Zapytanie ofertowe Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z

Komentarze

Transkrypt

Zapytanie ofertowe Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z
Zapytanie ofertowe
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Nadzieja” w
Kluczborku składa zapytanie ofertowe dot. świadczenia usług w zakresie wsparcia
psychologicznego dla beneficjentów projektu „Od niepełnosprawności do samodzielności”.
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 7.2.1. Aktywizacja
zawodowa i społeczna osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym
Zaplanowaliśmy tę formę wsparcia przez 13 miesięcy ( I cykl) i przez 13 miesięcy (II cykl)
po 2 godz. zegarowe miesięcznie dla kaŜdego z 20 beneficjentów projektu, biorących udział
w kaŜdym cyklu. Wsparcie polegać będzie na indywidualnym spotkaniu w miejscu
zamieszkania beneficjenta -w czterech powiatach; kluczborskim, oleskim, strzeleckim i
opolskim. Godziny wsparcia ustalane będą indywidualnie z beneficjentem, dostosowane do
jego potrzeb.
Propozycje kosztu 1 godz. zegarowej wsparcia psychologicznego prosimy przesłać drogą
elektroniczną do dnia 28września 2011r . – email: [email protected] lub dostarczyć do
Biura Koordynatora w Kluczborku ul Zamkowa 6 – Środowiskowy Dom Samopomocy
28 września 2011 do godz. 15.00
Oferta będzie oceniana pod kątem:
- ceny : 70%
- doświadczenia zawodowego w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi :20%
– staŜu pracy: 10% (1 pkt za min. 5 lat pracy, 2 pkt za staŜ pracy powyŜej 5 lat)
Opis sposobu obliczania wartości oferty:
Cena: 1- 7 pkt ( najniŜsza cena/badana cena x 10 x 70%), w trakcie obliczeń Zamawiający
zaokrągli wynik do 1 miejsca po przecinku,
Doświadczenie w pracy z (2 pkt za pracę z osobami z zaburzeniami psychicznymi, 0- pkt:za
brak doświadczenia
StaŜ pracy 0-1 pkt : (poniŜej 5lat – 0 pkt, powyŜej 5 lat 1 pkt),
Do oferty naleŜy dołączyć:
- dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
- oświadczenie o pracy z osobami z osobami z zaburzeniami psychicznymi z podaniem miejsc
pracy.
Kluczbork,16.09.2011 r. Małgorzata Kwiring- Pondel – koordynatorka projektu.
Zapytanie ofertowe
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Nadzieja” w
Kluczborku składa zapytanie ofertowe dot. świadczenia usług przez pedagoga
( Oligofrenopedagoga lub Terapeuty-Pedagoga) w zakresie prowadzenia szkoleń
warsztatowych dla beneficjentów projektu „Od niepełnosprawności do
samodzielności”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 7.2.1.
Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym.
Szkolenia warsztatowe przeprowadzone będą w 4 ośrodkach-Środowiskowym Domu
Samopomocy w Kluczborku, Sowczycach, Strzelcach Opolskich i Opolu. W kaŜdym z 4
ośrodków przeprowadzimy ogółem 96 godz., szkoleń warsztatowych. Czas jednego szkolenia
wynosi 3 godz. a udział w nich będzie brało 5 osób niepełnosprawnych (z zaburzeniami
psychicznymi). Termin realizacji projektu od października 2011 do czerwca 2012 ( I cykl ) i
od listopada 2012 do lipca 2013 ( II cykl).
Tematyka i zakres szkolenia warsztatowego:
Szkolenie musi się opierać na podstawie autorskiego – innowacyjnego programu, który
będzie zawierał następujące metody pracy: metodę asymilacji wiedzy - uczenie się przez
przyswajanie, metodę samodzielnego dochodzenia do wiedzy - uczenie się przez odkrywanie;
metody waloryzacyjne – uczenie się przez przeŜywanie; metody praktyczne – uczenie się
przez działanie. Forma pracy – grupowa, jednakŜe w miarę potrzeb i moŜliwości naleŜy ją
dostosować do beneficjentów tj. zindywidualizować, tak aby u beneficjentów nastąpił
wzrost motywacji , predyspozycji i umiejętności społecznych, pokonanie bariery strachu
i niepokoju przed podjęciem pracy, podniesienie kompetencji zawodowych, poprzez poznanie
specyfiki pracy na stanowiskach- kelner-barman, kucharz-pomoc kuchenna, pracownik
gospodarczy ( w tym prac. remontowo-budowlany i ogrodnik), pokojowa-sprzątaczka,
poznanie sposobów poszukiwania pracy, a w efekcie finalnym przeprowadzenie zajęć
reintegracji zawodowej na otwartym rynku pracy i zatrudnienie. KaŜde szkolenie warsztatowe
musi być zakończone ankietą ewaluacyjną, ponadto cały cykl zajęć naleŜy rozpocząć ankietą
PROTEST i zakończyć ankietą PRETEST, które następnie naleŜy zinterpretować. PowyŜsze
dokumenty ewaluacyjne naleŜy samodzielnie przygotować.
Propozycje kosztu 1 godz. zegarowej szkolenia warsztatowego prosimy przesłać drogą
elektroniczną do dnia 28września 2011r . – email: [email protected] lub dostarczyć do
Biura Koordynatora w Kluczborku ul Zamkowa 6 – Środowiskowy Dom Samopomocy
28 września 2011 do godz. 15.00
Oferta będzie oceniana pod kątem:
- ceny : 60%
- wykształcenia: 20% tj. wyŜsze, pedagogiczne- Terapia Pedagogiczna lub
Oligofrenopedagogika mile widziane ukończone kursy, szkolenia w zakresie arteterapii
i terapii aktywizujących (np. muzykoterapii, choreoterapii, psychodramy, terapii integracji
sensorycznej, aktywności Knill’ów, Dennnisona, inne).
- doświadczenia zawodowego w pracy z osobami niepełnosprawnymi (z zaburzeniami
psychicznymi) :20%
Opis sposobu obliczania wartości oferty:
Cena: 1- 6 pkt ( najniŜsza cena/badana cena x 10 x 60%), w trakcie obliczeń Zamawiający
zaokrągli wynik do 1 miejsca po przecinku,
Wykształcenie( 1 pkt Oligofrenopedagogika lub Terapia Pedagogiczna,1 pkt ukończone
kursy, szkolenia, 0 pkt. brak wykształcenia kierunkowego,
Doświadczenie w pracy z (2 pkt za pracę z osobami z zaburzeniami psychicznymi, 0- pkt:za
brak doświadczenia
Do oferty naleŜy dołączyć:
- dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
- oświadczenie o pracy z osobami z osobami z zaburzeniami psychicznymi z podaniem miejsc
pracy.
Kluczbork,16.09..2011 r. Małgorzata Kwiring- Pondel – koordynatorka projektu.
Zapytanie ofertowe
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Nadzieja”
w Kluczborku składa zapytanie ofertowe dot. świadczenia usług przez psychologa w zakresie
prowadzenia szkoleń warsztatowych dla beneficjentów projektu „Od niepełnosprawności
do samodzielności”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki7.2.1.
Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym
Szkolenia warsztatowe przeprowadzone będą w 4 ośrodkach-Środowiskowym Domu
Samopomocy w Kluczborku, Sowczycach, Strzelcach Opolskich i Opolu. W kaŜdym z 4
ośrodków przeprowadzimy ogółem 96 godz, szkoleń warsztatowych. Czas jednego szkolenia
wynosi 3 godz. a udział w nich będzie brało 5 osób niepełnosprawnych (z zaburzeniami
psychicznymi). Termin realizacji projektu od października 2011 do czerwca 2012 ( I cykl ) i
od listopada 2012 do lipca 2013 ( II cykl).
Tematyka i zakres szkolenia warsztatowego:
Szkolenie musi się opierać na podstawie autorskiego – innowacyjnego programu, który
będzie zawierał następujące metody pracy: metodę asymilacji wiedzy - uczenie się przez
przyswajanie, metodę samodzielnego dochodzenia do wiedzy - uczenie się przez odkrywanie;
metody waloryzacyjne – uczenie się przez przeŜywanie; metody praktyczne – uczenie się
przez działanie. Forma pracy – grupowa, jednakŜe w miarę potrzeb i moŜliwości naleŜy ją
dostosować do beneficjentów tj. zindywidualizować, tak aby u beneficjentów nastąpił
wzrost motywacji , predyspozycji i umiejętności społecznych, pokonanie bariery strachu
i niepokoju przed podjęciem pracy, podniesienie kompetencji zawodowych, poprzez poznanie
specyfiki pracy na stanowiskach- kelner-barman, kucharz-pomoc kuchenna, pracownik
gospodarczy ( w tym prac. remontowo-budowlany i ogrodnik), pokojowa-sprzątaczka,
poznanie sposobów poszukiwania pracy, a w efekcie finalnym przeprowadzenie zajęć
reintegracji zawodowej na otwartym rynku pracy i zatrudnienie. KaŜde szkolenie warsztatowe
musi być zakończone ankietą ewaluacyjną, ponadto cały cykl zajęć naleŜy rozpocząć ankietą
PROTEST i zakończyć ankietą PRETEST, które następnie naleŜy zinterpretować. PowyŜsze
dokumenty ewaluacyjne naleŜy samodzielnie przygotować.
Propozycje kosztu 1 godz. zegarowej szkolenia warsztatowego prosimy przesłać drogą
elektroniczną do dnia 28września 2011r . – email: [email protected] lub dostarczyć do
Biura Koordynatora w Kluczborku ul Zamkowa 6 – Środowiskowy Dom Samopomocy
28 września 2011 do godz. 15.00
Oferta będzie oceniana pod kątem:
- ceny : 70%
- doświadczenia zawodowego w pracy z osobami niepełnosprawnymi (z zaburzeniami
psychicznymi) :20%
- StaŜ pracy: 10%
Opis sposobu obliczania wartości oferty:
Cena: 1- 7 pkt ( najniŜsza cena/badana cena x 10 x 70%), w trakcie obliczeń Zamawiający
zaokrągli wynik do 1 miejsca po przecinku,
Doświadczenie w pracy z (2 pkt za pracę z osobami z zaburzeniami psychicznymi, 0- pkt:za
brak doświadczenia
StaŜ pracy 0-1 pkt : (poniŜej 5lat – 0 pkt, powyŜej 5 lat 1 pkt),
Do oferty naleŜy dołączyć:
- dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
- oświadczenie o pracy z osobami z osobami z zaburzeniami psychicznymi z podaniem miejsc
pracy.
Kluczbork,16.09.2011 r. Małgorzata Kwiring- Pondel – koordynatorka projektu.
ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Zamawiający: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami
psychicznymi „Nadzieja” w Kluczborku zaprasza do złoŜenia ofert na usługę
cateringową dla beneficjentów projektu „Od niepełnosprawności do
samodzielności” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagroŜonych wykluczeniem
społecznym.
2. Przedmiot zamówienia: przygotowanie i dostarczenie posiłków wraz
z zapewnieniem zastawy stołowej dla beneficjentów szkoleń warsztatowych,
prowadzonych w ramach projektu „Od niepełnosprawności do samodzielności”
w czterech ośrodkach: Środowiskowym Domu Samopomocy w Kluczborku, ul;
Zamkowa 6, Środowiskowym Domu Samopomocy Sowczyce ul. Długa 37,
Środowiskowym Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich il. Habryki 4,
Środowiskowym Domu Samopomocy w Opolu ul. Stoińskiego 8
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Szkolenia warsztatowe przeprowadzone będą w 4 ośrodkach -Środowiskowym Domu
Samopomocy w Kluczborku, ul; Zamkowa6, Środowiskowym Domu Samopomocy
Sowczyce ul. Długa 37, Środowiskowym Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich
ul. Habryki 4, Środowiskowym Domu Samopomocy w Opolu ul. Stoińskiego 8
W kaŜdym z 4 ośrodków przeprowadzimy 16 szkoleń warsztatowych w terminie od
października 2011 do czerwca 2012 ( I cykl ),w którym weźmie udział po 5 osób
niepełnosprawnych oraz w kaŜdym z 4 ośrodków przeprowadzimy 16 szkoleń
warsztatowych od listopada 2012 do lipca 2013 ( II cykl) w którym weźmie udział po 5 osób
niepełnosprawnych.
Zakres usługi cateringowej dla jednego beneficjenta : obiad I i II danie, soki, woda do picia,
serwis kawowy ( ciasto lub bułki słodkie, kawa, herbata z cytryną, cukier, mleko)
Propozycje kosztu 1 posiłku prosimy przesłać drogą elektroniczną do dnia 28września
2011r . – email: [email protected] lub dostarczyć do Biura Koordynatora w Kluczborku
ul Zamkowa 6 – Środowiskowy Dom Samopomocy 28 września 2011 do godz. 15.00
Oferta będzie oceniana pod kątem:
- ceny : 100%.
Kluczbork,16.09.2011 r. Małgorzata Kwiring- Pondel – koordynatorka projektu.