Pobierz - Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Komentarze

Transkrypt

Pobierz - Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
OBWIESZCZENIE SZCZEGÓŁOWE
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Bytom ul. Strzelców Bytomskich 207
OGŁASZA
Przetargi w trybie publicznej licytacji na sprzedaż nieruchomości
położonych w Wojkowicach i Trzebini
Licytacje odbędą się w dniu: 17.02.2017 r.:
poz. I - o godz. 900
poz.II - o godz. 1000
w Bytomiu, przy ul Strzelców Bytomskich 207, pokój nr 222
I.Nieruchomości położone w Wojkowicach w rejonie rzeki Brynicy i ulicy Sucharskiego, obręb 0001
Wojkowice, arkusz mapy 2, w skład których wchodzą:
1)
prawo użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 2116 o powierzchni.
82.821 m2,
2)
prawo użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 2120 o powierzchni.
1.822 m2,
zapisanych w księdze wieczystej KW nr KA1B/00015981/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy
w Będzinie – V Wydział Ksiąg Wieczystych,
3)
prawo użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 2117 o powierzchni.
1.728m2, zapisanej w księdze wieczystej KW nr KA1B/00017433/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy
w Będzinie - V Wydział Ksiąg Wieczystych,
4)
prawo użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 2118 o powierzchni.
16.306 m2, zapisanej w księdze wieczystej KW nr KA1B/00044725/1, prowadzonej przez Sąd
Rejonowy w Będzinie - V Wydział Ksiąg Wieczystych.
o łącznej powierzchni gruntu 102.677 m2.
Cena wywoławcza 300.000 zł
Wadium 30.000 zł
Postąpienie 3.000 zł
Z uwagi na fakt, iż plan zagospodarowania przestrzennego miasta Wojkowice obejmuje powyższe działki
jako tereny zieleni nieurządzonej oraz tereny rolne a nie przeznaczone pod zabudowę, sprzedaż tych
działek podlega zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 Ustawy o podatku od
towarów i usług.
Sprzedaż działek zostanie dokonana z zachowaniem uwarunkowań wynikających z ustawy z dnia 11
kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U z 2012, poz. 803 ze zmianami).
Przedmiotowe działki zlokalizowane są w strefie peryferyjnej miasta. Stanowią kompleks gruntowy o kształcie
nieregularnego wielokąta, którego powierzchnia jest porośnięta drzewami krzewami oraz zielenią niską. Teren
wykazuje zmiany rzędnych wysokości oraz nie jest uzbrojony.
Otoczenie działek stanowi korytko rzeki Brynicy oraz tereny rolnicze i przemysłowe.
Nieruchomości nie posiadają dostępu do drogi publicznej a dojazd odbywa się poprzez parcele sąsiednie
stanowiące drogi gruntowe. Celem zapewnienia dojazdu do zbywanej nieruchomości, nabywca zobowiązany
będzie uzyskać dostęp do drogi publicznej własnym staraniem i na własny koszt.
Działki o nr 2116, 2117, 2118 i 2120 stanowią teren po byłych zrekultywowanych osadnikach wód dołowych,
w związku z czym właściwości geotechniczne gruntu mogą być pogorszone. Przy umowie przeniesienia prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości nabywca będzie zobowiązany oświadczyć, iż wie o tej okoliczności
i stan ten w pełni akceptuje.
Nad wschodnią częścią powierzchnią terenu działki oznaczonej numerem geodezyjnymi 2116, przebiega
urządzenie przesyłowe w postaci odcinka napowietrznej sieci elektroenergetycznej wysokiego napięcia na
słupach stalowych, która nie stanowi własności SRK S.A. Przy umowie przeniesienia prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości nabywca będzie zobowiązany oświadczyć, iż wie o przebiegu przedmiotowego
urządzenia przesyłowego należącego do osób trzecich i stan ten w pełni akceptuje.
W wypisie z rejestru gruntów przedmiotowe nieruchomości oznaczone są następująco jako: Ba - tereny
przemysłowe
W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wojkowice teren nieruchomości oznaczony jest
symbolem ZE – tereny zieleni nieurządzonej i R – tereny rolne.
Nr wadium NM/I/17.02.2017
II. Nieruchomość położona w Trzebini w rejonie ulicy Płockiej, w skład której wchodzą:
prawo użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej nr 557/9, karta mapy 6, obręb 0002
Czyżówka, o powierzchni 301 m2,
2)
prawo użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej nr 558/8, karta mapy 6, obręb 0002
Czyżówka, o powierzchni 1.182 m2,
3)
prawo użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej nr 558/9, karta mapy 6, obręb 0002
Czyżówka, o powierzchni 1.146 m2,
4)
prawo użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej nr 567/3, karta mapy 6, obręb 0002
Czyżówka, o powierzchni 1.559 m2,
5)
prawo użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej nr 567/4, karta mapy 6, obręb 0002
Czyżówka, o powierzchni 1.420 m2,
6)
prawo użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej nr 567/13, karta mapy 6, obręb 0002
Czyżówka, o powierzchni 518 m2,
7)
prawo użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej nr 567/14, karta mapy 6, obręb 0002
Czyżówka, o powierzchni 459 m2,
8)
prawo użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej nr 568/2, karta mapy 6, obręb 0002
Czyżówka, o powierzchni 25 m2,
9)
prawo użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej nr 568/3, karta mapy 6, obręb 0002
Czyżówka, o powierzchni 41 m2,
o łącznej powierzchni 6.651 m2, zapisana w księdze wieczystej KW nr KR1C/00050860/3, prowadzonej przez V
Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chrzanowie.
Cena wywoławcza 174.000 zł Wadium 17.400 zł Postąpienie 2.000 zł
Z uwagi na fakt, że nieruchomość oznaczona jest jako tereny orne i pastwiska stałe, sprzedaż działek
podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy o podatku od towarów i usług.
1)
Nieruchomość będąca przedmiotem niniejszego wniosku znajduje się w rejonie ulicy Płockiej w Trzebini, obręb
Czyżówka. Położona jest w sąsiedztwie Elektrowni Siersza, przy granicy z powiatem olkuskim, w odległości ok.
3 km od drogi powiatowej nr 791, stanowiącej dojazd do centrum Trzebini. Otoczona jest terenami leśnymi
i nieużytkami. Działki nie posiadają bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dojazd możliwy jest poprzez
działki sąsiednie bez koniecznych uregulowań prawnych. Działki są niezabudowane, częściowo porośnięte
drzewami, częściowo stanowią drogę gruntową.
Nieruchomość tworzą działki o zwartym kształcie
nieregularnego wielokąta, co nie oddziałuje w sposób negatywny na użyteczność działek.
Część działek przecina ciepłociąg naziemny. Przy umowie przeniesienia prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości nabywca będzie zobowiązany oświadczyć, iż wie o przebiegu przedmiotowego urządzenia
przesyłowego należącego do osób trzecich i stan ten w pełni akceptuje
W wypisie z rejestru gruntów przedmiotowe działki oznaczone są jako rodzaj użytków: RV – grunty orne, RIVb
– grunty orne oraz PsV – pastwiska stałe, a zatem sprzedaż nieruchomości zostanie dokonana z zachowaniem
uwarunkowań wynikających z ustawy o ukształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U z 2012r., poz. 803 ze
zmianami).
Przedmiotowe działki gruntu nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie
z zapisami Studium uwarunkowań i kierunki zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzebinia – Uchwała
nr LV/597/VI/2014 Rady Miasta Trzebini z dnia 20 października 2014 roku. oznaczenie działek w planie jest
następujące:









działka nr 567/4 – częściowo tereny przemysłowe, częściowo R/ZL – tereny dolesień,
działka nr 567/3 – R/ZL – tereny dolesień oraz w niewielkiej części tereny przemysłowe,
działka nr 558/8 – tereny przemysłowe oraz w niewielkiej części R/ZL – tereny dolesień,
działka nr 558/9 – tereny przemysłowe oraz w niewielkiej części R/ZL – tereny dolesień,
działka nr 557/9 – tereny dolesień i w niewielkiej części tereny lasów,
działka nr 567/13 – tereny przemysłowe,
działka nr 567/14 – tereny przemysłowe,
działka nr 568/2 – tereny przemysłowe,
działka nr 568/3 – tereny przemysłowe
Nr wadium NM/II/17.02.2017
Informacje dodatkowe :
Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży powyższych nieruchomości jest uzyskanie zgody:
1) Agencji Nieruchomości Rolnych na zbycie nieruchomości rolnej zgodnie z art. 2a ust. 4 punkt
1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012r.poz. 803
z póżn. Zmianami) na rzecz nabywcy wyłonionego w toku postępowania przetargowego
w przypadku zbycia nieruchomości na rzecz innych podmiotów niż wymienionych w art. 2a ust. 1
i ust. 3 pkt 1 oraz w innych przypadkach niż wymienione wart. 2a ust. 3 pkt 2 -4 tejże ustawy.
2) Walnego Zgromadzenia Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. na dokonanie opisanej w poz. I
czynności prawnej oraz Rady Nadzorczej Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. na dokonanie
opisanej w poz. II czynności prawnej.
Nabywca zobowiązany będzie do zaparafowania projektu umowy sprzedaży stanowiącej załącznik do
wniosku do Walnego Zgromadzenia Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz do Agencji
Nieruchomości Rolnych o wyrażenie w/w zgody.
Gminie Wojkowice oraz Trzebini przysługuje prawo pierwokupu z uwagi na fakt sprzedaży
niezabudowanych nieruchomości gruntowych.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
- wniesienie wadium w podanej wyżej wysokości w terminie do dnia 15.02.2017 r. przelewem na konto Spółki:
Nr konta: 30 1050 1230 1000 0024 1045 1583
z dokładnym oznaczeniem przedmiotu przetargu na który zostało wpłacone wadium dla pozycji przetargowej
dot. sprzedaży nieruchomości, dla której zostało wpłacone wadium, na przelewie należy wpisać
Nr wadium i krótki opis przedmiotu przetargu (datą wniesienia wadium jest data wpływu środków na
konto Spółki),
- okazanie członkom komisji przetargowej dowodu tożsamości a w przypadku podmiotów gospodarczych
dodatkowo aktualnego (z ostatnich 3-ch miesięcy) wypisu z rejestru handlowego albo aktualnego (z ostatnich
3-ech miesięcy) zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz dokumentów, z których
wynika umocowanie do reprezentowania uczestnika przetargu,
- przedłożenie członkom komisji podpisanego oświadczenia o tym, iż uczestnik licytacji zapoznał się
i akceptuje bez zastrzeżeń :
 stan prawny i faktyczny, w tym techniczny przedmiotu przetargu,

postanowienia “Regulaminu zbywania nieruchomości, kopalń, zakładów górniczych lub ich oznaczonych
części przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A.”
 treść „Obwieszczenia szczegółowego”,






Przedłożenia oświadczenia, o tym że oferent:
jest / nie jest rolnikiem indywidualnym w rozumieniu art. 6 Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r.
o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 poz. 803 ze zmianami),
nabywa nieruchomość do prowadzenia działalności rolniczej albo do działalności nierolniczej,
oświadczenie o tym, czy w wyniku nabycia nieruchomości dojdzie / nie dojdzie do nadmiernej
koncentracji gruntów rolnych,
jest / nie jest podmiotem innym niż wymienionym wart. 2a ust. 1 i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia
11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 poz. 803 ze zmianami)
Osoby będące rolnikami indywidualnymi winny przedłożyć dokumenty potwierdzające, iż
spełniają wymogi dotyczace rolników indywidualnych zgodnie z zapisami Ustawy z dnia
11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 poz. 803 ze zmianami)
Zgodnie z art. 2a ust. 1 Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 poz.
803 ze zmianami) „Nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba ze ustawa
stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część na wejść w skład wspólności majątkowej
małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków.
2. Powierzchni nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących
w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekroczyć powierzchni 300 ha użytków rolnych ustalonej
zgodnie z art. 5 ust 2 i 3
3. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą nabycia nieruchomości rolnej:
1) przez :
a) osobę bliska zbywcy,
b) jednostkę samorządu terytorialnego,
c)Skarb Państwa lub działającą na jego rzez Agencję
d) osoby prawne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w
Rzeczypospolitej Polskiej , o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz
gwarancjach wolności sumienia i wyznania,
2) w wyniku dziedziczenia oraz zapisu windykacyjnego,
3) na podstawie art. 151 lub art. 231 Kodeksu cywilnego,
4) W toku postępowania restrukturyzacyjnego w ramach postępowania sanacyjnego.
4. Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż wymienione w ust. 1 i 3 pkt 1 oraz w innych
przypadkach niż wymienione w ust. 3 pkt 2 – 4 może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji, wyrażoną w drodze
decyzji administracyjnej, wydanej na wniosek:
1) zbywcy, jeżeli:
a) Wykaże on, że nie było możliwości nabycia nieruchomości rolnej przez podmioty, o których mowa w ust.
1 i 3,
b) nabywca daje rękojmie należytego prowadzenia działalności rolniczej,
c) W wyniku nabycia nie dojdzie do nadmiernej koncentracji gruntów rolnych
2) osoby fizycznej zamierzającej utworzyć gospodarstwo rodzinne, które
a) posiada kwalifikacje rolnicze albo której , pod warunkiem uzupełnienia kwalifikacji zawodowych ,
przyznano pomoc, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu
rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. z
2013r. poz. 173, z 2015r. poz. 349 oraz z 2016r. poz. 337) albo w art. 3 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy z dnia
20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014 – 2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888 oraz z 2016r. poz. 337), a termin na uzupełnienie tych
kwalifikacji jeszcze nie upłynął,
b) daje rękojmie należytego prowadzenia działalności rolniczej,
c) zobowiąże się do zamieszkania w okresie 5 lata od dnia nabycia nieruchomości na terenie gminy, na
obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych, która wejdzie w skład tworzonego
gospodarstwa rodzinnego
Zgodnie z art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 poz. 803
ze zmianami). „Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem
wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia
użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat
zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład
gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo”.
2. Uważa się, że osoba fizyczna:
1) osobiście prowadzi gospodarstwo rolne, jeżeli:
a) pracuje w tym gospodarstwie,
b) podejmuje wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności rolniczej w tym gospodarstwie,
2) posiada kwalifikacje rolnicze, jeżeli uzyskała:
a) wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe lub
b) tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia
działalności rolniczej i posiada co najmniej 3 – letni straż pracy w rolnictwie, lub
c) wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3 – letni staż pracy w rolnictwie albo
wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, albo
wykształcenie średnie inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3 – letni staż pracy w rolnictwie, lub
d) wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 5 –
letni staż pracy w rolnictwie.
3. Za staż pracy, o którym mowa w ust. 2 , uznaje się okres, w którym osoba fizyczna:
1) podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników lub
2) prowadziła działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o obszarze z nie mniejszym niż 1 ha stanowiącym jej
własność, przedmiot użytkowania wieczystego, przedmiot samoistnego posiadania lub dzierżawy, lub
3) była zatrudniona w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę,
wykonując pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej, lub
4) wykonywała pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej w charakterze członka spółdzielni
produkcji rolnej, lub
5) odbyła staż, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69 , poz. 415, póżn zm) obejmujący wykonywanie czynności
związanych z prowadzeniem działalności rolniczej.
4. Przy ustalaniu powierzchni użytków rolnych, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 5
ust. 2 i 3.
Przedmiot przetargu może być oglądany w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach
od 800–1400 do dnia: 15.02.2017r. , po wcześniejszym ustaleniu terminu pod numerem telefonu:
Poz. I - (32) 289- 32 60, (32) 35 – 13 – 300 wew. 260
Poz. II - (32) 35-13-300 wew. 676
Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerami telefonów:
(32) 35-13-360, 35-13-361, 35-13-362 i (32) 35-13-307.
Wadium przepada na rzecz Spółki w przypadku jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje co najmiej ceny
wywoławczej.
Wadium wniesione przez uczestników licytacji, których oferty nie zostaną wybrane zostanie zwrócone
niezwłocznie po zatwierdzeniu wyników przetargu przez Zarząd Spółki w formie uchwały. Wniesienie wadium
oznacza, że uczestnik licytacji zapoznał się z treścią “Regulaminu zbywania nieruchomości, kopalń, zakładów
górniczych lub ich oznaczonych części przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A.” i akceptuje jego
postanowienia oraz że uczestnik przetargu akceptuje bez zastrzeżeń stan prawny i faktyczny, w tym techniczny
przedmiotu przetargu.
W przypadku gdy, uczestnik licytacji, którego oferta została wybrana nie uiści całej ceny sprzedaży
w terminie określonym przez Spółkę lub uchyli się od zawarcia umowy, traci prawa wynikające
z przybicia, a wpłacone przez niego wadium przepada na rzecz Spółki. Wadium wniesione przez uczestnika
licytacji, którego oferta zostanie wybrana, będzie zaliczone na poczet ceny sprzedaży.
Uczestnik licytacji, którego oferta została wybrana jest zobowiązany do zapłaty całej ceny sprzedaży przed
zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w kwotach i terminach określonych w protokole, przy
czym co najmniej 30% ceny sprzedaży ustalonej w wyniku przetargu ww. uczestnik licytacji zobowiązany
jest uiścić w terminie do 14 dni licząc od dnia podjęcia przez Zarząd uchwały w sprawie zatwierdzenia
wyników przetargu. Przepisu art. 394 § 1 Kodeksu Cywilnego nie stosuje się.
Cena sprzedaży może być uiszczona przez uczestnika licytacji, którego oferta została wybrana, w ratach
których wysokość, terminy płatności ustalone są przez Przewodniczącego Komisji Przetargowej, przy czym cena
sprzedaży winna być wpłacona przed zawarciem umowy kupna – sprzedaży w formie aktu notarialnego.
W uzasadnionych przypadkach, na wniosek uczestnika licytacji, którego oferta została wybrana Zarząd Spółki
może wyrazić zgodę na zmianę terminu, o którym mowa powyżej.
Powyższe postanowienia nie dotyczą przypadków gdy uczestnikiem licytacji, którego oferta została wybrana jest
jednostką samorządu terytorialnego lub oferent, który zaciąga kredyt bankowy z przeznaczeniem na zakup
nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. W takim przypadku zastosowanie mają postanowienia
“Regulaminu zbywania nieruchomości, kopalń, zakładów górniczych lub ich oznaczonych części przez Spółkę
Restrukturyzacji Kopalń S.A.” § 17 ust. 8 – 13, z zastrzeżeniem § 17 ust. 11.
W części nieuregulowanej w niniejszym ogłoszeniu obowiązują przepisy ujęte w “Regulaminie zbywania
nieruchomości, kopalń, zakładów górniczych lub ich oznaczonych części przez Spółkę Restrukturyzacji
Kopalń S.A.” , który jest do wglądu w siedzibie Spółki, w siedzibie oddziałów Spółki i na stronie internetowej
www.srk.com.pl.
Wznowienie punktów granicznych nieruchomości odbędzie się staraniem i na koszt przyszłego nabywcy. Koszt
zawarcia umowy kupna sprzedaży ponosi nabywca.
Wynik przetargu zatwierdza Zarząd Spółki w formie uchwały.
Cena wywoławcza składników majątku objętych przetargiem nie zawiera podatku od towarów i usług.
W przypadku niewyrażenia zgody, przez Agencję Nieruchomości Rolnych, na zbycie nieruchomości,
o których mowa powyżej, na rzecz oferenta wyłonionego w drodze przeprowadzonego postępowania
przetargowego, Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. unieważni postępowanie zwracając oferentowi
wpłacone wadium.
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. może odstąpić od przetargu, unieważnić przetarg bez podania
przyczyny odwołać lub zmienić warunki przetargu lub obwieszczenie o przetargu, zamknąć przetarg bez
wybrania którejkolwiek z ofert, jak również żądać, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa
w art. 705 kodeksu cywilnego, unieważnienia umowy zawartej w drodze przetargu.