Załącznik nr 10 do Zarządzenia nr 11 Wójta Gminy Cisek

Komentarze

Transkrypt

Załącznik nr 10 do Zarządzenia nr 11 Wójta Gminy Cisek
Załącznik Nr 10
do zarządzenia Nr 11/09
Wójta Gminy Cisek
z dnia 16.03.2009 r.
Wykonanie wydatków budżetowych przez Szkoły Podstawowe za 2008 r.
Plan po
zmianach
( w zł )
I.
Wykonanie
( w zł )
Wykonanie
(w%)
Szkoła Podstawowa w Landzmierzu
Rozdział 80101 :
§ 3020 Nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane
do wynagrodzeń /dodatek wiejski,
i mieszkaniowy/
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezp. społeczne
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
w tym: - materiały biurowe i toner
2 145,90
- materiały do bież. napraw
1 182,19
- plansze BHP i p.poż.
706,73
- części do ksera
1 076,70
- drukarka
1 999,00
- kamera , aparat fotograficzny 1 600,00
- sprzęt AGD
1 150,16
- druki, publikacje
578,83
- opał
2 874,99
- szafa
2 847,00
- środki czystości
666,24
- pozostałe wydatki
817,45
Razem :
17 645,19
§ 4240 Zakup pomocy naukowych
§ 4260 Zakup energii
§ 4270 Zakup usług remontowych
w tym : - remont rynien, wymiana grzejnika
zabezpieczenie balustrad 10 600,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych
§ 4300 Zakup usług pozostałych
w tym:- abonament RTVi opł.pocztowe
usł kominiarza
- monitoring budynku
- wywóz nieczystości
- naprawa sprzętu i serwis
- pozostałe usługi
Razem :
43 100,00
451 760,00
31 850,00
83 069,64
13 062,72
972,00
17 650,00
43 078,80
435 711,35
31 841,73
75 036,89
12 078,91
972,00
17 645,19
100 %
96 %
100 %
90 %
92 %
100 %
100 %
6 510,00
3 670,00
10 600,00
6 509,00
3 669,77
10 600,00
100 %
100 %
100 %
200,00
6 110,00
200,00
6 001,33
100 %
98 %
725,66
1 159,00
2 687,22
1 259,30
170,15
6 001,33
1
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii
stacjonarnej
§ 4410 Podróże służbowe krajowe
§ 4430 Różne opłaty i składki
§ 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S.
§ 4700 Szkolenia
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do
sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym
programów i licencji
Razem :
II.
170,00
168,46
99 %
1 720,00
1 870,00
250,00
33 700,70
310,00
1 713,87
1 868,35
246,00
33 700,03
310,00
100 %
100 %
98 %
100 %
100 %
240,00
232,78
97 %
1 748,00
1 738,59
99 %
708 563,06
683 323,35
96 %
Szkoła Podstawowa w Łanach
Rozdział 80101 :
§ 3020 Nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do
wynagrodzeń /dod.wiejski,mieszkaniowy/
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne
/ realizacja programu „Szkoła na tak „
– część z UE/
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne
/ Szkoła na tak – część z budż.państwa/
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy
§ 4128 Składki na fundusz pracy
/ Szkoła na tak – część z UE/
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy
/ Szkoła na tak – część z BP/
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe
§ 4178 Wynagrodzenia bezosobowe
/ Szkoła na tak – część z UE/
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe
/ Szkoła na tak – część z BP/
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
w tym: - olej opałowy
31 559,94
- regulator do kotłowni
2 293,60
- środki czystości
3 190,77
- sprzęt AGD i sprzęt komputer. 3 361,32
- druki i dyplomy , materiały
biurowe
1 684,43
- artykuły przemysłowe
1 407,25
- meble
7 363,92
- części do ksera
669,59
- pozostałe wydatki
873,20
Razem :
52 404,02
63 056,00
719 800,96
52 000,00
128 388,70
61 716,14
696 396,64
49 624,11
120 627,89
98 %
97 %
95 %
94 %
411,21
411,21
100 %
137 14
20 061,76
137,14
19 417,71
100 %
97 %
66,21
66,21
100 %
22,08
1 270,00
22,08
1 270,00
100 %
100 %
3 316,76
3 316,76
100 %
1 106,18
52 410,00
1 106,18
52 404,02
100 %
100 %
2
§ 4218 Zakup materiałów i wyposażenia
/ Szkoła na tak –część z UE/
w tym :
- materiały biurowe
721,53
- prasa
146,46
- materiały pozostałe
490,06
Razem :
1 358,05
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia
/ Szkoła na tak- część z BP/
w tym :
- materiały biurowe
240,64
- prasa
48,84
- materiały pozostałe
163,42
Razem :
452,90
§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych
§ 4248 Zakup pomocy dydaktycznych
/ Szkoła na tak- część z UE/
§ 4249 Zakup pomocy dydaktycznych
/ Szkoła na tak – część z BP/
§ 4260 Zakup energii
§ 4270 Zakup usług remontowych
( remont tarasu,i wykonanie ścian kotłowni )
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych
§ 4300 Zakup usług pozostałych
w tym: - monitoring budynku
1 098,00
- konserw. ksera
1 010,16
- wywóz nieczystości
1 831,20
seny i biblioteki
1 293,00
- moderniz.sieci komputerowej 2 450,00
- nadzór nad remontem tarasu 2 440,00
- usługi elektryczne
1 600,54
- prenumerata czasopism
732,00
- usługi kominiarskie i inne
931,96
- montaż regulatora w kotłowni 512,06
- wymiana bojlera
821,00
- pozostałe usługi
562,80
Razem :
15 282,72
§ 4308 Zakup usług pozostałych
/ Szkoła na tak – część z UE/
w tym :
- wynajem autobusu
3 183,22
- prowadzenie zajęć taneczn. 1 274,83
- udostępnienie toru na basenie 361,08
- bilety wstępu
899,88
- wynajęcie hali sportowej
209,97
- konsumpcja dla dzieci
599,92
Razem :
6 528,90
1 358,05
1 358,05
100 %
452,90
452,90
100 %
1 800,00
1 795,73
100 %
665,91
665,91
100 %
222,09
6 030,00
24 000,00
222,09
6 021,82
23 993,53
100 %
100 %
100 %
315,00
15 585,00
315,00
15 282,72
100 %
98 %
6 528,90
6 528,90
100 %
3
§ 4309 Zakup usług pozostałych
/ Szkoła na tak – część z BP/
w tym :
- wynajem autobusu
1 061,63
- prowadzenie zajęć taneczn.
425,17
- udostępnienie toru na basenie 120,42
- bilety wstępu
300,12
- wynajęcie hali sportowej
70,03
- konsumpcja dla dzieci
200,08
Razem :
2 177,45
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii
stacjonarnej
§ 4410 Podróże służbowe krajowe
§ 4430 Różne opłaty i składki
§ 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S.
§ 4700 Szkolenie pracowników nie będących
członkami korpusu służby cywilnej
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
§ 4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
/ Szkoła na tak – część z UE/
§ 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
/ Szkoła na tak – część z BP/
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym
programów i licencji
§ 4758 Zakup akcesoriów komputerowych w tym
programów i licencji
/ Szkoła na tak – część z UE/
§ 4759 Zakup akcesoriów komputerowych w tym
programów i licencji
/ Szkoła na tak – część z BP/
Ogółem:
III
2 177,45
2 177,45
100 %
130,00
125,76
97 %
1 750,00
2 880,00
1 190,00
48 194,70
1 746,49
2 879,34
1 152,00
48 193,79
100 %
100 %
97 %
100 %
750,00
750,00
100 %
230,00
229,30
100 %
183,39
183,39
100 %
61,17
61,17
100 %
760,00
758,80
100 %
236,04
236,04
100 %
78,72
78,72
100 %
1 157 621,32 1 121 724,99
97 %
Szkoła Podstawowa w Roszowickim Lesie
Rozdział 80101 :
§ 3020 Nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do
wynagrodzeń /dod.wiejski,mieszkaniowy/
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezp. społeczne
§ 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne
/ Szkoła na tak- część z UE/
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne
/ Szkoła na tak- część z BP/
32 000,00
362 522,68
24 200,00
64 444,84
30 045,26
348 361,36
23 366,61
59 707,69
94 %
96 %
97 %
93 %
1 420,21
1 419,21
100 %
474,32
473,32
100 %
4
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy
§ 4128 Składki na Fundusz Pracy
/ Szkoła na tak – część z UE/
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy
/ Szkoła na tak – część z BP/
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe
§ 4178 Wynagrodzenia bezosobowe
/ Szkoła na tak – część z UE/
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe
/ Szkoła na tak – część z BP/
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
w tym:- olej opałowy
16 645,44
- środki czystości
2 863,53
- kostka brukowa
5 354,06
- materiały budowlane
3 982,18
- tkanina na stroje
400,70
- części do ksera
552,65
- sprzęt AGD
947,40
- materiały do rem łazienki 3 446,90
- wyposażenie
3 795,28
- prasa
737,74
- materiały biur., tusze
143,01
- materiały do bieżących
napraw
1 478,49
- pozostałe wydatki
1 179,80
Razem :
41 527,18
10 071,60
9 595,06
95 %
229,45
228,45
100 %
77,18
9 027,00
76,18
9 027,00
100 %
100 %
12 430,26
12 429,26
100 %
4 146,29
41 534,00
4 145,29
41 527,18
100 %
100 %
§ 4218 Zakup materiałów i wyposażenia
/ Szkoła na tak – część z UE/
w tym : materiały biurowe 331,51
332,51
331,51
100 %
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia
/ Szkoła na tak – część z BP/
w tym : materiały biurowe
110,57
111,57
110,57
100 %
1 500,00
1 496,67
100 %
105,21
105,21
100 %
35,09
5 090,00
180,00
7 639,00
35,09
5 088,45
180,00
7 636,00
100 %
100 %
100 %
100 %
§ 4240 Zakup pomocy naukowych
§ 4248 Zakup pomocy naukowych
/ Szkoła na tak – część z UE/
§ 4249 Zakup pomocy naukowych
/ Szkoła na tak – część z BP/
§ 4260 Zakup energii
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych
§ 4300 Zakup usług pozostałych
w tym:- monitoring
1 189,50
- wykonanie barier
2 379,00
- wykonanie pomiar.elektr
829,60
- usługi transportowe
749,54
- wywóz nieczystości
320,24
- obsługa kotła CO i legaliz.
gaśnic
919,06
- abonament RTV i opł poczt. 523,10
- pozostałe usługi
726,02
Razem :
7 636,00
5
§ 4308 Zakup usług pozostałych
/ Szkoła na tak – część z UE/
w tym :
- przewóz dzieci
6 386,79
- usługa gastronomiczna
2 857,86
- bilety wstępu
356,96
- oprawa folderu
2 351,24
- usługi fotograficzne
274,46
Razem :
12 227,31
§ 4309 Zakup usług pozostałych
/ Szkoła na tak – część z BP/
w tym :
- przewóz dzieci
2 130,08
- usługa gastronomiczna
953,14
- bilety wstępu
119,04
- oprawa folderu
784,16
- usługi fotograficzne
91,54
Razem :
4 077,96
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług
telefonii stacjonarnej
§ 4410 Podróże służbowe krajowe
§ 4430 Różne opłaty i składki
§ 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S.
§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących
członkami korpusu służby cywilnej
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do
sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero
§ 4748 Zakup materiałów papierniczych do
sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero
/ realizacja programu- „Szkoła na tak”część z UE/
§ 4749 Zakup materiałów papierniczych do
sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero
/ „Szkoła na ta” – część z BP /
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych
§ 4758 Zakup akcesoriów komputerowych
/ Szkoła na tak – część z UE /
§ 4759 Zakup akcesoriów komputerowych
/ Szkoła na tak – część z BP/
Ogółem:
12 233,89
12 227,31
100 %
4 077,96
4 077,96
100 %
740,00
732,00
99 %
1 600,00
1 275,00
620,00
28 074,70
1 590,90
1 274,52
615,00
28 074,06
99 %
100 %
99 %
100 %
395,00
395,00
100 %
350,00
345,08
99 %
182,36
181,36
100 %
60,48
595,00
60,48
594,03
100 %
100 %
411,21
410,21
100 %
137,01
136,81
100 %
628 323,82
606 100,15
96 %
6