t5 - bip.um.raciaz.

Komentarze

Transkrypt

t5 - bip.um.raciaz.
Bumistrz Miasta Raciąż
infonnuje.
zgodnie z ai1.35 ust.L uslawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchonościmi (Dz' U' z 20l0r' Nr l02' poz' 65l ze zm')
naoklĆs 2l dnitj. od 06'i l.20l]r. do 27'] ]'20]3r' na labliĆy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miejskie8o w Raciążu, pl' A' Mickiewicza 17, wywieszony
zoslał $fkaz lokali u4tkosfch oraŻ garuy do oddania w najem na rŻecŻ
dotychczasowych najemców'
Więcej informacji można uzyskać w Urzędzle Miejskim w Raciąa' pl' A.
MickięwiĆza l 7, pokój nr l ó' !ęl. (23 ) ó79- L ] -ó3 wew'26'
t5-
*-
:i!
Ei
,ff6
!ł
ę-
];]iFĘ
:11il,
'ii ał<
a.
ai
:.'t ! ń
r
l-:rih
=6
!Eę
't"3
aĘ
! .Ę-'
5
g
:F E ? !!
::"";1ę
a
=
i\.4
P
Cia=,3
"$€'Ę;
e,
ł
.ąe }
l;:.
"
Ż
:
?
'!
-
<
a
a
3s
rE0.
19 a 1ź 19 t! € 9N
+i +l EAE
F€_' ą:i Ę .:!E-'
19= źź-='óŹ!
D:
+
ą"p
!ió
'źń>
3
. Tj
aE!:.:
l&;-;.!!ł!4:
ii
€e
!;e-
*
"'ł?
*ł]N
2
,
3;<
:2.
1:
ti:
i:ł
x€
:B9
źE8
3
Ń
5i 6?ł
*EE 3'aą
Łł
aff
;l
!.
Ń
:E
-f;
N?Ż
;E:
E
ec
.K
Ń
E.
Ęi::
źąŹ*a
r'a
? +:
ą
:
ż
.i3
ą;
2.
:
!*
zlĘ
fi
'?:Ę:! ii
3-'i źłE'ź
ą ?,'2
EEi
ff
!
N5
*
ł
8""
łs
-ź
?<
Ę>
::,
i -^
.9;
nł >^
di:
*'
: iE ?€
I.io' I e.
a:,"
q;
FA5
Ei i
aaż ]Ęr.
źź:Ł7,
iż
. -€
:E,-;
łĄ ś
E -- "?
a
I
H
źźź
B
t
łPi:E;ł!
łł
:.{śeź:i;Eł*-
; !-! !"
ą-g
BB:
F; t-ł
'ir,6
ij
E
its
iiti tó+
'L;
E -a
:
!e:
Fł9ĘłEE
':łiĘ*
r:it=
ęż,
3
:.i
g
Ę?!:
ł} Ę
zź
E<

Podobne dokumenty