Przejęcie firmy Stoczek

Komentarze

Transkrypt

Przejęcie firmy Stoczek
Makarony Polskie S.A.
Prezentacja dla mediów
Warszawa, 26 marca 2007 roku
Zastrze enie
Niniejsza prezentacja ma charakter wy cznie informacyjny i jej celem jest przedstawienie
wyselekcjonowanych informacji dotycz cych spó ki Makarony Polskie Spó ka Akcyjna (“Makarony Polskie”).
Niniejszy dokument jest dokumentem promocyjnym w rozumieniu art. 53 ustawy o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spó kach
publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.
W niniejszej prezentacji zosta y wykorzystane ród a informacji, które Makarony Polskie uznaje za wiarygodne
i dok adne, jednak nie ma gwarancji, e s one wyczerpuj ce i w pe ni odzwierciedlaj stan faktyczny.
Opracowanie mo e zawiera stwierdzenia dotycz ce przysz ci, które stanowi ryzyko inwestycyjne lub
ród o niepewno ci i mog istotnie ró ni si od faktycznych rezultatów. Makarony Polskie nie ponosz
odpowiedzialno ci za efekty decyzji, które zosta y podj te na podstawie niniejszego opracowania.
Odpowiedzialno
spoczywa wy cznie na korzystaj cym z opracowania. Opracowanie podlega ochronie
wynikaj cej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jego
rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody Makarony Polskie.
Planowana publiczna oferta papierów warto ciowych Makarony Polskie na terenie Polski zostanie
przeprowadzona na podstawie prospektu emisyjnego, który b dzie jedynym prawnie wi
cym dokumentem
ofertowym zawieraj cym informacje o Emitencie i oferowanych papierach warto ciowych Makarony Polskie a
tak e dopuszczeniu do notowa na rynku regulowanym.
Prospekt emisyjny Makarony Polskie b dzie dost pny na stronie internetowej www.makarony.pl oraz
www.dm.pkobp.pl
Dom Maklerski PKO BP S.A. („DM PKO BP S.A.”) pe ni funkcje firmy inwestycyjnej po rednicz cej w
publicznej ofercie akcji Makarony Polskie.
DM PKO BP S.A. nie ponosi odpowiedzialno ci za skutki decyzji podj tych na podstawie powy szej
prezentacji. Odpowiedzialno za decyzje inwestycyjne podj te na podstawie prezentacji ponosz wy cznie
inwestorzy.
2
Makarony Polskie
wiod cy producent makaronu w Polsce – 13% udzia w rynku makaronów w
uj ciu ilo ciowym /produkty markowe maj 25% udzia w przychodach ze
sprzeda y Spó ki/
strategia zmierzaj ca do osi gni cia do ko ca 2008 roku 20% udzia u w
polskim rynku makaronów w uj ciu ilo ciowym i 40% udzia u w przychodach
ze sprzeda y produktów markowych
ekspansja na nowe atrakcyjne segmenty rynku z potencja em wzrostu –
przej cie spó ki Stoczek – producenta da gotowych
efektywna sie dystrybucji oparta na tradycyjnych i nowoczesnych kana ach
sprzeda y
systematyczny wzrost rentowno ci operacyjnej z 2,9% w 2003 roku do 5,4%
w 2006 roku
nowoczesne zak ady produkcyjne w Rzeszowie i P ocku z dalszymi
mo liwo ciami rozbudowy
Zatrudnienie
(126 osób)/
cznie 228 pracowników /Makarony Polskie (102 osób), Stoczek
3
Najwa niejsze wydarzenia
2006
umowa warunkowa przej cia firmy Stoczek Sp. z o.o.
2006
uzyskanie 13% ilo ciowego udzia u w polskim rynku i rozpocz cie
sprzeda y eksportowej
2005
przyj cie strategii rozwoju marek w asnych: Sorenti i Makaron
Staropolski
2004
przej cie Elpast – producenta makaronu z P ocka, przekszta cenie
w Spó
Akcyjn
2003
przekroczenie 4% ilo ciowego udzia u w polskim rynku
2002
utworzenie przez Agro-Technika S.A. spó ki Makarony Polskie
Sp. z o.o.
1998
nabycie wi kszo ciowego pakietu akcji PZZ Rzeszów S.A. przez
Agro – Technika S.A.
1995
prywatyzacja PZZ Rzeszów , w czenie spó ki do programu NFI
1991-93
1991
rozbudowa magazynów i uruchomienie nowoczesnych linii do
produkcji makaronu w oskiej firmy PAVAN
rozpocz cie produkcji makaronu przez PZZ Rzeszów
4
Otoczenie konkurencyjne
wielko
rynku makaronowego w Polsce oko o 142 tys. ton /wg danych GUS, 2005/
ilo ciowo oraz 637 mln z warto ciowo /wed ug cen producentów/
ówni konkurenci: Grupa Maspex Wadowice (Lubella), Malma, Goliard, Sulma Sulechów,
Czanieckie Makarony, ABAK
du e rozdrobnienie producentów – ok. 130 wytwórni makaronu / ród o: Polska Izba
Makaronu/
Struktura rynku makaronu w 2005 r.
8%
13%
32%
Najwi ksi producenci (Lubella
S.A. Malma S.A.*)
Producenci redniej wielko ci
(m.in. Makarony Polskie S.A.)
Drobni producenci
47%
ród o: MEMRB, Prospekt Emisyjny
Import
*Malma zako czy a produkcj w lipcu
2006r. Luka powsta a na rynku jest
szans dla Makaronów Polskich na
zwi kszenie udzia u w rynku makaronów
z wy szej pó ki.
5
Tendencje rynkowe
Spo ycie makaronu w Polsce:
rednio ok. 4,32 kg makaronu rocznie /dane GUS 2005r./
wzrost rynku o ok. 3-5% rocznie
du y potencja wzrostu – spo ycie makaronu w innych krajach Europy: W ochy ok. 28 kg
na osob , Niemcy, Francja, Czechy ponad 10 kg na osob rocznie
ci
y wzrost konsumpcji na skutek zmieniaj cych si preferencji ywieniowych Polaków
Zmiany w strukturze sprzeda y makaronów:
rosn ca sprzeda markowych makaronów z wy szej pó ki:
makarony z pszenicy Durum /Lubella, Makarony Polskie – Sorenti, Goliard, makarony
importowane/
wzrost sprzeda y poprzez sieci handlowe makaronów w asnych marek o wy szej jako ci
zmiana preferencji konsumenckich na rzecz kupowania produktów markowych
134
140
142
123
produkcja makaronu
w tys. ton
120
100
ród o: GUS
2003
2004
2005
6
Portfel produktów
makarony produkowane pod markami w asnymi:
Makaron o najwy szej jako ci produkowany
w 100%z m ki z pszenicy durum. Produkt pozycjonowany w
segmencie pó ki premium
Makaron
o
tradycyjnym
charakterze
produkowany wed ug w asnej receptury z m ki pochodz cej z
wyselekcjonowanych gatunków pszenic. Produkt dobrej jako ci
pozycjonowanym w segmencie pó ki redniej
Makaron produkowany z m ki zwyczajnej
skierowany do konsumentów mniej wymagaj cych, dla których
ównym kryterium zakupowym jest cena. Produkt pozycjonowany
jest w segmencie pó ki ekonomicznej
makarony produkowane z m ki zwyczajnej i durum dla du ych sieci handlowych: JMD,
CARREFOUR, AUCHAN, KAUFLAND, TESCO, LIDL, LEADER PRICE
makarony produkowane dla innych firm i sprzeda instytucjonalna
7
Portfel produktów – produktowa struktura sprzeda y
Ilo ciowa struktura sprzeda y
/w tys. kg/
Warto ciowa struktura sprzeda y
/w tys. z /
100%
100%
90%
90%
80%
80%
70%
70%
60%
60%
50%
5910
8047
7823
50%
40%
40%
30%
30%
20%
10%
14486
10202
13913
3333
4300
5882
2003
2004
2005
20%
1577
1986
2003
2004
2807
0%
10%
0%
produkty markowe
2005
marki obce
produkty markowe
marki obce
2003-2005 przewaga udzia u w sprzeda y makaronów produkowanych pod markami
obcymi
2006 wprowadzenie na rynek makaronu Sorenti – 4,5% udzia u /warto ciowo/ w
sprzeda y w II pó . 2006r.
2006-2008 osi gni cie 40% udzia u w sprzeda y produktów markowych: Sorenti,
Makaron Staropolski
rednia rentowno
obcymi
ród o: Prospekt Emisyjny
na produktach markowych wy sza o 16% od produktów pod markami
8
Kana y dystrybucji
nowoczesny
sprzeda bezpo rednio do sieci handlowych hipermarketów, supermarketów i dyskontów
spo ywczych
produkty private labels pod markami sieci handlowych
wprowadzenie w asnych produktów markowych: Sorenti, Makaron Staropolski od 2007 roku
tradycyjny
hurtownie spo ywcze, sklepy detaliczne, ma e sieci handlowe
asne produkty markowe
asne s
by sprzeda owe
produkcja us ugowa - na zlecenie innych producentów makaronu
sprzeda instytucjonalna – kontrakty pozyskiwane w drodze przetargów na dostawy
makaronu do: wojska, szpitali, punktów zbiorowego ywienia, itp. - najwi kszy kontrahent
Agencja Rynku Rolnego
Najwi kszy udzia w strukturze sprzeda y ma rynek sieci handlowych
w 2005 roku 59,8% pod wzgl dem ilo ciowym i 53,1% warto ciowo
9
Kierunki eksportu
ówne rynki zbytu: S owacja, Czechy, USA
planowane kierunki eksportowe: Niemcy, Skandynawia, Wielka Brytania oraz kraje Europy
rodkowo – Wschodniej
udzia eksportu w sprzeda y 5%
Obecne kierunki eksportu
Planowane kierunki eksportu
Skandynawia
Wielka
Brytania
USA
Europa
rodkowo
Wschodnia
Niemcy
Czechy
owacja
gry
Rumunia
10
Strategia rozwoju
zbudowanie silnego podmiotu dzia aj cego w najbardziej atrakcyjnych
segmentach rynku spo ywczego
osi gni cie ugruntowanej pozycji w pierwszej
producentów w poszczególnych segmentach rynku
trójce
najwi kszych
„lider jako ci”
rozbudowa sieci dystrybucji i sprzeda y eksportowej
intensywna budowa wizerunku produktów markowych
wprowadzenie nowych produktów na rynek
rozszerzenie oferty o artyku y spo ywcze o wy szej warto ci dodanej
akwizycje zak adów spo ywczych w celu poszerzenia i uatrakcyjnienia portfela
produktów
brand extension – strategia dalszego rozszerzania marki - tworzenie nowych
produktów uzupe niaj cych ofert w ramach danej marki, np.: sosy do makaronów
Sorenti
11
Strategia rozwoju – rynek makaronu
Cele taktyczne:
wzrost mocy produkcyjnych o ok. 130% do ko ca 2008 roku poprzez
inwestycje w park maszynowy oraz przej cia innych producentów makaronu
wprowadzenie produktów markowych do sieci super i hipermarketów
budowa marki i wizerunku produktów przy wykorzystaniu ogólnopolskich
kampanii reklamowych
rozbudowa sieci dystrybucji w handlu tradycyjnym
rozwój eksportu
Cele ekonomiczne:
zdobycie ugruntowanej pozycji w pierwszej trójce najwi kszych producentów
w Polsce z 20% /ilo ciowo/ udzia em w rynku makaronu
osi gni cie do ko ca 2008 roku 8% /ilo ciowo/ udzia u w rynku makaronu
produkowanego pod markami w asnymi: Sorenti i Makaron Staropolski
wzrost rentowno ci netto do poziomu co najmniej 8%
12
Cele inwestycyjne
warto
czne planowane inwestycje na lata 2006 – 2008 w mln z
minimalna
maksymalna
46,87*
49,37*
inwestycje w maj tek produkcyjny / rzeczowy
18,52
linia do produkcji form krótkich o wydajno ci 1.800 kg/h
2,71
linia do produkcji makaronu w formie gniazd o wydajno ci 500–600 kg/h
4,74
linia do produkcji spaghetti o wydajno ci 1.300 kg/h
5,14
zakup nieruchomo ci oraz budowa magazynu wysokiego sk adowania w
P ocku.
2,10
silosy na m k i system precyzyjnego dozowania m ki
0,84
inwestycje w automatyzacj systemów konfekcjonowania
1,21
media i inwestycje pomocnicze
1,78
promocja produktów markowych
2,00
rozbudowa sieci sprzeda y
2,00
zwi kszenie kapita u obrotowego
1,50
akwizycja 100% udzia ów firmy Stoczek Sp. z o.o.
2,00
12,85
podwy szenie kapita u firmy Stoczek Sp. z o.o.
5,00
6,00
inne akwizycje / rozwój nowych produktów
5,00
6,00
ród o: Prospekt Emisyjny
*cz
inwestycji finansowana z wp ywów z emisji akcji
13
Wykorzystanie rodków z emisji
Szacowane wp ywy netto z emisji akcji serii C – od 19,19 do 25,9 mln z **
Warto
przeznaczenie rodków z emisji Akcji serii C (w mln z )
Minimalna
Maksymalna
19,19
25,9
inwestycje w maj tek produkcyjny / rzeczowy
7,35
linia do produkcji makaronu w kszta cie gniazd 500 kg/h
4,74
zakup nieruchomo ci oraz budowa magazynu wysokiego sk adowania w
P ocku
1,89
silosy na m k i system precyzyjnego dozowania m ki
0,72
rozbudowa sieci sprzeda y
1,00
2,00
promocja produktów markowych
1,00
2,00
zwi kszenie kapita u obrotowego – stopniowo w stosunku do
oddawania do u ytku inwestycji w maj tek rzeczowy
1,50
2,00
sp ata kredytu na zakup 100% udzia ów w Stoczek Sp. z o.o.
1,20
podwy szenie kapita u firmy Stoczek Sp. z o.o.
5,00
6,00
akwizycje*
2,14
5,35
* w zale no ci od wysoko ci wp ywów z emisji Akcji serii C
ród o: Prospekt Emisyjny
** powi kszone o dotacj z PARP
14
Przej cie firmy Stoczek
realizacja strategii rozwijania nowych segmentów rynku artyku ów spo ywczych
charakterystyka firmy Stoczek:
wiod cy producent w segmencie da gotowych 7,4% udzia u w rynku w uj ciu warto ciowym
systematyczna poprawa wyników finansowych
nowoczesny zak ad produkcyjny, zmodernizowany w latach 2001-02 kosztem 22 mln z
certyfikat eksportowy na rynki Unii Europejskiej /IFS, BRC/
szeroka gama produktów: dania gotowe, d emy, mro onki, pieczarka
sprzeda krajowa poprzez wszystkie kana y dystrybucji oraz eksport
Struktura sprzeda y w podziale na krajowe
kana y dystrybucji i eksport
5%
8%
14%
Wybrane dane finansowe /w tys. z ./
20 000
1 467
19 289
5%
1 500
1 400
18 809
10 000
1 300
1 200
1 196
1 100
1 000
0
68%
2005
Sieci handlowe
Sprzeda instytucjonalna
Eksport
ród o: Prospekt Emisyjny
Handel tradycyjny
Sprzeda bezpo rednia
2006E
Przychody netto
EBITDA
E – dane szacunkowe
15
Przej cie firmy Stoczek cd.
Oczekiwane efekty synergii:
dystrybucja – obni enie
centralnego magazynu
kosztów
transportu
poprzez
wykorzystanie
sprzeda – lepsze warunki handlowe z kontrahentami dzi ki wi kszej sile
przetargowej, zwi kszenie sprzeda y na pracownika
marketing – uzyskanie wi kszych rodków finansowych na promocj
produktów markowych, wprowadzenie nowoczesnych produktów z segmentu
da gotowych, brand extension
zarz dzanie – zwi kszenie efektywno ci zarz dzaj cych
finanse – zwi kszenie si y finansowej grupy, poprawa pozycji we wspó pracy z
bankami i innymi instytucjami finansowymi
Warunki transakcji:
21 grudnia 2006r. zawarcie warunkowej umowy odkupu 100% istniej cych
udzia ów w spó ce Stoczek
warto
transakcji 12,85 mln z
finansowanie: rodki z emisji akcji serii C /1,22 mln z / i D /11,63 mln z /
16
Rynek da gotowych w Polsce
warto
rynku krajowego 200 – 220 mln z w 2005 roku
prognozowany wzrost rynku 9% rocznie
du y potencja : ni sze spo ycie da
krajów UE
gotowych w Polsce ni
zmiana nawyków
ywieniowych: rosn ce zainteresowanie
przetworzonymi, równie mro onymi (warzywa i dania gotowe)
w wi kszo ci
produktami
Spo ycie da gotowych w UE w 2006 r. /dane w euro na g ow mieszka ca/
12
10,9
10
9,83
8
9,46
9,01
5,78
6
5,69
5,11
4,25
4
2,44
2,27
2
0
Francja
Belgia
ród o: Data Monitor
Irlandia Wielka Hiszpania UE15
Brytania
Holandia Grecja
Polska Niemcy
17
Model biznesowy
Makarony Polskie S.A.
100%
Stoczek Sp. z o.o
produkcja da gotowych, mro onek i
przetworów owocowych
produkcja makaronu
marketing – budowa w asnych marek, brand extension, monitoring rynku
produkty markowe: Sorenti, Makaron Staropolski, Stoczek,
private labels – marki obce
sprzeda i dystrybucja
sieci handlowe
tradycyjne kana y
dystrybucji
sprzeda
instytucjonalna
eksport
18
Makarony Polskie - podstawowe dane finansowe
Przychody netto /w tys. z /
CAGR `03-06 dla przychodów = 49,2%
Wyniki finansowe /w tys. z /
CAGR `03-06 dla EBITDA = 37,1%
3 865
4 000
50 000
46 547
3 500
3 000
40 000
2 513
2 500
30 000
2 000
24 954
1 500
18 283
20 000
13 833
1 000
10 000
9 346
4 262
0
2003
1842
1 803
1 612
1 484
2004
E – dane szacunkowe
dane w tys. z .
przychody netto
EBIT
EBITDA
zysk netto
ród o: Prospekt Emisyjny
500
401
224
297
177
230
37
0
2005
2006E
2003
Sprzeda pszenicy
2004
EBITDA
2005
EBIT
2006E
Zysk netto
2003
2004
2005
2006 E
13 833
18 283
24 954
46 547
401
297
230
2 513
1484
1 612
1 803
3 865
224
177
37
1 842
19
Prognozy
Przychody jednostkowe i skonsolidowane 2006-2007 /w tys. z /
120 000
E – dane szacunkowe
P – dane prognozowane
100 000
29 077
80 000
60 000
18 809
40 000
20 000
96 876
65 356
67 799
46 547
0
2006E
Makarony Polskie
2007P
Stoczek
ówne przyczyny wzrostu przychodów i poprawy wyników finansowych:
konsolidacja wyników finansowych Makaronów Polskich i spó ki Stoczek
zwi kszenie w sieciach handlowych i tradycyjnych sprzeda y produktów markowych
Wzrost warto ci eksportu
zwi kszenie mocy produkcyjnych
wsparcie sprzeda y intensywn kampani reklamow
ród o: Prospekt Emisyjny
20
Prognozy
Jednostkowe wyniki finansowe 2006-2007 /
w tys. z /
Skonsolidowane wyniki finansowe 2006-2007
/w tys. z /
Dynamika zysku netto 2007P*/2006E* 148,2%
6 000
5 560
5 000
4 000
3 000
2 000
3 718
3 865
2 730
2 513
1 842
1 000
0
2006E*
EBITDA
2007P*
EBIT
Zysk netto
9 000
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
8 074
4 853
5 332
4 405
2 580
1 161
2006E**
EBITDA
2007P***
EBIT
Zysk netto
E – dane szacunkowe
P – dane prognozowane
* dane jednostkowe (Makarony Polskie)
** dane skonsolidowane ( Makarony Polskie, Stoczek) niezaudytowane, obliczenie na podstawie danych
jednostkowych zawartych w prospekcie emisyjnym
*** dane skonsolidowane pro-forma (Makarony Polskie, Stoczek)
ród o: Prospekt Emisyjny
21
Konstrukcja emisji serii C
Oferta akcji
3 mln akcji zwyk ych na okaziciela serii C oferowanych w dwóch transzach:
1 mln akcji oferowanych w Transzy Indywidualnej
2 mln akcji oferowanych w Transzy Instytucjonalnej
Ofert publiczn poprzedzi budowa Ksi gi Popytu w ród Inwestorów Instytucjonalnych. Zapisy na akcje w
obu transzach przyjmowane b
po zako czeniu budowy Ksi gi Popytu, po cenie emisyjnej.
Cena emisyjna
Ustalona w przedziale 6,7 – 9 z za akcj serii C. Na bazie wyników budowy ksi gi popytu zostanie ustalona
cena emisyjna, która zostanie podana do publicznej wiadomo ci 29 marca 2007 r.
Harmonogram emisji
Book-building 28 - 29 marca 2007r.
Zapisy:
Inwestorzy indywidualni 30 marca – 3 kwietnia 2007r.
Inwestorzy instytucjonalni 30 marca – 4 kwietnia 2007r.
Lock-up’y dla akcjonariuszy
12 miesi cy od dnia zatwierdzenia prospektu emisyjnego dla najwi kszych akcjonariuszy spó ki
oraz Zarz du /ponad 80% obecnego akcjonariatu/ oraz 12 miesi cy od dnia zatwierdzenia prospektu na
892.000 Akcji serii D obj tych przez p. Zdzis awa Sawickiego
Oferuj cy
Dom Maklerski PKO BP
22
Konstrukcja emisji serii D
warunkowa umowa sprzeda y udzia ów w Stoczek Sp z o.o.
doj cie do skutku emisji akcji serii C i D
dopuszczenie do notowa
czerwca 2007 r.
emisja
Sp. z o.o.
prywatna
na GPW akcji spó ki Makarony Polskie S.A. do 30
kierowana
do
udzia owców
Stoczek
1.735.821 akcji serii D
cena emisyjna 6,70 z za akcj
czna kwota 11,63 mln z (w tym refinansowanie zaliczki w wysoko ci 1,22
mln z na poczet zakupu udzia ów w spó ce Stoczek Sp. z o.o.)
rodki pieni ne na nabycie akcji pochodzi
Sp. z o.o. na rzecz Makarony Polskie S.A.
ze zbycia udzia ów Stoczek
23
Struktura akcjonariatu
Struktura akcjonariatu przed emisja akcji serii C i D
24,18%
Agro-Technika S.A.
47,86%
El bieta i Grzegorz S omkowscy
27,96%
Pozostali akcjonariusze
4 183 000 akcji
Struktura akcjonariatu po emisji akcji serii C i D
Agro-Technika S.A.
11,71%
13,12%
El bieta i Grzegorz S omkowscy
33,64%
Zdzis aw Sawicki - nabywca akcji serii D
52,72%
nabywcy akcji serii C
22,45%
7,75%
11,33%
8 918 821 akcji
ród o: Prospekt Emisyjny
pozostali nabywcy akcji serii D
Pozostali akcjonariusze
24
Dane teleadresowe
Emitent
Oferuj cy
Makarony Polskie S.A.
ul. Podkarpacka 15
ul. Pu awska 15
35-082 Rzeszów
02-515 Warszawa
Tel. (+48 17) 875 30 10
Tel. (+48 22) 521 80 00
Fax. (+48 17) 875 30 11
Fax. (+48 22) 521 79 46
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
www.makarony.pl
www.dm.pkobp.pl
Relacje inwestorskie
25
Za cznik 1
Makarony Polskie – ilo ciowa struktura sprzeda y wed ug kana ów dystrybucji
/dane w tonach/
100%
247
352
90%
186
947
596
1951
213
80%
70%
2048
2142
2432
60%
50%
7062
8393
1290
40%
6398
30%
20%
3411
10%
0%
2003
Sieci handlowe
Handel tradycyjny
ród o: Prospekt Emisyjny
2004
Produkcja us ugowa
2005
I pó 2006
Sprzeda instytucjonalna
Eksport
26
Za cznik 2
Makarony Polskie – warto ciowa struktura sprzeda y wed ug kana ów dystrybucji
/dane w tys. z /
20 000
276
18 000
925
2159
16 000
14 000
4559
369
305
3820
4578
742
12 000
4043
10 000
8 000
6 000
15503
2772
12644
10772
4 000
5278
2 000
0
2003
Sieci handlowe
Handel tradycyjny
ród o: Prospekt Emisyjny
2004
Produkcja us ugowa
2005
I pó 2006
Sprzeda instytucjonalna
Eksport
27

Podobne dokumenty