STANDARDOWY SUFIT PODWIESZANY

Komentarze

Transkrypt

STANDARDOWY SUFIT PODWIESZANY
STANDARDOWY SUFIT PODWIESZANY
01.2009
Sofit
P³yty sufitowe SOFIT, wykonane ze skalnej we³ny mineralnej, s¹ niepalne, niewra¿liwe na wilgoæ
oraz odporne na rozwój pleœni i grzybów.
P³yty s¹ pokryte w³óknin¹ szklan¹ i pomalowane specjaln¹ farb¹, dziêki czemu ich powierzchnia
jest g³adka i bia³a, co zapewnia optymalne odbicie i rozproszenie œwiat³a. DŸwiêki przechodz¹ce
przez mikroperforacje powierzchni s¹ t³umione przez we³nê mineraln¹.
P³yty SOFIT to standardowe rozwi¹zanie dla sufitów podwieszanych. Podstawowy modu³ 600 x 600 mm
w krawêdzi A przeznaczony jest do monta¿u w systemie noœnym typu RockLink XL lub RockLink T24.
DOSTÊPNE WYMIARY P£YT SOFIT
KrawêdŸ
Wymiary
[mm]
Waga
[kg/m 2]
IloϾ [m 2 ]
w kartonie
IloϾ [szt.]
w kartonie
System
monta¿u
Demonta¿
A24
600 x 600 x 15
1,3
10,08
28
RockLink XL
RockLink T24
Tak
Tak
SOFIT jest uniwersalnym rozwi¹zaniem dla wszystkich, którzy myœl¹
o suficie nie tylko estetycznym i trwa³ym, ale tak¿e bezpiecznym:
- T³umienie ha³asu: SOFIT zmniejsza poziom ha³asu w pomieszczeniu, wykorzystuj¹c
naturaln¹ zdolnoœæ poch³aniania dŸwiêków przez skaln¹ we³nê mineraln¹.
- Niepalnoœæ: SOFIT jest produktem niepalnym, gdy¿ produkowany jest na bazie
niepalnej we³ny Rockwool.
- Estetyka: SOFIT poprawia estetykê wnêtrz - bia³a, g³adka powierzchnia
optymalnie odbija œwiat³o, co dodatkowo pozwala zmniejszyæ koszty oœwietlenia.
- Trwa³oœæ: SOFIT jest trwa³y, bo wykonany ze skalnej we³ny mineralnej
- nie odkszta³ca siê i nie zmienia swoich wymiarów. Jest niewra¿liwy na wilgoæ
i odporny na czynniki biologiczne, takie jak grzyby i pleœnie.
- Niewielki ciê¿ar: SOFIT jest lekki i nie obci¹¿a konstrukcji stropu.
Oznacza to tak¿e tañszy transport oraz ³atwiejszy monta¿.
- Prosty monta¿: SOFIT jest ³atwy w monta¿u, mo¿na go dowolnie docinaæ
do wymaganych wymiarów. P³yty SOFIT nie krusz¹ siê i nie ³ami¹, ograniczaj¹c
iloœæ odpadów.
Gwarantowane parametry techniczne produktu
POCH£ANIANIE DZWIÊKU
KLASA REAKCJI NA OGIEÑ
Przy 200 mm podwieszeniu
wskaŸnik αw = 0,55.
Klasa D poch³aniania dŸwiêku
(EN ISO 11654).
Euroklasa A1 (EN 13501-1).
ODPORNOŒÆ NA WILGOÆ
I STABILNOή WYMIAROWA
Do 100% wilgotnoœci wzglêdnej
powietrza. Klasa 1/C/0N (EN 13964).
ODBICIE ŒWIAT£A
Wspó³czynnik rozproszenia œwiat³a
odbitego 87% (ISO 7724-2).
HIGIENA
Atest Higieniczny PZH
nr HK/B/1075/01/2007.
Rockfon Sp. z o.o., ul. Postêpu 1, 02-676 Warszawa, Tel.: +48 22 843 38 10, Fax: +48 22 843 06 68, www.rockfon.com.pl, [email protected]

Podobne dokumenty