Postanowienia szczególne Grupowego Ubezpieczenia na Życie VIP:

Komentarze

Transkrypt

Postanowienia szczególne Grupowego Ubezpieczenia na Życie VIP:
Postanowienia szczególne Grupowego Ubezpieczenia na Życie VIP:
1. Art. II pkt 4 OWU otrzymuje brzmienie:
„data przystąpienia do Grupy Otwartej - pierwsza data nawiązania stosunku prawnego
pomiędzy Członkiem Grupy Otwartej a Grupą Otwartą, bądź innego stosunku prawnego
zaakceptowanego przez Towarzystwo, jeżeli nie nastąpiła żadna przerwa w czasie trwania
tego stosunku;"
2. Art. II pkt 27 OWU otrzymuje brzmienie:
„Członek Grupy Otwartej - osoba fizyczna pozostająca z Grupą Otwartą w stosunku
członkostwa, bądź innym stosunku prawnym zaakceptowanego przez Towarzystwo. Ilekroć
w OWU oraz dokumentach ubezpieczenia występuje wyrażenie "Pracownik", zastępuje się
je wyrażeniem "Członek Grupy Otwartej" w odpowiedniej formie gramatycznej;"
3.Art. II pkt 42 OWU otrzymuje następujące brzmienie: „Ubezpieczony - Członek Grupy
Otwartej, który przystąpił do Umowy;"
4.Art. II pkt 48 OWU otrzymuje brzmienie:
„wcześniejsza umowa ubezpieczenia - dowolna umowa grupowego ubezpieczenia na życie,
w ramach której Ubezpieczony był objęty ochroną w okresie bezpośrednio poprzedzającym
objęcie go ochroną w ramach niniejszej Umowy oraz z tytułu której ochrona zakończyła się
a okres pomiędzy zakończeniem ochrony a przystąpieniem do niniejszej umowy był nie
dłuższy niż 31 dni;"
5.W Art. II OWU dodaje się pkt 54 w brzmieniu: „Grupa Otwarta - Grupa Klientów
Ubezpieczającego."
8. Art. IV ust. 9 OWU otrzymuje następujące brzmienie:
„Na wniosek Ubezpieczającego, za zgodą Towarzystwa, dopuszcza się utworzenie podgrup.
Liczba osób ubezpieczonych w ramach danej podgrupy powinna wynosić co najmniej 10%
(nie mniej niż 5 osób)."
9. Art. V ust. 1 OWU otrzymuje następujące brzmienie:
„Do Umowy może przystąpić osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
1)nie ukończyła 55 lat;
2)jest Członkiem Grupy Otwartej;
3)nie przebywa na zwolnieniu lekarskim, z zastrzeżeniem ust. 3;
4)nie jest uznana za niezdolną do pracy lub niezdolną do służby orzeczeniem właściwego
organu według przepisów o ubezpieczeniu społecznym lub zaopatrzeniu społecznym;
5) spełnia dodatkowe warunki określone przez Ubezpieczającego, zaakceptowane przez
Towarzystwo oraz potwierdzone w polisie;
6)przeszła pozytywnie ocenę ryzyka ubezpieczeniowego."
10.Art. V ust. 5 OWU skreśla się.
11.Art. V ust. 6 OWU otrzymuje następujące brzmienie:
„Za datę przystąpienia do Umowy ubezpieczenia przyjmuje się najbliższy termin należności
składki przypadający po dniu, w którym Towarzystwo otrzymało i zaakceptowało deklarację,
podpisaną przez osobę przystępującą do Umowy ubezpieczenia, pod warunkiem opłacenia
za Ubezpieczonego pierwszej składki ochronnej z uwzględnieniem okresu prolongaty."
12.Art. V ust. 8, 9, 10, OWU skreśla się.
13.Art. V ust. 11 OWU otrzymuje następujące brzmienie:
„Osoba przystępująca do Umowy składa deklarację przystąpienia, zawierającą oświadczenie
o wybranej podgrupie określającą sumę ubezpieczenia z tytułu Umowy Podstawowej oraz
inne dokumenty wymagane przez Towarzystwo. W przypadku osób, które nie złożyły
podpisu pod oświadczeniem o stanie zdrowia znajdującym się w deklaracji przystąpienia
niezbędne jest złożenie czytelnie i kompletnie wypełnionego kwestionariusza medycznego.
Towarzystwo przyjmuje oświadczenia woli oraz inne dokumenty, o których mowa powyżej
nie starsze niż 3 miesiące od dnia ich podpisania przez osobę przystępującą."
14.
Art. V ust. 12 OWU otrzymuje następujące brzmienie:
„Ochroną ubezpieczeniową może zostać objęta osoba, która uprzednio wyraziła wolę
skorzystania z zastrzeżonej na jej rzecz ochrony ubezpieczeniowej. W tym celu osoba
przystępująca do Umowy ubezpieczenia składa deklarację oraz inne dokumenty wymagane
przez Towarzystwo wskazane w deklaracji."
15.
Art. V ust. 13 OWU otrzymuje następujące brzmienie:
„Towarzystwo zastrzega sobie prawo do oceny ryzyka ubezpieczeniowego, w tym żądania
dokumentów dotyczących stanu zdrowia Ubezpieczonego."
16.
Art. V ust. 14 OWU otrzymuje następujące brzmienie:
„Towarzystwo ma prawo, na podstawie zebranych dokumentów, nie wyrazić zgody na
objęcie ochroną ubezpieczeniową zgłoszonej do Umowy ubezpieczenia osoby."
17.
Art. V ust. 15 OWU otrzymuje następujące brzmienie:
„W przypadku nie wyrażenia zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową osoby zgłoszonej
do ubezpieczenia, Towarzystwo zwróci Ubezpieczającemu przekazaną za daną osobę składkę
ochronną."
18.
Art. V ust. 16 OWU otrzymuje następujące brzmienie:
„Jeżeli po dokonaniu oceny ryzyka ubezpieczeniowego Towarzystwo wyrazi zgodę na objęcie
ochroną Ubezpieczonego, decyzja Towarzystwa będzie skuteczna z dniem najbliższego
terminu należności składki następującego po dacie wydania tejże decyzji."
19.Art. V ust. 17 OWU skreśla się.
20.Art. X ust. 2 pkt 3) OWU otrzymuje brzmienie:
„w dniu rocznicy polisy przypadającej po ukończeniu przez Ubezpieczonego 65 lat, z
zastrzeżeniem ust. 5."
21.
Art. X ust. 2 pkt 4 lit. b) OWU otrzymuje brzmienie:
„otrzymaniu informacji o ustaniu lub zawieszeniu stosunku prawnego łączącego
Ubezpieczonego z Ubezpieczającym, przy czym dopuszcza się opłacenie składki za nie więcej
niż jeden okres rozliczeniowy rozpoczynający się po dacie ustania stosunku prawnego;"
22.
Odpowiedzialność w stosunku do danego Ubezpieczonego, która zakończyła się
zgodnie z zapisami Art. X ust. 2 pkt 4) lit. b) może zostać wznowiona od dnia kolejnej
miesięcznicy polisy, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
1) pomiędzy zakończeniem odpowiedzialności Towarzystwa a datą jej ponownego
rozpoczęcia nie upłynęło więcej niż 31 dni,
2) od dnia zakończenia odpowiedzialności Towarzystwa do dnia jej wznowienia nie
nastąpiła zmiana warunków Umowy,
3) wiek ubezpieczonego nie przekracza 65 lat.
W przypadku spełnienia powyższych warunków nie jest wymagane ponowne składanie
deklaracji przystąpienia, a bieg okresu karencji wskazanych w Art. XI ust. 4 nie będzie
rozpoczynał się ponownie.
23. W Art. X skreśla się ust. 3 OWU.
24. Art. XI ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:
„W stosunku do osób przystępujących do Umowy lub dla Ubezpieczonych, którzy w tym
okresie zmieniają przynależność do podgrupy lub zmieniają zakres pakietu wydzielonego w
ramach podgrupy stosuje się karencje w podanych poniżej okresach licząc od dnia
przystąpienia do Umowy Podstawowej i Umowy Dodatkowej, dla wymienionych zdarzeń
będących przedmiotem odpowiednio Umowy Podstawowej i Umów Dodatkowych:
1) 6 miesięcy - śmierć Ubezpieczonego, śmierć Ubezpieczonego wskutek zawału serca lub
udaru mózgu, niezdolność Ubezpieczonego do pracy zarobkowej, trwały uszczerbek na
zdrowiu Ubezpieczonego wskutek zawału serca lub udaru mózgu),
25. Art. XI ust. 5 OWU skreśla się.
26. Art. XI ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:
„W przypadkach karencji opisanych w ust. 4 stosuje się następującą zasadę: w stosunku do
osób, które były objęte ochroną ubezpieczeniową z tytułu wcześniejszej umowy
ubezpieczenia, początek karencji liczony jest od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej
z tytułu wcześniejszej umowy, pod warunkiem, że ochrona z tytułu wcześniejszej umowy
ubezpieczenia zakończyła się, a okres między zakończeniem ochrony z tytułu wcześniejszej
umowy ubezpieczenia a datą przystąpienia do niniejszej Umowy był nie dłuższy niż 31 dni, z
zastrzeżeniem że karencje opisane w ust. 4 stosuje się do rozszerzonego zakresu ochrony
oraz nadwyżek tych sum ubezpieczenia, które obowiązywały z tytułu wcześniejszej umowy
ubezpieczenia, z tytułu której ochrona względem danego Ubezpieczonego zakończyła się."
27.
Art. XI ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:
„Z zastrzeżeniem ust. 8, w stosunku do osób, które zmieniły przynależność do podgrupy,
karencje, o których mowa w ust. 4 stosuje się do rozszerzonego zakresu ochrony oraz sum
ubezpieczenia w zakresie ich podwyższenia w stosunku do tych, które zmieniły się na skutek
zmiany przynależności do podgrupy."
28.
Art. XI ust. 8 otrzymuje następujące brzmienie:
W przypadku zmian dokonanych zgodnie z Art. VI ust. 5, w stosunku do osób dotychczas
Ubezpieczonych, karencje, o których mowa w ust. 4, stosuje się do rozszerzonego zakresu
ochrony oraz sum ubezpieczenia w zakresie ich podwyższenia."
29. Art. XIV OWU skreśla się.
30. Odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu jednego zdarzenia jest ograniczona do 25
000 000 PLN.
31. Dokonanie zmian warunków w Umowie Ubezpieczenia na wniosek którejkolwiek ze
stron i ich zaakceptowanie spowoduje wystawienie przez Towarzystwo stosownego aneksu
potwierdzającego zakres dokonanych zmian. W przypadku niedokonywania przez strony
żadnych zmian w Umowie Ubezpieczenia, Towarzystwo nie jest zobowiązane do
wystawiania aneksu, zaś Umowa Ubezpieczenia ulega przedłużeniu na kolejny roczny okres
z zastosowaniem warunków ubezpieczenia obowiązujących w umowie w danym mijającym
okresie ubezpieczenia. Dla potwierdzenie tego faktu Towarzystwo będzie wysyłać pismo z
poświadczeniem, że warunki nie ulegają zmianie.
32.
Odmiennie od postanowień wskazanych w Art. V ust. 1 pkt 4) OWU do Umowy
ubezpieczenia może przystąpić osoba czasowo niezdolna do pracy lub służby orzeczeniem
właściwego organu według przepisów o ubezpieczeniu społecznym lub zaopatrzeniu
społecznym, pod warunkiem pozytywnego przejścia indywidualnej oceny ryzyka
ubezpieczeniowego, która przebiega w oparciu o czytelnie i kompletnie wypełniony
kwestionariusz medyczny.
Podstawa zawarcia umowy ubezpieczenia:
1. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie OWU CERTUM Nr 6/2012
2. Załącznik nr 1 do Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia na Życie Certum,
Tabela Uszczerbków na Zdrowiu

Podobne dokumenty