WIESZANIE BUDEK LĘGOWYCH Kiedy? Budki wieszać moŜna

Komentarze

Transkrypt

WIESZANIE BUDEK LĘGOWYCH Kiedy? Budki wieszać moŜna
WIESZANIE BUDEK LĘGOWYCH
Kiedy?
Budki wieszać moŜna cały rok, choć ogólnie przyjęto, Ŝe są dwa najbardziej dogodne
terminy:
- jesień (ptaki zostające na zimę często w takich budkach nocują i przyzwyczajają się do
nich, dzięki czemu łatwiej i szybciej przystępują do lęgów)
- zima i wczesna wiosna (ptaki po okresie zimy szukają miejsc dogodnych do rozrodu;
czasami budki wywiesza się celowo później Ŝeby słuŜyły ptakom wracającym z zimowiska)
Gdzie i jak?
Przy wieszaniu budki najwaŜniejsze jest zdroworozsądkowe podejście do tematu.
JeŜeli mamy wybór, to nie wieszajmy budki tuŜ przy drzwiach wejściowych. Jeśli jest to
miejsce nieustannie przez nas "penetrowane", moŜemy doprowadzić do porzucenia lęgu.
Ptaki w większości przypadków potrzebują spokoju.
Powieśmy budkę tak, Ŝeby była w miarę moŜliwości oddalona od najbardziej uczęszczanych
przez nas miejsc, ale równocześnie tak, Ŝebyśmy mogli obserwować naszych lokatorów
z okna czy tarasu.
Dobrze jest zawiesić budkę na kolczastym lub trudno dostępnym dla kotów drzewie.
UwaŜajmy, Ŝeby jakaś gałąź nie znalazła się na wysokości otworu wlotowego. Na takiej
gałęzi moŜe przysiąść sójka, sroka czy kawka i wybrać jajka lub pisklęta.
Budkę przybijajmy do drzewa dwoma gwoździami, tak Ŝeby była stabilna. Zwróćmy uwagę,
Ŝeby nie była pochylona do tylu (moŜliwość zalania). JeŜeli to moŜliwe skierujmy otwór
w stronę południową lub południowo-wschodnią (od zachodu wieją najczęściej wiatry).
Wysokość wieszania to najczęściej 3-5 m, ale np. sikory zasiedlają chętnie budki
powieszone 1 m nad ziemią (w przeciwieństwie do wróbli).
Zatem przy wyborze miejsca na powieszenie budki zwróćmy uwagę, Ŝeby:
•
•
•
miejsce było w miarę moŜliwości spokojne i zaciszne,
budka była poza zasięgiem wandali (odpowiednio wysoko w miejscach ogólnie
dostępnych),
nie było to miejsce, które często odwiedzają koty.
Ze względu na terytorialność ptaków, budki powinny wisieć w pewnych odstępach;
wynoszą one np. dla sikor ok. 30-50 m, dla pełzaczy 100 m, dla sów 200-300 m. Zbyt duŜe
zagęszczenie powieszonych skrzynek jest częstym błędem. Tylko niektóre gatunki ptaków
(np. szpaki, wróble, mazurki) mogą się gnieździć w niewielkiej odległości od siebie.
Budki naleŜy przygotować przed sezonem lęgowym, tj. najpóźniej do 15 marca (dla
drobnych ptaków śpiewających) lub jesienią (dla sów). Wiele ptaków, np. szpaki,
wyszukuje przyszłych miejsc lęgowych juŜ jesienią. Ze skrzynek pozostawionych na zimę
korzystają ponadto wiewiórki, popielice, kuny itp. Wcześniejsze zawieszenie skrzynki
umoŜliwia pozbycie się wszystkich lotnych substancji z farb i drewna przed sezonem
lęgowym.
Otwór wlotowy powinien znajdować się jak najdalej od dna budki, aby uniemoŜliwić
drapieŜnikom dostanie się do lęgu; ale równocześnie nie powinien być blokowany jej
pochyłym dachem. Patyczek pod otworem jest niewskazany, gdyŜ moŜe ułatwić atak
drapieŜnikowi. Drewno, z którego wykonuje się skrzynki, jest zazwyczaj wystarczająco
chropowate, aby ptak mógł się wczepić w nie pazurkami, kiedy np. przylatuje do budki
z poŜywieniem dla piskląt wystających w otworze i nie wchodzi do środka. MoŜna
ewentualnie na szerokości otworu wykonać kilka nacięć (takich jak w budkach dla
nietoperzy). Obicie okolic otworu blachą zabezpiecza go przed rozkuwaniem przez
dzięcioły. Generalnie im trudniejszy dostęp do skrzynki, tym lepiej, gdyŜ minimalizuje się
ryzyko splądrowania lęgu przez drapieŜniki, a ptaki doskonale sobie radzą z wlatywaniem
do budek bez Ŝadnych ułatwień (patyczków, nacięć itp.).
Czyszczenie
Po skończonym lęgu powinna istnieć moŜliwość oczyszczenia wnętrza budki. Oczyszczenie
budki z zalegającego materiału gniazdowego i resztek organicznych (piór, odchodów,
pozostałości pokarmu) zapobiega rozprzestrzenianiu się pasoŜytów i bardzo często pozwala
ją wykorzystać 2 razy w sezonie. Inaczej budka staje się coraz płytsza, a przez to nie daje
wystarczającego bezpieczeństwa lęgowi. Zatem czyszczenie jest niezbędne po zakończeniu
sezonu lęgowego, a wskazane – po kaŜdym odbytym lęgu.
Źródło:
www.budkilegowe.pl
Wikipedia