Program Promocji Zdrowia wspiera lokalne społeczności

Komentarze

Transkrypt

Program Promocji Zdrowia wspiera lokalne społeczności
Innowator przyjazny środowisku
Program Promocji Zdrowia wspiera lokalne społeczności
Choć przez lata KGHM Polska Miedź S.A. udało się w istotny sposób ograniczyć negatywny wpływ na środowisko naturalne, stereotypy dotyczące szkodliwości
instalacji Spółki wciąż funkcjonują wśród lokalnej społeczności. Aby budować pozytywny wizerunek dobrego sąsiada, a jednocześnie aktywnie i prewencyjnie
przeciwdziałać ewentualnym zagrożeniom środowiskowym (ze szczególnym naciskiem na zapobieganie ołowicy wśród dzieci) Spółka w 2011 roku uruchomiła
Program Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Zagrożeniom Środowiskowym, obejmujący tereny po byłych strefach ochronnych hut.
Do jego realizacji zaproszono samorządy gmin otaczających instalacje hutnicze, Starostwo Powiatowe w Głogowie, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi a także
Miedziowe Centrum Zdrowia i Fundację Polska Miedź. Jeszcze w 2011 roku w partnerstwie z Miedziowym Centrum Zdrowia i Uniwersytetem Wrocławskim
przebadano ok. 1200 dzieci i młodzieży, mieszkających na terenach byłych stref ochronnych hut. Od momentu uruchomienia programu – objęto nimi 2116 osób w
tym 1730 dzieci. Poziom ołowiu w ich krwi wyniósł 2,3 µg / dl (mikrogramów/decylitr) a według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ryzykowny poziom to 10 µg /dl.
W ramach programu organizowane są także wyjazdy na „Zielone szkoły”. W 2012 roku skorzystało z nich 253 dzieci. Dodatkowo prowadzone są całoroczne zajęcia
profilaktyczno-sportowe na basenach czy też zajęcia z edukacji ekologiczno-zdrowotnej. W ramach programu działają także specjalne poradnie w Głogowie i Legnicy,
prowadzone przez lekarzy i pielęgniarki z Miedziowego Centrum Zdrowia. Spółka planuje także wapnowanie gleb, celem unieszkodliwiania (immobilizacji) metali
poprzez poprawę pH gleb, głównie na terenach byłych stref ochronnych hut.

Podobne dokumenty