trujący także dla ryb i planktonu.
trujący dla organizmów wodnych
Nie dopuścić do przedostania się nawet w małych ilościach do wód gruntowych, wód powierzchniowych bądź
do kanalizacji.
Klasa szkodliwości dla wody 3 (samookreślenie) silnie szkodliwy dla wody
Szkodliwy dla wody pitnej nawet przy przedostaniu się minimalnych ilości do podłoża.
· 12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
· PBT: Nie nadający się do zastosowania.
· vPvB: Nie nadający się do zastosowania.
· 12.6 Inne szkodliwe skutki działania Brak dostępnych dalszych istotnych danych
PL
(ciąg dalszy na stronie 6)
40.0
strona: 6/8
Karta charakterystyki
zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31
Data druku: 01.12.2014
Aktualizacja: 22.07.2014
Numer wersji 3
Nazwa handlowa: Potassium permanganate - Solution (50 g/L) for mercury determination
(ciąg dalszy od strony 5)
SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami
· 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów
· Zalecenie:
Chemikalia musza być usunięte zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi.
Nie może podlegać obróbce wspólnie z odpadkami domowymi. Nie dopuścić do przedostania się do
kanalizacji.
· Opakowania nieoczyszczone:
· Zalecenie:
Usuwanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Opakowania, których oczyszczenie nie jest możliwe należy usuwać tak jak materiał.
· Zalecany środek czyszczący: Woda, w razie konieczności z dodatkiem środków czystości.
SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu
· 14.1 Numer UN
· ADR, IMDG, IATA
· 14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN
· ADR
· IMDG
· IATA
UN3082
MATER IA Ł ZA GR AŻAJĄ CY ŚR ODOWIS KU,
CIEKŁY, I.N.O. (NADMANGANIAN POTASOWY)
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,
LIQUID, N.O.S. (POTASSIUM PERMANGANATE),
MARINE POLLUTANT
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,
LIQUID, N.O.S. (POTASSIUM PERMANGANATE)
· 14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
· ADR
· Klasa
· Nalepka
9 (M6) różne materiały i przedmioty niebezpieczne
9
· IMDG, IATA
· Class
· Label
9 różne materiały i przedmioty niebezpieczne
9
· 14.4 Grupa opakowań
· ADR, IMDG, IATA
III
· 14.5 Zagrożenia dla środowiska:
· Zanieczyszczenia morskie:
· Szczególne oznakowania (ADR):
· Szczególne oznakowania (IATA):
Produkt zawiera materiały zagrażające środowisku:
manganian(VII) potasu
Tak
Symbol (ryby i drzewa)
Symbol (ryby i drzewa)
Symbol (ryby i drzewa)
· 14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników Uwaga: różne materiały i przedmioty niebezpieczne
90
· Liczba Kemlera:
F-A,S-F
· Numer EMS:
(ciąg dalszy na stronie 7)
PL
40.0
strona: 7/8
Karta charakterystyki
zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31
Data druku: 01.12.2014
Aktualizacja: 22.07.2014
Numer wersji 3
Nazwa handlowa: Potassium permanganate - Solution (50 g/L) for mercury determination
(ciąg dalszy od strony 6)
· Segregation groups
Permanganates
· 14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do
konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC
Nie nadający się do zastosowania.
· Transport/ dalsze informacje:
· ADR
· Ilości ograniczone (LQ)
· Ilości wyłączone (EQ)
· Kategoria transportowa
· Kodów zakazu przewozu przez tunele
· IMDG
· Limited quantities (LQ)
· Excepted quantities (EQ)
· UN "Model Regulation":
5L
Kod: E1
Maksymalna ilość netto na opakowanie wewnętrzne:
30 ml
Maksymalna ilość netto na opakowanie zewnętrzne:
1000 ml
3
E
5L
Code: E1
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml
UN3082, MATERIAŁ ZAGRAŻAJĄCY
ŚRODOWISKU, CIEKŁY, I.N.O. (NADMANGANIAN
POTASOWY), 9, III
SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych
· 15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji i
mieszaniny
Brak dostępnych dalszych istotnych danych
· 15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego: Ocena Bezpieczeństwa Chemicznego nie została przeprowadzona.
SEKCJA 16: Inne informacje
Dane opierają się na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie określają jednak w sposób ostateczny właściwości
produkcyjnych i nie mogą być uzasadnieniem prawomocnych umów.
· Odnośne zwroty
H272 Może intensyfikować pożar; utleniacz.
H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
R22
Działa szkodliwie po połknięciu.
R50/53 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne
zmiany w środowisku wodnym.
R8
Kontakt z materiałami zapalnymi może spowodować pożar.
· Wydział sporządzający wykaz danych: Abteilung Qualitätskontrolle / Dept. Quality Control
· Partner dla kontaktów: Hr. / Mr. Th. Stöckle
· Skróty i akronimy:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
Ox. Sol. 2: Oxidising Solids, Hazard Category 2
(ciąg dalszy na stronie 8)
PL
40.0
strona: 8/8
Karta charakterystyki
zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31
Data druku: 01.12.2014
Aktualizacja: 22.07.2014
Numer wersji 3
Nazwa handlowa: Potassium permanganate - Solution (50 g/L) for mercury determination
(ciąg dalszy od strony 7)
Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4
Aquatic Chronic 1: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 1
Aquatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 2
· * Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej
PL

Podobne dokumenty