Komunikowanie za pomocą komputera

Komentarze

Transkrypt

Komunikowanie za pomocą komputera
INFORMATYKA EUROPEJCZYKA
(klasy IV — VI szkoły podstawowej)
Rozkład materiału — wersja 1.2
Konspekt lekcji 9.3
Temat: Komunikowanie się za pomocą komputera
Czas realizacji: 1 godzina
Wymagane oprogramowanie
♦ system Windows lub Linux;
♦ konieczne połączenie z Internetem;
♦ dowolna przeglądarka internetowa;
Pomoce dydaktyczne
♦ podręcznik:
o str./nr rozdziału:
234/R.9.5;
241/R.9.6;
o zadania: 5, 6, 7 str. 242;
o ćwiczenia: 9.3, 9.4, 9.5, 9.6;
♦ zeszyt ćwiczeń:
R.9.5;
R.9.6;
♦ uczniowskie stanowiska komputerowe;
♦ płyta CD dołączona do podręcznika;
Forma organizacji zajęć
♦ zajęcia warsztatowe;
♦ praca indywidualna.
♦ wypowiedzi uczniów, „burza mózgów”.
Dominujące metody prowadzenia zajęć
♦ podające — wykład przeplatany ćwiczeniami;
♦ ćwiczeń praktycznych — wykonanie ćwiczenia wg instrukcji.
Obecne i przewidywane możliwości wykorzystania wiedzy i umiejętności opanowanych w toku
zajęć
Obecne
Uczniowie powinni umieć właczyć i wyłączyć komputer oraz komunikować się z komputerem za pomocą
myszki i klawiatury. Uczniowie powinni również uruchamiać i obsługiwać przegladarkę internetowa
zainstalowaną na szkolnych stanowiskach kompuiterowych.
Przewidywane
♦ Po lekcji uczeń:
♦ w zakresie podstawowym:
o
z pomocą nauczyciela zakłada własne konto pocztowe za pośrednictwem wskazanego portalu
internetowego;
o
wysyła, odbiera i odczytuje pocztę elektroniczną z pomocą nauczyciela;
o
loguje się na własne konto pocztowe, nie zapomina o wylosowaniu z poczty po zakończeniu pracy;
Opracowanie: Danuta Kiałka, © Wyd. HELION, Gliwice 2007
1/3
INFORMATYKA EUROPEJCZYKA
(klasy IV — VI szkoły podstawowej)
Rozkład materiału — wersja 1.2
o
wysyła list z załącznikiem korzystając z pomocy nauczyciela lub instrukcji;
o
stosuje zasady netykiety obowiązujące użytkowników Internetu;
o
prawidłowo rozpoczyna i kończy pracę z programem;
♦ w zakresie ponadpodstawowym:
o
zakłada własne konto pocztowe korzystając z instrukcji. omawia kolejne kroki tworzenia konta
pocztowego;
o
opisuje elementy adresu e-mail na przykładzie własnego adresu internetowego;
o
dodaje adres do książki adresowej;
o
redaguje, wysyła, odbiera i odczytuje pocztę elektroniczną według instrukcji;
o
przesyła różnego rodzaju dokumenty w formie załączników do listów e-mail;
o
opisuje przeznaczenie elementów okna programu pocztowego;
o
swobodnie komunikuje się z innymi użytkownikami internetu za pomocą poczty elektronicznej;
o
wyjaśnia pojęcie netykiety;
o
świadomie stosuje zasady netykiety.
Cele zajęć
♦ zdobycie umiejętności korzystania z Internetui poczty elektronicznej;
♦ trening czytania ze zrozumieniem;
♦ posługiwanie się podstawowym słownictwem komputerowym;
♦ zaznajomienie z normami prawa przy wykorzystaniu Internetu;
♦ przygotowanie do życia w społeczeństwie informacyjnym;
♦ uwrażliwienie uczniów na temat legalności oprogramowania oraz prawa autorskiego;
♦ w zakresie wychowania — przygotowanie uczniów do tego, aby:
o
szanowali pracę innych i własną,
o
przestrzegali regulaminu pracowni komputerowej.
Przebieg lekcji
♦ omówienie tematyki zajęć;
♦ przedstawienie i opis sposobu zakładania konta pocztowego na wybranym portalu internetowym — na
komputerze do demonstracji;
♦ praca z podręcznikiem – głośne czytanie przez kolejnych uczniów; nauczyciel powinien na bieżąco wyjaśniać
zagadnienia niezrozumiałe dla uczniów;
♦ uruchomienie przeglądarki internetowej na komputerach uczniowskich, podanego portalu internetowgo;
♦ omówienie sposobu realizacji ćwiczenia przez nauczyciela;
♦ dokładne omówienie sposobu realizacji przykładów przez wybranego ucznia;
♦ praca z zeszytem ćwiczeń (jeśli wystarczy czasu);
♦ konieczne jest omówienie sposobu rozwiązania zadań z zeszytu ćwiczeń przez uczniów.
Podsumowanie zajęć
Nauczyciel powinien przypomnieć cel i założenia lekcji, następnie pozytywnie ocenić najbardziej aktywnych
uczniów (np. dodatkowym punktem lub oceną) oraz uzupełnić punktację w zeszytach ćwiczeń. Dzieci mogą
pracować w zespołach dwuosobowych, pamiętajmy jednak, aby posadzić ucznia dobrego z dobrym, słabego ze
słabym. Pracują oni wówczas w równym tempie, odpowiednim do umiejętności.
Opracowanie: Danuta Kiałka, © Wyd. HELION, Gliwice 2007
2/3
INFORMATYKA EUROPEJCZYKA
(klasy IV — VI szkoły podstawowej)
Rozkład materiału — wersja 1.2
Jeśli w trakcie wykonywania ćwiczeń przez uczniów potrzebna jest pomoc nauczyciela, to należy udzielać jej
indywidualnie w formie konsultacji.
Ocenianie uczniów
Oceniamy:
♦ praca na lekcji:
o
wykonywanie poleceń;
o
samodzielność podczas pracy;
o
efektywność wykorzystania czasu pracy;
o
aktywność na zajęciach;
♦ praca w grupie:
o
umiejętność pracy w grupie;
o
poszanowanie cudzej pracy i twórczości;
♦ pomoc innym uczniom:
o
na ich prośbę;
o
z własnej inicjatywy;
♦ kulturalne komunikowanie się:
o
z nauczycielem;
o
z kolegami;
♦ przestrzeganie regulaminu pracowni komputerowej oraz zasad BHP.
W czasie jednej godziny lekcyjnej nie bedziemy w stanie wykonać wszystkich wymienionych ćwiczeń, należy
wybrać tylko te, które naszym zdaniem bedą dla uczniów najciekawsze.
Opracowanie: Danuta Kiałka, © Wyd. HELION, Gliwice 2007
3/3

Podobne dokumenty