REGULAMIN AKCJI „Kup S7 Flat, dostaniesz 300 zł na kolejne

Komentarze

Transkrypt

REGULAMIN AKCJI „Kup S7 Flat, dostaniesz 300 zł na kolejne
REGULAMIN AKCJI
„Kup S7 Flat, dostaniesz 300 zł na kolejne zakupy”
(zwany dalej „Regulaminem”)
z dnia 9 lutego 2017 r.
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem akcji pod hasłem „Kup S7 Flat, dostaniesz 300 zł na kolejne zakupy”
(zwana dalej „Akcją promocyjną”) jest redcoon Polska Sp. z o. o. z siedzibą w
Warszawie, adres: 02-222 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 179, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000312543, o numerze NIP 5542806920, o kapitale zakładowym w wysokości
350.000, 00 złotych (zwana dalej „Organizatorem), prowadząca sklep internetowy
redcoon.pl.
2. Partnerem Akcji Samsung Electronics Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie (zwana dalej „Partnerem”), adres: 02-676 Warszawa, ul. Postępu
14, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000128080, kapitał zakładowy 52.759.500 zł, NIP 526-10-44-039, REGON 011612810.
§2
Termin i miejsce Akcji promocyjnej
1. Akcja promocyjna prowadzona jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w
sklepie internetowym redcoon.pl.
2. Czas trwania Akcji promocyjnej obejmuje okres od dnia 8 lutego 2017 r. od godziny 00:01
do dnia 20 lutego 2017 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów (zwany dalej
„Czasem trwania akcji”).
§3
Uczestnicy Akcji promocyjnej
Uczestnikami Akcji promocyjnej mogą być: pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną
zdolność do czynności prawnych, przedsiębiorcy, osoby prawne, które wezmą udział w Akcji
promocyjnej i zdecydują się na zakup Produktu, o którym mowa w §4 (zwane dalej
"Uczestnikami").
www.redcoon.pl | redcoon.com
redcoon Polska Sp. z o. o.
Dane firmy:
Konto bankowe:
Aleje Jerozolimskie 179
02-222 Warszawa
Infolinia: 799 350 050
Telefon: (22) 888 43 21:
E-Mail: [email protected]
NIP: PL5542806920
REGON: 340484003
Sąd Rejonowy W Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000312543
Bank Pekao SA
Redcoon Polska Sp. z o. o.
IBAN: PL 11 1240 3493 1111 0010 2054 7397
BIC: PKOPPLPW
Kapitał zakładowy 350 000, 00 zł.
§4
Zasady Akcji promocyjnej
1. Akcją promocyjną objęte są wybrane telefony marki Samsung:



B654191
B654192
B654193
SAMSUNG
SAMSUNG
SAMSUNG
SM-G930FZDAXEO GALAXY S7 GOLD FLAT 32GB,
SM-G930FZKAXEO GALAXY S7 BLACK FLAT 32GB,
SM-G930FZWAXEO GALAXY S7 WHITE FLAT 32GB,
(zwane dalej „Produktem”) dostępne w sklepie internetowym redcoon.pl.
2. Uczestnik, który w Czasie trwania akcji dokona zakupu Produktu z oferty sklepu
internetowego redcoon.pl oraz jednocześnie zgłosi chęć otrzymania kuponu rabatowego,
stosownie do § 5 ust. 3 Regulaminu w Czasie trwania akcji, uprawniony będzie do
otrzymania kuponu rabatowego o wartości PLN 300,00 (trzysta złotych) brutto, do
wykorzystania na wybrane zakupy w sklepie internetowym redcoon.pl (zwany dalej
„Nagrodą”).
3. Akcja promocyjna nie może być łączona z innymi akcjami promocyjnymi, w
szczególności, do wzięcia udziału w Akcji promocyjnej, Produkt, o którym mowa w ust. 1
powyżej, musi zostać zakupiony bez wykorzystania kuponów rabatowych oraz innych
akcji promocyjnych, uprawniających do jakichkolwiek zniżek.
4. Organizator ani Partner, nie ponoszą odpowiedzialności za utratę Nagrody przez
Uczestnika (kuponu rabatowego).
§5
Wydanie nagród
1. Nagrody zostaną wydane Klientom, którzy spełnią łącznie warunki określone w § 4 ust. 1,
2, 3.
2. W celu otrzymania Nagrody Uczestnik Promocji zobowiązany jest zgłosić chęć
otrzymania Nagrody za pośrednictwem wiadomości e-mail, przesłanej na adres:
[email protected] w Czasie trwania akcji.
3. Nagroda nie przysługuje w przypadku odstąpienia przez Uczestnika od umowy sprzedaży
Produktu na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
4. W przypadku, gdy Uczestnik skorzysta z przysługującego mu prawa do odstąpienia od
umowy (dotyczy wyłącznie konsumentów), a przekazana Nagroda zostanie wykorzystana,
Organizator zastrzega sobie, iż kwota zwrotu środków, wpłaconych z tytułu zakupu
Produktu, zostanie pomniejszona o wartość Nagrody (300 zł brutto – trzysta złotych
brutto).
5. Uczestnik zobowiązany jest do zachowania oryginału dowodu zakupu Produktu objętego
niniejszą akcją promocyjną. W przypadku wątpliwości Organizatora co do autentyczności
dowodu zakupu, Uczestnik zobowiązany jest do przesłania oryginału dowodu zakupu na
żądanie Organizatora w celu weryfikacji autentyczności dowodu zakupu. Koszty przesyłki
www.redcoon.pl | redcoon.com
redcoon Polska Sp. z o. o.
Dane firmy:
Konto bankowe:
Aleje Jerozolimskie 179
02-222 Warszawa
Infolinia: 799 350 050
Telefon: (22) 888 43 21:
E-Mail: [email protected]
NIP: PL5542806920
REGON: 340484003
Sąd Rejonowy W Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000312543
Bank Pekao SA
Redcoon Polska Sp. z o. o.
IBAN: PL 11 1240 3493 1111 0010 2054 7397
BIC: PKOPPLPW
Kapitał zakładowy 350 000, 00 zł.
6.
7.
8.
9.
ponosi Uczestnik. Po zweryfikowaniu autentyczności dowodu zakupu, Organizator odsyła
Uczestnikowi oryginał dowodu zakupu.
Weryfikacja kserokopii dowodu zakupu Produktu i kodu kreskowego EAN przesłanych
przez Uczestnika Promocji będącego konsumentem, który dokonał zakupu Produktu
Promocyjnego w sklepie internetowym redcoon.pl obejmuje również sprawdzenie, czy
Uczestnik nie skorzystał z prawa odstąpienia od umowy zakupu Produktu zgodnie z
przepisami ustawy o prawach konsumenta, co powoduje wydłużenie czasu do weryfikacji.
Osoby, które nie spełniły warunków udziału w Promocji wskazanych w Regulaminie,
otrzymają na podany adres e-mail informację o niezakwalifikowaniu się do Promocji.
Organizator Promocji zastrzega, że Nagroda nie podlega zamianie na inne nagrody
rzeczowe lub pieniężne.
Nagroda zostanie niezwłocznie wysłana na podany przez Klienta adres e-mail po
zrealizowaniu zamówienia oraz otrzymaniu przez Organizatora zgłoszenia Uczestnika
wyrażającego chęć otrzymania Nagrody, stosownie do § 5 ust. 3 Regulaminu.
§6
Odpowiedzialność
1. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika z tytułu roszczeń związanych z
uprawnieniami przyznanymi Uczestnikowi w Regulaminie ograniczona jest do wysokości
ceny Produktu w trakcie Akcji promocyjnej, którego to roszczenie dotyczy.
§7
Reklamacje
1. Reklamacje Uczestników dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji promocyjnej powinny
być zgłaszane w trakcie trwania Akcji promocyjnej oraz przez 21 (dwadzieścia jeden) dni
od jej zakończenia pisemnie na adres: Aleje Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa, poprzez
wiadomość email skierowaną na adres: [email protected] z tematem wiadomości
„Kup S7 Flat, dostaniesz 300 zł na kolejne zakupy” lub pod numerem Infolinii (22) 888 43
21* (* opłata zgodnie z taryfą operatora).
2. Reklamacje składane w formie pisemnej na adres wskazany w ust. 1 niniejszego paragrafu,
powinny zawierać dopisek „Kup S7 Flat, dostaniesz 300 zł na kolejne zakupy” oraz imię i
nazwisko Uczestnika, Jego adres zamieszkania, kopię i dokładny opis stanu faktycznego
będącego przyczyną złożenia reklamacji.
3. Postępowanie reklamacyjne, o którym mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, trwa 14
(czternaście) dni od daty wpłynięcia reklamacji. Uczestnik zostanie powiadomiony o
rozpatrzeniu reklamacji przez Organizatora listem poleconym wysłanym na adres
wskazany przez Uczestnika, telefonicznie lub za pośrednictwem drogi elektronicznej w
zależności od formy, w jakiej Uczestnik złożył reklamację. Po wyczerpaniu postępowania
www.redcoon.pl | redcoon.com
redcoon Polska Sp. z o. o.
Dane firmy:
Konto bankowe:
Aleje Jerozolimskie 179
02-222 Warszawa
Infolinia: 799 350 050
Telefon: (22) 888 43 21:
E-Mail: [email protected]
NIP: PL5542806920
REGON: 340484003
Sąd Rejonowy W Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000312543
Bank Pekao SA
Redcoon Polska Sp. z o. o.
IBAN: PL 11 1240 3493 1111 0010 2054 7397
BIC: PKOPPLPW
Kapitał zakładowy 350 000, 00 zł.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
reklamacyjnego Uczestnik jest uprawniony do dochodzenia swoich roszczeń na drodze
postępowania sądowego.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub zmianę
podanego przez Uczestnika adresu do korespondencji, jak również za zmiany innych
danych uniemożliwiające prawidłowe zawiadomienie Uczestnika. Uczestnicy, których
dane uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, są zobowiązani
niezwłocznie powiadomić o ww. zmianie oraz podać nowe dane, jeśli zmiana danych
uniemożliwia doręczenie korespondencji bądź kontakt z Uczestnikiem.
Uczestnik biorąc udział w Akcji promocyjnej zostaje stosownie poinformowany o
warunkach prawa zwrotu.
Uczestnikowi przysługują wszelkie prawa z ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych
warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141,
poz. 1176 ze zmianami).
Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na
mocy odrębnych przepisów prawnych.
§8
Dane osobowe
Administratorem danych osobowych zebranych podczas Akcji promocyjnej jest redcoon
Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy
Aleje Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa, adres do korespondencji: Aleje
Jerozolimskie 179, 02- 222 Warszawa.
Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich
poprawiania. Podane dane będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia, zawarcia
umowy sprzedaży oraz w celach archiwalnych. Podanie danych osobowych przez
Uczestnika jest dobrowolne, choć niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Akcji
promocyjnej.
Uczestnik może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych dla celów marketingowych, jak
również
na otrzymywanie informacji handlowej na temat produktów i usług sklepu
internetowego https://redcoon.pl drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn.
zm.).
Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997
roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn.
zm.).
§9
Postanowienia końcowe
1. Regulamin Akcji promocyjnej „Kup S7 Flat, dostaniesz 300 zł na kolejne zakupy”
dostępny jest na stronie redcoon.pl w zakładce pn. „Regulamin”.
www.redcoon.pl | redcoon.com
redcoon Polska Sp. z o. o.
Dane firmy:
Konto bankowe:
Aleje Jerozolimskie 179
02-222 Warszawa
Infolinia: 799 350 050
Telefon: (22) 888 43 21:
E-Mail: [email protected]
NIP: PL5542806920
REGON: 340484003
Sąd Rejonowy W Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000312543
Bank Pekao SA
Redcoon Polska Sp. z o. o.
IBAN: PL 11 1240 3493 1111 0010 2054 7397
BIC: PKOPPLPW
Kapitał zakładowy 350 000, 00 zł.
2. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go bez
zastrzeżeń.
3. W wypadku wątpliwości, co do postanowień Regulaminu, Uczestnik ma w każdym czasie
prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.
4. Do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania Regulaminu właściwy
jest sąd powszechny.
5. Akcja promocyjna nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu
ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Regulamin akcji nie podlega
zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1504 ze zmianami).
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem promocji, mają zastosowanie
przepisy Regulaminu zakupów sklepu internetowego redcoon Polska Sp. z o. o.,
dostępnego na stronie https://redcoon.pl w zakładce: Regulamin zakupów
7. Regulamin obowiązuje od dnia 9 lutego 2017 r.
www.redcoon.pl | redcoon.com
redcoon Polska Sp. z o. o.
Dane firmy:
Konto bankowe:
Aleje Jerozolimskie 179
02-222 Warszawa
Infolinia: 799 350 050
Telefon: (22) 888 43 21:
E-Mail: [email protected]
NIP: PL5542806920
REGON: 340484003
Sąd Rejonowy W Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000312543
Bank Pekao SA
Redcoon Polska Sp. z o. o.
IBAN: PL 11 1240 3493 1111 0010 2054 7397
BIC: PKOPPLPW
Kapitał zakładowy 350 000, 00 zł.