załącznik - Gmina Namysłów

Komentarze

Transkrypt

załącznik - Gmina Namysłów
Plan Odnowy Miejscowości
Smarchowice Małe
na lata 2008 - 2015
I. Charakterystyka miejscowości
1.
PołoŜenie
Powierzchnia: ok. 416 ha
Województwo: opolskie
Powiat: namysłowski
Gmina: Namysłów
2. Rys historyczny
Brak zabytków historycznych.
3. Liczba mieszkańców
Ogółem
do 18 roku
od 19 do 65
roku męŜczyźni
od 19 do 65
roku kobiety
powyŜej 65 roku
męŜczyźni i kobiety
224
48
71
74
48
4. Bezrobocie
Bezrobotni zarejestrowani
Wyszczególnienie
ogółem
z prawem do zasiłku
razem
kobiety
razem
kobiety
Ogółem, w tym:
5
3
1
1
do 25 roku Ŝycia
0
0
0
0
długotrwale bezrobotne
4
2
0
0
powyŜej 50 roku Ŝycia
3
1
0
0
bez kwalifikacji zawodowych
3
1
0
0
1
II. Inwentaryzacja zasobów
5. Infrastruktura społeczna
Oświata
Na terenie sołectwa nie funkcjonuje przedszkole ani szkoła. Dzieci i młodzieŜ uczęszczają do
przedszkola i szkół w Namysłowie.
SłuŜba zdrowia
Na terenie wsi nie ma przychodni ani szpitala. Mieszkańcy korzystają z usług medycznych
szpitala i przychodni w Namysłowie
Bezpieczeństwo publiczne
Na terenie sołectwa brak jest posterunku policji oraz Ochotniczej StraŜy PoŜarnej. Zadania z
zakresu działania policji wykonuje Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie.
Infrastruktura techniczna
Zaopatrzenie w wodę
Wieś jest zwodociagowana.
Kanalizacja
Na terenie wsi brak jest zbiorowego systemu kanalizacji.
Sieć gazowa
Brak sieci gazowej. Wieś zaopatrywana jest w gaz butlowy.
Sieć energetyczna
Wieś zaopatrywana jest w energię elektryczną liniami o napięciu 15 kV, co zapewnia
zasilanie miejscowości w sposób ciągły z ograniczeniem do minimum przerw awaryjnych.
Sołectwo obsługiwane jest przez Energia Pro Koncern Energetyczny S.A. w Opolu Rejon
Energetyczny Namysłów.
Komunikacja
Przez teren sołectwa przebiega droga powiatowa Namysłów - Syców. Połączenia autobusowe
miejscowości to przede wszystkim linia Namysłów – Syców, obsługiwana przez PKS (ok. 7
połączeń/dzień). Przez teren sołectwa nie przebiega linia kolejowa. Całe wieś jest podłączona
do sieci łączności telefonicznej
Gospodarka
Wielkość gospodarstw indywidualnych
1-2 ha
powyŜej
2-5 ha
powyŜej
5-7 ha
powyŜej
7-10 ha
powyŜej
10-15 ha
powyŜej
15 ha
25
10
3
4
4
8
Razem gospodarstw indywidualnych: 54
Zabytki - brak
Pomniki przyrody - brak
Instytucje - brak
2
III. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości
MOCNE STRONY
1. Sieć wodociągowa i telefoniczna w
całej wsi.
2. Dogodne połoŜenie w bliskiej
odległości od miasta powiatowego
(Namysłów, ok. 2km).
3. Tereny czyste ekologicznie.
4. Istnienie świetlicy wiejskiej.
SZANSE
1. Wykorzystanie pozabudŜetowych
środków finansowych na realizację
inwestycji w zakresie infrastruktury
technicznej i społecznej
2. Pozyskiwanie środków z funduszy
unijnych poprzez organizacje
pozarządowe
3. Rozwój lokalnej przedsiębiorczości
4. Dogodne połoŜenie komunikacyjne
SŁABE STRONY
1. Niewystarczająca ilość oświetleń
ulicznych.
2. Mała aktywność społeczna
mieszkańców.
3. Niezadowalający stan infrastruktury
komunikacyjnej.
4. Niezadowalający stan świetlicy
wiejskiej.
5. Niski poziom integracji społecznej.
ZAGROśENIA
1. Niedostateczna liczna osób
wykwalifikowanych w zakresie
ubiegania się o środki zewnętrzne
2. Skomplikowane procedury i nadmierna
biurokratyzacja w ubieganiu się o środki
zewnętrzne
1. Opis planowanych zadań inwestycyjnych
Priorytet 1: Poprawa infrastruktury komunikacyjnej
Działania:
1) Budowa i modernizacja oświetlenia drogi Namysłów – Smarchowice Małe (ok.5-6
lamp).
2) Budowa chodników przy drodze Namysłów – Smarchowice Małe.
3) Postawienie nowej wiaty przystankowej.
Priorytet 2: Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej
Działania:
1) Ocieplenie świetlicy wiejskiej
2) Modernizacja i wyposazenie zaplecza kuchenno-sanitarnego na świetlicy wiejskiej.
3
Priorytet 3: Zwiększenie aktywności społeczności lokalnej w Ŝyciu wsi
Działania:
1) Budowa placu zabaw.
2) Zagospodarowanie nieuŜytków na terenie wsi na skwer integracyjny dla mieszkańców
wsi.
3) Zakup kosiarki do trawy.
2. Szacunkowy kosztorys planowanych przedsięwzięć.
Priorytety
Priorytet 1
Priorytet 2
Priorytet 3
Nazwa zadania
Poprawa infrastruktury komunikacyjnej
1.1.
1.2.
1.3.
Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej
2.1.
2.2.
Zwiększenie aktywności społeczności lokalnej w Ŝyciu
wsi
3.1.
3.2.
3.3.
Koszt (w zł)
300 000,00
40 000,00
250 000,00
10 000,00
300 000,00
200 000,00
100 000,00
75 000,00
20 000,00
50 000,00
5 000,00
Szacunkowy koszt wszystkich planowanych przedsięwzięć: 675 000,00 zł.
4

Podobne dokumenty