Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Komentarze

Transkrypt

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Kraków, dnia 6 lutego 2013 r.
Elektronicznie podpisany przez:
Artur Słowik; MUW
Poz. 1198
Data: 2013-02-06 13:49:35
UCHWAŁA NR KI-411/26/13
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KRAKOWIE
z dnia 30 stycznia 2013 roku
znak sprawy: KI-43-072/4/13
o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XVIII/128/12 Rady Gminy Łukowica z dnia 26 listopada 2012 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych, których obowiązek składania
organowi podatkowemu ciąży na Agencji Nieruchomości Rolnych w zakresie podatku rolnego,
podatku leśnego i podatku od nieruchomości.
Kolegium Izby działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia
7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113)
orzeka
o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XVIII/128/12 Rady Gminy Łukowica z dnia 26 listopada 2012 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych, których obowiązek składania
organowi podatkowemu ciąży na Agencji Nieruchomości Rolnych w zakresie podatku rolnego, podatku
leśnego i podatku od nieruchomości.
UZASADNIENIE
Uchwała Nr XVIII/128/12 Rady Gminy Łukowica z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie określenia
wzorów formularzy deklaracji podatkowych, których obowiązek składania organowi podatkowemu ciąży
na Agencji Nieruchomości Rolnych w zakresie podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości
wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, za pośrednictwem Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie w dniu 3 stycznia 2013 roku. Ponieważ wyżej wymieniona uchwała dotyczy
spraw „opłat lokalnych, do których mają zastosowanie przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa”, organem
nadzoru właściwym do badania jej legalności jest Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie
na podstawie art. 86 i art. 90 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia
7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113).
Rada Gminy Łukowica powołując w podstawie prawnej badanej uchwały m.in. przepisy art. 6 ust. 13
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613
z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136,
poz. 969 z późn.zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200,
poz. 1682 ze zm.), postanowiła o wprowadzeniu do obiegu prawnego odrębnych dla Agencji Nieruchomości
Rolnych formularzy: deklaracji na podatek rolny (DR-2)- według wzoru ustalonego w załączniku Nr 1,
deklaracji na podatek leśny (DL-2) – według wzoru ustalonego w załączniku Nr 2, oraz deklaracji na podatek
od nieruchomości (DN-2) według wzoru ustalonego w załączniku Nr 3. Wykonanie powyższych postanowień
powierzono Wójtowi Gminy Łukowica, ustalając jednocześnie, że uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
–2–
Poz. 1198
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, i ma zastosowanie do podatku
rolnego, leśnego i od nieruchomości, należnych od 2013 roku,.
Kolegium Izby dopatrzyło się w treści tych deklaracji istotnych nieścisłości, braków lub sprzeczności, które
utrudniłyby lub uniemożliwiły wywiązanie się przez podatnika z obowiązku złożenia wypełnionych deklaracji
podatkowych, dla poprawnego wymiaru i poboru podatku od nieruchomości zgodnie z art. 6 ust. 9 pkt 1
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnego zgodnie z art. 6a ust. 8
pkt 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym i podatku leśnego zgodnie z art. 6 ust. 5 pkt 1 ustawy
z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie badając wprowadzone uchwałą wzory deklaracji
podatkowych pod względem legalności stwierdziło, co następuje.
Celem deklaracji podatkowej w zakresie podatków i opłat lokalnych, wypełnianej przez osobę prawną
i jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, jest złożenie informacji o przedmiocie
(przedmiotach) objętych podatkiem lokalnym (w tym o tych, jakie korzystają ze zwolnienia od podatku) oraz
samodzielne obliczenie wysokości podatków od przedmiotów opodatkowania nie zwolnionych od podatku
na mocy przepisów ustawy lub na podstawie woli rady gminy wyrażonej w formie odpowiedniej uchwały
prawa miejscowego. Deklaracja ma zatem usprawnić pobór podatku na rzecz budżetu organu podatkowego,
a zarazem ułatwić podatnikowi dokonanie wymiaru podatku celem jego zapłaty. Deklaracje uchwalone przez
Radę Gminy Łukowica nie wypełniają tych funkcji ponieważ zawierają niżej wskazane istotne wady
merytoryczne.
1.
We wszystkich trzech wymienionych na wstępie wzorach deklaracji, w części informacyjnej (wstępnej),
w rubryce „składający” zamieszczono informację (cyt.): „Formularz przeznaczony dla Agencji
Nieruchomości Rolnych.”. Z kolei w rubryce „miejsce składania”, zamiast wskazać adres organu
podatkowego Gminy Łukowica, błędnie poucza się, że jest to organ właściwy „…według miejsca
położenia gospodarstwa rolnego.” - co koliduje z przepisami odpowiednio: art. 6 ust. 9 pkt 1 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, art. 6a ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym i art. 6 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym.
Ponadto w poz. A dotyczącej miejsca składania deklaracji nie zamieszczono adresu organu podatkowego
Gminy Łukowica, lecz podano: „3. Urząd Miasta / Gminy”. Nie powiadomiono zatem podatnika
o „miejscu” składania deklaracji podatkowej.
2.
W poz. B.1. deklaracji, od podatnika – tj. w tym przypadku Agencji Nieruchomości Rolnych, wymaga się
wypełnienia informacji dot. „rodzaju składającego deklarację” (osoba fizyczna, osoba prawna, spółka
niemająca osobowości prawnej, itd.) – co rodzi wątpliwość, czy podatnik jako „rodzaj składającego
deklarację” winien zakreślić pkt 2 (osoba prawna), czy należy przyjąć dane identyfikacyjne osoby
fizycznej wykonującej w imieniu Agencji (osoby prawnej) obowiązek wynikający odpowiednio
z przepisów: art. 6 ust. 9 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
art. 6a ust. 8 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym i art. 6 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy
z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym.
3.
Wskazać również należy na nieprawidłowości we wszystkich trzech formularzach w części określającej
deklarowany podatek w „groszach”, co koliduje z ogólną zasadą zaokrąglania kwot podatków do pełnych
złotych z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749
ze zm.).
4.
W poz. E deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-2), organ podatkowy wymaga od podatnika
określenia również tych gruntów, jakie w ogóle nie podlegają obowiązkowi podatkowemu, co koliduje
z normatywną funkcją deklaracji podatkowej wynikającą z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych. Ponadto w dwóch tylko wierszach wymieniono kategorie takich
nieruchomości wybiórczo i niekompletnie z punktu widzenia katalogu nieruchomości wyłączonych
od podatku z art. 2 pkt 3 wyżej powołanej ustawy.
5.
W pozycji D deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-2) wyszczególniono kategorie przedmiotów
opodatkowania (gruntów, budynków i budowli), w większości w sposób zgodny z normatywnym
określeniem z dotyczącego stawek przepisu art. 5 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Jednakże w kategorii nieruchomości gruntowych wyszczególnione zostały w poz. D.1.3. „drogi dojazdowe
so pól i posesji [m2]” (pisownia oryginalna, podobnie w poz. F.1.3) – mimo, iż Rada Gminy Łukowica
ustalając uchwałą Nr XVIII/128/12 z dnia 26 listopada 2012 r. stawki podatków od nieruchomości
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
–3–
Poz. 1198
na rok 2013, w tym od gruntów, nie wyodrębniła oddzielnej stawki dla dróg wewnętrznych, na podstawie
art. 5 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Skoro w Gminie Łukowica nie funkcjonuje odrębna
stawka dla takich dróg, to podatnik będzie miał utrudnienie przy wpisaniu aktualnych lub przyszłych
gruntów stanowiących drogi dojazdowe do pól i posesji: czy zaliczyć je do pozycji: D.1.4 (Pozostałe
grunty…), czy wyodrębnić oddzielnie w pozycji: D.1.3. ze stawką tożsamą, jak dla gruntów pozostałych.
6.
Istotne wady merytoryczne w formularzu deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-2) występują
również w części dotyczącej obliczenia podatku. Zgodnie z konwencją przyjętą w budowie formularza,
jego wypełnienie i obliczenie podatku z pozycjach D, nie obejmuje pomniejszeń. Dlatego oddzielnie
w pozycjach F, podatnik wyszczególnia powierzchnię i wysokość podatku od nieruchomości objętych
zwolnieniami. Następnie w pozycji G, oblicza deklarowany podatek, jako różnicę między sumą z poz. D.4.
i sumą zwolnień z poz. F.4. Kolegium Izby zwraca uwagę, że w pozycji F formularza, jako zwolnienia od
podatku od nieruchomości – powtórzono dokładnie takie same nazwy przedmiotów opodatkowania,
jak w wierszach pozycji D. Do każdej z wymienionych tam (jako zwolnione) kategorii przedmiotów
opodatkowania z art. 5 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych odnosi się zamieszczona na wstępie
adnotacja wskazująca na przepis art. 7 powyższej ustawy, co oznaczałoby, że źródłem zwolnienia
są nie tylko zwolnienia na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ale również
stosowna uchwała Rady Gminy Łukowica podjęta na podstawie art. 7 ust 3 tej ustawy.
7.
Osobnego odniesienia się wymaga treść danych z pozycji D i pozycji F formularza deklaracji na podatek
od nieruchomości (DN-2). Ze względu na powtarzanie danych w tych dwóch pozycjach, wprowadzenie
danych kwotowych do deklaracji DN-2 mogłoby powodować obliczenie „zerowego podatku” z tych
przyczyn, że kwoty wpisane w poz. D.4. powtarzałyby się z kwotami w poz. F.4., co dawałoby „zero”
deklarowanego podatku w pozycji G. Wskazać ponadto należy na nieścisłość w nazwie poz. F.2.,
określonej jako (cyt.): „Powierzchnia użytków budynków lub ich części”.
8.
Osobnym jeszcze mankamentem deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-2) w części określającej
zwolnienia, jest pominięcie rubryk dla wyszczególniania w nich danych o nieruchomościach zwolnionych
z mocy przepisów art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
Mając na uwadze powyższe, Kolegium Regionalnej Izby w Krakowie postanowiło wszcząć postępowania
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XVIII/128/12 Rady Gminy Łukowica z dnia 26 listopada
2012 roku, informując Gminę o terminie posiedzenia Kolegium Izby, na którym rozpatrywana będzie sprawa
przedmiotowej uchwały. Nie skorzystano z możliwości uczestniczenia w posiedzeniu Kolegium, ani też nie
nadesłano żadnych wyjaśnień w sprawie.
Po ponownym rozpatrzeniu przedmiotowej uchwały, Kolegium Regionalnej Izby w Krakowie postanowiło,
jak w sentencji niniejszej uchwały.
Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego – zgodnie z art. 13 pkt 8a ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95).
POUCZENIE
Na uchwałę niniejszą przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.
Skargę tą należy wnieść w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszej uchwały, przy czym należy to uczynić
za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.
Przewodniczący Kolegium
Janusz Kot