regulaminie.

Komentarze

Transkrypt

regulaminie.
DYREKTORZY SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH
ORAZ
NAUCZYCIELE JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO
IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lublinie pragnie
zaprosić gimnazjalistów oraz licealistów do udziału
w
IV MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE POD HASŁEM
„EKOLOGIA PO HISZPAŃSKU”
organizowanym pod honorowym patronatem
Lubelskiego Kuratora Oświaty
Sponsor nagrody głównej w konkursie:
Pozostali sponsorzy:
2
NAGRODĄ GŁÓWNĄ JEST
TYGODNIOWY KURS JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO W SZKOLE MALAGA SÍ
WRAZ Z ZAKWATEROWANIEM I WYŻYWIENIEM
Szczegółowe informacje o konkursie wraz z Regulaminem uczestnictwa i wzorem
zgłoszenia kandydata przesyłamy w załączeniu.
Zgłoszenia i pytania prosimy kierować na adres:
IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lublinie
ul. Andrzeja Struga 6
20-709 Lublin
tel./fax.: 081 525 54 35
e-mail: [email protected] (sekretariat)
lub na adres e-mail: [email protected]
ZAPRASZAMY!!!
Dyrektor
Zofia Bielecka
Organizator
Anna Cieniuch-Król
3
REGULAMIN KONKURSU W ROKU SZKOLNYM 2011-2012
I.
ZALOŻENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
2. Organizatorem konkursu jest IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika
w Lublinie, ul. A. Struga 6, 20-709 Lublin.
3. Za przygotowanie i przeprowadzenie konkursu odpowiada Anna Cieniuch-Król
(nauczyciel języka hiszpańskiego) oraz nauczyciele z Hiszpanii – Isabel López
Almodóvar i Alberto Fraile Vicente.
II.
CELE KONKURSU
1. Motywowanie uczniów do pogłębiania znajomości języka hiszpańskiego.
2. Podnoszenie poziomu umiejętności językowych oraz wzbogacanie słownictwa z
zakresu ekologii.
3. Rozwijanie kompetencji językowych.
4. Aktywizowanie uczniów do poszerzania zainteresowań dzięki znajomości języków
obcych.
5. Kształtowanie świadomości ekologicznej rozumianej, jako gotowość do działania
w zgodzie ze środowiskiem.
 Poszerzenie wiadomości z zakresu ochrony środowiska i ekologii przyrody.
 Kształtowanie właściwych postaw wobec środowiska.
6. Kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji i motywowanie
do samodzielnej pracy.
7. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań młodych ludzi oraz promowanie osiągnięć
uczniów.
8. Wzbogacenie i doskonalenie form pracy z uczniem zdolnym.
III.
ZASADY UCZESTNICTWA
1. Zainteresowane szkoły zgłaszają chęć udziału w konkursie do 25 stycznia 2012 roku.
2. Kartę zgłoszenia należy wysłać faksem na numer 081 525 54 35, pocztą na adres
IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lublinie, ul. A. Struga 6,
20-709 Lublin lub bezpośrednio na adres e-mail organizatora – [email protected]
3. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach.
4
ETAP PIERWSZY – przygotowanie pracy
1. Zadaniem każdego z uczestników jest przygotowanie pracy w języku hiszpańskim.
Tegoroczny temat pracy:
“Las especies en vías de extinction”
(Gatunki zagrożone wymarciem)
Głównym jej przesłaniem powinno być zobrazowanie piękna otaczającego nas świata,
promowanie postaw proekologicznych, kształtowanie świadomości społecznej,
popularyzacja wszelkich działań na rzecz ekologii, zachęcanie do życia w zgodzie ze
środowiskiem naturalnym oraz uświadamianie zagrożeń oraz konsekwencji wynikających
z niszczenia przyrody.
Wszelkie napisy, hasła oraz informacje zawarte w pracy muszą być podane w języku
hiszpańskim.
2. Wybór formy jest dowolny:
- wiersz,
- piosenka,
- plakat,
- reklama,
- artykuł w gazecie,
- album,
- opowiadanie,
- bajka,
- esej,
- folder informacyjny,
- komiks,
- prezentacja multimedialna,
- list,
- artykuł do gazetki szkolnej,
- reportaż (w wersji pisanej,
komputerowej lub DVD)
- inne.
5
Mile widziane ciekawe pomysły oraz nowatorskie formy prac!!!
3. Prace konkursowe należy wykonywać indywidualnie.
4. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.
5. Nadesłane prace bezwzględnie muszą być pracami autorskimi, nie mogą być
kopiowane z żadnych źródeł.
6. Praca, która po poddaniu weryfikacji zostanie uznana za plagiat nie będzie
dopuszczona do konkursu.
7. Prace niezgodne z tematem nie będą dopuszczone do oceny jury.
8. Każda praca powinna być opisana:
- imię i nazwisko,
- klasa, szkoła (wraz z adresem e-mail) oraz nazwisko i imię nauczyciela – opiekuna,
- adres e-mail, na który mają być przesłane wyniki.
W przypadku niemożności identyfikacji autora prace nie zostaną dopuszczone do oceny
jury!!!
9. Prace konkursowe należy nadsyłać lub składać osobiście w sekretariacie IX LO lub
przesłać na adres e-mail [email protected] w terminie do 21 lutego 2012 roku.
9. Za nadesłaną pracę uczestnik może otrzymać 0-30 punktów.
10. Uczestnicy, którzy uzyskają 15-30 punktów za nadesłaną pracę przechodzą do II etapu
konkursu.
9. Wyniki pierwszego etapu oraz informacja o drugim etapie zostaną przekazane do
szkół do dnia 28 lutego 2012 roku.
ETAP DRUGI – pisemny i ustny
1. Drugi etap konkursu odbędzie się w marcu. O dokładnej dacie uczestnicy zostaną
poinformowani wraz z ogłoszeniem wyników uzyskanych za nadesłane prace.
2. Składać się on będzie z dwóch części: pisemnej i ustnej.
3. Część pierwsza – pisemna
Polegać będzie na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru sprawdzającego znajomość
pojęć oraz podstawowych informacji z zakresu ekologii w języku hiszpańskim.

Czas przeznaczony na rozwiązanie testu – 60 minut.
6

Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 punkt.

Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 50 .
4. Część druga - ustna
Weźmie w niej udział 10 uczestników, którzy uzyskali najwyższą ilość punktów za dwie
poprzednie części.
Ich zadaniem będzie prezentacja krótkiego przemówienia (ok. 3-5 minutowego) w języku
hiszpańskim, które wygłosiliby na Kongresie Młodych Ekologów.
Temat:
"Hay quien cruza el bosque y sólo ve leña para el fuego."
W tej części wypowiedź swoją można wspomagać materiałem wizualnym:
prezentacja Power Point lub zdjęcia.
Za wystąpienie jury konkursowe przyznaje uczestnikowi punkty.
Maksymalna liczba punktów do zdobycia w tej części wynosi 20.
IV.
OGŁASZANIE WYNIKÓW KONKURSU
1. Oficjalne wyniki pierwszego etapu zostaną przesłane drogą elektroniczną do 28 lutego
2012 roku na adres szkoły oraz nauczyciela prowadzącego.
2. Wyniki drugiego etapu będą ogłoszone tego samego dnia, w którym zostanie on
przeprowadzony, po zakończeniu obu części, pisemnej i ustnej oraz po podsumowaniu
ilości punktów uzyskanych przez każdego z kandydatów.
V.
NAGRODY
Każdy z uczestników drugiego etapu konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom.
Dla laureatów przewidziane są atrakcyjne nagrody.
NAGRODA GŁÓWNA
TYGODNIOWY KURS JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO W SZKOLE MALAGA SÍ
WRAZ Z ZAKWATEROWANIEM I WYŻYWIENIEM
VI.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7
1. Każdy z uczestników zobowiązany jest do złożenia przygotowanej przez siebie pracy
w wyznaczonym terminie. Prace nadesłana po 21 lutego 2012 roku nie będą
oceniane przez jury konkursowe.
2. Uczestnicy drugiego etapu mają obowiązek punktualnego przybycia na miejsce oraz
okazania ważnej legitymacji szkolnej potwierdzającej ich tożsamość.
3. Nie przewiduje się dodatkowego postępowania konkursowego dla uczestników, którzy
w wyznaczonym dniu i godzinie z przyczyn losowych nie przystąpią do konkursu.
Ostateczne decyzje w sprawach spornych nieobjętych regulaminem podejmować
będzie przewodniczący komisji konkursowej.
4. Dodatkowych informacji udziela p. Anna Cieniuch-Król.
Adres e-mail: [email protected]
8
KARTA ZGŁOSZENIA
NAZWA
SZKOŁY:……………………………………………………………….
Imię i nazwisko
uczestnika
Forma
przygotowanej
pracy
Opiekun
Kontakt (tel. lub email)
9

Podobne dokumenty