Aukcja pojazdów

Komentarze

Transkrypt

Aukcja pojazdów
Aukcja pojazdów
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ogłasza aukcję na sprzedaż
pojazdów, która zostanie przeprowadzona w dniu 15 czerwca 2016 r. Aukcja odbędzie się
o godz. 1000 w siedzibie Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie,
w budynku na os. Złotej Jesieni 14 w Krakowie (sala nr 1 – parter).
Wykaz pojazdów które będą przedmiotem aukcji stanowi załącznik do niniejszego
ogłoszenia.
Minimalna cena wywoławcza każdego pojazdu to 2000 zł brutto za każdy
pojazd będący przedmiotem aukcji. Oferty kupna pojazdu za cenę niższą nie
będą dopuszczone do aukcji.
Ogłoszenie wraz z wykazem pojazdów podaje się do publicznej wiadomości przez
okres 21 dni poprzez wywieszenie go na tablicach ogłoszeń: Zarządu Infrastruktury
Komunalnej i Transportu w Krakowie, z siedzibą w Krakowie przy ul. Centralnej 53,
31-586 Kraków oraz przyos.Złotej Jesieni 14, oraz publikuje się w internecie na
stronie www.zikit.krakow.pl.
Oferty przystąpienia do aukcji według załączonego wzoru, należy składać
w nieprzejrzystych kopertach na Dzienniku Podawczym Zarządu
Infrastruktury Komunalnej i Transportu z siedzibą w Krakowie, ul. Centralna
53, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 czerwca 2016 r. Warunkiem
dopuszczenia do udziału w aukcji oferenta jest wpłacenie przez oferenta
wadium oraz prawidłowe wypełnienie i przesłanie oferty.
Koperty zaadresowane do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu
w Krakowie należy opisać w następujący sposób: „Oferta do udziału w aukcji na
sprzedaż pojazdu marki ………..
o numerze rejestracyjnym ………...ujętego w poz. nr ................. „.
Wadium w wysokości 200 zł płatne jest do dnia11 czerwca 2016 r.:
przelewem na rachunek bankowy Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w
Krakowie, tj.: 52 1020 2892 0000 5902 0590 8415. O dotrzymaniu terminu
dokonania wpłaty wadium, decyduje data wpływu środków finansowych na wskazane
powyżej konto bankowe Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
lub gotówką w kasie ZIKiT. Kasa ZIKiT znajduje się w budynku przy ul. Centralnej 53 w
Krakowie i czynna jest w godzinach: 900 do 1430 od poniedziałku do piątku.
Oferent dokonujący wpłaty wadium w opisany wyżej sposób, winien wpisać markę
i numer rejestracyjny pojazdu przeznaczonego do sprzedaży, na który będzie
składana oferta oraz imię i nazwisko oferenta (w przypadku osób fizycznych) lub
nazwę oferenta (w przypadku osób prawnych lub jednostek nie posiadających
osobowości prawnej).
Nazwa oferenta na dowodzie wpłaty wadium (przelewie, wpłacie na rachunek)
powinna być identyczna z nazwą oferenta podaną w ofercie przystąpienia do aukcji.
Zwrot wadium osobom, które nie wygrają aukcji dokonywany będzie od dnia 16
czerwca 2016 r. do dnia30 czerwca 2016 r., w sposób określony przez oferenta.Po
tym terminie wadium nie odebrane w kasiepomniejszone o opłatę pocztową zostanie
przesłane na adres podany w ofercie przystąpienia do aukcji. Kasa Zarządu
Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie czynna jest w godzinach
od 900 do 1430 (poniedziałek - piątek).
Zwycięzca aukcji otrzyma zwrot wadium, pod warunkiem zawarcia przez niego
umowy kupna pojazdu w wyznaczonym terminie, tj. do dnia. 20 czerwca 2016 r.
(włącznie).
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania aukcji w całości lub na poszczególne
pojazdy bez podania przyczyny zgodnie z dyspozycją przepisu art. 701 § 3 kodeksu
cywilnego.
Wszelkich informacji dotyczących zasad przeprowadzenia aukcji oraz pojazdów
podlegających sprzedaży w trybie aukcji Zespół Utrzymania Nieruchomości Zarządu
Infrastruktury Komunalnej i Transportu, z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 14,
nr tel. (12) 616-86-52, (12) 616-86-55.
Załączniki:
załącznik 1
załącznik 2
załącznik 3
załącznik 4
załącznik 5
załącznik 6
załącznik 7
załącznik 8
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobne dokumenty