zał nr 1 Jabłoń.cdr

Komentarze

Transkrypt

zał nr 1 Jabłoń.cdr
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XV/96/16
Rady Gminy Jabłoń
z dnia 29 czerwca 2016 r.
ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY JABŁOŃ
Skala 1:1000
- obręb Jabłoń
1cm-10m
0
10
20
30
40
50
Układ arkuszy załącznika nr 1:
1
2
OZNACZENIA:
granice opracowania
linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie zagospodarowania
nieprzekraczalne linie zabudowy
RM
RM,MN
WS

SN 15kV
tereny zabudowy zagrodowej
tereny zabudowy zagrodowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
tereny wód powierzchniowych
strefa oddziaływania Kanału Wieprz-Krzna
linie energetyczne średniego napięcia 15kV ze strefą techniczną
strefa ochrony konserwatorskiej
strefa występowania śladów osadnictwa
KDP (L)
tereny dróg publicznych - droga powiatowa (klasa techniczna)
KDG (L)
tereny dróg publicznych - droga gminna (klasa techniczna)
1
2
WYRYS ZE
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY JABŁOŃ
SKALA 1: 10 000
A63RM

Podobne dokumenty