Zasady Użytkowania Sprzętu Na Sali

Komentarze

Transkrypt

Zasady Użytkowania Sprzętu Na Sali
Regulamin
określający zasady bezpiecznego korzystania z sali
gimnastycznej w ZSZ Nr3 w Skierniewicach oraz
użytkowania urządzeń i sprzętu będącego na jej
wyposażeniu
I. Sala gimnastyczna
1. Sala gimnastyczna jest miejscem przeznaczonym wyłącznie do prowadzenia zajęć
wychowania fizycznego i szkolnego koła sportowego, apeli i innych uroczystości
szkolnych.
2. W sali gimnastycznej mogą przebywać grupy ćwiczących tylko w obecności
nauczyciela prowadzącego zajęcia.
3. Nauczyciel przystępujący do prowadzenia zajęć powinien wejść do sali
pierwszy, aby sprawdzić, czy sala, a także sprzęt nie zagrażają bezpieczeństwu
uczestników zajęć ( codziennej kontroli musi podlegać stan drabinek, bramek do gry
oraz konstrukcji przytrzymujących tablice z koszem, przed każdorazowym użyciem
trzeba sprawdzić stan kozła i skrzyni gimnastycznej, liny oraz drabinki sznurowej ).
4. Za bezpieczeństwo ćwiczących podczas zajęć odpowiada prowadzący zajęcia.
5. Opiekę nad salą podczas ćwiczeń powierza się prowadzącemu zajęcia lub
organizacjom z niej korzystającym.
6. Nauczyciel przed rozpoczęciem zajęć z wykorzystaniem sprzętu sportowego powinien
przeprowadzić przeszkolenie w zakresie umiejętności posługiwania się nim.
7. Młodzież wchodzi na salę gimnastyczną na wyłączne polecenie nauczyciela
prowadzącego zajęcia.
8. Każda klasa czy zespół korzystający z sali gimnastycznej i szatni odpowiedzialny jest
za ład i porządek pozostawiony po zajęciach.
9. Utrzymanie czystości sali, szatni, urządzeń i sprzętu stanowi podstawowy warunek
korzystania z sali.
10. Wszystkich ćwiczących korzystających z sali gimnastycznej obowiązują stroje
gimnastyczne i obuwie sportowe. ( Na materacach tatami należy ćwiczyć bez obuwia).
11. Ćwiczący przebierają się w szatni pozostawiając ubranie i buty w należytym
porządku.
12. Podczas przerw sala gimnastyczna pozostaje pusta ( nikt nie przebywa na sali z
wyjątkiem nauczyciela wychowania fizycznego ).
13. Osoby z poza szkoły korzystać z sali po uprzednim zawarciu umowy pisemnej ze
szkołą.
14. Na salę gimnastyczną nie wolno wnosić jedzenia, picia, biżuterii, telefonów
komórkowych. Za wartościowe rzeczy pozostawione w szatni szkoła i prowadzący
zajęcia nie odpowiadają.
II. Urządzenia sportowe i sprzęt sportowy
1. Sprzęt gimnastyczny i urządzenia są dobrem szkoły. Za ich stan oraz przydatność w
czasie ćwiczeń odpowiada nauczyciel wychowania fizycznego.
2. Za zniszczony sprzęt sportowy, materialnie odpowiada winny uczeń, w przypadku
braku winnego odpowiada cała klasa.
3. Wadliwy sprzęt do ćwiczeń powinien być usunięty z sali lub tak zabezpieczony, aby
uniemożliwić korzystanie z niego młodzieży.
4. Sprzęt do ćwiczeń należy rozstawiać tylko w obecności nauczyciela i na wyraźne jego
5.
6.
7.
8.
polecenie. Wszelkie uszkodzenia uczniowie powinni niezwłocznie zgłosić
prowadzącemu zajęcia nauczycielowi.
Jeśli nie ma warunków do bezpiecznego korzystania ze specjalistycznego sprzętu,
zabrania się wydawania osobom pozostającym pod opieka szkoły sprzętu, którego
użytkowanie może stworzyć zagrożenie dla zdrowia lub życia w tym: dysku, kuli,
młota, tyczki, oszczepu, broni sportowej itp.
Urządzenia sportowe oraz sprzęt sportowy powinny spełniać wymagania pod
względem zgodności z wymogami bezpieczeństwa użytkowania ( wymagany jest
certyfikat bezpieczeństwa ).
Bramki i kosze do gry, których przemieszczenie się może stworzyć zagrożenie dla
ćwiczących powinny być umocowane na stałe.
Niedopuszczalne jest stosowanie sprzętu niespełniającego obowiązujących norm lub
używanie go do innych celów niż określa to producent.
III. Prowadzenie zajęć
1. Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć sportowych bez nadzoru
uprawnionej do tego osoby.
2. Ćwiczenia są prowadzone z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne
bezpieczeństwo ćwiczących.
3. Stopień trudności i intensywność ćwiczeń powinny być dostosowane do aktualnej
sprawności fizycznej i wydolności ćwiczących.
4. Uczestnika zajęć skarżącego się na dolegliwości zdrowotne zwalnia się w danym dniu
z wykonywania planowanych ćwiczeń, należy o tym poinformować jego rodziców.
5. Nauczyciel nie może pozostawić uczniów samych bez żadnej opieki ( jeśli musi
wyjść, powinien zgłosić to nauczycielowi w sektorze obok, lecz nie zwalnia go to z
odpowiedzialności za powierzonych jego opiece uczniów ).
6. Zabrania się opuszczania sali gimnastycznej przez uczniów, którzy w danym dniu nie
biorą udziału w ćwiczeniach. Uczniowie ci pozostają na sali gimnastycznej.
IV. Wypadki – zasady postępowania
1. Pracownik szkoły lub opiekun grupy, który powziął wiadomość o wypadku powinien
niezwłocznie zapewnić poszkodowanemu opiekę.
2. Po udzieleniu pomocy przedlekarskiej należy niezwłocznie sprowadzić pomoc
medyczną.
3. O każdym wypadku należy powiadomić: pielęgniarkę szkolną, rodziców
poszkodowanego, pracownika służby BHP, społecznego inspektora, przełożonego.
4. W przypadku wypadku do którego doszło na skutek zatrucia należy powiadomić
również inspektora sanitarnego.
5. O wypadku śmiertelnym ciężkim lub zbiorowym należy niezwłocznie powiadomić
prokuratora i kuratora oświaty – tego zgłoszenia dokonuje dyrektor szkoły.
6. Do czasu przybycia zespołu powypadkowego należy zabezpieczyć miejsce wypadku
w sposób wykluczający dostęp osób niepowołanych.
7. Po przeprowadzeniu dochodzenia dyrektor lub osoba przez niego uprawniona omawia
z pracownikami szkoły okoliczności i przyczyny wypadku oraz ustala środki
profilaktyczne.
Regulamin wchodzi w życie 03.04.2007
.…………………………
Opracował ( data i podpis )
…………………………….
Zatwierdził ( data i podpis )

Podobne dokumenty