Pytania i odpowiedzi - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1

Komentarze

Transkrypt

Pytania i odpowiedzi - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1
im. prof. Tadeusza Sokołowskiego
POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
71-252 Szczecin ul. Unii Lubelskiej 1
e-mail:
[email protected]
www.spsk1.szn.pl
Dyrektor Naczelny
(091) 425-30-02
Pielęgniarka Naczelna
(091) 425-30-06
Z-ca d/s Lecznictwa (Szczecin)
(091) 425-30-04
Z-ca Piel. Naczelnej (Police)
(091) 425-38-18
Z-ca d/s Lecznictwa (Police)
(091) 425-38-11
Centrala
(091) 425-30-00
Z-ca d/s Ekonomiczno-Finansowych
(091) 425-30-05
Sekretariat /fax (Szczecin)
(091) 425-30-01
Z-ca d/s Eksploat.-Techn
(091) 425-30-03
Sekretariat /fax (Police)
(091) 425-38-10/12
Szczecin, dn. 20.01.2014 r.
OS/ZP/119/13
dot. przetargu nieograniczonego Nr OS/ZP/119/13 na kompleksowe
sprzątanie powierzchni Szpitala, czynności pomocniczych przy pacjentach
w Klinice Psychiatrii, obrót bielizną szpitalną oraz świadczenie usług
transportu w obiektach SPSK Nr 1 zlokalizowanych w Szczecinie przy ul.
Unii Lubelskiej 1 oraz w Klinice Psychiatrii ul. Broniewskiego 26.
Do przedmiotowego postępowania wpłynęły kolejne pytania o następującej
treści:
1.Czy Zamawiający potwierdza, iż do oferty przetargowej należy załączyć
wykaz wszystkich środków myjących, czyszczących, konserwujących i
dezynfekujących niezbędnych do realizacji zamówienia?
2.Czy do oferty przetargowej należy dołączyć wykaz środków do dezynsekcji i
deratyzacji?
3.Czy pod pojęciem „transport sprzętu i innego wyposażenia” Zamawiający
rozumie także transport sprzętu do naprawy/depozytu itp.? Jakiego rodzaju
sprzęt i wyposażenie ma transportować Wykonawca?
4.Czy transport sprzętu do naprawy, depozytu wykonują pracownicy
Wykonawcy czy pracownicy Zamawiającego?
5.Czy pracownicy Wykonawcy będą korzystać z tej samej szatni, z której
korzystają pracownicy Zamawiającego?
6.Czy Zamawiający udostępni pomieszczenia, które Wykonawca zaadaptuje na
szatnie dla swoich pracowników?
7.Czy u Zamawiającego istnieje możliwość zamontowania pralko-suszarki do
prania mopów i ścierek?
NIP: 852-22-11-119 REGON: 000288892
Sąd Rejonowy w Szczecinie XVII Wydział Gospodarczy; numer KRS 0000009581
8.Prosimy o potwierdzenie, iż przez dezynfekcję niskiego stopnia Zamawiający
rozumie dezynfekcję preparatami o niepełnym spektrum działania (bez wirusa
Polio), działającymi co najmniej na wirusy HIV, HBV, HCV.
9.Prosimy o potwierdzenie, iż w strefie S1 i S2 należy stosować dezynfekcję
niskiego stopnia.
10.Czy Zamawiający potwierdza, iż do oferty przetargowej należy załączyć
wykaz sprzętu i urządzeń niezbędnych do realizacji zamówienia?
11.Prosimy o doprecyzowanie wymagania Zamawiającego zawartego w pkt 4
(Wymagania wobec Wykonawców) pdpkt 4.1. 3. – Wykaz osób. Czy
Zamawiający na etapie składania ofert wymaga, aby Wykonawcy na etapie
składania ofert przedstawili listę osób przeznaczonych do sprzątania i
wykonywania innych przewidzianych czynności? Czy jednak na etapie
składania ofert Zamawiający wymaga przedstawienia osób koordynujących
czynności przewidziane w przedmiotowym zamówieniu a przy podpisaniu
umowy przedstawienia wykazu osób sprzątających?
12.W rozdziale 5 (Warunki wnoszenia i zwrot wadium) pkt 3 – Zamawiający
zawarł m.in. zapis, że „wadium nie podlega zwrotowi, (...) jeżeli Wykonawca
nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy”. W
SIWZ nie ma informacji co do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy. Prosimy o zmianę tego zapisu.
13.Czy dobrze rozumiemy, że zapisy dotyczące opracowania procedur
wykonania usługi (Opis przedmiotu zamówienia – zakres obowiązków i
odpowiedzialności Wykonawcy pkt 21 i 22) dotyczą Wykonawcy, z którym
zostanie podpisana umowa, tzn. że nie trzeba ich dołączać na etapie składania
ofert?
14.Jakie wymagania powinny spełniać wózki do transportu czystej i brudnej
bielizny szpitalnej, oraz ile takich wózków jest potrzebnych?
15.Czy obsługa magazynu bielizny szpitalnej wchodzi w zakres zamówienia?
16.Kto dotychczas wykonuje przedmiot niniejszego zamówienia publicznego
(prosimy o podanie danych dotychczasowego Wykonawcy)?
17.Prosimy o podanie miesięcznej kwoty netto i brutto jaką Zamawiający płaci
za usługę będącą przedmiotem niniejszego postępowania obecnemu
Wykonawcy ?
18.Prosimy o podanie średniej miesięcznej kwoty netto i brutto jaką obecny
Wykonawca płaci Zamawiającemu za wynajem pomieszczeń łącznie z
korzystaniem z mediów ?
(w tym zużycie energii elektrycznej, zużycie wody)
19.Czy jeżeli zajdzie potrzeba zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania
przez Wykonawcę z pracowników podmiotów trzecich, przy założeniu, że
-2-
wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do zamawiającego i
osób trzecich?
20.Czy jeżeli zajdzie potrzeba zamawiający dopuszcza możliwość podzlecenia
części przedmiotu zamówienia
podwykonawcom, przy założeniu, że
wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność odszkodowawczą za działanie
podwykonawcy w stosunku do zamawiającego i osób trzecich?
21.Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający terminowo
realizuje płatności wobec swoich wierzycieli a w szczególności wobec
dotychczasowego Wykonawcy usług objętych niniejszym postępowaniem oraz
czy posiada wobec nich zadłużenie?
22.Prosimy o odpowiedź czy w załączniku nr 5 wykaz osób należy podać
wszystkie osoby realizujące usługę, czy tylko osobę kierownika oraz osoby
nadzorująco - kontrolujące wyznaczone do nadzoru usługi ?
23.Prosimy o udostępnienie załączników do oferty w wersji edytowalnej
WORD.
24.Prosimy o informację czy Wykonawca ma przejąć pracowników
dotychczasowego Wykonawcy na zasadach 23’ czy też nie?
PYTANIA Z DZIAŁU ORGANIZACYJNO - PRAWNEGO
25.W związku z treścią § 2 wzoru umowy nr 15/DT/ 13 stanowiącej
rozdział IV do SIWZ wnosimy o odpowiedź na n/w pytania:
a) czy w stosunku do Zamawiającego (bądź obecnego Wykonawcy)
toczyły się bądź toczą postępowania sądowe odnośnie istnienia
stosunku pracy osób realizujących przedmiot niniejszego zamówienia
publicznego lub o odszkodowania ze stosunku pracy bądź
jakiekolwiek inne postępowania związane ze stosunkiem pracy?
b) czy po upływie czasu obowiązywania umowy lub w przypadku jej
wcześniejszego rozwiązania pracownicy staną się z mocy prawa
ponownie pracownikami Zamawiającego lub podmiotu, który wygra
kolejny przetarg?
c) ile osób realizuje aktualnie przedmiot niniejszego zamówienia?
d) jakiego rodzaju umowy zawarto z w/w osobami oraz na jaki okres?
Prosimy o podanie rodzaju umów, liczby osób, z którymi zawarto dany
rodzaj umowy i okresu ich obowiązywania.
-3-
e) prosimy o przesłanie aktów wewnętrznych dot. pracowników tj. ,
Regulaminu Pracy, Wynagrodzenia, Regulaminu Premiowania itp. Czy
pracowników wykonujących przedmiot niniejszego zamówienia bądź
wykonujących usługi obowiązuje Układ Zbiorowy Pracy
f) prosimy o podanie wszystkich kosztów pracodawcy związanych
z ich zatrudnianiem wraz ze wszystkimi dodatkami z rozbiciem na:
i. poszczególne składniki wynagrodzeń,
ii. stanowiska,
iii. ze wskazaniem okresu, za jaki podano te dane –
wnioskujemy aby był to ostatni miesiąc rozliczeniowy
b) czy wszyscy pracownicy są zatrudnieni na pełnym etacie. Jeżeli nie,
to prosimy o podanie liczby osób oraz wymiaru obowiązującego ich
czasu pracy (etatu).
c) czy są oni objęci jakimikolwiek gwarancjami w zakresie
ich zatrudniania lub wynagradzania, które mogą uniemożliwić
modyfikację ich stosunków pracy? czy pracownikom wypowiedziano
warunki umowy w części dotyczącej wynagrodzeń? Jeżeli tak, to które
składniki wynagrodzeń zostały zmienione do dnia ich przejęcia?
d) czy są jakiekolwiek zaległości wobec w/w pracowników? Jeżeli
tak, to prosimy o podanie:
• z jakiego tytułu,
• w stosunku do których pracowników (prosimy rozbić
na poszczególnych pracowników)
• w jakiej wysokości
• za jaki okres,
i) Jakie są ewentualne potrącenia z wynagrodzeń przejmowanych
pracowników?
e) czy w okresie trwania niniejszej umowy pracownicy nabędą prawo do
wypłaty dodatkowych składników wynagrodzenia? Jeżeli tak to
prosimy o podanie ich kwot, liczby osób uprawnionych z podziałem na
stanowiska oraz terminy ich wypłat
f) prosimy o podanie wykazu urlopów poszczególnych pracowników,
tj. zaległych i bieżących. Prosimy o wyjaśnienie czy pracownicy
wyznaczeni do przejęcia mają zaległe urlopy?
g) czy wszyscy pracownicy wykonują aktualnie pracę, czy korzystają
z urlopów wypoczynkowych, przebywają na zwolnieniu lekarskim,
świadczeniu rehabilitacyjnym, urlopie macierzyńskim, urlopie
wychowawczym lub bezpłatnym?
h) czy wszyscy posiadają książeczkę zdrowia z aktualnymi badaniami
wymagalnymi w placówkach służby zdrowia wraz z wpisami
dotyczącymi wykonywania szczepień przeciw WZW typ B?
-4-
i) czy wśród tych pracowników są osoby niepełnosprawne? Jeżeli
tak, to prosimy o podanie liczby osób niepełnosprawnych oraz stopnia
niepełnosprawności.
j) czy w grupie tych pracowników znajdują się pracownicy szczególnie
chronieni? Jeżeli tak to prosimy o podanie ich liczby oraz jakiego
rodzaju przysługuje im ochrona
k) prosimy o podanie informacji dotyczących stażu pracy, dodatkowych
uprawnień?
l) czy pracownicy przeznaczeni do przejęcia są członkami związków
zawodowych, w tym członkami zarządów tych związków?
m) Czy pracownicy są lub będą w okresie wykonywania zamówienia
objęci ochroną w rozumieniu art. 39 Kodeksu pracy (ochrona
pracowników w wieku przedemerytalnym).
n) czy wszyscy pracownicy zostali przeszkoleni z podstaw higieny
szpitalnej i posiadają dokumenty potwierdzające odbycie tych szkoleń?
o) czy w przypadku ograniczenia przedmiotu zamówienia Zamawiający
pokryje koszty związane z rozwiązaniem stosunków pracy
z przejętymi pracownikami?
p) Czy Zamawiający zobowiązuje się pokryć zaległe zobowiązania
wynikające ze stosunku pracy przejętych pracowników powstałe przed
dniem przejęcia.
Prosimy zwrócić uwagę, że odpowiedź na w/w pytania jest niezbędna
do prawidłowego sporządzenia kalkulacji ceny ofertowej a nie
udzielenie odpowiedzi na pytania stanowi nierówne traktowanie
Wykonawców oraz narusza zasady uczciwej konkurencji! Wnosimy o
jednoznaczne odpowiedzi. Obecny zapis § 2 jest niedopuszczalny!
q) Czy pracownicy wyznaczeni do przejęcia spełniają wszystkie
wymagania Zamawiającego wobec pracowników Wykonawcy? W tym
niezbędne do wykonywania usługi pomocy przy pacjencie? Co
obejmuje ta pomoc? (w odpowiedziach prosimy uwzględnić
uwarunkowania ogólne, szkolenia itp.)?
26.We wzorze umowy oraz w SIWZ – rozdział IV umowa nr 15/DT/13
SPSzpital Kliniczny nr 1 PUM prosimy o wyjaśnienie :
a) W § 2 w zakresie pracowników prosimy uwzględnić następujące
zapisy uszczegóławiające zobowiązanie Zamawiającego do
powrotnego przejęcia pracowników:
•
przypadku ograniczenia zakresu umowy, rozwiązania niniejszej
umowy odstąpienia od umowy lub innego powodu wygaśnięcia
stosunku zobowiązaniowego, wynikającego z niniejszej umowy,
Zamawiający
zobowiązuje
się do powrotnego
przejęcia
1
pracowników na zasadzie art. 23 Kodeksu pracy lub w przypadku
-5-
•
•
•
•
ogłoszenia przetargu na wykonanie usług objętych niniejszą umową
zobowiąże w dokumentacji przetargowej SIWZ kolejnego
Wykonawcę usług do przejęcia pracowników, na zasadzie art. 23 1
Kodeksu Pracy,
W przypadku nie wykonania zobowiązania wymienionego w w/w
pkt. Zamawiający pokryje koszty związane z wygaśnięciem
stosunków pracy z przejętymi pracownikami.
Zamawiający oświadcza, ze pracownicy, dotychczas zatrudnieni
u Zamawiającego przy czynnościach stanowiących przedmiot
niniejszej umowy spełniają wymagania przepisów prawnych
do wykonywania prac będących przedmiotem niniejszej umowy
oraz wszelkie wymagania Zamawiającego odnośnie pracowników
Wykonawcy.
Strony postanawiają, że do chwili przejścia pracowników
na warunki pracy i płacy zaproponowane im przez Wykonawcę
wypłacone przejętym pracownikom dodatkowe świadczenia
wynikające z warunków pracy i płacy obowiązujących na dzień
przejęcia np. dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody
jubileuszowe, zostaną pokryte przez Zamawiającego poprzez
zwiększenie wynagrodzenia miesięcznego Wykonawcy o koszt
dokonanych wypłat.
W przypadku ograniczenia zakresu prac w stosunku
do deklarowanego w SIWZ, Zamawiający zobowiązuje się przejąć
pracowników proporcjonalnie do ograniczonego przedmiotu
niniejszej umowy. W przypadku nie wykonania w/w zobowiązania
Zamawiający pokryje koszty związane z rozwiązaniem stosunków
pracy z przejętymi pracownikami.”
b) W związku z treścią § 3 prosimy o modyfikację. Wykonawca może
ponosić odpowiedzialność jedynie za należyte wykonywanie
przedmiotu niniejszej umowy od dnia przejęcia wykonywania
przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego umowy.
c) W § 9 wnioskujemy o obniżenie wysokości kar umownych w
szczególności liczonych przez Zamawiającego dla Wykonawcy i
zmianę zapisów w tym zakresie w sposób następujący: „...W
przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron wskutek
okoliczności zawinionych przez drugą stronę, strona odstępująca może
naliczyć drugiej stronie karę umowną w wysokości 5 % wartości netto
faktury VAT wystawionej za miesiąc poprzedzający odstąpienie.”
Zamawiający ma prawo do pisemnego zgłoszenia reklamacji
dotyczącej wykonania lub niewykonania usługi nie później niż w ciągu
1 godziny od chwili wykonania kwestionowanej usługi. Jeżeli
-6-
Zamawiający nie zgłosi reklamacji w tym terminie, nie będą
przysługiwały mu żadne roszczenia związane z niewykonaniem
lub nienależytym wykonaniem usługi. Usługę uważa się za wykonaną
prawidłowo, gdy Wykonawca usunie uchybienia w wyznaczonym w
protokole terminie. „W przypadku niewykonania lub nienależytego
wykonania usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy
(uchybienia), Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną
w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za uchybienie,
po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia uchybienia i nie
usunięcia uchybienia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie.
Kary umowne będą płatne na podstawie noty obciążeniowej w ciągu
30 dni po bezspornym ich zatwierdzeniu przez obie Strony.
d) Prosimy o odpowiedź czy udostępnione dla pracowników Wykonawcy
pomieszczenia
odpowiadają obowiązującym przepisom prawa,
a w szczególności zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
ppoż.? Czy wymagają przeprowadzenia prac remontowych? Jeżeli tak
to w jakim zakresie? Czy w stosunku do tych pomieszczeń
Zamawiający posiada decyzje nakazujące przeprowadzenia prac,
a wydane przez SANEPID lub inne inspekcje zewnętrzne według
właściwości miejscowej Zamawiającego? Kto pokryje koszty
ewentualnych nakazów? Wnioskujemy o dodanie zapisów w
brzmieniu: „Jeśli w czasie obowiązywania niniejszej umowy
przedmiot udostępnienia będzie wymagać napraw, bez których nie
będzie przydatny do umówionego użytku, Wykonawca wyznaczy
Zamawiającemu termin do wykonania napraw. Po bezskutecznym
upływie wyznaczonego terminu, Wykonawca dokona koniecznych
napraw na koszt Zamawiającego.”
e) Prosimy aby stan udostępnionych pomieszczeń został opisany w
protokole zdawczo – odbiorczym, podpisanym przez Wykonawcę i
Zamawiającego. Ponadto prosimy o przesłanie kopii ostatnich
protokołów z kontroli organów do tego uprawnionych np. SANEPID,
bądź z zakresu PIP czy ochrony środowiska.
f) Prosimy o podanie pełnych kosztów związanych z używaniem tych
pomieszczeń z podziałem na poszczególne miesiące oraz prosimy o
podanie danych z ostatnich 12 m-cy.
g) W siwz i umowie proponujemy również dodać zapisy w brzmieniu:
„Dopuszcza się zmianę zawartej umowy w trakcie jej
obowiązywania, w następujących przypadkach:
-7-
- wzrostu wynagrodzenia umownego netto Wykonawcy - od 1
stycznia każdego roku o koszty związane z ze wzrostem
minimalnego wynagrodzenia za pracę wyliczonego wg n/w wzoru
tj:
(kwota wzrostu
minimalnego
wynagrodzenia
za pracę plus
narzuty, m.in.
składki
(liczba osób
kwota
na ubezpieczenie
podwyżki
wykonujących
społeczne
x
=
przedmiot
i zdrowotne ,
(iloczyn)
zamówienia)
składki
na fundusz
pracy, FGŚP i in.
obowiązujące
obciążenia
wynagrodzeń)
- podwyższenia wynagrodzenia umownego Wykonawcy w
przypadku ograniczenia przedmiotu zamówienia,
- podwyższenia wynagrodzenia umownego Wykonawcy w
przypadku
zmiany organizacji pracy Zamawiającego, zmiany
profilu działalności oddziałów / komórek organizacyjnych
Zamawiającego,
zmiany
przepisów,
instrukcji,
procedur,
zarządzeń bądź nakazów organów kontrolnych...”.
h) W umowie proponujemy dodać zapisy w brzmieniu:
Strony uzgadniają, że wytwórcą odpadów w myśl ustawy o odpadach
jest Zamawiający. Wykonawca nie ponosi kosztów zagospodarowania
odpadów. Zamawiający zapewni Wykonawcy odpowiednie pojemniki
na odpady oraz właściwe magazynowanie odpadów zgodnie z ustawą
o odpadach. Zamawiający jest zobowiązany do postępowania z
odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami,
wymaganiami
ochrony
środowiska
oraz
planami
gospodarki
odpadami.”
27. Proszę podać przewidywany termin rozpoczęcia świadczenia usługi.
-8-
28. Proszę podać miesięczną kwotę z netto i brutto z ostatniej (grudzień 2013r )
faktury za usługę sprzątania, czynności pomocniczych , transportu
wewnętrznego oraz czynności pomocniczych
29.Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by wykaz osób o którym mowa w I.4.3,
dotyczył tylko osób odpowiedzialnych za nadzór? Wykonawca nie jest w stanie
podać imiennej listy pracowników wykonawczych przed rozstrzygnięciem
postępowania przetargowego na w/w usługi.
30.Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania wiedzy i
doświadczenia, jeśli osoba zarządzająca będzie posiadała:
- 15 miesięcy doświadczenia w zarzadzaniu i nadzorze pracowników
firmy sprzątającej w placówce Służby Zdrowia
Oraz:
- 16 – letnie doświadczenie jako osoba zarządzająca personelem
medycznym w zamkniętej placówce Służby Zdrowia ( w tym także
personel gospodarczy i salowe) jako oddziałowa ?
31. Proszę podać metraż powierzchni, które mają być poddane usłudze
deratyzacji
32.Proszę o określenie wymagań dotyczących wózków serwisowych do
sprzątania ( ilości, rodzaju, składu) – niezbędne do skalkulowania ceny
33.Proszę podać ilość i pojemność pojemników do czasowego przechowywania
odpadów
34.W związku z koniecznością wyposażenia toalet w zestawy WC proszę
określić ich ilość
35.Proszę podać miesięczną ilość:
- zabiegów operacyjnych
- zabiegów ambulatoryjnych
36.Proszę podać ilość :
- sal operacyjnych
- łóżek w poszczególnych oddziałach
37.Proszę podać tygodniową krotność i czas pracy świadczenia usługi w
Centralnej Sterylizatorni
38.Proszę podać metraż :
- dywanów i wykładziny dywanowej i określić krotność jej
prania/czyszczenia
- okien i przeszkleń oraz określić czy podany jest jedno - czy
dwustronnie?
-9-
- powierzchni do polimeryzacji z podziałem na ich rodzaje - niezbędne
do doboru właściwych środków konserwujących
- verticali i rolet do prania z określeniem ich rodzaju oraz krotności
wykonania usługi
39.Czy w zakres usługi wchodzi mycie okien na wysokościach wymagający
użycia technik alpinistycznych lub specjalistycznego sprzętu ( podnośniki). Jeśli
tak, proszę podać ich metraż i krotność mycia/rok.
40.Proszę podać nazwy oraz określić poziom miesięcznego zużycia środków
stosowanych w myjniach dezynfektorach i maceratorach lub podać ich nazwy,
typy
41.Proszę podać nazwy oraz określić poziom miesięcznego zużycia środków
stosowanych w myjniach do narzędzi lub podać ich nazwy, typy
42.Proszę podać średniomiesięczne zużycie worków foliowych z podziałem na
ich kolory i pojemności LUB ilość koszy na odpady , stelaży na bieliznę w
poszczególnych komórkach organizacyjnych z określeniem ich pojemności oraz
podziałem na medyczne i komunalne – niezbędne do skalkulowania
odpowiedniej ilości worków
43.Proszę podać pojemności pojemników twardo-ściennych stosowanych przez
Zamawiającego oraz określić w miarę możliwości poziom ich
średniomiesięcznego zużycia z podziałem na pojemności .
44.Czy pomieszczenia ,które Zamawiający wydzierżawi Wykonawcy
wyposażone są w meble, regały, itd.?, a szatnia wyposażona w szafki BHP?
45.Czy u Zamawiającego prócz myjni dezynfektorów występują pojemniki do
dezynfekcji przez zanurzenie. Jeśli tak proszę podać ich ilość i pojemność
46.Zapis w SIWZ zobowiązuje wykonawcę do zakupu środków do transportu
wewnątrzszpitalnego. Proszę określić ilości i parametry poszczególnych
wózków
47.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na stosowanie ścierek wielokrotnego użytku
z zastosowaniem kodu kolorystycznego oraz poddawanie ich praniu oraz
dezynfekcji chemiczno – termicznej? Ścierki włókninowe jednorazowego
użytku Wykonawca stosowałby w salach operacyjnych, oddziałach OIT, w
przypadkach wzmożonego nadzoru epidemiologicznego oraz w salach
pacjentów izolowanych.
48.Kto : Zamawiający czy Wykonawca , zapewnia maty wejściowe?
49.Kto ponosi koszty za pranie zasłon, firan?
50.Kto ponosi koszty za samokopiujące druki stosowane w depozycie rzeczy
chorych?
- 10 -
51.Proszę określić średniomiesięczny poziom zużycia Hydrobagów
52.Jakie średniomiesięczne koszty ponosi obecny Wykonawca z tytułu zużycia
wody i energii elektrycznej?
53.Czy do obowiązków pracownika zatrudnionego w bloku operacyjnym należy
mycie narzędzi chirurgicznych po zabiegach? – Opis przedmiotu zamówienia,
zał. 3.h.
54.Czy na podstawie doświadczenia Zamawiający mógłby podać minimalną
ilość osób potrzebnych do zapewnienia transportu bielizny, odpadów oraz
materiałów i leków z magazynu szpitala?
55.Czy są jakieś jednostki szpitalna wymagająca zapewnienia minimalnej liczby
osób wykonujących usługę w tym samym czasie?
56.Szpital prowadzi statystyki zużycia środków dezynfekcyjnych (co wynika z
konieczności raportowania zużycia środków dezynfekcyjnych). W związku z
tym że jest to bardzo poważny koszt, czy jest możliwość uzyskania informacji o
minimalnych niezbędnych ilościach lub średniej zużycia dla grup środków
opisanych w załączniku 5 SIWZ?
57.Prosimy o informację, czy zakup i uzupełnianie w jednostkach Szpitala
papieru toaletowego, ręczników papierowych, worków na śmieci itp. leży po
stronie Wykonawcy czy Zamawiającego.
58.Zamawiający w załączniku nr 1 do SIWZ pkt 28 zapisał, iż obowiązkiem
Wykonawcy jest „prowadzenie oddziałowych magazynków bielizny szpitalnej
zapewniających całodobowy dostęp bielizny, z odpowiedzialnością materialną
za powierzoną bieliznę szpitalną będącą na stanie oddziału”.
Prosimy o podanie strat bielizny szpitalnej, jakimi był obciążony
Wykonawca w ciągu ostatnich 4 lat, z rozbiciem na asortyment, ilość (straty)
oraz cenę dla poszczególnych rodzajów asortymentu bieliźnianego (osobno
koce, poduszki itp.)
59.Prosimy o podanie cen poszczególnego asortymentu bielizny, jakimi może
być obciążony Wykonawca w przypadku strat bielizny szpitalnej (dla
poszczególnych rodzajów asortymentu bieliźnianego).
60.W związku z zapisem dotyczącym konieczności wykonywania usług
dezynsekcji i deratyzacji wg bieżących potrzeb, które są czynnikiem
wysokokosztotwórczym, prosimy o doprecyzowanie zapisu „wg bieżących
potrzeb” i podanie, ilokrotnie, poza wymienionymi dwoma razami w ciągu roku,
Wykonawca będzie musiał wykonać w/w czynność w trakcie trwania całej
umowy. Zapis „wg bieżących potrzeb” jest bardzo nieprecyzyjny i nie pozwala
właściwie oszacować kosztów, które Wykonawca będzie musiał ponieść w
wyniku realizacji w/w czynności. (dot. SIWZ, str.22, pkt.3)
61.W związku z zapisem o organizacji i realizacji dystrybucji bielizny szpitalnej
oraz przejęciu odpowiedzialności materialnej za powierzoną bieliznę, prosimy o
doprecyzowanie w/w zapisu:
- 11 -
- po czyjej stronie leżeć będzie zarządzanie zakupami
bielizny nowej;
- po czyjej stronie leżeć będzie prowadzenie kartotek i
dokumentacji księgowej bielizny nowej;
- co Zamawiajmy zalicza do bielizny szpitalnej;
- jakie Zamawiający ma procedury administracyjne w
zakresie
zarządzania
w
niniejszym
obszarze
administracyjnym;
- jakie Zamawiający ma procedury kasacyjne w niniejszym
obszarze;
- czy Zamawiający ma opracowaną procedurę ograniczającą
dostęp do bielizny osób trzecich;
- po czyjej stronie leży obsługa magazynu bielizny czystej;
- po czyjej stronie leży obsługa magazynu bielizny brudnej;
- po czyjej stronie leży gospodarka materiałowa na
oddziałach.
62.W związku z zapisem o organizacji i realizacji dystrybucji bielizny szpitalnej
oraz przejęciu odpowiedzialności materialnej za powierzoną bieliznę, prosimy o
doprecyzowanie w/w zapisu, iż Wykonawca przejmuje odpowiedzialność
materialną za powierzoną bieliznę, tylko w sytuacjach na które ma wpływ.
Odpowiedzialność za bieliznę, która została rozdysponowana pacjentom lub
znalazła się poza obiegiem pracowników Wykonawcy, nie może bowiem
spoczywać na Wykonawcy, gdyż nie ma on na nią realnego wpływu.
63.Prosimy o podanie miejsc do/z jakich Wykonawca będzie realizował
transport materiału sterylnego, biologicznego (dot.SIWZ, str.22, pkt. 6).
64.Prosimy o potwierdzenie, iż punkt gromadzenia odpadów medycznych, za
transport których odpowiedzialny jest Wykonawca, znajduje się na terenie
Szpitala?
65.W związku, z tym, iż koszt dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania
oblicza się za pomocą metrażu, prosimy o podanie szacunkowej miesięcznej
ilości m3, powierzchni, której dezynfekcję w/w metodą Wykonawca będzie
musiał zrealizować. Wskazana przez Zamawiającego ilość pomieszczeń nie jest
miarodajna, gdyż ich wielkość może być bardzo różna, co nie pozwala to
oszacować średnich miesięcznych kosztów (dot.SIWZ, str. 24, pkt.1, tiret 5).
66.Prosimy o doprecyzowanie informacji w ilu max pomieszczeniach/m3
dziennie Wykonawca będzie musiał przeprowadzić dezynfekcję metodą
zamgławiania?
67.Prosimy o podanie informacji, w jakim czasie od chwili zgłoszenia przez
Zamawiającego konieczności wykonania dezynfekcji metodą zamgławiania,
Wykonawca będzie musiał wykonać usługę?
68.Prosimy o doprecyzowanie informacji, czy po stronie Wykonawcy leżeć
będzie Zakup środków dezynfekcyjnych do rąk oraz mydła do dozowników?
Jeśli tak, prosimy o podanie szacunkowych zużywanych miesięcznych ilości?
- 12 -
69.Prosimy o podanie szacunkowej miesięcznej zużywanej ilości:
– worków na odpady wraz z podaniem wielkości i kolorystki;
- pojemników kartonowych wraz z podaniem wielkości i
kolorystki.
70.Prosimy o wskazanie szacunkowej miesięcznej zużywanej ilości środków
chemicznych niezbędnych do eksploatacji wszystkich maceratorów oraz myjni
dezynfektorów, wraz z podaniem ich rodzaju? (dot.SIWZ, str.25, pkt.1, tiret 22)
71.Prosimy o podanie szacunkowej miesięcznej zużywanej ilości naczyń
jednorazowych (kaczki, baseny, miski nerkowate, itp.) wraz z podaniem ich
rodzaju? (dot.SIWZ, str.25, pkt.1, tiret 22)
72.Prosimy o podanie informacji czy w ciągu trwania umowy Zamawiający
planuje zakup dodatkowych myjni do mycia narzędzi i sprzętu medycznego?
Jeśli tak, prosimy o podanie ilości i przybliżonych terminów zakupów w/w.
73.Prosimy o podanie informacji czy w ciągu trwania umowy Zamawiający
planuje zakup dodatkowych maceratorów? Jeśli tak, prosimy o podanie ilości i
przybliżonych terminów zakupów w/w.
74.Prosimy o podanie informacji czy w ciągu trwania umowy Zamawiający
planuje zakup dodatkowych myjni-dezynfektorów? Jeśli tak, prosimy o podanie
ilości i przybliżonych terminów zakupów w/w.
75.Prosimy udzielenie odpowiedzi, czy wśród pomieszczeń, które Zamawiający
planuje przeznaczyć w dzierżawę dla Wykonawcy, będzie takie, które
Wykonawca będzie mógł zaadoptować na szatnię dla swoich pracowników.
(dot.SIWZ, str.25, pkt.3)
76.Czy Zamawiający udostępni szafki dla pracowników Wykonawcy? Jeśli tak,
prosimy o podanie ilości?
77.Prosimy o potwierdzenie, iż zgodnie z zapisem SIWZ, pkt.15 Wykonawca
ma zapewnić pracowników we wszystkie dni tygodnia w godz. 7:00-18:00 we
wszystkich Klinikach/Oddziałach, za wyjątkiem Kliniki Neurochirurgii,
oddziałach intensywnej terapii i Kliniki Psychiatrii, gdzie Wykonawca ma
zapewnić pracowników 24h we wszystkie dni tygodnia.
78.Prosimy
o
podanie
szacunkowego
kosztu
jednego
badania
mikrobiologicznego (posiewu)? (dot. SIWZ, str.31, pkt.44).
79.Prosimy o podanie ilości, m2 tapicerek, foteli, wykładzin, rolet i vertikali,
których wyprania wymaga Zamawiający (dot. SIWZ, str.32, pkt.48)
80.Prosimy o podanie ilości zestawów komputerowych, które mają podlegać
myciu na zlecenie Zamawiającego (dot. SIWZ, str.32, pkt.49)
81.Prosimy o udzielenie informacji czy na terenie Zamawiającego Wykonawca
będzie mógł zainstalować pralko-suszarki, w których będzie wykonywał pranie,
dezynfekcję termiczno-chemiczną oraz suszył nakładki na mop?
82.Prosimy o podanie planowej liczby remontów, wraz z podaniem
szacunkowej ilości m2 pomieszczeń, które będą im podlegać, celem właściwego
oszacowania kosztów związanych z koniecznością zwiększenia ekipy
sprzątającej (dot. SIWZ, str.35, pkt.12,13).
- 13 -
83.Prosimy o podanie m2 okien, wraz z informacją czy w obiekcie są takie,
których umycie wymaga prac specjalistycznych (typu podnośnik koszowy,
prace alpinistyczne)? Jeśli tak, prosimy o wyszczególnienie ich m2? (dot. SIWZ,
str.35,pkt.9)
84.Prosimy o potwierdzenie, iż pranie firan nie leży po stronie Wykonawcy (dot.
SIWZ, str.35,pkt.8)
85.Prosimy o potwierdzenie, iż montażem i demontażem lamp oświetleniowych,
oraz kloszy przewidzianego do mycia przez Wykonawcę, zajmować się będą
odpowiednie służby Zamawiającego przydzielone do zadań związanych z
konserwacją urządzeń elektrycznych. Pragniemy wskazać jednoznacznie, iż
niniejsze postępowanie przetargowe obejmuje swym zakresem świadczenie
usług porządkowych, a nie usług konserwacji urządzeń elektrycznych,
tymczasem zgodnie z przepisami bhp do montażu i demontażu oświetlenia mogą
być skierowane osoby posiadające stosowne uprawnienia w tym zakresie (dot.
SIWZ, str.35,pkt.10).
86.Prosimy o doprecyzowanie czy koszt środków do mycia i dezynfekcji szkła
laboratoryjnego w pracowniach diagnostycznych leżeć będzie po stronie
Wykonawcy?
87.Prosimy o podanie średniej dziennej ilości szkła laboratoryjnego, którego
mycia i dezynfekcji wymaga Zamawiający oraz podanie informacji o ilości
miejsc, w który w/w czynność ma być wykonywana?
88.Prosimy o uszczegółowienie ile i o jakiej pojemności Zamawiający posiada
pojemników do dezynfekcji i mycia naczyń na wydaliny: basenów, kaczek,
nocników, misek nerkowatych, pojemników na dobową zbiórkę moczu,
aparatury ssącej, mycie i dezynfekcja misek i wanienek do toalet chorych?
Jednocześnie prosimy o podanie czy zakup środków do w/w leży po stronie
Wykonawcy oraz ile jest punktów na terenie szpitala do wykonywania w/w
czynności?
89.Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający zapewnia jakiekolwiek wózki
do transportu (np. do transportu pacjentów, transportu zwłok, transportu
materiałów wielkogabarytowych, itp.).
90. Prosimy o doprecyzowanie informacji, po czyjej stronie leży koszt napraw
maceratorów i myjek-dezynfektorów? Jeśli po stronie Wykonawcy, prosimy o
podanie szacunkowych miesięcznych kosztów?
91.Prosimy o podanie ilości m2, które mają polegać polimeryzacji?
92.Prosimy o podanie ilości łóżek na poszczególnych oddziałach?
93.Prosimy o potwierdzenie, iż zakup środków higienicznych, typu papier
toaletowy, mydło, ręczniki papierowe, odświeżacze do powietrze, kostki
zapachowe do toalet leżeć będzie po stronie Zamawiającego.
94.Prosimy o uszczegółowienie, iż zakup prześcieradeł jednorazowych leżeć
będzie po stronie Zamawiającego?
- 14 -
95.W związku z koniecznością wykonywania dezynfekcji promiennika lampy
bakteriobójczej, prosimy o udzielnie informacji, po czyjej stronie leżeć będzie
koszt zakupu środka do wykonania w/w czynności?
96.Po stronie Wykonawca leży odpowiedzialność materialna za powierzone
mienie, również personelu Zamawiającego. W jaki sposób Zamawiający
rozumie niniejszą odpowiedzialność, skoro Wykonawca nie odbiera mienia od
personelu, tylko jest ono bezpośrednio przez personel umieszczane w szafkach i
Wykonawca nie ma do ich wnętrza dostępu?
97.W związku z zapisem §7, pkt.5 dotyczącym obciążenia Wykonawcy kwotą
ryczałtową w wysokości 1,5% miesięcznych faktycznie poniesionych kosztów
za zużycie energii elektrycznej i 5% za zużycie wody, prosimy o podanie
kosztów, które Zamawiający ponosił za w/w w ciągu ostatnich 12 miesięcy?
98.Mając na uwadze treść wzoru umowy proponujemy dopisać postanowienie
dotyczące wynagrodzenia wykonawcy, które zwiększone będzie o wskaźnik
wzrostu minimalnej płacy krajowej.
Wnioskujemy o wprowadzenie następującego zapisu do umowy:
„Wynagrodzenie Wykonawcy będzie zwiększone o wskaźnik
wzrostu minimalnej płacy krajowej”.
Powyższa zmiana wynika z konieczności dostosowywanie przez
wykonawców
wynagrodzeń
wypłacanych
przez
nich
pracownikom wykonującym usługi porządkowe do poziomu
ustalanego w ustawie. Wskazać należy, że w przypadku usług
porządkowo – czystościowych płace pracowników oparte są o
minimalną płacę krajową. Płaca stanowi około 75% kosztów
kontraktu.
Doświadczenia roku 2009 r. i 2010 r., 2011 r. wskazują, iż nawet
najbardziej ostrożni przedsiębiorcy mogą zostać zaskoczeni
niespodziewanymi uregulowaniami prawnymi, które są wynikiem
politycznych rachub rządu, a nie odzwierciedleniem
gospodarczych wskaźników.
Proponowana wyżej zmiana jest nie tylko korzystna dla
Zamawiającego, ale pozwala mu też na racjonalne i kontrolowane
wydatkowanie środków publicznych, a tym samym wpisuje się w
podstawowe cele związane z dyscypliną finansów publicznych.
Ponieważ zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalane
są przez podmiot trzeci w stosunku tak dla Zamawiającego jak i
wykonawców oczywistym jest, iż mają charakter niezależny od
woli stron umowy.
Brak uwzględnienia proponowanej zmiany w treści projektu
umowy łączyć się będzie dla Zamawiającego z dwoma
negatywnymi skutkami.
Po pierwsze wykonawcy – mający w pamięci problemy
wynikające ze zmiany minimalnego wynagrodzenia od dnia 1
- 15 -
stycznia 2008 r. – mogą oferować wykonanie usług drożej niż to
wynika z faktycznych kosztów jej świadczenia w momencie
składania oferty, po to aby uwzględnić ewentualne zmiany
wysokości minimalnego wynagrodzenia w kolejnych latach
trwania umowy. Efektem takiej postawy – racjonalnego jednak
przedsiębiorcy – jest to, iż Zamawiający od początku umowy
niejako „nadpłaca” za ewentualne przyszłe koszty, nie mając
pewności, iż wydatkuje posiadane środki w sposób racjonalny i
gospodarczo uzasadniony. Brak uwzględnienia w projekcie
umowy możliwości waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy
powoduje, że kalkulując cenę oferty dla umowy długoterminowej,
racjonalny wykonawca uwzględnić musi ewentualne ryzyko
wzrostu wysokości minimalnego wynagrodzenia tak, aby
zabezpieczyć swój interes. W rzeczywistości więc to
Zamawiający zapłaci za ryzyko wkalkulowane przez wykonawcę
do ceny oferty, które w pierwszym roku świadczenia usługi
powoduje znaczny jej wzrost, a tym samym zbędne wydatki
zamawiającego. Tym samym stanowić ono może zysk
wykonawcy i nieuzasadniony koszt Zamawiającego, a co za tym
idzie,
możliwość
postawienia
Zmawiającemu
zarzutu
nierzetelnego wydatkowania środków publicznych.
Po drugie – w przypadku gdy wykonawcy nie uwzględnią w
proponowanej ofercie skutków zwiększenia minimalnego
wynagrodzenia za pracę, Zamawiający otrzymuje w pierwszym
okresie realną ofertę, która jednak po kilku miesiącach przestaje
być powiązana z realnymi kosztami ponoszonymi przez
wykonawcę. Siłą rzeczy, wykonawca nie będzie w stanie w
sposób prawidłowy wykonywać przyjętych na siebie zobowiązań.
Aby zatem uniknąć wskazanych powyżej niebezpieczeństw,
racjonalne, celowe i uzasadnione w świetle ustawy z dnia 17
grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych (Dz. U. Z 2005 r. Nr 14 poz. 114 ze zm.).
jest zawarcie przez Zamawiającego proponowanej klauzuli
waloryzacyjnej. Niewątpliwą korzyścią dla Zamawiającego
będzie to, iż w każdym momencie trwania umowy ponosił będzie
wyłącznie konieczne koszty świadczenia usług, a każda
ewentualna zmiana wynagrodzenia wykonawcy będzie przez
niego kontrolowana w oparciu o znane mu wówczas wskaźniki.
Proponowany zapis nie naraża Zamawiającego na ponoszenie
konsekwencji działań wykonawców, którzy w sposób błędny
dokonaliby obliczenia ceny, albo którzy musieliby antycypować
wzrost minimalnego wynagrodzenia za prace kilka lat naprzód.
- 16 -
Dlatego też w interesie Zamawiającego i tym samym w interesie
publicznym leży, aby Zamawiający uwzględnił w projekcie
umowy możliwość waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy o
wskaźnik wzrostu minimalnej płacy a wykonawca rzetelnie
skalkulował cenę oferty na podstawie faktycznie poniesionych
kosztów na moment składania ofert.
99.Zwracamy się o zamieszczenie w projekcie umowy, postanowienia
umożliwiającego stronom rozwiązanie umowy za 1 miesięcznym
wypowiedzeniem.
Należy zauważyć, że w przypadku umów długoterminowych
zawieranych na okres 1 - 2 lat w momencie zawierania umowy
strony nie są w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności oraz
czynników mogących mieć negatywny wpływ na wykonywanie
zobowiązań umownych dla każdej ze stron, jak również w sposób
kompleksowy
i
wyczerpujący
uregulować
procedury
postępowania w takich wypadkach. Wprowadzenie możliwości
rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ma na celu stworzenie
podstaw prawnych do zakończenia stosunku prawnego pomiędzy
stronami, jeżeli z określonych powodów nie są one
zainteresowane dalszym kontynuowaniem współpracy na
dotychczasowych warunkach. Mając na względzie dynamikę
życia gospodarczego, czyli pojawianie się nowych technologii
wykonywania zamówień, czy też nowych środków, może po
kilku latach dojść do sytuacji, gdy jedna ze stron w tym również
zamawiający będzie chciał skorzystać z jednostronnego
uprawnienia do zakończenia umowy przed upływem jej
obowiązywania. Obowiązujące przepisy ustawy prawo zamówień
publicznych nie zawierają w tym zakresie żadnych zakazów.
100.Od dnia 1 stycznia 2011 r. zmianie uległ ustawa o podatku od towarów i
usług. Zmianie ulegają stawki podatku VAT, w tym stawka podstawowa, a także
zasady stosowania innych stawek podatku VAT niż stawka podstawowa do
poszczególnych usług dziś nimi objętych. Powyższe zmiany zgodnie z
publicznymi deklaracjami tak Prezesa Rady Ministrów jak i Ministra Finansów
mogą się okazać niewystarczające i jeśli sytuacja gospodarcza Polski się
pogorszy, możliwe będzie dalsze podwyższanie stawek podatku VAT.
Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą KIO, wykonawcy
składając ofertę zobowiązania są obliczać podatek VAT wg zasad
obowiązujących na dzień składania ofert.
Żaden przedsiębiorca nie jest w stanie przewidzieć jaka będzie
wysokość podatku VAT w czasie trwania umowy o wykonanie
zamówienia publicznego. Nie jest w stanie również przewidzieć,
czy dokonywane obecnie klasyfikacje podatkowe czynności
objętych zamówieniem, będą wiążące w kolejnych miesiącach i
- 17 -
latach. Tym samym rozsądny przedsiębiorca nie ma
wiarygodnych przesłanek, aby składając ofertę ustalić jakie będą
możliwe zmiany kosztów świadczenia usługi w okresie trwania
umowy.
Mając na uwadze treść art. 144 ustawy PZP, który to zakazuje
dokonywania zmian w umowie, których przesłanek nie określa
specyfikacja istotnych warunków zamówienia, wnoszę o
wskazanie który zapis specyfikacji przewiduje możliwość zmiany
wysokości
wynagrodzenia
za
wykonanie
zamówienia
publicznego w razie zmiany przepisów podatkowych.
W przypadku, gdy SIWZ nie przewiduje takiej sytuacji wnoszę o
dokonanie zmiany zapisów umowy w ten sposób, iż
wynagrodzenie należne
wykonawcy będzie
stanowiło
wynagrodzenie netto zgodnie ze złożoną ofertą wykonawcy
powiększone o podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu
wystawienia faktury VAT. Lub alternatywnie o dodanie zapisu, iż
dopuszczalna jest zmiana umowy w przypadku zmiany przepisów
prawa powszechnie obowiązującego – przepisów prawa
podatkowego o konsekwencje wynikające z takich zmian prawa.
101.W związku z tym, iż Zamawiający ograniczył usługę pomocową do Kliniki
Psychiatrii przy ul. Broniewskiego i ilości w niej znajdujących się łóżek,
prosimy o rozszerzenie niniejszej na całą usługę, wykonywaną również w
placówce przy ul. Unii Lubelskiej.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy od podatku od towarów i
usług w brzmieniu nadanym nowelizacją z dnia 29 października
2010 r. od dnia 1 stycznia 2011 r. zwolnione od podatku są usługi
w zakresie opieki medycznej służące profilaktyce, zachowaniu,
ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dostawa
towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.
Z przytoczonego powyżej przepisu wynika jednoznacznie, że
zwolnieniu od podatku podlegają usługi w zakresie opieki
medycznej oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z
tymi usługami związane”. Wykonawca wykonując czynności
opisane w SIWZ, realizuje usługi służące profilaktyce,
zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, zatem
powinny one zostać objęte zwolnionym podatkiem VAT.
Cytując uzyskaną przez Wykonawcę, od Ministerstwa Finansów,
interpretację indywidualną (ILPP2/443-551/2-2/AK), czynności
takie jak np. ścielenie łóżek szpitalnych i transport pościeli,
transport zwłok, transport środków higienicznych na terenie
szpitala, czynności związana z gospodarką w zakresie bielizny
szpitalnej i odzieży szpitalnej, oraz prowadzenie związanej z tym
dokumentacji, prowadzenie czynności mycia i dezynfekcji
- 18 -
pomieszczeń szpitala, np.sal pacjentów, sal zabiegowych, bloków
operacyjnych; przeprowadzenie czynności dezynfekcji lub mycia
używanych na terenie szpitala przedmiotów; transport
wewnątrzszpitalny, transport pacjentów i asysta przy ich
przemieszczaniu
się,
transport
krwi
i
materiałów
krwiopochodnych, przygotowanie pomieszczeń i przedmiotów do
operacji; czynności związane z gospodarką odpadami;
prowadzenie szatni szpitalnej, dbanie o należyty stan i poziom
środków sanitarnych i higienicznych, należy rozpatrywać
całościowo, wraz z tymi służącymi profilaktyce, zachowaniu,
ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, a zatem winny być
objęte zwolnioną stawką podatku VAT.
W związku z powyższym prośmy równocześnie o zmianę
formularza, na taki, który będzie dawał możliwość właściwego
wpisania kwot netto, brutto i VAT za poszczególne części usługi.
102.Prosimy o wskazanie udziału % czynności objętych zwolnioną stawką
podatku VAT w wartości miesięcznej całości usługi (np. 40% czynności objęte
23% stawką podatku VAT, 60% czynności objęte zwolnioną stawką podatku
VAT)
103.Prosimy o doprecyzowanie czy w załączniku nr 5 „wykaz osób”
Zmawiający wymaga wskazania imiennego wykazu wszystkich osób, wraz z
posiadanymi przez nie uprawnieniami i podstawą dysponowania, czy osób
będących odpowiedzialnych za nadzór nad realizacją usługi. Pragniemy
zauważyć, iż podanie wszystkich osób, które będą świadczyć usługę jest na
etapie składania ofert bardzo utrudnione, tym bardziej, iż po pierwsze jest ich
spora liczba, a po drugie być może zaistnieje konieczność (zgodnie z
informacjami w SIWZ) przejęcia pracowników na podstawie art.23’Kodeksu
Pracy, a o których danych (imionach i nazwiskach, uprawnieniach) Wykonawca
nie ma wiedzy.
Zatem, jeśli Zamawiający wymaga w przedmiotowym wykazie
wpisania wszystkich osób, prośmy o rezygnację z tego wymogu i
ograniczenie go osób nadzorujących realizację usługi, zaś do
pozostałych osób biorących udział w realizacji zamówienia,
prośmy o dopuszczenie oświadczenia, iż wszytskie wymagane
osoby będą posiadały odpowiednie, wymagane kwalifikacje, a ich
wykaz zostanie przedstawiony do dnia podpisania umowy z
Wykonawcą.
104.W związku z tym, iż termin składnia ofert mija 29.01.2013, do godz.8.00,
prosimy o podanie informacji, od której dnia 29.01.2013 będzie otwarta
kancelaria Dyrektora?
Część II - pytania dotyczące przejęcia pracowników na zasadach
określonych w art.23’ Kodeksu Pracy
- 19 -
Zmawiający w projekcie umowy § 2, zawarł zapis „ 1. W razie zaistnienia
takiej potrzeby Wykonawca zobowiązuje się do przejęcia na zasadach
określonych art. 23’ Kodeksu Pracy pracowników poprzedniego
Wykonawcy wykonujących zadania w zakresie przedmiotu zamówienia.2.
Przewidywany termin przejęcia pracowników przez Wykonawcę
Niezwłocznie po podpisaniu umowy z zachowaniem terminów określonych
w art. 231 Kodeksu Pracy.”. W związku, powyższym prosimy o
udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania, odpowiedzi które są
niezbędne celem właściwego oszacowania usługi:
105.Proszę o wskazanie minimalnej ilości osób niezbędnych do realizacji usługi
w celu prawidłowego skalkulowania ceny oferty zgodnie z zapisami siwz st. 23 i
st. 26 pkt. 5
106.Czy personel wykonawcy ma myć na stałe przypisany do danej jednostki
organizacyjnej, czy też może być rotowany w ciągu dnia
107.Czy personel obsługujący Izby przyjęć może uczestniczyć w pracach –
serwis nocny. Jeśli nie to proszę o wskazanie minimalnej ilości osób na tym
stanowisku
108.Jaki jest koszt 1 posiewu i wymazów określonych w siwz, którymi będzie
obciążany wykonawca
109.Czy Zamawiający posiada wagę do ważenia odpadów z aktualną legalizacją
i czy udostępni ją wykonawcy
110.Proszę o podanie ilości oddziałów całodobowych w klinice Psychiatrii
111.Proszę o podanie ilości oddziałów w Klinice Pediatrii, Hematologii i
Onkologii Dziecięcej
112.Proszę o podanie ilości załóg całodobowych na Blokach Operacyjnych
113.Proszę o podanie średniomiesięcznej ilości wypisów pacjentów
114.Czy Zamawiający będzie wymagał aby personel wykonawcy przy
wykonywaniu czynności w klinikach/oddziałach używał rękawice
jednorazowego użytku, czy gospodarcze
115.Czy w wykazie osób wykonujących zamówienie Załącznik Nr 5 do siwz
oferent ma wykazać wszystkie osoby zatrudnione przy realizacji zamówienia,
czy też osoby wymienione w pkt 6 s. 26
116.Jak należy rozumieć zapis pkt 31 s. 37 – zabezpieczenie odpowiedniej ilości
bielizny czystej w Klinice/oddziale skoro bielizna jest własnością
Zamawiającego i jej pranie leży również po stronie Zamawiającego
117.Prosimy o doprecyzowanie zapisu s. 33 pkt 64 jak należy rozumieć –
uzupełnienie ubytków w bieliźnie szpitalnej wynikłe z winy wykonawcy skoro
wykonawca zajmuje się tylko dystrybucją bielizny brudnej z oddziałów i czystej
na oddziały.
118.Proszę o podanie minimalnej ilości sprzętu, który ma być przypisany do
poszczególnych Klinik/oddziałów, a który jest wyszczególniony na s. 23, 24, 25
siwz
- 20 -
119.W nawiązaniu do par 7 ust. 5 Umowy proszę o podanie
średniomiesięcznych kosztów jakie ponosi Zamawiający z tytułu energii
elektrycznej i wody
120.Proszę o podanie średniomiesięcznego zużycia worków z określeniem ich
pojemności i kolorystyki
121.Proszę o podanie średniomiesięcznego zużycia materiałów do maceratorów,
nerek , kaczek, basenów
122.Proszę o podanie średniomiesięcznego zużycia środków dezynfekcyjnych
do myjni
123.Proszę o podanie średniomiesięcznego zużycia pojemników na sprzęty ostre
z uwzględnieniem pojemności/wielkości pojemników
124.Proszę o wskazanie ilości pomieszczeń w poszczególnych
obszarach/strefach. Dane te są niezbędne do kalkulacji ceny oferty w zakresie
ilości nakładek na mopy i ściereczek jednorazowych, względnie o podanie
dziennego zapotrzebowania na w/w materiały podczas jednokrotnego sprzątania.
125.Czy Zamawiający udostępni wykonawcy pomieszczenie na pranie nakładek
na mopy
126.Nawiązując do par. 3 ust 1 Umowy dotyczącego najmu pomieszczeń w
tabeli proszę o doprecyzowanie czy wskazane w tabeli poz. 6 i 7 obejmujące
szatnie są to odrębne pomieszczenia udostępnione wykonawcy na
zorganizowanie szatnia dla pracowników wykonawcy opisane na s. 25 pkt 3
127.Wnioskujemy o wykreślenie zapisu par 11 ust. 3 wzoru umowy. Ze względu
na kilkuletni okres realizacji umowy w/w zapis z góry chroni interes
Zamawiającego, a wykonawca będzie ponosił ciężar wzrostu mi. płacy
minimalnej, wzrostu cen za materiały niezbędne do realizacji umowy czego nie
można przewidzieć z chwilą sporządzania ceny oferty.
Udzielamy odpowiedzi:
Ad 1. Tak
Ad 2. Tak
Ad 3. Nie
Ad 4. Pracownicy Zamawiającego
Ad 5. Tak
Ad 6. Nie
Ad 7. Tak
Ad 8. Przez dezynfekcję niskiego stopnia Zamawiający rozumie działanie
preparatu o spektrum B,F, V (osłonkowe - HBV, HCV, HIV).
Ad 9. Zgodnie z SIWZ
Ad 10. Nie
- 21 -
Ad 11. Na etapie składania ofert Zamawiający wymaga podania wykazu osób
nadzorujących i koordynujących czynności przewidziane w przedmiotowym
zamówieniu
Ad 12. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikacje SIWZ . Zapisy
dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawarte zostały w
projekcie umowy par 10 p.1.
Ad 13. Nie dołączać na etapie składania ofert
Ad 14. Wózki do transportu bielizny powinny spełniać wymogi zawarte w
regulacjach prawnych. Średnio w SPSK Nr 1 przewozi się 22000 kg/m-c (dane z
trzech miesięcy).
Ad 15.Nie
Ad 16. Spółdzielnia Inwalidów "Naprzód" w Krakowie, ul. Żabiniec 46 Kraków
Ad 17. 324 835,03 zł netto, 351 540,01 zł brutto
Ad 18. średnio 9 500 zł (z okresu 6 m-cy)
Ad 19.Tak
Ad 20. TAK zgodnie z oświadczeniem wymaganym w SIWZ
Ad 21. Płatności realizowane są na bieżąco, Zamawiający nie posiada
zadłużenia
Ad 22. Tylko osobę kierownika i osoby nadzorująco kontrolujące wyznaczone
do realizacji usługi
Ad 23.Prośba Wykonawcy została uwzględniona.
Ad 24. Zgodnie z SIWZ par 2 projektu umowy
Ad 25.
a) W stosunku do Zamawiającego NIE. Odnośnie Wykonawcy Szpital nie
ma wiedzy
b) 1b Zgodnie z artykułem 23’ Prawa Pracy
c) 1c Zamawiający od ponad 15-u lat realizuje te zadania w ramach umowy
outsourcingu, stąd nie posiada wiedzy odnośnie ilości osób niezbędnych
do realizacji zadania
d) 1d Zamawiający od ponad 15-u lat realizuje te zadania w ramach umowy
outsourcingu, stąd nie posiada wiedzy odnośnie rodzaju umów
zawieranych przez Wykonawcę z pracownikami
e) 1e Zamawiający od ponad 15-u lat realizuje te zadania w ramach umowy
outsourcingu, stąd nie posiada wiedzy odnośnie ilości osób niezbędnych
do realizacji zadania
Ad 26.
26a. Wszelkie czynności w tym zakresie realizowane będą zgodnie
z regulacjami art. 23’ Kodeksu Pracy oraz Kodeksem Cywilnym.
Zamawiający nie wprowadza dodatkowych zapisów do SIWZ
26b. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SIWZ
26c. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany zapisów projektu
umowy
- 22 -
26d. W styczniu 2014 przeprowadzono w Szpitalu wewnętrzną kontrolę
pomieszczeń
użytkowanych
przez
obecnego
Wykonawcę.
Wszelkie usterki usunięte zostaną przez obecnego Wykonawcę przed
zdaniem pomieszczeń. Jedynie nieprawidłowość określona jako w łazience podłoga betonowa, ściany z pobielonej cegły (podłoga i ściany
powinny być łatwo zmywalne i nienasiąkliwe) leżeć będzie, jako zadanie
do realizacji przez najbliższego Wykonawcę
26e. Udostępniane pomieszczenia przekazane zostaną protokołem zdawczo
odbiorczym. Zamawiający nie dysponuje protokołami z kontroli organów
do tego uprawnionych
26f. wszystkie koszty eksploatacyjne
styczeń 2013
11 011,09 zł
luty 2013
10 240,67 zł
marzec 2013
10 593,97 zł
kwiecień 2013
10 420,83 zł
maj 2013
10 108,73 zł
czerwiec 2013
9 332,94 zł
lipiec 2013
9 653,66 zł
sierpień 2013
9 864,14 zł
wrzesień 2013
9 669,74 zł
październik 2013
9 746,30 zł
listopad 2013
9 003,88 zł
26g. Poruszone kwestie uregulowane są par11 p2f i p2g projektu umowy.
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tych zapisów
26h. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SIWZ
Ad 27. 01.04.2014 r.
Ad 28. Ostatnia faktura - listopad 2013 r.:
usługa sprzątania 116 108,61 zł netto / 142 813,59 zł brutto
czynności pomocnicze 208 726,42 zł netto / 208726,42 zł brutto.
Ad 29.Tak
Ad 30.Nie
Ad 31. Usługa deratyzacji nie jest uzależniona od metrażu, ale od okoliczności.
W ubiegłym roku zostały dokonane 2 deratyzacje generalne w całym szpitalu,
poza tym 9 szt. doraźnie w pojedynczych jednostkach.
Ad 32.Zgodnie z SIWZ
Ad 33. Asortyment pojemników i worków uzależniony jest od ilości odpadów
wytwarzanych w Szpitalu. Orientacyjnie w ubiegłym roku, w części Szpitala
obsługiwanej przez zewnętrzną firmę sprzątającą, wytworzono: ok. 197000 kg
odpadów medycznych oraz 244000 kg odpadów komunalnych.
Ad 34. Orientacyjna ilość toalet: 240 szt
Ad 35. średniomiesięczna liczba zabiegów operacyjnych – 850;
średniomiesięczna liczba zabiegów ambulatoryjnych – około 450
- 23 -
Ad 36. Liczba sal operacyjnych – 10;
Liczba łóżek w poszczególnych klinikach /oddziałach:
Klinika/Oddział
Kl.Pediatrii Hematologii, Onkologii Dziecięcej, Gastroenterologii - 37
Kl.Pediatrii,Endokrynologii,Diabetologii,Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego – 44
(stan przed remontem)
Kl. Chirurgii Dziecięcej i Onkologicznej - 26
Kl. Ortopedii i Traumatologii - 38
Kl.Chir. Ogólnej i Chir.Ręki - 18
Kl.Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej - 43
Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Gastrologicznej - 21
Kl. Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej – 29
Kl. Neurologii - 36
Kl.Gastroenterologii - 30
Kl.Hematologii - 32
Kl.Reumatologii i Chorób Wewnętrznych - 22
Kl. Psychiatrii - 90
Kl.Anestezjologii i Intensywnej Terapii - 16
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci - 8
Centrum Leczenia Urazów Wielonarządowych - 8
Klinika Ortopedii Dziecięcej - 13
Kl.Hipertensjologii i Ch.Wewn.- 21
Kl.Endokrynologii i Ch. Wewn. - 21
Kl. Hematologii Oddział Dzienny Chemioterapii - 8
I Kl. Chorób Dzieci Oddział Dzienny - 6
Kl.Psychiatrii Oddział Dzienny - 36
RAZEM - 603
Ad 37. Centralna Sterylizacja świadczy usługi 7 dni w tygodniu :
od powiedź: do piątku w godz. 6.00- 21.00 oraz soboty, niedziele
i święta 6.00 – 13.35
Ad 38. Orientacyjny metraż dywanów i wykładzin dywanowych: ok. 250 m2,
krotność zgodnie z SIWZ i w zależności od potrzeb,
orientacyjny jednostronny metraż okien i przeszkleń: 6200 m2,
ilości preparatu do akrylacji użytego w miesiącach styczeń - październik 2013
roku (Distance): 530 l, jest to ilość tylko do ogólnych szacowań i nie określa
rzeczywistych potrzeb.
pranie verticali leży po stronie Zamawiającego, Wykonawca będzie
- 24 -
zobowiązany do ich demontażu i montażu po praniu
Ad 39. Zakres usługi obejmuje mycie przeszkleń z użyciem technik
alpinistycznych lub specjalistycznego sprzętu. Orientacyjnie metraż przeszkleń:
400 m2
Ad 40. Maceratory - 15 szt
typu Vortex - 8 szt
typu Greenpol - 2 szt
typu Sluicemaster - 4 szt
typu 750 Romo – 1 sz
Ad 41. Myjki dezynfektory – 5 szt
typu Decomat 4656 – 3 szt
typu Deko – 260 E - 1 szt
typu FD 1600 - 1 szt
Ad 42. Asortyment pojemników i worków uzależniony jest od ilości odpadów
wytwarzanych w Szpitalu. Orientacyjnie w ubiegłym roku, w części Szpitala
obsługiwanej przez zewnętrzną firmę sprzątającą, wytworzono: ok. 197000 kg
odpadów medycznych oraz 244000 kg odpadów komunalnych.
Ad 43. Asortyment pojemników i worków uzależniony jest od ilości odpadów
wytwarzanych w Szpitalu. Orientacyjnie w ubiegłym roku, w części Szpitala
obsługiwanej przez zewnętrzną firmę sprzątającą, wytworzono: ok. 197000 kg
odpadów medycznych oraz 244000 kg odpadów komunalnych.
Ad 44. Pomieszczenia podlegające umowie najmu wyposażone są w meble.
Szatnie przeznaczone do obsługi tylko częściowo wyposażone są w szafki BHP.
Ad 45. Tak, Zamawiający posiada 26 pojemników o pojemności 60 i 90 litrów
są to ilości tylko do ogólnych szacowań i nie określają rzeczywistych potrzeb.
Ad 46. Zgodnie z SIWZ, stosownie do planowanej przez Wykonawcę
organizacji pracy.
Ad 47.Nie
Ad 48. Zamawiający zapewnia maty wejściowe
Ad 49. Koszty prania zasłon i firan ponosi Zamawiający
Ad 50. Koszy za druki samokopiujące stosowane w depozycie rzeczy chorych
ponosi Wykonawca
Ad 51.5 sztuk
Ad 52. Energia elektryczna rozliczana jest obecnie w następujący sposób: 600
kWh ryczałt, jedno pomieszczenie posiada licznik, 20 zł netto za jedno
pomieszczenie, 1% miesięcznych faktycznie poniesionych kosztów za zużycie u
Zamawiającego, Woda rozliczana jest obecnie w następujący sposób: 361 m3
ryczałt, 20 zł netto za jedno pomieszczenie, 3% miesięcznych faktycznie
poniesionych kosztów za zużycie u Zamawiającego.
- 25 -
Rozliczenia następują we wskazany powyżej sposób, jednak nie stanowią one
rzeczywistego zużycia.
Ad 53. Tak
Ad 54. Zamawiający od ponad 15-u lat realizuje te zadania w ramach umowy
outsourcingu, stąd nie posiada wiedzy odnośnie ilości osób niezbędnych
do realizacji zadania
Ad 55. Zgodnie z SIWZ – wykonanie zadania /usługi w określonym czasie
Ad 56. Ilość zużycia preparatów dezynfekcyjnych uzależniona jest od wielkości
pomieszczeń i rodzaju stref do których są przypisane.
Podanie aktualnego zużycia preparatów dezynfekcyjnych może być
nieadekwatne do nowo powstałych stref znajdujących się
w opisie zamówienia. Str. 64 opisu zamówienia tab. nr 1 określa rodzaje
stref oraz szacowaną ilość w m2
Ad 57. W jednostkach szpitala papier toaletowy, ręczniki papierowe zapewnia
Zamawiający a po stronie Wykonawcy leży uzupełnianie tego
asortymentu w jednostkach szpitala.
Po stronie Wykonawcy leży zakup worków na odpady.
W pomieszczeniach wynajmowanych przez Wykonawcę papier
toaletowy, ręczniki papierowe, worki na odpady zapewnia Wykonawca.
Ad 58.
Nazwa asortymentu
Cena
Ilość do
jedn.
realizacji
brutto
Wartość
brutto
Bluzy piżamowe duże
XL
99
20,90
2 069,10
2 Bluza piżamowa L
70
13,51
945,70
3 Koc
100
17,66
1 766,00
4 Podgłówek gąbki
50
90,00
4 500,00
5 Poduszka
40
28,49
1 139,60
1
- 26 -
6 Poszewka na poduszkę
1924
10,00
19 240,00
7 Poszwa
1971
34,12
67 250,52
8 Prześcieradło
2200
15,34
33 748,00
16,67
1 667,00
9
Spodnie piżamowe duże
100
XL
10 Spodnie piżamowe L
80
19,89
1 591,20
11 Worek do bielizny
10
61,56
615,60
Razem
134
532,72
Ad 59. Ceny, jak w pyt. 70. Są to ceny z Dz. Księgowości.
Ad 60. Usługa deratyzacji nie jest uzależniona od metrażu, ale od okoliczności.
W ubiegłym roku zostały dokonane 2 deratyzacje generalne w całym szpitalu,
poza tym 9 szt. doraźnie w pojedynczych jednostkach.
Ad 61.- Zarządzanie zakupami bielizny nowej w sytuacji wystąpienia ubytków
po inwentaryzacji bądź kasacji zgodnie z SIWZ. Zakupy bielizny nowej
wynikające z rozszerzenia asortymentu bądź ilości przypisanych jednostkom
leży po stronie Zamawiającego.
- Zakupiona przez Zamawiającego bielizna szpitalna protokolarnie
przekazywana jest Wykonawcy do zarządzania. Jej ilości weryfikowane będą
podczas inwentaryzacji rocznych bądź kontrolnych.
- Bieliznę szpitalną stanowią (zgodnie z wykazem księgowym:
Bluzy lekarskie
Bluzy lekarskie/z krótkim rękawem z
kieszeniami , wkładana przez głowę - L;
XL; XXL męskie;/
Bluzy operacyjne
Bluzy piżamowe duże
Bluzy piżamowe dziecięce małe
Bluzy piżamowe małe
Body dziecięce
Chodnik 7m
Fartuch lekarski
Fartuchy operacyjne
Firana
Hamak
Kaftanik niemowlęcy
Kaftanik noworodka
- 27 -
Koce
Kocyk dziecięcy
Kołderka dziecięca
Kołdra z anilany
Kołdry
Komplet bielizny 6 i 5 częściowy
Koszula porodowa
Koszule
Koszule chorych
Koszule krótkie dla chorych wiązane z
tyłu
Koszule operacyjne
Koszulka niemowlęca
Materac
Materac "M" do łóżek
rechabilitacyjnych
Materac ( do EKG)
Materac łamany na łózko elektryczny
Materac na łóżko do badań
Materac na łóżko ze zmywalnym
pokrowcem 85cm/200cm
Materac na wózek
Materac ortopedyczny
Materac p/odleżynowy
Materac p/odleżynowy
zmiennociśnieniowy
Materac rehabilitacyjny
Materace dla dorosłych z pokrowcem
Materace do wózków transportowych
Materace duże
Materace dziecięce z pokrowcem
Materace gimnastyczne
Materace małe
Materace niemowlęce
Materace średnie
Materace średnie S1-CH
Narzuty
Nogawice
Obrus płócienny
Obrus-sukno zielone
Obrus-sukno-plusz dekoracyjny
Obrusy
- 28 -
Obrusy ceratowe
Parawan
Peleryny dla dorosłych
Peleryny dziecięce
Pieluchy z tetry
Podgłówek z gąbki
Podkład
Podkład z ekolastiku
Podkład żelowy mały
Podkładka p/odleżynowa
Podkłady operacyjne
poduszki
Poduszki małe
Poduszki małe - jasiek
Pokrowce zmywalne
Pokrowiec na materac
Pokrowiec na materac mały typu
ekolastik
Pokrowiec na materac średni
Pokrowiec na materac typu ekolastik
Pokrowiec na parawan
Pokrowiec na wóz do ster.
Pokrowiec z ekolastiku duży
Pokrowiec z ekolastiku mały
Pokrowiec z ekolastiku mały (na
poduszki)
Poszewka na poduszkę
Poszewki dziecięce
Poszewki kolorowe dziecięce
Poszewki na poduszkę kolor jasno
zielony
Poszwa duża
Poszwa dziecięca
Poszwa dziecięca - mała
Poszewka na poduszkę/ na pled
noworodkowy
Poszwy na kołdry kolor jasno zielony
Powłoczka mała
Powłoczka na jasiek
Powłoczki /pokrowce/ kolorowe
Prześcieradła kolor jasno zielony
Prześcieradło
- 29 -
Prześcieradło małe
Prześcieradło operacyjne
Ręcznik frotte
Ręczniki frotte/ dla noworodków po por
Serwetki operacyjne
Spodnie lekarskie
Spodnie operacyjne
Spodnie piżamowe duże
Spodnie piżamowe małe
Spódnica operacyjna
Spódnice lekarskie
Sukienka, halka operacyjna
Szlafroki dla dorosłych
Szlafroki dziecięce
Ścierka bawełniana
Ścierka do naczyń
Śpiochy
Worek do bielizny
Worek na puszkę
Zasłona na okno
Zasłona parawanowa
Zasłony
- u Zamawiającego nie ma opisanych procedur w tym zakresie
- u Zamawiającego nie ma opisanych procedur w tym obszarze
- nie
- Zamawiającego
- Zamawiającego
- Gospodarka bielizną na oddziałach: Wykonawca.
Ad 62.Wykonawca odpowiada za przekazaną bieliznę znajdującą się na terenie
Szpitala, poza bielizną w magazynie bielizny. W przypadku bielizny znajdującej
się w obiegu poza zarządem Wykonawcy odpowiedzialność ponosi
Zamawiający, natomiast odpowiedzialność za bieliznę rozdysponowaną
pacjentom lub będąca w gospodarowaniu Wykonawcy leży po stronie
Wykonawcy - jest to jego ryzyko.
Ad 63.Transport materiału sterylnego , biologicznego Wykonawca będzie
realizował na terenie /obszarze obiektów SPSK nr1
Ad 64. Tak, znajduje się na terenie Szpitala.
- 30 -
Ad 65.Szacunkowa miesięczna ilość m3 powierzchni do dekontaminacji metodą
zamgławiania wynosi 1700m3, w sytuacji nie wykorzystania w danym miesiącu
usługa sumuje się i przechodzi na miesiąc następny.
Ad 66.Dzienna ilość pomieszczeń - 5 pomieszczeń o powierzchni ok. 20 m2.
Ad 67.Czas w jakim Zamawiający będzie musiał wykonać usługę
dekontaminacji metodą zamgławiania, od chwili zgłoszenia do chwili
wykonania wynosi 48 h.
Ad 68.Zakup leży po stronie Zamawiającego. Wykonawca dokonuje uzupełnień
Ad 69.Asortyment pojemników i worków uzależniony jest od ilości odpadów
wytwarzanych w Szpitalu. Orientacyjnie w ubiegłym roku, w części Szpitala
obsługiwanej przez zewnętrzną firmę sprzątającą, wytworzono: ok. 197000 kg
odpadów medycznych oraz 244000 kg odpadów komunalnych.
Ad 70.Ilości preparatu do myjni - dezynfektorów w centralnym Bloku
Operacyjnym użytego w miesiącach styczeń - październik 2013 roku Getinge
neutralization 100 l, Getinge Wash Extra 170l, Getinge Instrument Milk 100l,
sól do myjni 250 kg, średnie zużycie roczne w myjni w Bloku Operacyjnym Kl.
Neurochirurgii wynosi: Sekumatic FTP 20 l, Secumatic FNP 30 l. Szpital
posiada jeden płuczko - dezynfektor Getinge 5 cykli na dobę, są to ilości tylko
do ogólnych szacowań i nie określają rzeczywistych potrzeb.
Ad 71. Ilości użytych materiałów do maceratorów w miesiącach styczeń październik 2013 roku: kaczki 15590 szt., baseny 4490 szt. miski nerkowate
24480 szt. jest to ilość tylko do ogólnych szacowań i nie określa rzeczywistych
potrzeb.
Ad 72.Zamawiający planuje swój budżet na okres jednego roku. W roku 2014
nie planuje się zakupów dodatkowych myjni do mycia narzędzi, choć w
szczególnych okolicznościach budżet może ulec modyfikacji
Ad 73.Zamawiający planuje swój budżet na okres jednego roku. W roku 2014
nie planuje się zakupów dodatkowych maceratorów, choć w szczególnych
okolicznościach budżet może ulec modyfikacji
Ad 74.Zamawiający planuje swój budżet na okres jednego roku. W roku 2014
nie planuje się zakupów dodatkowych myjni - dezynfektorów, choć w
szczególnych okolicznościach budżet może ulec modyfikacji
- 31 -
Ad 75.NIE
Ad 76.NIE
Ad 77.Jak w SIWZ
Ad 78.Czystość powietrza 42 zł, kontrola jałowości stała opłata 42zł + ew
identyfikacja 23zł + wykonanie antybiogramu 36 zł ceny podane są w
wartościach netto.
Ad 79.Orientacyjny metraż dywanów i wykładzin dywanowych: ok. 250 m2.
Pranie verticali leży po stronie Zamawiającego, Wykonawca będzie
zobowiązany do ich demontażu i montażu po praniu
Ilość m2 tapicerek do prania: ok. 300 szt.
Ad 80.Orientacyjna ilość zestawów komputerowych: 700 szt.
Ad 81.TAK
Ad 82.Zamawiający planuje swój budżet na okres jednego roku. W roku 2014
nie planuje się remontów poza pracami konserwacyjno naprzwczymi, choć w
szczególnych okolicznościach budżet może ulec modyfikacji
Ad 83.Orientacyjny jednostronny metraż okien i przeszkleń: 6200 m2.
Dodatkowo zakres usługi obejmuje mycie przeszkleń z użyciem technik
alpinistycznych lub specjalistycznego sprzętu - orientacyjny ich metraż
przeszkleń: 400 m2.
Ad 84.TAK pranie firan nie leży po stronie Wykonawcy
Ad 85.TAK montażem i demontażem lamp oraz kloszy przewidzianych do
mycia przez Wykonawcę zajmować się będą służby Zamawiającego
Ad 86.Koszt środków do mycia i dezynfekcji szkła laboratoryjnego w
pracowniach diagnostycznych leży po stronie Wykonawcy.
Ad 87.Średnia dzienna ilość szkła laboratoryjnego przeznaczonego do mycia i
dezynfekcji wynosi 25 kg są to ilości tylko do ogólnych szacowań i nie
określają rzeczywistych potrzeb. W/w usługa świadczona będzie w
Laboratorium Mikrobiologicznym.
- 32 -
Ad 88.Zakup środka leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający posiada 26
pojemników o pojemności 60 i 90 litrów są to ilości tylko do ogólnych
szacowań i nie określają rzeczywistych potrzeb.
Ad 89.Zamawiający zapewnia wózki do przewozu pacjentów i przewozu zwłok.
Sprzęt wielkogabarytowy transportują służby Zamawiającego
Ad 90.Koszty napraw leżą po stronie Zamawiającego
Ad 91. Ilości preparatu do akrylacji użytego w miesiącach styczeń - październik
2013 roku (Distance): 530 l, jest to ilość tylko do ogólnych szacowań i nie
określa rzeczywistych potrzeb.
Ad 92.Liczba łóżek w poszczególnych klinikach /oddziałach:
Klinika/Oddział
Kl.Pediatrii Hematologii, Onkologii Dziecięcej, Gastroenterologii - 37
Kl.Pediatrii,Endokrynologii,Diabetologii,Chorób Metabolicznych i
Kardiologii Wieku Rozwojowego – 44 (stan przed remontem)
Kl. Chirurgii Dziecięcej i Onkologicznej - 26
Kl. Ortopedii i Traumatologii - 38
Kl.Chir. Ogólnej i Chir.Ręki - 18
Kl.Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej - 43
Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Gastrologicznej - 21
Kl. Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej – 29
Kl. Neurologii - 36
Kl.Gastroenterologii - 30
Kl.Hematologii - 32
Kl.Reumatologii i Chorób Wewnętrznych - 22
Kl. Psychiatrii - 90
Kl.Anestezjologii i Intensywnej Terapii - 16
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci - 8
Centrum Leczenia Urazów Wielonarządowych - 8
Klinika Ortopedii Dziecięcej - 13
Kl.Hipertensjologii i Ch.Wewn.- 21
Kl.Endokrynologii i Ch. Wewn. - 21
Kl. Hematologii Oddział Dzienny Chemioterapii - 8
- 33 -
I Kl. Chorób Dzieci Oddział Dzienny - 6
Kl.Psychiatrii Oddział Dzienny - 36
RAZEM - 603
Ad 93.TAK, oprócz środków do pomieszczeń użytkowanych przez Wykonawcę
Ad 94.TAK
Ad 95.Po stronie Wykonawcy
Ad 96.Po stronie Wykonawcy leży odpowiedzialność zapewnienia ewidencji
zdawczo/odbiorczej między wykonawcą, a pracownikami Zamawiającego.
Ad 97.Zaznaczamy, że w projekcie umowy jest 1,5% za energię elektryczną i
5% za wodę miesięcznych faktycznie poniesionych przez Zamawiającego
kosztów za zużycie energii.
en. elektr.
woda (zł)
(zł)
I
1332,28
1742,28
II
1121,31
1673,85
III
1231,52
1453,4
IV
1098,71
2188,89
V
1086,09
1794,74
VI
1098,82
2066,72
VII
1150,90
1755,43
VIII
1116,46
1806,91
IX
1054,11
1781,64
X
1397,08
1234,43
XI
1063,75
1343,71
XII
1393,21
2042,57
Ad 98.Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy w
proponowanym zakresie
Ad 99.Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy w
proponowanym zakresie
Ad 100.Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SIWZ w
proponowanym zakresie
Ad 101.Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SIWZ w
proponowanym zakresie
- 34 -
Ad 102.Ok. 86 % usługi objęte 23% stawką podatku VAT, ok. 14% usługi
objęte zwolnioną stawką podatku VAT
Ad 103.Dotyczy osób nadzorujących realizacje usługi
Ad 104.Do godziny 15:05
Ad 105. Cenę oferty należy skalkulować na bazie danych i opisach
zamieszczonych w SIWZ
Ad 106. Jak w SIWZ pkt.20. str. 28 („stałych pracowników” bez możliwości
rotacji);
Ad 107. Jak w SIWZ oraz pkt.20 str. 28 („stałych pracowników”
bez możliwości rotacji), pracownik obsługujący IP/SOR nie może
uczestniczyć w pracach serwisu nocnego
Ad 108. Czystość powietrza 42 zł, kontrola jałowości stała opłata 42zł + ew
identyfikacja 23zł + wykonanie antybiogramu 36 zł ceny podane
są w wartościach netto.
Ad 109.Zamawiający posiada wagę z aktualną legalizacją do ważenia odpadów
i udostępni ją Wykonawcy.
Ad 110. Liczba oddziałów całodobowych w Klinice Psychiatrii – 4
Ad 111. Liczba oddziałów w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii – 4
Ad 112.Dwie załogi całodobowe; Załoga Centralnego Bloku Operacyjnego –
wykonuje prace w obszarze, której znajduje się 8 sal operacyjnych , zaś Załoga
Bloku Operacyjnego Kl. Neurochirurgii – wykonuje prace w obszarze, której
znajduje się 2 sale operacyjne
Ad 113.Średniomiesięczna liczba wypisów pacjentów – około 2450 osób
Ad 114.Zgodnie z SIWZ oraz zasadami BHP
Ad 115. Jak w SIWZ osoby koordynujące( kierownik oraz osoby nadzorująco –
kontrolujące);
Ad 116.Zabezpieczenie odpowiedniej ilości bielizny polega na przekazaniu
we właściwym czasie do magazynu, bielizny brudnej oraz pobranie
i dostarczenie na oddział bielizny czystej.
- 35 -
Ad 117.Str. 22 pkt 5 SIWZ mówi o "organizacji i realizacji dystrybucji bielizny
szpitalnej oraz przejęcie odpowiedzialności materialnej za powierzoną
bieliznę".
Ad 118.Ilość sprzętu przypisanego do poszczególnych jednostek jest w gestii
Wykonawcy, w ilości zapewniającej wykonanie zamówienia
Ad 119.Koszty za energię elektryczna: 1178,69 zł, za wodę: 1740,38 zł (średnia
z 6 m-cy).
Ad 120.Asortyment pojemników i worków uzależniony jest od ilości odpadów
wytwarzanych w Szpitalu. Orientacyjnie w ubiegłym roku, w części
Szpitala obsługiwanej przez zewnętrzną firmę sprzątającą,
wytworzono: ok. 197000 kg odpadów medycznych oraz 244000 kg
odpadów komunalnych
Ad 121.Ilości użytych materiałów do maceratorów w miesiącach styczeń październik 2013 roku: kaczki 15590 szt., baseny 4490 szt. miski nerkowate
24480 szt. jest to ilość tylko do ogólnych szacowań i nie określa rzeczywistych
potrzeb.
Ad 122. Ilości preparatu do myjni - dezynfektorów w centralnym Bloku
Operacyjnym użytego w miesiącach styczeń - październik 2013 roku Getinge
neutralization 100 l, Getinge Wash Extra 170 l, Getinge Instrument Milk 100 l,
sól do myjni 250 kg, średnie zużycie roczne w myjni w Bloku Operacyjnym Kl.
Neurochirurgii wynosi: Sekumatic FTP 20 l, Secumatic FNP 30 l. Szpital
posiada jeden płuczko - dezynfektor Getinge 5 cykli na dobę, są to ilości tylko
do ogólnych szacowań i nie określają rzeczywistych potrzeb.Sortyment
pojemników i worków uzależniony jest od ilości odpadów wytwarzanych w
Szpitalu. Orientacyjnie w ubiegłym roku, w części Szpitala obsługiwanej przez
zewnętrzną firmę sprzątającą, wytworzono: ok. 197000 kg odpadów
medycznych oraz 244000 kg odpadów komunalnych.
Ad 123.Asortyment pojemników i worków uzależniony jest od ilości odpadów
wytwarzanych w Szpitalu. Orientacyjnie w ubiegłym roku, w części Szpitala
obsługiwanej przez zewnętrzną firmę sprzątającą, wytworzono: ok. 197000 kg
odpadów medycznych oraz 244000 kg odpadów komunalnych.
Ad 124.Szacunkowo ilość pomieszczeń w strefach:
I - ok. 100 pomieszczeń,
II - ok. 350 pomieszczeń,
- 36 -
III - ok. 340 pomieszczeń,
IV - ok. 20 pomieszczeń,
Ad 125. TAK
Ad 126.Pomieszczenia wskazane w poz. 6 i 7 z par. 3 ust. 1 umowy najmu
stanowią szatnie personelu Zamawiającego. Część wieszaków w tych
pomieszczeniach stanowi szatnię dla personelu Wykonawcy, jednak nie
znajdują się one wyodrębnione.
Ad 127.Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy w
proponowanym zakresie.
ms/MM
- 37 -

Podobne dokumenty