instrukcja ekspl. linii napowietrznych SN i nn

Komentarze

Transkrypt

instrukcja ekspl. linii napowietrznych SN i nn
INSTRUKCJA
EKSPLOATACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH LINII
NAPOWIETRZNYCH Z PRZEWODAMI GOŁYMI ORAZ
IZOLOWANYMI NISKICH I ŚREDNICH NAPIĘĆ
ENERGA GDAŃSKA KOMPANIA ENERGETYCZNA SA
GDAŃSK , GRUDZIEŃ 2001R.
1
Instrukcja eksploatacji elektroenergetycznych linii napowietrznych z przewodami gołymi
oraz izolowanymi niskich i średnich napięć
Podpisem stwierdzamy, że zapoznaliśmy się z niniejszą instrukcją i zobowiązujemy
się do jej przestrzegania:
Podpis
Stanowisko
Imię i nazwisko
L.p.
Data
zapoznanego
zapoznanego
zapoznanego
potwierz instrukcją
z instrukcją
z instrukcją
dzenia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
2
Instrukcja eksploatacji elektroenergetycznych linii napowietrznych z przewodami gołymi
oraz izolowanymi niskich i średnich napięć
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
3
Instrukcja eksploatacji elektroenergetycznych linii napowietrznych z przewodami gołymi
oraz izolowanymi niskich i średnich napięć
SPIS TREŚCI
1. Wstęp ......................................................................................................................
1.1. Przedmiot instrukcji .........................................................................................
1.2. Zakres instrukcji ..............................................................................................
1.3. Przeznaczenie instrukcji ..................................................................................
1.4. Definicje ..........................................................................................................
1.5. Dokumenty związane ......................................................................................
2. Wymagania .............................................................................................................
2.1. Wymagania zdrowotne ....................................................................................
2.2. Wymagania kwalifikacyjne .............................................................................
3. Eksploatacja ............................................................................................................
3.1. Zasady i standardy techniczne eksploatacji .....................................................
3.1.1. Zagadnienia ogólne ...............................................................................
3.1.2. Przyjmowanie linii napowietrznych do eksploatacji ............................
3.1.3. Przekazanie linii napowietrznych do remontu lub wycofanie z
eksploatacji wyłączeń ............................................................................
3.1.4. Uzgadnianie prac eksploatacyjnych .....................................................
3.1.5. Dokumentacja techniczna i prawna ......................................................
3.1.6. Rezerwa materiałów i części zapasowych ............................................
3.1.7. Wymiana informacji eksploatacyjnych ................................................
3.1.8. Ochrona środowiska naturalnego .........................................................
3.1.9. Planowanie prac eksploatacyjnych .......................................................
3.1.10. Granice linii napowietrznej .................................................................
3.1.11. Przerwy w pracy linii napowietrznych ...............................................
3.2. Zasady dokonywania oględzin, prac doraźnych, przeglądów, oceny stanu
technicznego, konserwacji, napraw i remontów oraz pomiarów i prób
eksploatacyjnych ............................................................................................
3.2.1. Oględziny ..............................................................................................
3.2.2. Prace doraźne ........................................................................................
3.2.3. Przeglądy ..............................................................................................
3.2.4. Ocena stanu technicznego .....................................................................
3.2.5. Konserwacje, naprawy i remonty .........................................................
3.2.6. Pomiary i próby eksploatacyjne ............................................................
3.2.7. Zasady wykonywania wycinki .............................................................
4. Prowadzenie ruchu .................................................................................................
4.1. Zasady ogólne ..................................................................................................
4.2. Prowadzenie ruchu sieciowego .......................................................................
4.3. Program pracy ..................................................................................................
4.4. Plan wyłączeń ..................................................................................................
5. Zasady bezpieczeństwa pracy .................................................................................
5.1. Zasady ogólne ..................................................................................................
5.2. Zasady bezpieczeństwa pracy przy likwidacji zakłóceń i usuwaniu
uszkodzeń ........................................................................................................
5.3. Zasady bezpieczeństwa przy oględzinach, pracach doraźnych, przeglądach,
konserwacjach, naprawach i remontach oraz pomiarach i próbach
eksploatacyjnych .............................................................................................
9
9
9
9
9
11
12
12
13
14
14
14
15
ZAŁĄCZNIK NR 1 – Karta oględzin-przeglądów linii napowietrznych ....................
ZAŁĄCZNIK NR 2 – Karta oględzin-przeglądów linii napowietrznych ....................
35
37
4
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
23
24
25
26
27
28
28
28
28
29
30
30
32
33
Instrukcja eksploatacji elektroenergetycznych linii napowietrznych z przewodami gołymi
oraz izolowanymi niskich i średnich napięć
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot instrukcji
Przedmiotem instrukcji są zasady organizacji i wykonywania prac ruchowych oraz
eksploatacyjnych przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych z przewodami
gołymi i izolowanymi prądu przemiennego o częstotliwości 50 Hz niskich i średnich
napięć, zwanych dalej liniami napowietrznymi.
1.2. Zakres instrukcji
Postanowienia instrukcji mają zastosowanie przy prowadzeniu ruchu i eksploatacji linii
napowietrznych.
1.3. Przeznaczenie instrukcji
Instrukcja jest przeznaczona dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach dozoru i
eksploatacji, organizujących i wykonujących prace ruchowe oraz eksploatacyjne przy
liniach napowietrznych.
Instrukcja jest zgodna z wymogami norm zarządzania jakością.
1.4. Definicje
1) Awaria - nagłe, nieplanowane zdarzenie ruchowe, które zagraża:
• realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej i umów na świadczenie usług,
• ciągłości zasilania w energię elektryczną do odbiorców,
• bezpieczeństwu osób i mienia.
2) Ciąg liniowy elektroenergetycznej linii napowietrznej - jest to linia napowietrzna
przyłączona do jednego pola wyłącznikowego z zabezpieczeniami i przyłączonymi
do niej bezpośrednio (bezwyłącznikowo) odbiornikami.
3) Elektroenergetyczna linia napowietrzna prądu przemiennego - jest to urządzenie
napowietrzne prądu przemiennego przeznaczone do przesyłania energii elektrycznej,
składająca się z przewodów, izolacji, konstrukcji wsporczych, osprzętu oraz innych
elementów wynikających ze sposobu pracy linii.
4) Elektroenergetyczna linia kablowa prądu przemiennego - jest to kabel
wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo kilka
kabli jedno- lub wielożyłowych połączonych równolegle, wraz z osprzętem, ułożone
na wspólnej trasie, łączące zaciski dwóch urządzeń elektrycznych jedno- lub
wielofazowych albo jedno lub wielobiegunowych.
5) Grupy przyłączeniowe - grupy podmiotów przyłączanych do sieci w podziale na:
• grupa I – podmioty przyłączane bezpośrednio do sieci przesyłowej,
• grupa II – podmioty przyłączane bezpośrednio do sieci rozdzielczej, o napięciu
znamionowym 110 kV, oraz podmioty przyłączane do sieci rozdzielczej, które
wymagają dostaw energii elektrycznej o parametrach innych niż standardowe,
albo podmioty posiadające własne jednostki wytwórcze współpracujące z siecią,
5
Instrukcja eksploatacji elektroenergetycznych linii napowietrznych z przewodami gołymi
oraz izolowanymi niskich i średnich napięć
•
grupa III – podmioty przyłączane bezpośrednio do sieci rozdzielczej o napięciu
znamionowym wyższym niż 1 kV, lecz niższym niż 110 kV,
• grupa IV – podmioty przyłączane bezpośrednio do sieci rozdzielczej o napięciu
znamionowym nie wyższym niż 1 kV oraz mocy przyłączeniowej większej od 40
kW lub prądzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego w torze
prądowym większym niż 63 A,
• grupa V – podmioty przyłączane bezpośrednio do sieci rozdzielczej o napięciu
znamionowym nie wyższym niż 1 kV oraz mocy przyłączeniowej nie większej
niż 40 kW i prądzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego w torze
prądowym nie większym niż 63 A,
• grupa VI – podmioty przyłączane do sieci na czas określony, niezależnie od
napięcia znamionowego sieci.
6) IRiESR - Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Rozdzielczej.
7) Miejsce pracy - jest to ściśle określone, oznaczone i przygotowane stanowisko
robocze lub strefa robocza, w zakresie niezbędnym dla bezpiecznego wykonywania
prac.
8) Napięcie niskie (nN) - jest to napięcie nie wyższe od 1 kV.
9) Napięcie średnie (SN) - jest to napięcie wyższe od 1 kV i niższe od 110 kV.
10) Napięcie wysokie (WN) - jest to napięcie od 110 kV i nie wyższe niż 220 kV.
11) Napięcie najwyższe (NN) - jest to napięcie wyższe od 220 kV.
12) Napięcie znamionowe linii - jest to napięcie międzyprzewodowe, na które jest
zbudowana linia.
13) Odbiorca - każdy, kto otrzymuje lub pobiera energię elektryczną na podstawie
umowy z przedsiębiorstwem energetycznym.
14) Operator systemu przesyłowego - przedsiębiorstwo energetyczne posiadające
koncesję na przesyłanie i dystrybucję energii elektrycznej na obszarze całego kraju,
za pomocą sieci przesyłowej.
15) Operator systemu rozdzielczego - przedsiębiorstwo energetyczne posiadające
koncesję na przesyłanie i dystrybucję energii elektrycznej na określonym w koncesji
obszarze kraju, za pomocą sieci rozdzielczej.
16) Pracownicy upoważnieni - pracownicy którzy w ramach swoich obowiązków
służbowych lub na podstawie polecenia służbowego wykonują określone prace.
17) Pracownicy uprawnieni - pracownicy posiadający sprawdzone i właściwe
kwalifikacje w zakresie eksploatacji danego rodzaju urządzeń i instalacji
energetycznych, potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym.
18) Programy łączeniowe - procedury i czynności związane z operacjami łączeniowymi,
próbami napięciowymi, tworzeniem układów przejściowych oraz włączeniami do
systemu elektroenergetycznego nowych obiektów, a także po dłuższym postoju
związanym z modernizacją lub przebudową.
19) Przedsiębiorstwo energetyczne - podmiot prowadzący działalność gospodarczą w
zakresie wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji paliw
albo energii lub obrotu nimi.
20) Przedsiębiorstwo sieciowe - przedsiębiorstwo energetyczne prowadzące działalność
gospodarczą w zakresie przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej.
21) Ruch próbny - nieprzerwana praca urządzeń, instalacji lub sieci, przez okres, co
najmniej 72 godzin, z parametrami pracy określonymi przez operatora systemu
rozdzielczego.
22) Sieć rozdzielcza - sieć służąca do przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej o
napięciu nie wyższym niż 110 kV.
6
Instrukcja eksploatacji elektroenergetycznych linii napowietrznych z przewodami gołymi
oraz izolowanymi niskich i średnich napięć
23) Stacja elektroenergetyczna - zespół urządzeń służących do przetwarzania i
rozdzielania energii elektrycznej, znajdujących się we wspólnym pomieszczeniu lub
ogrodzeniu albo umieszczonych na wspólnych konstrukcjach wsporczych, wraz z
urządzeniami pomocniczymi.
24) System elektroenergetyczny - sieci wraz z przyłączonymi do nich instalacjami do
wytwarzania lub pobierania energii elektrycznej, współpracujące na zasadach
określonych w odrębnych przepisach, zdolne do trwałego utrzymywania określonych
parametrów niezawodnościowych i jakościowych dostaw energii elektrycznej oraz
spełniania warunków obowiązujących we współpracy z innymi połączonymi
systemami.
25) Świadectwo kwalifikacyjne - świadectwo, wydane przez komisję kwalifikacyjną
powołaną przez Prezesa URE, stwierdzające spełnienie przez daną osobę
odpowiednich wymagań kwalifikacyjnych do wykonywania pracy na stanowisku
dozoru lub eksploatacji, w ustalonym zakresie: obsługi, konserwacji, napraw,
kontrolno-pomiarowym, montażu dla określonych rodzajów urządzeń i instalacji
elektroenergetycznych.
26) Usługi systemowe - usługi świadczone przedsiębiorstwom zajmującym się
przesyłaniem i dystrybucją energii elektrycznej przez inne podmioty, niezbędne do
prawidłowego funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, zapewniające
zachowanie określonych parametrów niezawodnościowych i jakościowych dostaw
energii elektrycznej.
27) Wyłączenie zakłóceniowe - każde samoczynne lub operatywne (ręczne) wyłączenie
(także jednostronne) elementu podstawowego systemu, dokonane nagle.
28) Zakłócenie - jedno lub więcej wyłączeń zakłóceniowych elementów podstawowych
systemu, które są rezultatem jednego przyczynowo-skutkowego ciągu zdarzeń.
1.5. Dokumenty związane
1) Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974r. Dz. U. 74.24.141 - z późniejszymi
zmianami.
2) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne, Dz. U. 97.54.348
z późniejszymi zmianami
3) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Dz. U. 94.89.414 z późniejszymi
zmianami.
4) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, Dz. U. 97.129.844.
5) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych,
Dz. U. 99.80.912.
6) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, Dz.
U. 96.62.288 z późniejszymi zmianami.
7) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej, Dz. U.
96.62.287.
8) Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r., w
sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej
opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do
7
Instrukcja eksploatacji elektroenergetycznych linii napowietrznych z przewodami gołymi
oraz izolowanymi niskich i średnich napięć
celów przewidzianych w Kodeksie pracy, Dz. U. 96.69.332, z późniejszymi
zmianami.
9) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998r. w sprawie wymagań
kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, przy
których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek
organizacyjnych, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne, oraz wysokości
opłat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji, Dz. U. 98.59.377 z późniejszymi
zmianami.
10) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2000r. w sprawie
szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych,
obrotu energią elektryczną, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i
eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców,
Dz. U. 00.85.957.
11) PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi.
12) PN-E-05100:1975 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa
(w zakresie linii napowietrznych z przewodami izolowanymi).
13) PN-E-08501:1988 Tablice i znaki bezpieczeństwa.
14) Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych obowiązująca w danym przedsiębiorstwie energetycznym.
15) Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci rozdzielczej. PTPiREE, Poznań 2001r.
16) Instrukcja eksploatacji elektroenergetycznych linii kablowych. PTPiREE, Poznań
2001r.
17) Ramowa instrukcja eksploatacji stacji elektroenergetycznych wysokich napięć.
PTPiREE, Poznań 2001r.
18) Instrukcja eksploatacji stacji transformatorowych SN/nN. PTPiREE, Poznań 2001r.
19) Instrukcja eksploatacji urządzeń oświetlenia. PTPiREE, Poznań 2001r.
20) Instrukcja badań odbiorczych oraz przyjmowania urządzeń elektroenergetycznych do
eksploatacji. PTPiREE, Poznań 2001r.
21) Instrukcja badania ciągłości zasilania odbiorców z sieci energetyki zawodowej.
PTPiREE, Poznań 2001r.
22) Instrukcja badania zakłóceń w elektrowniach i sieciach elektroenergetycznych.
PTPiREE, Poznań 2001r.
23) Instrukcja łączeń ruchowych w elektroenergetycznych sieciach rozdzielczych.
PTPiREE, Poznań 2001
24) Oddziaływanie obiektów elektroenergetycznych na środowisko. PTPiREE, Poznań
2001r.
25) Instrukcja prac pod napięciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych do
1 kV. PTPiREE, Poznań 2001r.
2. WYMAGANIA
2.1. Wymagania zdrowotne
Pracownicy kierowani do wykonywania prac eksploatacyjnych – ważne zaświadczenie
lekarskie wraz z zezwoleniem na pracę na wysokości oraz specjalna sprawność
psychofizyczna.
Pracownicy dozoru – ważne zaświadczenie lekarskie.
8
Instrukcja eksploatacji elektroenergetycznych linii napowietrznych z przewodami gołymi
oraz izolowanymi niskich i średnich napięć
2.2. Wymagania kwalifikacyjne
2.2.1. Poleceniodawca
Pracownik posiadający ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania
się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru oraz upoważnienie do
wydawania poleceń na wykonanie prac, nadane przez kierownika zakładu oraz dla prac
pod napięciem odpowiednie upoważnienie do wydawania poleceń na wykonanie prac
pod napięciem, nadane przez kierownika zakładu.
2.2.2. Koordynujący
Pracownik wyznaczony przez poleceniodawcę do sprawowania dozoru nad ruchem
urządzeń, instalacji i sieci, przy których będzie wykonywania praca, posiadający ważne
świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń,
instalacji i sieci na stanowisku dozoru oraz dla prac pod napięciem zapoznany z treścią
odpowiedniej instrukcji pracy pod napięciem.
2.2.3. Kierownik robót
Pracownik wyznaczony przez poleceniodawcę posiadający ważne świadectwo
kwalifikacyjne, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
na stanowisku dozoru, do koordynowania prac różnych zespołów pracowników.
2.2.4. Dopuszczający
Pracownik wyznaczony przez poleceniodawcę, posiadający ważne świadectwo
kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
na stanowisku eksploatacji,
oraz upoważnienie do wykonywania czynności
łączeniowych w celu przygotowania miejsca pracy.
Dla prac pod napięciem funkcję dopuszczającego pełni kierujący zespołem pracowników
kwalifikowanych.
2.2.5. Nadzorujący
Pracownik wyznaczony przez poleceniodawcę posiadający ważne świadectwo
kwalifikacyjne na stanowisku dozoru lub eksploatacji, wykonujący wyłącznie czynności
nadzoru.
2.2.6. Kierujący zespołem pracowników kwalifikowanych
Pracownik wyznaczony imiennie przez poleceniodawcę, posiadający ważne świadectwo
kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
na stanowisku eksploatacji oraz dla prac pod napięciem odpowiednie upoważnienie do
wykonywania prac pod napięciem nadane przez kierownika zakładu.
2.2.7. Kierujący zespołem pracowników nie będących zespołem pracowników
kwalifikowanych
Pracownik wyznaczony imiennie przez poleceniodawcę, posiadający ważne świadectwo
kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
na stanowisku eksploatacji lub nie posiadający takiego świadectwa, a posiadający
umiejętności zawodowe w zakresie wykonywanej pracy i przeszkolenie w zakresie bhp.
2.2.8. Członek zespołu
9
Instrukcja eksploatacji elektroenergetycznych linii napowietrznych z przewodami gołymi
oraz izolowanymi niskich i średnich napięć
Pracownik przeszkolony w zakresie bhp oraz posiadający umiejętności zawodowe i
stosowne uprawnienia do wykonywanej pracy.
Dla prac pod napięciem pracownik posiadający ważne świadectwo kwalifikacyjne
uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku
eksploatacji oraz odpowiednie upoważnienie do wykonywania prac pod napięciem
nadane przez kierownika zakładu.
3. EKSPLOATACJA
3.1. Zasady i standardy techniczne eksploatacji
3.1.1. Zagadnienia ogólne
3.1.1.1. Eksploatacja linii napowietrznych niskich i średnich napięć obejmuje
zagadnienia związane z:
a) przeprowadzaniem okresowych oględzin, przeglądów i ocen stanu technicznego linii
napowietrznych oraz przyłączonych do niej urządzeń, instalacji i sieci.
b) przyjmowaniem linii napowietrznych do eksploatacji,
c) przekazaniem linii napowietrznych remontu lub wycofywaniem z eksploatacji,
d) dokonywaniem uzgodnień z operatorami systemów rozdzielczych przy
wykonywaniu prac eksploatacyjnych,
e) prowadzeniem dokumentacji technicznej i prawnej.
3.1.1.2. Eksploatację linii napowietrznych należy prowadzić w taki sposób, aby
zapewnić:
a) bezpieczną pracę krajowego systemu elektroenergetycznego oraz równe traktowanie
stron,
b) dotrzymywanie parametrów i warunków umożliwiających dostarczanie energii
elektrycznej o jakości wymaganej w odrębnych przepisach,
c) zbieranie i udostępnianie danych oraz informacji niezbędnych dla prowadzenia
ruchu sieciowego i bezpieczeństwa energetycznego kraju,
d) wymaganą niezawodność zasilania energią elektryczną,
e) bezpieczeństwo obsługi i otoczenia,
f) minimalną uciążliwość dla środowiska,
g) optymalną żywotność.
3.1.1.3. Eksploatację linii napowietrznej, będącej częścią składową sieci rozdzielczej,
prowadzi operator systemu rozdzielczego.
3.1.1.4. Właściciel linii napowietrznej może na podstawie umowy powierzyć
prowadzenie eksploatacji linii napowietrznej innemu podmiotowi.
3.1.1.5. Dopuszcza się uzgodnienie w umowie zawartej pomiędzy właścicielem linii
napowietrznej a przedsiębiorstwem energetycznym, innych niż określone w niniejszej
instrukcji standardów eksploatacji linii napowietrznej.
3.1.1.6. Wykonanie prac eksploatacyjnych winno być odnotowywane w dokumentacji
eksploatacyjnej.
10
Instrukcja eksploatacji elektroenergetycznych linii napowietrznych z przewodami gołymi
oraz izolowanymi niskich i średnich napięć
3.1.1.7. Eksploatacja linii napowietrznych zasilających oprawy oświetlenia ulicznego
odbywa się na podstawie niniejszej instrukcji, natomiast eksploatacja urządzeń
oświetlenia odbywa się na podstawie „Instrukcji eksploatacji urządzeń oświetlenia
zewnętrznego”.
3.1.1.8. Utrzymanie sieci rozdzielczej w należytym stanie technicznym jest zapewniane
przez poddawanie sieci: oględzinom, przeglądom, pracom doraźnym ,konserwacjom i
remontom oraz pomiarom i próbom eksploatacyjnym.
3.1.1.9. Aparaty, urządzenia i osprzęt przyłączone do linii napowietrznej przed
dopuszczeniem do eksploatacji powinny posiadać wymagany odrębnymi przepisami
certyfikat na znak bezpieczeństwa, o ile taki obowiązek istnieje, albo posiadać deklarację
zgodności z Polskimi Normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz
wymaganiami określonymi odrębnymi przepisami.
3.1.2. Przyjmowanie linii napowietrznych do eksploatacji
3.1.2.1. Warunki przyjęcia linii napowietrznych do eksploatacji
3.1.2.1.1. Przyjęcie do eksploatacji linii napowietrznych: nowych, przebudowanych i po
remoncie, następuje po przeprowadzeniu prób i pomiarów oraz po stwierdzeniu
spełniania przez przyjmowane do eksploatacji linie napowietrzne warunków określonych
w
zawartych
umowach,
warunków
technicznych
budowy
urządzeń
elektroenergetycznych, wykonywania i odbioru robót a także warunków zawartych w
dokumentacji projektowej, fabrycznej oraz formalno-prawnej.
3.1.2.1.2. Linie napowietrzne i urządzenia do nich przyłączone – określone przez
operatora systemu rozdzielczego, przed przyjęciem do eksploatacji są poddawane
ruchowi próbnemu. Warunki ruchu próbnego są ustalane pomiędzy właścicielem lub
podmiotem prowadzącym eksploatację urządzeń, operatorem systemu rozdzielczego i
wykonawcą prac, z uwzględnieniem wymagań producenta urządzeń.
3.1.2.1.3. Właściciel linii napowietrznej w uzgodnieniu z operatorem systemu
rozdzielczego powołuje komisję odbioru, która sporządza protokół stwierdzający
spełnianie przez przyjmowaną do eksploatacji linię napowietrzną wymagań
szczegółowych określonych w „Instrukcji badań odbiorczych oraz przyjmowania
urządzeń elektroenergetycznych do eksploatacji” oraz innych instrukcjach regulujących
te zagadnienia i obowiązujących w danym przedsiębiorstwie energetycznym.
3.1.2.2. Przyjmowanie linii napowietrznych do eksploatacji od innych właścicieli
3.1.2.2.1. Przyjęcie do eksploatacji linii napowietrznych od innego właściciela należy
wykonywać zgodnie z odrębnymi ustaleniami lub zgodnie z umową zawartą pomiędzy
właścicielem przyjmowanej linii napowietrznej, a operatorem systemu rozdzielczego, na
warunkach odpowiedniego protokołu.
3.1.2.2.2. Warunkiem przyjęcia do eksploatacji linii napowietrznych od innego
właściciela jest spełnienie wymagań określonych w „Instrukcji badań odbiorczych oraz
przyjmowania urządzeń elektroenergetycznych do eksploatacji”.
3.1.2.3. Szkolenie personelu
11
Instrukcja eksploatacji elektroenergetycznych linii napowietrznych z przewodami gołymi
oraz izolowanymi niskich i średnich napięć
3.1.2.3.1. W przypadku przyjmowania do eksploatacji linii napowietrznej o
właściwościach, i osprzęcie nieznanym personelowi eksploatacyjnemu, należy
przeprowadzić niezbędne szkolenie tego personelu. Szkolenie to należy przeprowadzić w
czasie budowy linii.
3.1.2.3.2. Personel operatora systemu rozdzielczego przyjmujący linię napowietrzną do
eksploatacji należy wyposażyć w sprzęt i narzędzia specjalne potrzebne do prowadzenia
prac doraźnych, awaryjnych i planowych na tej linii. Przy przyjmowaniu do eksploatacji
linii napowietrznej złożonej z elementów znormalizowanych lub już zastosowanych
przez operatora systemu rozdzielczego, dostarczanie sprzętu i narzędzi jest zbędne.
3.1.3. Przekazanie
eksploatacji
linii
napowietrznych
do
remontu
lub
wycofywanie
z
3.1.3.1. Przekazanie linii napowietrznej do remontu następuje na podstawie decyzji
właściciela.
3.1.3.2. Datę i sposób przekazania linii napowietrznej do remontu należy uzgodnić z
właściwym operatorem systemu rozdzielczego.
3.1.3.3. Wyłączenie linii napowietrznej i przekazanie do remontu powinno być
poprzedzone dokładnym przygotowaniem robót ze szczególnym uwzględnieniem:
a) koncentracji i komasowania robót (harmonogram robót),
b) dokładnej analizy potrzeb i okresów wyłączenia,
c) koordynowania wyłączeń z zainteresowanymi jednostkami energetyki (plan
wyłączeń),
d) uprzedzenia odbiorców o planowanych wyłączeniach,
e) kontroli sprawności urządzeń rezerwowych.
3.1.3.4. Planowane wyłączenie do remontu linii napowietrznej, uwzględnione w planie
wyłączeń linii, winno być poprzedzone opracowaniem harmonogramu robót.
Harmonogram robót winien określać:
a) potrzebę i okresy wyłączeń remontowanej linii napowietrznej względnie innych
urządzeń,
b) ilość zespołów i ich wyposażenie w narzędzia oraz sprzęt,
c) środki łączności z dyspozycją ruchu,
d) czas gotowości linii do awaryjnego załączenia,
e) całkowity okres trwania robót.
3.1.3.5. Uwzględniając w szczególności planowanie pracy systemu rozdzielczego,
remonty linii napowietrznych przeprowadza się w terminach i zakresach wynikających z
dokonanej oceny stanu technicznego, uwzględniając spodziewane efekty technicznoekonomiczne planowanych remontów.
3.1.3.6. Terminy remontów oraz związanych z tym wyłączeń linii napowietrznych
uzgadnia się z operatorem systemu rozdzielczego.
3.1.3.7. Operator systemu rozdzielczego uzgadnia z operatorem systemu przesyłowego
terminy remontów linii napowietrznych oraz związanych z tym wyłączeń obiektów i
urządzeń sieci rozdzielczej koordynowanych przez operatora systemu przesyłowego.
12
Instrukcja eksploatacji elektroenergetycznych linii napowietrznych z przewodami gołymi
oraz izolowanymi niskich i średnich napięć
3.1.3.8. Przekazanie linii napowietrznej do remontu winno być dokonane protokolarnie.
W protokole należy ustalić między innymi: wzajemne obowiązki właścicielazleceniodawcy, wykonawcy i przedsiębiorstwa energetycznego eksploatującego linię
napowietrzną, terminy wykonania remontu, warunki techniczne, wymagania
bezpieczeństwa pracy, czas gotowości linii do załączenia i inne. Dotyczy to również
remontów poawaryjnych.
3.1.3.9. Wycofanie linii napowietrznej z eksploatacji następuje na podstawie decyzji
właściciela.
3.1.3.10. Datę i sposób wycofania z eksploatacji linii napowietrznej należy uzgodnić z
właściwym operatorem systemu rozdzielczego.
3.1.4. Uzgadnianie prac eksploatacyjnych z operatorem systemu rozdzielczego
3.1.4.1. Wszystkie prace wykonywane w systemie rozdzielczym są prowadzone w
uzgodnieniu z operatorem systemu rozdzielczego odpowiedzialnym za prowadzenie
ruchu sieci rozdzielczej, w której mają być wykonane prace eksploatacyjne.
3.1.4.2. W przypadku powierzenia prowadzenia eksploatacji urządzeń innemu
podmiotowi szczegółowe zasady i terminy dokonywania uzgodnień z operatorem
systemu rozdzielczego prac eksploatacyjnych reguluje umowa.
3.1.4.3. Operator systemu rozdzielczego dokonuje niezbędnych uzgodnień z operatorem
systemu przesyłowego w zakresie terminów planowanych prac eksploatacyjnych
prowadzonych na elementach systemu rozdzielczego podlegających koordynacji
operatora systemu przesyłowego, zgodnie z „Instrukcją ruchu i eksploatacji sieci
przesyłowej”.
3.1.4.4. Operator systemu rozdzielczego dokonuje niezbędnych uzgodnień
planowanych prac eksploatacyjnych w zakresie, w jakim mogą one mieć wpływ na pracę
sieci, której ruch prowadzą inni operatorzy.
3.1.5. Dokumentacja techniczna i prawna
3.1.5.1. Dokumentacja prawna linii powinna zawierać w szczególności:
a) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
b) projekt budowlany,
c) uzgodnienie trasy linii z właściwymi instytucjami oraz użytkownikami
(właścicielami) terenu, przez który linia przechodzi,
d) uzgodnienia skrzyżowań i zbliżeń linii z innymi urządzeniami,
e) decyzję o pozwoleniu na budowę,
f) dokumenty wytyczenia i odbioru geodezyjnego tras linii.
3.1.5.2. Dokumentacja techniczna obejmuje:
a) projekt budowlany skorygowany powykonawczo,
b) w zależności od potrzeb, protokół zakwalifikowania pomieszczeń i ich stref lub
przestrzeni zewnętrznych do kategorii niebezpieczeństwa pożarowego oraz
zagrożenia wybuchem,
13
Instrukcja eksploatacji elektroenergetycznych linii napowietrznych z przewodami gołymi
oraz izolowanymi niskich i średnich napięć
c) dokumentację fabryczną urządzenia, w tym: świadectwa, karty gwarancyjne,
fabryczne instrukcje obsługi, opisy techniczne, rysunki konstrukcyjne, montażowe i
zestawieniowe,
d) dokumentację eksploatacyjną,
e) paszporty urządzeń.
3.1.5.3. Dokumentacja eksploatacyjna linii powinna zawierać:
a) dokumenty przyjęcia linii do eksploatacji (protokoły odbiorów linii napowietrznych
pomiarów i prób, karty gwarancyjne, atesty i inne),
b) instrukcję eksploatacji linii wraz z niezbędnymi załącznikami - jeżeli zachodzi taka
potrzeba,
c) dokumenty dotyczące oględzin, oceny stanu technicznego, przeglądów, konserwacji,
napraw i remontów, w tym dokumenty dotyczące rodzaju i zakresu uszkodzeń i
napraw,
d) protokoły zawierające wyniki przeprowadzanych prób i pomiarów eksploatacyjnych,
e) książkę obiektu budowlanego - dopuszcza się prowadzenie jednej książki obiektu
budowlanego
dla
wydzielonych
funkcjonalnie
i
terytorialnie
stacji
transformatorowych wraz z liniami kablowymi i napowietrznymi.
3.1.5.4. Dokumentacja linii napowietrznej powinna być bieżąco aktualizowana i
przechowywana przez jej właściciela lub przez podmiot, który prowadzi eksploatację
linii napowietrznej.
3.1.6. Rezerwa materiałów i części zapasowych
3.1.6.1. Operator systemu rozdzielczego określa i utrzymuje rezerwy materiałów oraz
części zapasowych, niezbędnych z punktu widzenia bezpiecznej pracy linii
napowietrznej.
3.1.6.2. W przypadku powierzenia przez właściciela, operatorowi systemu
rozdzielczego prowadzenia eksploatacji linii napowietrznej, zawarta umowa powinna
regulować zasady utrzymywania niezbędnej rezerwy materiałów i części zapasowych.
3.1.7. Wymiana informacji eksploatacyjnych
3.1.7.1. Podmioty prowadzące eksploatację sieci rozdzielczej oraz urządzeń, instalacji i
sieci przyłączonych do sieci rozdzielczej wymieniają wzajemnie informacje
eksploatacyjne.
3.1.7.2. Wymiana informacji eksploatacyjnych obejmuje w zależności od potrzeb:
a) informacje niezbędne do sporządzenia schematów sieci rozdzielczej,
b) wyniki oględzin, przeglądów i oceny stanu technicznego,
c) wyniki pomiarów i prób eksploatacyjnych,
d) parametry obiektów, urządzeń i sieci zmienione w wyniku podjęcia działań
eksploatacyjnych,
e) imienne wykazy osób, wraz z danymi teleadresowymi, odpowiedzialnych za
podejmowanie działań eksploatacyjnych.
14
Instrukcja eksploatacji elektroenergetycznych linii napowietrznych z przewodami gołymi
oraz izolowanymi niskich i średnich napięć
3.1.7.3. Informacje eksploatacyjne, o których mowa powyżej, są aktualizowane i
przekazywane na bieżąco w taki sposób, aby zapewniały prawidłową organizację prac
eksploatacyjnych.
3.1.7.4. Operator systemu przesyłowego, operatorzy systemów rozdzielczych oraz
podmioty przyłączone do sieci rozdzielczej stosują jednolite nazewnictwo i numerację
swoich obiektów i urządzeń.
3.1.7.5. Spory wynikające z proponowanego nazewnictwa i numeracji w zakresie sieci
rozdzielczej rozstrzyga operator systemu rozdzielczego.
3.1.7.6. Operator systemu rozdzielczego sporządza i okresowo aktualizuje schematy
sieci rozdzielczej.
3.1.8. Ochrona środowiska naturalnego
3.1.8.1. Operator systemu rozdzielczego oraz podmioty przyłączone do sieci
rozdzielczej są zobowiązane do przestrzegania zasad ochrony środowiska, określonych
odrębnymi przepisami i normami.
3.1.9. Planowanie prac eksploatacyjnych
3.1.9.1. Uwzględniając w szczególności planowanie pracy sieci rozdzielczej, operator
systemu rozdzielczego opracowuje roczne plany prac eksploatacyjnych dla urządzeń,
instalacji i sieci rozdzielczej, w tym dla linii napowietrznych, obejmujące:
a) oględziny i przeglądy,
b) remonty,
c) pomiary i próby eksploatacyjne,
d) prace z zakresu ochrony środowiska naturalnego,
e) prace planowane przez podmioty zaliczane do II, III, IV i VI grupy przyłączeniowej,
o ile mogą one mieć wpływ na pracę sieci rozdzielczej.
3.1.9.2. Poza pracami przewidywanymi w rocznym planie prac eksploatacyjnych,
operator systemu rozdzielczego zapewnia realizację doraźnych prac eksploatacyjnych,
mających na celu naprawę szkód zagrażających prawidłowemu funkcjonowaniu
urządzeń, instalacji i sieci rozdzielczej, w tym linii napowietrznych lub stwarzających
zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i środowiska naturalnego.
3.1.9.3. Podmioty zaliczane do II, III, IV i VI grupy przyłączeniowej uzgadniają z
operatorem systemu rozdzielczego prace eksploatacyjne, w zakresie w jakim mogą mieć
wpływ na ruch i eksploatację sieci rozdzielczej.
3.1.9.4. Podmioty planujące realizację prac eksploatacyjnych wymagających wyłączeń
elementów sieci rozdzielczej są zobowiązane do przestrzegania zasad i trybu planowania
wyłączeń w sieci rozdzielczej ustalonego przez operatora systemu rozdzielczego.
3.1.9.5. Podmioty planujące realizację prac eksploatacyjnych wymagających wyłączeń
elementów sieci rozdzielczej przekazują do operatora systemu rozdzielczego zgłoszenia
wyłączeń elementów sieci. Zawartość i terminy przekazywania zgłoszeń określono w
„Instrukcji łączeń ruchowych w elektroenergetycznych sieciach rozdzielczych”.
15
Instrukcja eksploatacji elektroenergetycznych linii napowietrznych z przewodami gołymi
oraz izolowanymi niskich i średnich napięć
3.1.10. Granice linii napowietrznej
3.1.10.1. Granicę linii napowietrznej stanowią uchwyty odciągowe lub izolatory
odciągowe w stacji, a w przypadku podejścia kablowego lub linii izolowanej średniego
napięcia - końcówki kablowe głowicy, przy czym uchwyty odciągowe lub izolatory
zalicza się do linii napowietrznej. Włączone w ciąg linii napowietrznej odcinki kabla,
aparatura łączeniowa, ograniczniki przepięć czy bezpieczniki zalicza się do tej linii.
Należy je jednak eksploatować według instrukcji eksploatacji odpowiednich dla danej
grupy urządzeń.
3.1.10.2. Odgałęzienia linii napowietrznej mogą być zaszeregowane jako odrębne linie
napowietrzne. Pierwszym przęsłem odgałęzienia jest przęsło zawarte między słupem
rozgałęźnym, a pierwszym słupem odgałęzienia, przy czym słup rozgałęźny nie zalicza
się do tego odgałęzienia.
3.1.10.3. Odgałęzienia linii napowietrznej nie zaszeregowane jako odrębne linie, w tym
także przyłącza, stanowią część składową tej linii.
3.1.10.4. Granice eksploatacyjne linii napowietrznej lub jej odcinków eksploatowanych
przez różne jednostki organizacyjne przedsiębiorstw energetycznych lub przez jednostkę
organizacyjną przedsiębiorstwa energetycznego i odbiorcę, powinny być indywidualnie
ściśle określone. Dla linii średniego napięcia zaleca się instalowanie w punkcie
granicznym łącznika. Granicę eksploatacyjną pomiędzy przedsiębiorstwem
energetycznym, a odbiorcą regulują odrębne przepisy.
3.1.11. Przerwy w pracy linii napowietrznych
3.1.11.1. Należy dążyć do maksymalnego skracania czasów przerw w pracy linii,
szczególnie o ile powodują one przerwy w zasilaniu odbiorców. W tym celu należy:
a) możliwie szybko likwidować zakłócenia w pracy linii napowietrznej, aby nie
przekroczyć łącznego czasu trwania w ciągu roku wyłączeń awaryjnych, jak i czasu
trwania jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej,
b) wszystkie wyłączenia planowe poprzedzać dokładnym przygotowaniem robót, a czas
ich trwania szczegółowo analizować.
3.1.11.2. Należy dążyć do korzystania z technologii prac pod napięciem, aby wykonywać
prace doraźne, planowe i likwidować zakłócenia bez przerw w pracy linii napowietrznej.
16
Instrukcja eksploatacji elektroenergetycznych linii napowietrznych z przewodami gołymi
oraz izolowanymi niskich i średnich napięć
3.2. Zasady dokonywania oględzin, prac doraźnych, przeglądów, oceny stanu
technicznego, konserwacji, napraw i remontów oraz pomiarów i prób
eksploatacyjnych
3.2.1. Oględziny
3.2.1.1. Oględziny elektroenergetycznej linii napowietrznej powinny być wykonywane
w miarę możliwości podczas ruchu sieci, w zakresie niezbędnym do ustalenia jej
zdolności do pracy.
3.2.1.2. Oględziny polegają na obserwacji i ocenie elementów linii napowietrznej bez
wchodzenia na słupy i bez przeprowadzania pomiarów i prób eksploatacyjnych.
Oględziny planowe, wykonywane cyklicznie, muszą dotyczyć wszystkich elementów
linii napowietrznej jak i jej najbliższego otoczenia (trasy linii). Oględziny specjalne
dotyczą wybranego elementu lub elementów linii (fragmenty linii) i nie wymagają
planowania.
3.2.1.3. Oględziny planowe linii napowietrznych średnich i niskich napięć należy
wykonywać nie rzadziej niż raz na 5 lat, przy czym pierwsze oględziny linii
napowietrznych z przewodami izolowanymi należy wykonać po roku od przyjęcia linii
do eksploatacji.
3.2.1.4. Oględziny specjalne mogą być zarządzane przez personel odpowiadający za
eksploatację linii – w miarę doraźnych potrzeb. Zaleca się, aby w przypadkach
występowania utrudnień eksploatacyjnych lub zagrożeń (np. szczególna awaryjność,
zabrudzenia, prace budowlane itp.) zwiększyć ilość przeprowadzanych oględzin.
3.2.1.5. Dokonywanie oględzin linii napowietrznych należy powierzyć pracownikowi o
kwalifikacjach w zakresie eksploatacji, posiadającemu umiejętności zawodowe oraz
doświadczenie w budowie i eksploatacji linii napowietrznych średnich i niskich napięć.
3.2.1.6. Podczas przeprowadzania oględzin linii napowietrznych należy w
szczególności zwrócić uwagę na:
a) stan konstrukcji wsporczych, fundamentów i izbic,
b) stan przewodów i ich osprzętu.
W czasie wykonywania oględzin linii napowietrznej niskiego napięcia z przewodami
izolowanymi szczególną uwagę należy zwrócić na:
• stan haków wieszakowych,
• uchwytów odciągowych (szczególnie stanu tworzywa – niedopuszczalne jest
pękanie lub kruszenie tworzywa),
• uchwytów przelotowych i przelotowo-narożnych (szczególnie na: ich zamknięcie
i położenie – znaczne odchylenie od pionu oznacza niedopuszczalne
przeciągnięcie wiązki przewodów izolowanych oraz stanu wkładek gumowych –
nie wolno dopuścić do rozpoczęcia się procesu kruszenia gumy),
• zacisków odgałęźnych przebijających izolację (szczególnie stanu osłon i pokryw
izolacyjnych – odkształcenie osłon czy też pokryw izolacyjnych świadczy o
przegrzaniu zacisków),
• stanu pokryw izolacyjnych m.in. rozłączników bezpiecznikowych,
17
Instrukcja eksploatacji elektroenergetycznych linii napowietrznych z przewodami gołymi
oraz izolowanymi niskich i średnich napięć
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
W czasie wykonywania oględzin linii napowietrznej średniego napięcia z
przewodami w izolacji i przewodami w osłonie izolacyjnej szczególną uwagę należy
zwrócić na:
• stan części metalowych osprzętu, szczególnie uchwytów (części te nie mogą być
skorodowane),
• stan osłon izolacyjnych i tulei izolatorów (nie wolno dopuścić do kruszenia i
pękania tworzywa),
• stan rożków łukochronnych,
• zacisków odgałęźnych przebijających izolację (szczególnie stanu osłon i pokryw
izolacyjnych – odkształcenie osłon czy też pokryw izolacyjnych świadczy o
przegrzaniu zacisków),
stan łączników, ochrony przeciwprzepięciowej i przeciwporażeniowej,
stan odcinków kablowych sprawdzanej linii napowietrznej wraz z przynależnym do
nich osprzętem i urządzeniami,
stan izolacji linii (izolatory, izolacja przewodów izolowanych),
stan napisów informacyjnych, oznaczeń identyfikacyjnych i tablic ostrzegawczych
oraz zgodność oznaczeń z dokumentacją techniczną,
stan instalacji oświetleniowej i jej elementów,
zachowanie prawidłowych odległości przewodów od ziemi, zarośli, gałęzi drzew,
oraz od obiektów znajdujących się w pobliżu linii, kontrola wymaganych obostrzeń
przy skrzyżowaniach i zbliżeniach linii napowietrznej z innymi obiektami przy
uwzględnieniu istniejących warunków atmosferycznych (np. temperatura, sadź,
wiatr),
zachowanie prawidłowych odległości od składowisk materiałów łatwo zapalnych,
wpływ na konstrukcje linii działania wód lub osiadania gruntu,
prowadzenie w pobliżu lub pod linią napowietrzną prac ziemnych lub budowlanych
oraz występowanie odkształceń gruntu .
3.2.1.7. Wszystkie zagrożenia, usterki i niezgodności z normą istotne dla oceny stanu
technicznego linii napowietrznej, zauważone podczas jej oględzin, powinny być
odnotowane w „Karcie oględzin-przeglądu linii napowietrznej”, której wzór podano w
załączniku nr 1 i nr 2. Sposób zapisu powinien umożliwiać ustalenie zakresu i stopnia
pilności wykonania prac oraz ułatwić przygotowanie właściwych materiałów do tych
robót.
3.2.1.8. Zapisy w „Karcie oględzin-przeglądów linii napowietrznych” powinny być
wykorzystywane do oceny stanu technicznego linii oraz planowania prac
eksploatacyjnych. Dokument ten powinien być przechowywany przez czas
umożliwiający wgląd, w co najmniej dwa ostatnie zapisy.
3.2.2. Prace doraźne
3.2.2.1. Prace doraźne obejmują likwidację zagrożeń i usterek oraz zabiegi
poprawiające stan techniczny poszczególnych elementów linii w okresie między
kolejnymi przeglądami lub remontami.
3.2.2.2. Podstawą do wykonywania prac doraźnych winny być wyniki oględzin,
pomiarów i prób eksploatacyjnych oraz informacje o uszkodzeniach i zakłóceniach.
18
Instrukcja eksploatacji elektroenergetycznych linii napowietrznych z przewodami gołymi
oraz izolowanymi niskich i średnich napięć
3.2.2.3. Prace doraźne polegające na przygotowaniu linii do zwiększonych obciążeń i
pracy w niskich temperaturach, jak np.:
1. kontrola oraz wymiana złączek i zacisków,
2. kontrola i naprawa zawieszeń przewodów,
3. naprawa konstrukcji wsporczych
powinny być wykonane i zakończone przed jesienno-zimowym szczytem obciążeń.
3.2.2.4. Wykonywanie prac doraźnych winno być odnotowywane w dokumentacji
eksploatacyjnej, np. dla zabiegów wynikających z oględzin w „Karcie oględzinprzeglądów linii napowietrznych” (Załącznik nr 1 i nr 2) w kolumnie „Wykonano”.
3.2.3. Przeglądy
3.2.3.1. Przegląd linii napowietrznej, lub jej odcinka, polega na kompleksowym
wykonaniu zabiegów diagnostycznych (pozwalających na możliwie pełną ocenę stanu
technicznego poszczególnych jej elementów) oraz zabiegów konserwacyjnych
przywracających sprawność eksploatacyjną obiektu.
3.2.3.2. Terminy i zakresy przeglądów linii napowietrznych powinny wynikać z
przeprowadzonych oględzin oraz oceny stanu technicznego sieci.
3.2.3.3. Terminy przeglądów linii napowietrznych oraz związane z tym wyłączenia
obiektów i urządzeń uzgadnia się z operatorem systemu rozdzielczego.
3.2.3.4. Przeglądy linii napowietrznej powinny obejmować w szczególności:
a) oględziny linii w zakresie określonym w pkt. 3.2.1.,
b) pomiary oraz próby zgodnie z ustaleniami Tablicy nr 1 „Zakres pomiarów i prób
eksploatacyjnych linii napowietrznych oraz terminy ich wykonania”,
c) naprawy lub wymiany uszkodzonych części (ewentualnie całych) konstrukcji
wsporczych i ich wyposażenia, uszkodzonych przewodów, izolatorów, uchwytów
odciągowych i przelotowych oraz ich osprzętu, uszkodzeń ochrony odgromowej,
przeciwporażeniowej oraz innych elementów linii napowietrznej,
d) niezbędną konserwację fundamentów, przyziemia słupów, samych konstrukcji
wsporczych i ich wyposażenia, konserwację połączeń prądowych i zacisków w
instalacjach ochrony odgromowej i przeciwporażeniowej,
e) kontrolę i regulację zwisów,
f) oczyszczenie trasy linii napowietrznej z wszelkich zagrożeń, głównie z zarośli,
gałęzi i drzew znajdujących się w nieprzepisowej odległości od przewodów lub w
bezpośrednim sąsiedztwie słupa,
g) usunięcie innych zauważonych usterek.
3.2.3.5. Podczas przeglądu linii izolowanych nie należy dokręcać zacisków
odgałęźnych przebijających izolację.
3.2.3.6. Organizacja przeglądu linii powinna uwzględniać w szczególności:
a) właściwy, tj. najmniej uciążliwy dla odbiorców, termin wykonania z
uwzględnieniem interesów właścicieli terenów, przez które przebiega linia, bądź też
zakwalifikowanie wykonania przeglądu w technologii prac pod napięciem,
b) skład zespołów i rozdział zadań odpowiedni do ich kwalifikacji i wyposażenia,
c) wyposażenie zespołów w niezbędne materiały, części zapasowe, sprzęt i narzędzia
19
Instrukcja eksploatacji elektroenergetycznych linii napowietrznych z przewodami gołymi
oraz izolowanymi niskich i średnich napięć
d) zapewnienie odpowiednich środków transportu i łączności,
e) koordynację prac wszystkich zespołów i sprzętu,
f) zachowanie warunków bezpiecznej pracy zgodnie z wymaganiami „Instrukcji
organizacji
bezpiecznej
pracy
przy
urządzeniach
i
instalacjach
elektroenergetycznych” obowiązującej w ENERGA SA.
3.2.3.7. Zaleca się przegląd linii wykonywać w następującej kolejności:
a) szczegółowe oględziny linii bez wyłączenia napięcia z pełnym rozeznaniem zakresu
robót i materiałów,
b) wykonanie robót nie wymagających wyłączenia linii (także tych w technologii prac
pod napięciem),
c) wykonanie robót wymagających wyłączenia linii.
3.2.3.8. Wyniki przeglądu linii napowietrznej należy odnotować na „Karcie oględzin –
przeglądu linii napowietrznych” (patrz załącznik nr 1 i nr 2) odnotowując odpowiednio
prace wykonane i pozostające do wykonania. Wyniki wykonanych pomiarów należy
zapisać na odpowiednich protokołach.
3.2.4. Ocena stanu technicznego
3.2.4.1. Celem ustalenia zdolności linii napowietrznej do dalszej pracy, określenia
zakresu oraz terminu wykonania niezbędnych przeglądów konserwacji i remontów
należy wykonywać okresowo ocenę jej stanu technicznego. Ocena stanu technicznego
linii napowietrznej jako część składowa oceny stanu technicznego sieci powinna być
ustalona na podstawie:
a) danych stanowiących charakterystykę techniczną linii napowietrznych,
b) wyników oględzin, przeglądów, prób i pomiarów eksploatacyjnych,
c) zaleceń wynikających z programu pracy sieci,
d) danych statystycznych o awaryjności, zakłóceniach i przerwach w pracy linii
napowietrznych (niezawodność, dyspozycyjność),
e) wymagań związanych z konstrukcją linii napowietrznych (wg dokumentacji
technicznej),
f) wymagań wynikających z lokalnych warunków eksploatacyjnych,
g) wieku linii napowietrznej oraz zakresów i terminów wykonania zabiegów
konserwacyjnych, napraw i remontów,
h) warunków bezpieczeństwa prac i ochrony przeciwpożarowej,
i) warunków ochrony środowiska.
3.2.4.2. Ocenę stanu technicznego linii napowietrznej należy wykonywać z
częstotliwością:
a) nie rzadziej niż co 5 lat dla ciągu liniowego elektroenergetycznej linii napowietrznej
średniego napięcia,
b) nie rzadziej niż co 5 lat, zbiorczo, dla określonego obszaru charakteryzującego się
podobnymi warunkami i wymaganiami eksploatacyjnymi dla linii napowietrznych
niskiego napięcia, np.: linie napowietrzne zasilane z jednej stacji, linie napowietrzne
na terenie jednej miejscowości.
3.2.4.3. Wyniki oceny stanu technicznego linii powinny być odnotowane w
dokumentacji eksploatacyjnej linii napowietrznej.
20
Instrukcja eksploatacji elektroenergetycznych linii napowietrznych z przewodami gołymi
oraz izolowanymi niskich i średnich napięć
3.2.5. Konserwacje, naprawy i remonty
3.2.5.1. Zasady ogólne
3.2.5.1.1. Konserwacje, naprawy i remonty linii napowietrznej należy przeprowadzać w
zakresie i terminie wynikającym z oceny stanu technicznego tych obiektów.
3.2.5.1.2. Konserwacje, naprawy i remonty linii napowietrznej należy prowadzić z
uwzględnieniem:
a) stosowania najbardziej postępowych metod pracy i rozwiązań technicznych,
b) opłacalności remontu w porównaniu z możliwością zastępowania przestarzałych i
niesprawnych elementów linii nowymi,
c) komasowania poszczególnych robót na liniach (np. remontów z inwestycjami),
d) wykorzystania materiałów demontowanych,
e) interesów odbiorców energii elektrycznej przez maksymalne ograniczenie przerw w
dostawie energii elektrycznej,
f) interesów użytkowników terenów, na których znajduje się linia.
3.2.5.1.3. W ramach konserwacji, napraw i remontów należy dążyć do osiągnięcia jak
największych korzyści eksploatacyjnych.
Zaleca się wykonywanie na podstawie właściwej dokumentacji następujących robót:
a) doprowadzenie stanu linii do zgodności z aktualnymi przepisami budowy i
eksploatacji (szczególnie obostrzeń),
b) uzupełnianie i ujednolicanie przewodów,
c) dostosowanie izolacji do wymogów przepisów, wymiana starych typów izolatorów
na izolatory nowoczesne,
d) dostosowanie
linii
do
aktualnych
wymagań
ochrony
odgromowej,
przeciwporażeniowej i ochrony środowiska,
e) przeciwdziałanie szkodliwym skutkom drgań przewodów przez zastosowanie
odpowiednich rozwiązań technicznych.
3.2.5.2. Zakres remontu poszczególnych elementów linii napowietrznych
3.2.5.2.1. Remont słupów drewnianych obejmuje:
a) ustawienie w pionie pochylonych słupów,
b) wzmocnienie mechaniczne słupów (np. dodawanie podpór, odciągów itp.),
c) wymianę poszczególnych elementów słupów lub w razie konieczności, wymianę
słupa na nowy,
d) uzupełnienie tablic ostrzegawczych i numeracyjnych.
3.2.5.2.2. Remont słupów stalowych obejmuje:
a) wzmocnienie konstrukcji słupów (wymiana uszkodzonych, uzupełnienie
brakujących lub prostowanie odkształconych elementów zakratowania słupa,
wzmocnienie połączeń przez dodatkowe nakładki, dokręcanie zluzowanych śrub,
wymiana odkształconych albo skorodowanych śrub lub nitów, zaspawanie
osłabionych spawów itp.),
b) malowanie słupów,
c) uzupełnianie braków w fundamentach betonowych (np. zacieranie pęknięć na
powierzchni cokołów),
d) uzupełnianie braków lub wymiana uziemienia słupa,
e) uzupełnianie tablic ostrzegawczych i numeracyjnych,
f) w razie konieczności wymianę całego słupa.
21
Instrukcja eksploatacji elektroenergetycznych linii napowietrznych z przewodami gołymi
oraz izolowanymi niskich i średnich napięć
3.2.5.2.3. Remont słupów betonowych obejmuje:
a) ustawienie w pionie pochylonych słupów,
b) wzmacnianie słupów (np. dodawanie podpór, odciągów itp.),
c) zacieranie pęknięć i odprysków,
d) ewentualną wymianę konstrukcji stalowych,
e) uzupełnienie tablic ostrzegawczych i numeracyjnych,
f) w razie konieczności wymianę całych słupów.
3.2.5.2.4. Remont uziemień obejmuje:
a) zmniejszenie oporności uziemienia przez dodanie uziomu prętowego, taśmowego,
szpilkowego lub wykonanie uziomu otokowego,
b) uzupełnienie brakujących części uziemienia ( np. wstawienie brakującego odcinka
bednarki lub linki, wymianę zacisku),
c) dokręcenie śrub, poluzowanych zacisków lub uzupełnienie zacisków
zdekompletowanych (np. dorobienie końcówek do linki uziemiającej),
d) wymianę skorodowanych części uziemienia na części nowe,
e) inne roboty mające na celu poprawę stanu uziemień.
3.2.5.2.5. Remont izolacji linii polega na wymianie izolatorów uszkodzonych
(stłuczonych, pękniętych, przebitych lub po przeskoku). Zaleca się brudne izolatory
zdjąć ze słupa, zastąpić je izolatorami czystymi i sprawdzonymi. W przypadkach
uzasadnionych remont może polegać na całkowitej wymianie izolatorów.
3.2.5.2.6. Remont osprzętu izolatorowego polega na uzupełnianiu brakujących części
(np. zawleczek, nakrętek), dociskaniu części zluzowanych, wyregulowaniu lub wymianie
rożków oraz na wymianie części skorodowanych.
3.2.5.2.7. Remont przewodu polega na zdjęciu wszelkich zarzutek, wymianie
przewodów uszkodzonych na nowe (np. przewodów o uszkodzonej izolacji, przewodów
rozmietlonych, skorodowanych linek odgromowych, upalonych mostków), regulacji
zwisów i wymianie osprzętu przewodów. Uszkodzonych zacisków lub złączek o
nieodpowiedniej oporności nie należy dociskać, lecz wymienić je na nowe. Podczas
remontu przewodów linii z izolatorami wiszącymi należy zwracać szczególną uwagę na
stan przewodów przy uchwytach.
3.2.6. Pomiary i próby eksploatacyjne
3.2.6.1. Pomiary i próby eksploatacyjne linii napowietrznych niskich oraz średnich
napięć należy wykonywać w terminach i zgodnie z wymaganiami podanymi w Tablicy
nr 1 „Zakres pomiarów i prób eksploatacyjnych linii napowietrznych oraz terminy ich
wykonania”.
22
Instrukcja eksploatacji elektroenergetycznych linii napowietrznych z przewodami gołymi
oraz izolowanymi niskich i średnich napięć
Tablica nr 1
Zakres pomiarów
wykonania
L.p.
Nazwa
urządzenia
1 Linie
napowietrzne
średniego
napięcia
2
Linie
napowietrzne
niskiego
napięcia
i prób eksploatacyjnych linii napowietrznych oraz terminy ich
Rodzaj pomiarów i prób
eksploatacyjnych
Pomiar rezystancji uziemień
przewodów odgromowych oraz
odgromników i iskierników
Pomiar rezystancji uziemień
ochronnych słupów lub napięć
rażenia
Pomiar napięć i obciążeń
Wymagania
Terminy
techniczne
wykonania
Po wykonaniu
Odpowiadające
wymaganiom
przy naprawy
przyjmowaniu linii uziemień
do eksploatacji
Zgodnie z przepisami Nie rzadziej niż
w sprawie obciążeń co 5 lat, w miarę
możliwości
w
prądem przewodów
czasie
największego
obciążenia
Sprawdzenie
skuteczności Zgodnie z przepisami Nie rzadziej niż
działania środków ochrony w sprawie ochrony co 5 lat
przeciwporażeniowej
przeciwporażeniowej
Pomiar rezystancji uziemień
roboczych i ochronnych
3.2.6.2. Wyniki pomiarów i prób eksploatacyjnych winny być przechowywane w
dokumentacji eksploatacyjnej co najmniej do czasu ponowienia pomiarów i prób tych
samych elementów linii.
3.2.6.3. Wyniki pomiarów i prób powinny być wykorzystywane do prowadzenia ruchu
linii, ustalania zakresu prac doraźnych i planowania przeglądów, konserwacji oraz prac
remontowych.
3.2.6.4. Wartość prądu płynącego w przewodach roboczych nie powinna być wyższa od
obciążalności prądowej linii.
3.2.6.5. Podczas pomiarów wartości prądu płynącego w przewodach roboczych linii
napowietrznej niskiego napięcia należy również kontrolować symetrię obciążeń faz.
Jeżeli prąd najbardziej obciążonej fazy jest 2 lub więcej razy większy od prądu najmniej
obciążonej fazy należy podjąć kroki w celu wyrównania wartości prądu płynącego w
poszczególnych fazach.
3.2.7. Zasady wykonywania wycinki
3.2.7.1. Wszelkie prace na zieleni (drzewa, krzewy i.t.p.) mogą być wykonywane
wyłącznie przez osoby uprawnione i pod nadzorem osób posiadających odpowiednie
kwalifikacje
3.2.7.2. Prace planowe związane z usunięciem drzewa lub wycinką gałęzi zaleca się
wykonywać w okresie zimowym, jednak dopuszcza się wykonywanie tych prac podczas
całego roku.
23
Instrukcja eksploatacji elektroenergetycznych linii napowietrznych z przewodami gołymi
oraz izolowanymi niskich i średnich napięć
3.2.7.3. W przypadku konieczności usunięcia drzew lub krzewów albo likwidacji
zieleńców wymagane jest:
a) na terenach leśnych – uzyskanie pisemnej zgody właściciela lasu
b) na terenach innych niż leśne
• uzyskanie pisemnej zgody właściciela drzew, krzewów lub zieleńca
• uzyskanie decyzji wójta (burmistrza, prezydenta) zezwalającej na usunięcie.
3.2.7.4. W razie sytuacji wymagających bezzwłocznego podjęcia działań zarówno
zgoda właściciela jak i decyzja wójta może być wyrażona ustnie a ich pisemne
potwierdzenie wydane w terminie późniejszym.
4. PROWADZENIE RUCHU
4.1. Zasady ogólne
4.1.1. Nad ruchem każdej linii napowietrznej powinien być sprawowany dozór.
4.1.2. Za właściwe prowadzenie ruchu sieciowego sieci rozdzielczej odpowiedzialny
jest operator systemu rozdzielczego.
4.1.3. Operator systemu rozdzielczego, prowadząc ruch sieciowy oraz eksploatując sieć,
jest zobowiązany do:
a) utrzymania we właściwym stanie technicznym sieci oraz jej połączeń z innymi
sieciami,
b) opracowania oraz uzgodnienia planów wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu
energii elektrycznej, na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
c) zapewnienia ciągłości, niezawodności i efektywności funkcjonowania sieci,
d) rozwoju sieci oraz połączeń z innymi sieciami w celu zapewnienia ciągłości i
niezawodności dostarczania energii elektrycznej
4.2. Prowadzenie ruchu sieciowego
Prowadzenie ruchu sieciowego, a w szczególności:
a) załączanie i wyłączanie linii,
b) likwidacja zakłóceń i lokalizacja uszkodzeń,
c) usuwanie uszkodzeń,
prowadzi operator systemu rozdzielczego zgodnie z „Instrukcją łączeń ruchowych w
elektroenergetycznych sieciach rozdzielczych”.
4.3. Program pracy
4.3.1. Ruch elektroenergetycznej sieci rozdzielczej o napięciu znamionowym wyższym
niż 1 kV jest prowadzony na podstawie programu pracy. Dla poszczególnych części
elektroenergetycznej sieci rozdzielczej mogą być opracowane odrębne programy sieci.
24
Instrukcja eksploatacji elektroenergetycznych linii napowietrznych z przewodami gołymi
oraz izolowanymi niskich i średnich napięć
4.3.2. Operator systemu rozdzielczego określa sytuację i warunki, dla których
występuje konieczność opracowania programów pracy sieci o napięciu znamionowym
niższym niż 1 kV.
4.3.3. Program pracy sieci powinien być sporządzony na podstawie analizy aktualnego
jej stanu. W analizie tej należy uwzględnić dodatkowo:
a) aktualnie występujące warunki pracy linii (napięcie, obciążenie, starty),
b) wnioski z oceny stanu technicznego linii.
4.3.4. W programie pracy sieci elektroenergetycznej są określane w szczególności:
a) układy połączeń sieci dla ruchu w warunkach normalnych i w wybranych stanach
szczególnych,
b) wymagane poziomy napięcia,
c) wartości mocy zwarciowych,
d) rozpływy mocy czynnej i biernej w charakterystycznych stanach pracy sieci,
e) dopuszczalne obciążenia,
f) warunki uruchomienia urządzeń rezerwowych i dodatkowych źródeł mocy biernej,
g) nastawienia zabezpieczeń oraz automatyki łączeniowej i regulacyjnej,
h) nastawienia zaczepów dławików gaszących,
i) ograniczenia poboru mocy elektrycznej,
j) miejsca uziemienia punktów gwiazdowych transformatorów,
k) charakterystyka odbioru,
l) harmonogram pracy transformatorów.
4.3.5. Program pracy elektroenergetycznej sieci rozdzielczej średniego i niskiego
napięcia jest aktualizowany nie rzadziej niż co 5 lat.
4.3.6. Przy każdej istotnej zmianie układu sieci oraz w programach pracy sieci należy
sprawdzać linie napowietrzne w zakresie dostosowania do aktualnych warunków
zwarciowych.
4.3.7. Szczegóły dotyczące opracowywania planu pracy sieci zawarte są w „Instrukcją
łączeń ruchowych w elektroenergetycznych sieciach rozdzielczych”.
4.4. Plan wyłączeń
4.4.1. Operator systemu rozdzielczego opracowuje roczny, kwartalny, miesięczny,
tygodniowy i dobowy plan wyłączeń elementów sieci rozdzielczej.
4.4.2. Operator systemu rozdzielczego opracowuje i zgłasza do uzgodnienia
operatorowi systemu przesyłowego w zakresie elementów koordynowanych, następujące
plany wyłączeń elementów sieci rozdzielczej:
a) plan roczny do dnia 1 października roku poprzedzającego na 3 kolejne lata
kalendarzowe,
b) plan miesięczny do 10 dnia miesiąca poprzedzającego na kolejny miesiąc
kalendarzowy,
c) plan tygodniowy do wtorku tygodnia poprzedzającego na 1 tydzień liczony od
soboty,
25
Instrukcja eksploatacji elektroenergetycznych linii napowietrznych z przewodami gołymi
oraz izolowanymi niskich i średnich napięć
d) plan dobowy do godz. 11:00 dnia poprzedzającego na 1 dobę lub kilka kolejnych dni
wolnych od pracy.
4.4.3. Podmiot zgłaszający do operatora systemu rozdzielczego propozycję wyłączenia
elementu sieci rozdzielczej określa:
a) nazwę elementu,
b) proponowany termin wyłączenia,
c) minimalny czas przywrócenia elementu do pracy,
d) typ wyłączenia (jednorazowe, trwałe, codzienne),
e) opis wykonywanych prac.
4.4.4. Podmioty zgłaszają operatorowi systemu rozdzielczego propozycję wyłączenia
elementu sieci rozdzielczej co najmniej na 7 dni przed planowaną datą wyłączenia.
4.4.5. Operator systemu rozdzielczego zatwierdza propozycję wyłączenia elementu
sieci rozdzielczej w terminie do 5 dni od daty dostarczenia.
4.4.6. Operator systemu rozdzielczego jest odpowiedzialny za dokonanie uzgodnień z
operatorem systemu przesyłowego zgłoszonych przez podmioty propozycji wyłączeń
elementów sieci rozdzielczej, koordynowanych przez operatora systemu przesyłowego.
4.4.7. Szczegóły opracowywania planu wyłączeń podane są w „Instrukcją łączeń
ruchowych w elektroenergetycznych sieciach rozdzielczych”.
5. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRACY
5.1. Wymagania ogólne
5.1.1. Stan techniczny linii musi zapewniać bezpieczeństwo obsługi i otoczenia
określone w obowiązujących normach i przepisach budowy linii.
5.1.2. Uszkodzone elementy linii, których stan stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa
obsługi i otoczenia powinny być niezwłocznie naprawione albo wymienione.
5.1.3. Przy wykonywaniu prac na elektroenergetycznych liniach napowietrznych, które
krzyżują się w strefie ograniczonej uziemieniami ochronnymi z liniami znajdującymi się
pod napięciem lub które znajdują się w pobliżu takich linii, należy krzyżujące lub
sąsiednie linie wyłączyć również spod napięcia i uziemić lub zastosować inne środki
techniczno-organizacyjne niezbędne dla bezpiecznego wykonania pracy.
5.1.4. Prace pod napięciem na liniach napowietrznych mogą być wykonywane jedynie
na podstawie odrębnej instrukcji ustalającej ograniczenia i warunki oraz zasady
organizacji i wykonywania poszczególnych technologii.
5.1.5. Każdy zespół pracowników powinien posiadać odpowiedni sprzęt ochronny i
wyposażoną apteczkę.
5.1.6. Należy korzystać wyłącznie z ważnego i będącego w dobrym stanie sprzętu
ochronnego (drążki, uziemiacze, wskaźniki napięcia, linki i szelki bezpieczeństwa).
26
Instrukcja eksploatacji elektroenergetycznych linii napowietrznych z przewodami gołymi
oraz izolowanymi niskich i średnich napięć
5.1.7. Przy pracach eksploatacyjnych na liniach napowietrznych należy przestrzegać
ogólnych zasad bezpiecznego wykonywania prac podanych w „Instrukcji organizacji
bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych” stosowanej
przez ENERGA SA , a ponadto następujących zasad szczególnych:
a) na liniach napowietrznych można jednoosobowo wykonywać tylko następujące
prace:
• oględziny linii,
• kontrole, drobne naprawy i konserwacje dolnych elementów konstrukcji
wsporczych,
• wymiany i uzupełnienia tablic ostrzegawczych i numeracyjnych,
• inne wymienione w instrukcjach szczegółowych.
b) przed wejściem na słup należy sprawdzić jego stan. Zabrania się wchodzenia na słup
o niepewnej wytrzymałości oraz przy użyciu sprzętu uszkodzonego lub
niedostosowanego do danego typu słupa,
c) słupy o niedostatecznej wytrzymałości powinny być wymienione lub odpowiednio
oznakowane.
5.1.8. Zabrania się przebywanie pracowników bezpośrednio pod słupem, na którym
odbywa się praca.
5.1.9. Zabrania się podawania pracownikowi będącemu na wysokości przez
podrzucanie i zrzucania z wysokości: sprzętu, narzędzi, osprzętu i innych przedmiotów
oraz wykładania ich luźno na konstrukcjach. Sprzęt, narzędzia, osprzęt i inne przedmioty
(drobne przedmioty umieszczać w workach transportowych) należy opuszczać i podawać
przy pomocy zestawu transportowego.
5.1.10. Pracownik zobowiązany jest po zakończeniu pracy stwierdzić, czy na
konstrukcjach nie pozostawił po sobie: sprzętu, narzędzi, osprzętu i innych przedmiotów.
5.1.11. Prace, które powinny być wykonywane przez co najmniej 2 osoby to:
a) prace przy urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się całkowicie lub
częściowo pod napięciem, z wyjątkiem prac polegających na wymianie w obwodach
o napięciu do 1 kV bezpieczników i żarówek (świetlówek),
b) prace wykonywane w pobliżu nie osłoniętych urządzeń elektroenergetycznych lub
ich części, znajdujących się pod napięciem,
c) prace przy wyłączonym spod napięcia torze dwutorowej elektroenergetycznej linii
napowietrznej o napięciu 1 kV i powyżej, jeżeli drugi tor linii pozostaje pod
napięciem,
d) prace przy wyłączonych spod napięcia elektroenergetycznych liniach
napowietrznych, które krzyżują się z liniami znajdującymi się pod napięciem,
e) prace przy budowie i eksploatacji napowietrznych linii elektroenergetycznych:
• w terenie trudno dostępnym lub zalesionym, wymagającym ścinania drzew,
• przy wymianie słupów i przewodów na słupach,
f) prace wykonywane na wysokości powyżej 2 m w przypadkach, w których
wymagane jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z
wysokości.
27
Instrukcja eksploatacji elektroenergetycznych linii napowietrznych z przewodami gołymi
oraz izolowanymi niskich i średnich napięć
5.1.12. Przy pracach na słupach, masztach, na drabinach i innych konstrukcjach
wsporczych na wysokości powyżej 2 m nad poziomem terenu zewnętrznego lub podłogi
należy w szczególności:
a) przed rozpoczęciem prac stwierdzić stan techniczny konstrukcji lub urządzeń, na
których mają być wykonywane prace, w tym ich stabilność, wytrzymałość na
przewidywane obciążenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywaną zmianą
położenia, a także stan techniczny stałych elementów konstrukcji lub urządzeń
mających służyć do mocowania linek bezpieczeństwa,
b) zapewnić stosowanie przez pracowników, odpowiedniego do rodzaju
wykonywanych prac, sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości jak: szelko
bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów
konstrukcji, szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu – na
słupach, masztach itp.),
c) zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych przeznaczonych do
prac na wysokości.
5.1.13. Łączniki słupowe należy otwierać i zamykać posługując się odpowiednim
sprzętem ochronnym.
5.1.14. Napędy otwartych łączników liniowych powinny być zabezpieczone przed
przypadkowym załączeniem przez zablokowanie ich i wywieszenie odpowiednich tablic
ostrzegawczych.
5.1.15. Prace związane z usunięciem drzewa lub wycinką gałęzi należy prowadzić przy
linii napowietrznej wyłączonej spod napięcia w sytuacji, gdy gałęzie znajdują się w
strefie prac w pobliżu napięcia, bądź istnieje prawdopodobieństwo, że podczas opadania
mogą znaleźć się w tej strefie. W razie zagrożenia zerwania przewodów przez spadające
drzewo lub duże gałęzie należy opuścić przewody lub zastosować inne środki chroniące
przewody przed zerwaniem.
5.2. Zasady bezpieczeństwa pracy przy likwidacji zakłóceń i usuwaniu uszkodzeń
Przy likwidacji zakłóceń i usuwaniu uszkodzeń należy przestrzegać następujących
organizacyjnych zasad szczególnych:
a) nie wolno podejmować jakichkolwiek czynności przy urządzeniach bez polecenia
lub zgody koordynującego kierującego likwidacją zakłócenia – zasada ta nie
obowiązuje w przypadku ratowania zdrowia i życia ludzkiego oraz zabezpieczania
urządzeń przed zniszczeniem,
b) kierujący zespołem jest zobowiązany przed rozpoczęciem robót upewnić się, że linia
jest wyłączona spod napięcia i odpowiednio zabezpieczona w miejscach wyłączeń,
c) dopuszczający przygotowuje miejsce pracy przez:
• sprawdzenie braku napięcia i założenie uziemiaczy przenośnych,
• zastosowanie innych niezbędnych ochron i oznakowanie miejsca pracy,
• pouczenie zespołu o istniejących warunkach i wskazanie miejsca pracy.
d) po zakończeniu pracy kierujący zespołem wyprowadza zespół z miejsca pracy,
sprawdza i likwiduje miejsce pracy i po zdjęciu uziemień składa odpowiedni
meldunek kierującemu likwidacją zakłócenia. Od tej chwili należy linię traktować
jak znajdującą się pod napięciem,
28
Instrukcja eksploatacji elektroenergetycznych linii napowietrznych z przewodami gołymi
oraz izolowanymi niskich i średnich napięć
e) koordynujący kierujący likwidacją zakłócenia może podjąć decyzję o załączeniu linii
pod napięcie po otrzymaniu meldunków o opuszczeniu i likwidacji miejsca pracy od
wszystkich kierujących zespołów zatrudnionych przy likwidacji zakłócenia,
f) załączenie linii na podstawie meldunków przekazywanych przez inne osoby niż
kierujących zespołem lub dopuszczających jest zabronione.
5.3. Zasady bezpieczeństwa pracy przy oględzinach, pracach doraźnych,
przeglądach i konserwacjach, naprawach i remontach oraz pomiarach i
próbach eksploatacyjnych
5.3.1. Zasady bezpiecznego dokonywania oględzin linii:
a) zabrania się wchodzenia na słupy,
b) zabrania się wykonywanie prac oraz oględzin na napowietrznych liniach
elektroenergetycznych oraz wysokich konstrukcjach w czasie wyładowań
atmosferycznych,
c) przed dotknięciem słupa należy dokonać oględzin jego górnych elementów ze
szczególnym zwróceniem uwagi na stan izolatorów i zamocowań przewodów,
d) w przypadku ujawnienia usterki stwarzającej zagrożenie bezpieczeństwa lub awarii
linii należy niezwłocznie przerwać dokonywanie oględzin i korzystając z
najszybszego środka łączności przekazać meldunek o spostrzeżeniu,
e) w przypadku istnienia bezpośredniego zagrożenia (np. zerwany przewód linii
będącej pod napięciem) pracownik dokonujący oględzin powinien zorganizować
ostrzeganie przechodniów o grożącym niebezpieczeństwie.
5.3.2. Przy robotach w miejscach skrzyżowań linii remontowanej z przewodami
tramwajowymi, oświetleniowymi, telefonicznymi lub innymi elektrycznymi
przewodami, należy zastosować wszelkie dostępne sposoby zaradcze (ustawienie
tymczasowych słupów, bramek, ogrodzeń itp.), aby nie dopuścić do zetknięcia się
przewodów remontowanej linii z przewodami krzyżujących się linii.
5.3.3. Jeżeli słup nie jest obliczony na jednostronny naciąg przewodów, a trzeba go
chwilowo obciążyć jednostronnie, to taki słup należy wzmocnić od strony przeciwnej
montując tymczasowy odciąg.
5.3.4. Słup o niedostatecznej wytrzymałości należy zabezpieczyć przed upadkiem za
pomocą podpór i linek odciągowych lub przez postawienie obok niego nowego słupa.
Odwiązywanie przewodów na takim słupie należy zaczynać od górnego izolatora, potem
odwiązywać je na przemian po obu stronach słupa.
5.3.5. Zabrania się przebywania na słupie betonowym lub drewnianym podczas
rozciągania i naprężania przewodów.
5.3.6. Zabrania się wszelkich prac wymagających zdejmowania lub zakładania
przewodów i linek w miejscach skrzyżowania lub położonych w pobliżu innych
przewodów elektroenergetycznych lub telekomunikacyjnych, jeżeli linie te znajdują się
pod napięciem. Odstępstwo od powyższego zakazu może być dopuszczone pod
warunkiem wykonania tej pracy w oparciu o instrukcję szczegółową i przez specjalne
przeszkolonych pracowników.
29
Instrukcja eksploatacji elektroenergetycznych linii napowietrznych z przewodami gołymi
oraz izolowanymi niskich i średnich napięć
5.3.7. Podczas robót na liniach napowietrznych w miejscu skrzyżowania z drogami:
kolejowymi, kołowymi, spławnymi rzekami, kanałami oraz innymi drogami
komunikacyjnymi lub na liniach znajdujących się w bezpośredniej bliskości tych dróg,
gdy z tego powodu może zagrażać niebezpieczeństwo dla pracowników lub dla ruchu na
tych drogach należy:
a) w odpowiednim czasie uprzedzić zarząd dróg o robotach, które będą wykonywane
oraz dokonać stosownych uzgodnień,
b) zapewnić odpowiednie środki zabezpieczające uwzględniające rodzaj i zakres robót
wykonywanych na linii napowietrznej.
30
...........................................................................
przedsiębiorstwo energetyczne
..........................................................................
Nr indeksowy linii:
KARTA WYKONANYCH
LINII NAPOWIETRZNYCH
OGLĘDZIN .
PRZEGLĄDÓW
jednostka organizacyjna
Wykonał:
Nr
słupa
Data:
Opis uszkodzenia
Podpis:
Materiał potrzebny do naprawy
Nazwa linii:
Pomiar
Pomiar
skuteczności
uziemień
zerowania
Wykonano
31
Instrukcja eksploatacji elektroenergetycznych linii napowietrznych z przewodami gołymi oraz izolowanymi niskich i średnich napięć
Nr
słupa
Opis uszkodzenia
Materiał potrzebny do naprawy
Pomiar
Pomiar
skuteczności
uziemień
zerowania
Przekazano do
Wykonania - komu
Decyzja sekcji eksploatacji
Ocena stanu technicznego
32
Wykonano
Data i podpis
wydającego decyzję
Data i podpis
Instrukcja eksploatacji elektroenergetycznych linii napowietrznych z przewodami gołymi oraz izolowanymi niskich i średnich napięć
...........................................................................
przedsiębiorstwo energetyczne
..........................................................................
Nr indeksowy linii:
KARTA WYKONANYCH
LINII NAPOWIETRZNYCH
OGLĘDZIN .
PRZEGLĄDÓW
jednostka organizacyjna
Wykonał:
Nr
słupa
Data:
Podpis:
Opis uszkodzenia
Nazwa linii:
Materiał potrzebny do naprawy
33
Pomiar
uziemień
Wykonano
Instrukcja eksploatacji elektroenergetycznych linii napowietrznych z przewodami gołymi oraz izolowanymi niskich i średnich napięć
Nr
słupa
Opis uszkodzenia
Materiał potrzebny do naprawy
Pomiar
uziemień
Przekazano do
wykonania - komu
Decyzja sekcji eksploatacji
Ocena stanu technicznego
34
Wykonano
Data i podpis
wydającego decyzję
Data i podpis
Instrukcja eksploatacji elektroenergetycznych linii napowietrznych z przewodami gołymi oraz izolowanymi niskich i średnich napięć
35

Podobne dokumenty