rotacni sekacka-PL.indd

Komentarze

Transkrypt

rotacni sekacka-PL.indd
KOSIARKA ROTACYJNA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
PL
Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem pracy należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia. W celu uniknięcia ewentualnych obrażeń należy zwracać szczególna uwagę na możliwe niebezpieczeństwa oraz polecenia dotyczące
bezpieczeństwa oraz stosować się do przepisów zawartych w instrukcji. Instrukcję obsługi
należy przechowywać w celu jej późniejszego wykorzystania. Przekazując kosiarkę innej
osobie należy przekazać także niniejszą instrukcję obsługi.
Wszystkie osoby obsługujące kosiarkę muszą zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa oraz
obsługi kosiarki.
Zawartość
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Należy przeczytać i przestrzegać wszystkich zawartych w instrukcji wskazówek i przepisów.
Błędy w przestrzeganiu poniższych wskazówek mogą spowodować ciężkie obrażenia ciała.
Urządzenie powodujące podczas pracy określone zagrożenia, dlatego zawsze należy skrupulatnie przestrzegać zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji!
PIKTOGRAMY I OZNACZENIA STEROWNICZE
Uwaga!
Niebezpieczeństwo
Ważne. Przeczytać instrukcję
obsługi przed
użytkowaniem.
Przed konserwacją lub naprawą
kosiarki należy
najpierw odłączyć
kosiarkę z prądu!
Trzymaj ręce i
stopy z dala od
podzespołów
tnących! Kabel
sieciowy trzymaj
w dostatecznej
odległości od
noży tnących.
Urządzenia nie
należy stosować
podczas deszczu
i w miejscach
wilgotnych. Kosiarkę trzymaj na
suchym miejscu.
Uwaga: odrzucane przedmioty. Zachować
dystans od osób
postronnych.
Zachować bezpieczną odległość
osób postronnych, zwłaszcza
dzieci i zwierząt.
PL 1
Tak długo jak
obracają się noże
tnące zachowaj
zwiększoną ostrożność.
Nie dotykaj
kosiarki. Uwaga:
ruch kosiarki po
jej wyłączeniu
dobiega jeszcze
około 5 sekund.
Maksymalna moc
akustyczna
BEZPIECZNA OBSŁUGA KOSIARKI
ZAPOZNAJ SIĘ Z URZĄDZENIEM
• Przed rozpoczęciem pracy należy
dokładnie zapoznać się z instrukcją
obsługi kosiarki oraz nożyc tnących.
W celu uniknięcia obrażeń należy
zwracać szczególną uwagę na możliwe
niebezpieczeństwa oraz stosować się
do przepisów zawartych w instrukcji.
Instrukcję obsługi należy przechowywać w
celu jej późniejszego wykorzystania.
UWAŻAJ NA DZIECI I ZWIERZĘTA
• Dzieci i zwierzęta domowe nie powinny
przebywać na obszarze operacyjnym. Nie
pozwól dzieciom dotykać lub obsługiwać
urządzenia ani kabla sieciowego. Każde
elektronarzędzie trzymaj w zamkniętym
miejscu niedostępnym dla dzieci.
UŻYWAJ URZĄDZENIA PRAWIDŁOWO
• Używaj odpowiedniego typu urządzenia
do wykonywanej pracy. Nie używaj w
celach innych niż podano w instrukcji.
BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE
ODZIEŻ OCHRONNA
• Podczas pracy zawsze noś odpowiednią
odzież roboczą, która nie krępuje ruchów.
Nie należy nosić luźnego ubrania ani
biżuterii. Włosy, ubranie i rękawice należy
trzymać z daleka od ruchomych części
urządzenia. Luźne ubranie, biżuteria lub
długie włosy mogą zostać wciągnięte
przez ruchome części kosiarki. Osoby
z długimi włosami powinny je spiąć.
Pracując z kosiarką noś długie spodnie.
OBUWIE
• Noś odpowiednie obuwie ochronne z
twardą podeszwą antypoślizgową.
OCHRONA OCZU
• Obowiązkowo noś okulary ochronne
przeznaczone do pracy z kosiarką. Zwykłe
okulary korekcyjne lub przeciwsłoneczne
nie są wystarczającą ochroną podczas
pracy kosiarką.
OCHRONA SŁUCHU
• Podczas pracy zawsze noś nauszniki.
DBAJ O URZĄDZENIE
• Dla bezpiecznej pracy utrzymuj kosiarkę w
czystości.
• Otwory do przepływu powietrza muszą
być czyste, żeby nie doszło do przegrzania
silnika i jego uszkodzenia.
USUŃ KLUCZE DO ŚRUB
• Przed podłączeniem urządzenia upewnij
się, że w kosiarce nie zostały żadne klucze
do przykręcania nakrętek i śrub.
ZACHOWAJ ZWIĘKSZONĄ OSTROŻNOŚĆ
• Podczas pracy z elektronarzędziem
należy zachować zwiększoną ostrożność,
a każdą czynność wykonywać uważnie
i z rozwagą. Nie należy używać
elektronarzędzia, gdy jest się zmęczonym
lub będąc pod wpływem narkotyków,
alkoholu lub lekarstw. Moment nieuwagi
przy użyciu elektronarzędzia może stać się
przyczyną poważnych urazów ciała.
• Kosiarkę mogą obsługiwać wyłącznie
osoby, które ukończyły 18 rok życia.
REGULARNIE SPRAWDZAJ STAN
TECHNICZNY URZĄDZENIA
• Zawsze przed uruchomieniem kosiarki
sprawdź stan techniczny urządzenia oraz
dokręcenie wszystkich śrub i nakrętek.
• Wszystkie uszkodzone części muszą zostać
wymienione przez wykwalifikowanego
pracownika autoryzowanego punktu
serwisowego.
• Jeżeli kosiarka nie działa sprawnie,
nie działają przyciski, skontaktuj się z
autoryzowanym punktem serwisowym.
• Jeżeli nie można włączyć i wyłączyć
głównego wyłącznika, nie używaj kosiarki.
• Nie przeciążaj urządzenia.
• OSTRZEŻENIE!
Nie wolno samowolnie naprawiać lub
przerabiać urządzenia. Wszelkie naprawy
należy zlecać autoryzowanemu punktowi
serwisowemu.
PL 2
BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE
• Podczas pracy z elektronarzędziem używaj
w obwodzie zasilającym wyłącznika
różnicowo-prądowego (RCD) –o prądzie
znamionowym 30mA. Użycie wyłącznika
różnicowo-prądowego RCD zmniejsza
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
• Używaj wyłącznie kabla przedłużającego
przeznaczonego do użytku zewnętrznego.
• Twoje urządzenie jest zabezpieczone
podwójną izolacją zgodne z normą EN
60335. Pod żadnym pretekstem nie wolno
uziemić żadnej części urządzenia.
• Sprawdź, czy napięcie w sieci odpowiada
napięciu podanemu na urządzeniu.
CHROŃ KABEL DOPROWADZAJĄCY
PRZED USZKODZENIEM
• Zawsze ostrożnie obchodź się z kablem
doprowadzającym. Nigdy nie używaj
kabla doprowadzającego do przenoszenia
urządzenia, jego przesuwania, nie
wyłączaj urządzenia z prądu ciągnąc za
kabel. Kabel doprowadzający trzymaj
z dala od źródeł ciepła, olejów, ostrych
krawędzi lub ruchomych części kosiarki.
Uszkodzony lub splątany kabel zwiększa
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
• Kabel elektryczny wyciągaj z gniazdka
trzymając za wtyczkę.
• W sytuacji, w której doszło do przecięcia
kabla, powstaje niebezpieczeństwo
zagrożenia życia lub odniesienia obrażeń.
Oddal się powoli małymi krokami od
urządzenia. Wyciągnij wtyczkę z gniazdka.
Uważaj, żeby podczas koszenia kabel nie
znalazł się w obszarze koszenia.
WYŁĄCZ URZĄDZENIE Z PRĄDU
• Zawsze, zanim oddalisz się od urządzenia,
wyłącz je z prądu.
• Zawsze przed przystąpieniem do
czynności konserwacyjnych, naprawy
kosiarki, wymiany noży tnących lub jeżeli
nie używasz urządzenia, upewnij się, że
kosiarka jest wyłączona z prądu.
KABEL PRZEDŁUŻAJĄCY
• Używaj wyłącznie kabla przedłużającego
przeznaczonego do użytku na zewnątrz.
• Nie używaj więcej niż jednego
przedłużacza na raz.
• Dla przedłużaczy o długości do 15m
przekrój kabla musi wynosić 1,5mm2.
• Dla przedłużaczy o długości powyżej 15m
przekrój kabla musi wynosić 2,5mm2.
• Nigdy nie używaj uszkodzonych kabli lub
przedłużaczy.
• Nigdy nie naprawiaj uszkodzonych
przedłużaczy.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRZY PRACY
Przygotowanie do pracy
• Nigdy nie koś trawy boso lub w sandałach.
Zawsze noś odpowiednią odzież
ochronną, rękawice i obuwie ochronne.
• Upewnij się, że na obszarze roboczym nie
leżą kamienie, gałęzie, kable elektryczne
lub inne przedmioty, które mogą zostać
wyrzucone powodując zranienie osób
znajdujących się w pobliżu.
• Przed każdym użyciem sprawdź stan noży
tnących, śrub oraz pozostałe elementy
noży. Części, które są uszkodzone lub
zużyte muszą zostać wymienione.
• Zawsze sprawdzaj działanie wyłącznika
różnicowo-prądowego (RCD).
Obsługa
• Kosiarki rotacyjnej należy używać
tylko przy dziennym świetle lub przy
odpowiednim sztucznym oświetleniu.
• Nie koś mokrej trawy.
• Podczas pracy na terenie pagórkowatym
poruszaj kosiarkę ruchem równomiernym
pod górę, nie w górę i w dół.
• Na terenie pochyłym i nierównym
zachowaj szczególną ostrożność – istnieje
możliwość poślizgu lub potknięcia się.
Nigdy nie biegaj z kosiarką.
• Poruszanie się po stromym zboczu może
PL 3
być niebezpieczne. Nie koś na stromym
zboczu.
• Kosząc trawę nie cofaj się – istnieje duże
ryzyko potknięcia się.
• Nigdy nie koś trawnika ciągnąc kosiarkę w
swoim kierunku.
• Wyłącz kosiarkę, jeżeli poruszasz się po
innej powierzchni niż trawnik (na przykład
chodniki, krawężniki, droga).
• Nigdy nie używaj kosiarki, jeżeli obudowa
ochronna jest uszkodzona, źle założona
lub jej brak.
• Podczas włączania kosiarki zawsze miej
nogi w bezpiecznej odległości od kosiarki.
• Podczas koszenia trzymaj obie ręce na
uchwycie kosiarki.
• Nigdy nie podnoś ani nie przenoś kosiarki,
jeżeli jest podłączona do prądu.
• Zawsze wyłącz kosiarkę z prądu:
- przed oddaleniem się od kosiarki choćby
tylko na krótką chwilę
- przed usunięciem jakiegokolwiek
zablokowanego przedmiotu
- przed sprawdzaniem, czyszczeniem i
przenoszeniem kosiarki
- przed wymianą jakiejkolwiek części, na
przykład przed wymianą noży tnących.
• Jeżeli podczas koszenia uderzyłeś w jakiś
przedmiot wyłącz kosiarkę i nie używaj jej,
do momentu aż nie zostanie sprawdzona,
czy nie wystąpiły jakieś usterki i nie
będziesz pewny, że kosiarka jest sprawna
i nie stwarza niebezpieczeństwa. W tym
celu skontaktuj się z autoryzowanym
punktem serwisowym.
• Podczas pracy z kosiarką zwracaj uwagę na
wyraźne zmiany rytmu pracy urządzenia,
na przykład wibracje i głośne zachowanie.
W takim przypadku kosiarkę należy
natychmiast wyłączyć i skontaktować się z
autoryzowanym punktem serwisowym.
• Nadmierna wibracja może spowodować
uszkodzenie kosiarki lub zranienie osób
postronnych.
BEZPIECZEŃSTWO SPRZĘTU
• Sprawdź, czy wszystkie elementy złączone
są na swoim miejscu a śruby i nakrętki są
odpowiednio dokręcone i upewnij się, że
kosiarka nie jest nigdzie uszkodzona.
• Sprawdź, czy kabel nie jest nigdzie
uszkodzony - w takim wypadku musi
zostać wymieniony przez pracownika
autoryzowanego punktu serwisowego.
• Zachowaj zwiększoną ostrożność podczas
przenoszenia, czyszczenia, ustawiania
lub wymiany noży tnących. Uważaj, żeby
twoje palce nie dostały się pomiędzy noże
tnące lub inne części kosiarki.
OPIS CZĘŚCI
1 Rękojeść górna
2 Dolny słupek rękojeści
3 Zacisk szybkomocujący, podkładka i śruba
4 Uchwyt linki startera
5 Kosz na trawę
6 Zacisk zabezpieczający
7 Dźwignia startera
8 Uchwyt kabla
Kosiarka rotacyjna przeznaczona jest wyłącznie do pielęgnacji trawników (ogródki
przydomowe
i rekreacyjne).
PL 4
MONTAŻ
rys. 3
Wyciągnij wszystkie części z opakowania.
MONTAŻ DOLNEGO DRĄŻKA
• Włóż dolny drążek rękojeści do otworów z
każdej strony kosiarki rotacyjnej i przykręć
przy pomocy 2 śrub (rys. 1).
rys. 1
MONTAŻ GÓRNEJ RĘKOJEŚCI DO
DOLNEGO DRĄŻKA UCHWYTU
• Naciągnij czarne plastikowe
zabezpieczenie kabla na górną rękojeść.
Ważne w celu zabezpieczenia przed
jakimkolwiek przepięciem prądu na
pokrywę włącznika.
• Umieść górną rękojeść tak, żeby przycisk
zamknięcie na pokrywie włącznika było
jak najwyżej.
• Podłącz kabel do rękojeści przy pomocy
zabezpieczenia kabla (rys. 2).
rys. 2
• Sprawdź, czy kabel jest powleczony osłoną
zabezpieczająca i czy na górnej części
rękojeści przeciągniesz go przez uchwyt
kabla. Kabel powinien być poprowadzony
wzdłuż rękojeści lekko napięty. W miejscu
przeciągnięcia kabla przez uchwyt na
kabel obie części kabla należy przeciągnąć
przez oba dolne haczyki.
ZANIM ZACZNIESZ
• Włącz kosiarkę rotacyjną do prądu
wykorzystując wyłącznik różnicowoprądowy (RCD) z prądem znamionowym
30mA. Sprawdź, czy wyłącznik różnicowoprądowy (RCD) jest sprawny.
• Przed każdym użyciem kosiarki sprawdzaj
wyłącznik różnicowo-prądowy (RCD).
URUCHOMIENIE I WYŁĄCZNIE
KOSIARKI ROTACYJNEJ
• Kosiarka rotacyjna została wyposażona
w zacisk zabezpieczający przed
przypadkowym uruchomieniem kosiarki.
Przed uruchomieniem kosiarki lekko unieś
kosiarkę (w celu uniknięcia wykoszenia
kręgu w trawniku). Naciśnij i przytrzymaj
przycisk zamka na obudowie włącznika,
a następnie naciśnij dźwignię startera w
kierunku uchwytu (rys.4).
Upewnij się, że górna rękojeść znajduje
się na jednej osi z rękojeścią dolną.
Przez otwory w drążkach przełóż od
wewnętrznej strony śrubę (rys. 3). Po
przeciwnej stronie nałóż podkładkę i
zacisk szybkomocujący i dociśnij (nie
dociskaj zbyt mocno).
rys. 4
PL 5
• Dźwignię startera pozostaw naciśniętą i
zwolnij zacisk zabezpieczający (rys. 5).
Odczekaj, aż kosiarka osiągnie pełne
obroty a następnie powoli połóż kosiarkę
na trawniku.
rys. 5
WYSOKOŚĆ CIĘCIA
• Niniejsza kosiarka umożliwia ustawienie
3 różnych wysokości koszenia trawy.
• W celu ustawienia wysokości koszenia
najpierw wyłącz kosiarkę z prądu.
• Ostrożnie obróć kosiarkę na bok, tak żeby
było widać oba wały kół.
• Oba wały mają zaczepy sprężynowe i są
umieszczone w jednym z trzech wrębów
ustalających wysokość plastikowej
obudowy (rys. 6).
rys. 6
WAŻNE
Nie naciskaj na dźwignię startera dopóki
nie naciśniesz przycisku zabezpieczającego. Naciskaj na dźwignię startera płynnie,
nie przerywając nacisku.
• Regulację wysokości koszenia
WYŁĄCZENIE
przeprowadza się zmieniając położenie
• Zwolnij dźwignię startera.
dźwigni przy każdym kole - odwiedzenie
dźwigni tak by zaczep dźwigni wyszedł
z ustalającego jej położenie wrębu
BEZPIECZEŃSTWO KOSZENIA
- i przesunięcie dźwigni w nowe żądane
• Koszenie rozpocznij w miejscu, które jest
położenie, tak by zaczep wskoczył we
najbliżej sieci elektrycznej tak, żeby kabel
wrąb nowego położenia mechanizmu
nie znajdował się na terenie, który nie
regulacji wysokości koszenia. Tę operację
została jeszcze skoszony.
należy powtórzyć przy każdym kole,
• Zaleca się koszenie trawnika dwa razy w
tygodniu. Nie koś trawnika o więcej niż 1/3 bacząc by zaczepy dźwigni wszystkich
kół znajdowały się w tym samym wrębie
jego wysokości.
ustalającym.
NIE PRZECIĄŻAJ KOSIARKI
• Jeżeli będziesz kosić zarośnięty trawnik,
moc silnika może się zmniejszyć,
co poznasz po charakterystycznym
odgłosie silnika. Spadek wydajności,
może spowodować przeciążenie kosiarki
i w konsekwencji doprowadzić do
uszkodzenia silnika!
WYMIANA NOŻY TNĄCYCH
OSTRZEŻENIE:
• ZAWSZE NOŚ RĘKAWICE OCHRONNE!
• ZAWSZE WYŁĄCZ URZĄDZNIE Z
SIECI ELEKTRYCZNEJ!
• Jedną ręką pewnie trzymaj tarczę noża.
Drugą ręką odkręć śrubę używając klucza.
• Ściągnij tarczę noża i wyczyść przestrzeń
obok wału. (Rys. 7)
PL 6
rys. 7
• Ostrze tnące można także ostrzyć.
Zaleca się zlecanie ostrzenia noży
wyłącznie specjalistom, którzy
dysponują odpowiednimi narzędziami
przeznaczonymi od ostrzenia.
• Po każdym koszeniu przy pomocy szczotki
lub miotełką usuń trawę, która dostała się
podczas koszenia do zespołu tnącego i
końcówki odrzucającej.
• Po każdym koszeniu przy pomocy szczotki
lub miotełką usuń całą trawę z otworów
do przepływu powietrza.
• Suchą ściereczką wyczyść plastikowe
elementy kosiarki.
WAŻNE
• Nigdy nie czyść kosiarki wodą lub innymi
cieczami. Niebezpieczeństwo porażenia
prądem elektrycznym.
• Do czyszczenia kosiarki nigdy nie
używaj żadnych roztworów lub innych
ZAKŁADANIE NOŻY TNĄCYCH
• Załóż nowy nóż na wał. Upewnij się, że nóż chemicznych środków czystości.
został dobrze założony i przykręć go śrubą
Śruby nie dokręcaj zbyt mocno.
NA KONIEC SEZONU
• Wymień lub naostrz noże tnące.
• Dokładnie wyczyść kosiarkę, zwłaszcza
KOSZ NA TRAWĘ
końcówkę odrzucającą.
• Kosiarka rotacyjna została wyposażona
•
Sprawdź,
czy kabel doprowadzający nie
w kosz na trawę. W celu wysypania trawy
jest
uszkodzony.
unieś pokrywę kosza na trawę za uchwyt
• Kosiarkę przechowuj w zamkniętym
na górze. (Rys. 8)
miejscu niedostępnym dla dzieci.
• Kosz na trawę należy często opróżniać.
rys. 8
RADY – KOSZENIE TRAWY
• Normalna wysokość trawy to 4-5cm.
• Nie koś trawnika na mniejszą wysokość
ponieważ uszkodzisz darń.
• Wysoką trawę wykaszaj do normalnej
wysokości stopniowo.
• Nie koś trawnika bardziej niż na 1/3 jego
wysokości.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA • Skoszoną trawę możesz wykorzystać jako
kompost.
KOSIARKI ROTACYJNEJ
•
Skoszoną
trawę możesz w kompostowniku
OSTRZEŻENIE:
wymieszać
z innym odpadem roślinnym
• ZAWSZE NOŚ RĘKAWICE OCHRONNE!
dostępnym
podczas sezonu koszenia.
• ZAWSZE WYŁĄCZ URZĄDZNEI Z
•
Skoszoną
trawę
możesz wykorzystać
SIECI ELEKTRYCZNEJ!
wokół roślin jako warstwę izolacyjną
w celu zabezpieczenia dostatecznej
• Unikaj sytuacji, w których mogłoby dojść
wilgotności. Trawę rozsyp na wysokość
do wybuchu pożaru.
około 5 cm.
• Kosiarkę należy regularnie czyścić.
PL 7
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc silnika 1 000 W
Napięcie 230V ~ 50 Hz
Szerokość cięcia 34 cm
Dystrybutor: TV PRODUCTS Sp. z o. o.
Pojemność zbiornika na trawę 25 litrów
Import do UE: TV PRODUCTS CZ s. r. o.
Obroty jałowe 2 800 obr./min
Kraj pochodzenia: Chiny
Regulacja wysokości koszenia: 3-stopniowa
Natężenie hałasu < 88 dB (A)
Szczelność obudowy zapewnia ochronę przed rozpryskiwaną wodą IPX4
Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych poszczególnych podzespołów
w związku z rozwojem produktu.
PRZYCZYNY I USUWANIE USTEREK
USTERKA
MOŻLIWA PRZYCZYNA
USUWANIE USTERKI
Kosiarka nie chce
zastartować
Wtyczka nie została włożona do
gniazdka.
Sprawdź, czy wtyczka elektryczna jest
podłączona do gniazdka.
Wyłącznik różnicowo-prądowy
został odłączony.
Zresetuj wyłącznik różnicowo-prądowy
(RCD).
Przepalony bezpiecznik.
Wymień bezpiecznik.
Z bezpiecznik wydobywa się dym. Natychmiast wyłącz urządzenie z prądu.
Skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym.
Słaba jakość koszenia
Odłożenie się ścinków trawy w
kosiarce.
Wyczyść przestrzeń pod pokrywą
a wokół śruby wentylatora.
Tępe noże tnące.
Naostrz noże lub wymień je na nowe.
Zbyt wysoka trawa.
Ustaw wyższą wysokość koszenia.
Pełny kosz na trawę.
Wysyp zawartość kosza.
OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO:
Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
Po upływie okresu żywotności urządzenia, bądź z chwilą, kiedy naprawa przestaje być opłacalna,
urządzenia nie należy wyrzucać do śmieci. W celu właściwej likwidacji urządzenia należy oddać je w
odpowiednich punktach zbioru, gdzie zostaną przyjęte bez pobierania opłaty. Przestrzegając zasad
prawidłowej utylizacji pomagacie Państwo zachować cenne zasoby przyrody i zapobiegacie potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, jakie mogłaby mieć niewłaściwa likwidacja odpadów. Dalsze szczegóły dotyczące utylizacji prosimy uzyskać w miejscowym urzędzie lub w
najbliższym punkcie zbioru. Likwidacja niezgodna z przepisami może zostać ukarana grzywną zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.
Baterii nie wyrzucać do kosza na śmieci, ale oddać w punkcie gwarantującym ich recykling.
SERWISOWANIE
W przypadku stwierdzenia po zakupieniu urządzenia jakichkolwiek wad lub uszkodzeń należy skontaktować się z
autoryzowanym punktem serwisowym. Obsługując urządzenie należy przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcji obsługi. Gwarancja traci ważność w przypadku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania urządzenia lub w przypadku samowolnych przeróbek i zmian konstrukcyjnych.
PL 8

Podobne dokumenty