Generuj PDF - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Komentarze

Transkrypt

Generuj PDF - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
Źródło:
http://www.pwsz.konin.bip-e.pl/kon/zamowienia-publiczne/przetargi/rok-2014/6198,OGLOSZENIE-O-ZAMOWIENIU-Uslugi-ubez
pieczeniowe-dla-Panstwowej-Wyzszej-Szkoly-Zaw.html
Wygenerowano: Czwartek, 2 marca 2017, 14:57
Środa, 27 sierpnia 2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi ubezpieczeniowe dla
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
Konin: Usługi ubezpieczeniowe dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
Numer ogłoszenia: 183729 - 2014; data zamieszczenia: 27.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa , ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin, woj. wielkopolskie, tel. 063
2497222, 2497202, faks 063 2497201.
●
Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwsz.konin.bip-e.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi ubezpieczeniowe dla Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Koninie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Ubezpieczenie od następstw
nieszczęśliwych wypadków dla około 1.800 studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie przy wysokości
sumy ubezpieczenia 20.000 zł od osoby. Ostateczna liczba studentów zostanie ustalona do dnia 30 października 2014 roku
po zakończeniu wpisu studentów na rok akademicki. Ochrona ubezpieczeniowa trwa 12 miesięcy począwszy od 22.09.2014 r.
do 21.09.2015 r. Zakres ubezpieczenia musi obejmować następujące świadczenia: - z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku
nieszczęśliwego wypadku w tym: zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i
środków pomocniczych oraz zwrot kosztów przeszkolenia inwalidów, - z tytułu śmierci ubezpieczonego w wyniku
nieszczęśliwego wypadku w tym: zawał serca, udar mózgu, - z tytułu śmierci jednego lub obojga rodziców ubezpieczonego w
następstwie nieszczęśliwego wypadku, - z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub choroby, - zwrot
kosztów leczenia oraz leczenia stomatologicznego w następstwie nieszczęśliwego wypadku na terenie Polski. 2)
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarza, pielęgniarki, przedstawiciela innego zawodu medycznego dla około 600
studentów Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia PWSZ w Koninie za szkody wyrządzone w czasie praktyk
studenckich przy wysokości sumy ubezpieczenia 20.000 zł. Ochrona ubezpieczeniowa trwa 12 miesięcy począwszy od
01.10.2014 r. do 30.09.2015 r. 3) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej o rozszerzonym zakresie (ćwiczenia z użyciem
broni) dla studentów II roku Bezpieczeństwa Wewnętrznego ok. 90 osób przy wysokości sumy ubezpieczenia 20.000 zł.
Ochrona ubezpieczeniowa trwa 12 miesięcy począwszy od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r. 4) Ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej dla około 1.100 studentów z pozostałych kierunków PWSZ w Koninie za wyrządzone szkody
podczas praktyk studenckich przy wysokości sumy ubezpieczenia 20.000 zł. Ochrona ubezpieczeniowa trwa 12 miesięcy
począwszy od 01.10.2014 r. do 30.09.2015r. 5) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla około 140 nauczycieli
akademickich PWSZ w Koninie (etaty i umowy cywilno - prawne). Ochrona ubezpieczeniowa trwa 12 miesięcy począwszy od
01.10.2014 r. do 30.09.2015 r. 6) Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dla około 200 pracowników
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie przy wysokości sumy ubezpieczenia 50.000 zł od osoby na wypadek
śmierci ubezpieczonego. Ochrona ubezpieczeniowa trwa 12 miesięcy począwszy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 22.09.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH
WARUNKÓW
●
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
❍
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi aktualne zezwolenie na prowadzenie
działalności ubezpieczeniowej wydane przez organ nadzoru zgodnie z przepisami ustawy o działalności
ubezpieczeniowej lub inny dokument potwierdzający prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski w
zakresie nie mniejszym niż to wynika z przedmiotu zamówienia.
●
III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
❍
●
III.3.3) Potencjał technicznyOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
❍
●
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca oświadczy, że ten warunek spełnia.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
❍
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca oświadczy, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania
zamówienia.
●
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
❍
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca oświadczy, że posiada pokrycie marginesu wypłacalności
środkami własnymi min. 100%, o którym mowa w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tj. Dz.
U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2003 r.
w sprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego
dla działów i grup ubezpieczeń (Dz. U. z 2003r. Nr 211, poz. 2060 z późn. zm.) - na dzień 31.12 2013 roku. UWAGA
Wykonawca może polegać na doświadczeniu i osobach zdolnych do wykonania zamówienia oraz zdolnościach
finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w
takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b ustawy).
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU
NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,
oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
●
potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
●
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług,
kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
●
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których
będzie dysponował wykonawca:
●
inne dokumenty dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Wykonawca może polegać na doświadczeniu i osobach zdolnych do wykonania zamówienia oraz zdolnościach finansowych
innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b ustawy).;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:
●
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
●
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
●
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert;
●
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
●
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;
●
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;
●
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;
●
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów,
które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie
wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
●
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Oświadczenie Wykonawcy, że posiada pokrycie marginesu wypłacalności środkami własnymi min. 100%, o którym mowa w
ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 z późn. zm.) oraz na
podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu
wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla działów i grup ubezpieczeń (Dz. U. z 2003r. Nr 211, poz.
2060 z późn. zm.) - na dzień 31.12 2013 roku.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.pwsz.konin.bip-e.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Koninie 62-510 Konin, ul. Przyjaźni 1 pok. 117.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.09.2014 godzina
11:00, miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie 62-510 Konin, ul. Przyjaźni 1 pok. 126 - Sekretariat
Kanclerza.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy
udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być
przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Załączniki do strony
SIWZ Data publikacji 27.08.2014 14:00 155.27 KB
Załącznik nr 1 do SIWZ Data publikacji 27.08.2014 14:00 113.16 KB
Załącznik nr 2 do SIWZ Data publikacji 27.08.2014 14:00 75.84 KB
Załącznik nr 3 do SIWZ Data publikacji 27.08.2014 14:00 65.76 KB
Załącznik nr 4 do SIWZ Data publikacji 27.08.2014 14:00 59.77 KB
Załącznik nr 5 do SIWZ Data publikacji 27.08.2014 14:00 52.27 KB
Załącznik nr 6 do SIWZ Data publikacji 27.08.2014 14:00 63.5 KB
Załącznik nr 7 do SIWZ Data publikacji 27.08.2014 14:00 53.23 KB
Załącznik nr 8 do SIWZ Data publikacji 27.08.2014 14:00 66.85 KB
Załącznik nr 9 do SIWZ Data publikacji 27.08.2014 14:00 60.14 KB
Zapytania i odpowiedzi Data publikacji 03.09.2014 13:33 2.96 MB
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Data publikacji 17.09.2014 14:50 395.26 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Data publikacji 18.09.2014 11:06 6.38 KB
Metadane
Data publikacji 27.08.2014
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
mgr Anna Kruszyńska
Osoba udostępniająca informację:
mgr Anna Kruszyńska
Osoba modyfikująca informację:

Podobne dokumenty