Zobacz broszurę informacyjną

Komentarze

Transkrypt

Zobacz broszurę informacyjną
Akademia mediacji
– mediacja w prawie gospodarczym.
Cykl szkoleń
wrzesień- listopad 2016
Akademia mediacji – mediacja w prawie gospodarczym.
Krótki opis szkolenia:
Organizator:
Organizatorem szkolenia jest Instytut Allerhanda – niezależny ośrodek zaawansowanych badań prawnych z
siedzibą w Krakowie, którego obszarem zainteresowania
jest między innymi badanie zależności prawa i gospodarki z zastosowaniem ekonomicznej analizy prawa. Instytut
Allerhanda ma w swoim dorobku zorganizowanie
szeregu konferencji, szkoleń, kongresów i seminariów,
głównie z dziedziny prawa, w tym dorocznego Kongresu
Sporów, Arbitrażu i Mediacji. W Instytucie działa też
Sekcja sporów, zaś sam Instytut aktywnie uczestniczy,
poprzez swoich czterech przedstawicieli, w pracach
Społecznej Rady do spraw Alternatywnych Metod
Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.
Uczestnicy:
Do udziału w Akademii Mediacji zapraszamy adwokatów
i radców prawnych, aplikantów adwokackich oraz
radcowskich, absolwentów i studentów prawa, którzy
bądź sami zamierzają rozpocząć działania na polu mediacji, bądź też zastanawiają się, czy nie doradzić tej
właśnie drogi swoim klientom, jako tej, która przyczynia
się do zdecydowanie szybszego rozwiązania sporu, a
także zapewnia dyskrecję i nie przekreśla dalszej
współpracy między stronami.
Zapraszamy także przedsiębiorców, specjalistów do
spraw personalnych, pracowników działów kadr oraz
działów komunikacji, osoby zarządzające zasobami
ludzkimi w przedsiębiorstwach oraz wszystkich, którzy
w swojej praktyce zawodowej napotykają spory gospodarcze i pragną poszerzyć swą wiedzę co do możliwości
rozwiązania ich przy pomocy mediacji.
Koszt szkolenia:
2300 zł brutto.
Dla uczestników IV Polskiego Kongresu Sporów
Sądowych, Mediacji i Arbitrażu specjalna zniżka 300 zł,
pod warunkiem zgłoszenia udziału i wpłaty do 14 dni od
zakończenia Kongresu.
Zapisy za pomocą formularza umieszczonego na
stronie www.training.allerhand.pl
Liczba miejsc ograniczona!
Szkolenie proponowane przez Instytut Allerhanda
pomoże zrozumieć podstawowe mechanizmy rządzące
procesem mediacji w sprawach gospodarczych. Cykl
czterech dwudniowych spotkań, odbywających się raz
na dwa tygodnie, na których kompleksowo przedstawione zostaną jej węzłowe problemy, będzie pomocny
zarówno dla tych, którzy dopiero planują rozpocząć
działalność na polu mediacji, jak również dla tych, którzy
chcą poszerzyć już posiadaną wiedzę w tym zakresie.
Uczestnicy szkolenia zapoznają się z teoretyczno prawnym ujęciem postępowań mediacyjnych w sprawach gospodarczych oraz odpowiednimi regulacjami
prawnymi, wraz z uwzględnieniem najnowszych zmian
w tym zakresie. Dowiedzą się, kiedy i jak wszczyna się
mediację, a także w jaki sposób ona przebiega. Przedstawione zostaną także ramy prawne działania mediatora
i zasady, którymi powinien się on kierować. Przybliżona
zostanie im też problematyka negocjacji, jak również
technik wywierania wpływu oraz ich etycznych aspektów. Uczestnicy dowiedzą się też, jak wygląda aspekt
finansowo-księgowy prowadzenia mediacji. Ogromnym
atutem szkolenia jest duża ilość warsztatów praktycznych, podczas których uczestnicy nauczą się m. in.
konstruowania umów o mediację i o przeprowadzenie
mediacji, sporządzania wniosków i protokołów w czasie
trwania mediacji, jak również technik mediacyjnych.
Zostanie im także zaprezentowane, w jaki sposób należy
napisać skuteczną ugodę mediacyjną w spra- wach
gospodarczych. Przeprowadzone zostaną również
symulacje procesu mediacji, podczas których uczestnicy
zmierzą się z praktyczną stroną zagadnienia i będą
mogli spróbować swoich sił jako mediatorzy.
Zajęcia poprowadzone zostaną przez wybitnych specjalistów w tej dziedzinie, wykładowców akademickich,
aktywnych mediatorów i arbitrów, a także członkowie
Zespołu Ministra Gospodarki do spraw systemowych
rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych, ułatwiających wykonywanie
działalności gospodarczej.
Wszystkie etapy szkolenia złożą się na wielopłaszczyznowe ukazanie procesu mediacji w sprawach
gospodarczych i bez wątpienia przyczynią się do poszerzenia wiedzy uczestników w tym zakresie. Program
Akademii Mediacji zgodny jest ze standardami szkolenia
mediatorów wydanymi przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów
przy Ministrze Sprawiedliwości z dnia 29 października
2007 roku
HARMONOGRAM SZKOLENIA
ilość godzin szkoleniowych (45 minut): 50
spotkanie I
16.09.2016 r. (piątek); 17:00 – 21:00
(dr Karolina Mania)
Regulacje prawne dotyczące postępowań mediacyjnych w sprawach gospodarczych - zajęcia teoretyczne z elementami prawnoporównawczymi.
17.09.2016 r. (sobota) 10:00 – 12:00
(adw. dr Tomasz Cyrol)
Poprawna komunikacja – definiowanie problemów. Zajęcia teoretyczne i warsztaty praktyczne.
17.09.2016 r. (sobota) 12:00 – 16:00
(r.pr. Małgorzata Roszkowska)
Warsztaty praktyczne: konstruowanie umów poprzedzających mediację, przygotowanie mediacji.
spotkanie II
30.09.2016 r. (piątek) 17:00 – 21:00
(adw. Kamil Zawicki)
Regulacje prawne dotyczące postępowań mediacyjnych w sprawach gospodarczych: zajęcia teoretyczne: zasady i dopuszczalność prowadzenia mediacji, w szczególności z uwzględnieniem nowelizacji
Kodeksu postępowania cywilnego
01.10.2016 r. (sobota) 10:00 – 16:00
(adw. dr Tomasz Cyrol)
Negocjacje – wprowadzenie do tematyki z elementami praktycznymi.
spotkanie III
14.10.2016 r. (piątek) 17:00 – 21:00
(adw. dr Tomasz Cyrol)
Techniki wywierania wpływu w mediacji gospodarczej – wprowadzenie do tematyki i warsztaty
praktyczne.
15.10.2016 r. (sobota) 10:00 – 16:00
(dr Grzegorz Frączek)
Warsztaty praktyczne: techniki mediacyjne w sprawach gospodarczych.
spotkanie IV
28.10.2016 r. (piątek) 17:00 – 21:00
(dr Kinga Bauer)
Praktyczne aspekty finansowo - księgowe oraz
podatkowe, związane z postępowaniem mediacyjnym.
29.10.2016 (sobota) 10:00 – 16:00
(SSR Zbigniew Miczek)
Mediacja w postępowaniu sądowym. Uwagi praktyczne dla mediatorów i klientów mediacji z punktu
widzenia sędziego.
spotkanie V
18.11.2016 r. (piątek) 17:00 – 21:00
(dr Grzegorz Frączek)
Warsztaty praktyczne: konstruowanie ugód mediacyjnych w sprawach gospodarczych.
19.11.2016 r. (sobota) 10:00 – 16:00
(dr Grzegorz Frączek)
Symulacje posiedzeń mediacyjnych w sprawach
gospodarczych.
Uroczyste zakończenie Akademii Mediacji, poczęstunek z lampką wina.
Miejsce szkolenia
Siedziba Instytutu Allerhanda, Plac Sikorskiego
2/7, 31-115 Kraków
PROWADZĄCY:
dr Karolina Mania
Doktor nauk prawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Centrum Alternatywnego Rozwiązywania Sporów przy Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Sekcji Rozwiązywania Sporów Instytutu Allerhanda. Wykładowca studiów podyplo-mowych „Mediacja i inne
metody alternatywnego rozwiązywania sporów" prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwer-sytetu Jagiellońskiego. Stypendystka
Funduszu Stypendialnego im. Ryoichi Sasakawa dla Młodych Liderów (The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund - SYLFF) (2011)
oraz SYLFF Research Abroad (2012). Ekspert Komisji Europejskiej w zakresie w zakresie tematyki Online Dispute Resolution wspierający
opracowywanie polityki badawczo-rozwojowej i proinnowacyjnej UE oraz realizacje programów UE, w tym programu Horyzont 2020.
Autorka szeregu publikacji i wystąpień konferencyjnych na temat alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR), ze szczegól-nym
uwzględnieniem polubownych sposobów rozstrzygania sporów z zakresu własności intelektualnej w Internecie oraz Online Dispute Resolution
(ODR).
mec. Kamil Zawicki
Adwokat. Koncentruje się na budowaniu skutecznych scenariuszy procesowych i arbitrażowych oraz efektywnych technik negocjacyjnych. Był
zaangażowany w szereg europejskich postępowań sądowych i arbitrażowych. Krajowy Przewodniczący (National President) Światowego
Stowarzyszenia Prawników (World Jurist Association). Członek Zespołu ds. systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania
sporów gospodarczych, ułatwiających wykonywanie działalności gospodarczej przy Ministrze Gospodarki (2013) oraz Zespołu ds. Prawa
Gospodarczego przy Ministrze Gospodarki (2015). Przewodniczący Sekcji Rozwiązywania Sporów Instytutu Allerhanda. Członek Rady Redakcyjnej
(Editorial Board) Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration.
Rekomendowany Arbiter Sądu Arbitrażowego Lewiatan, członek Społecznej Rady ADR przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Autor szeregu publikacji i
wystąpień konferencyjnych na temat arbitrażu, w tym arbitrażu inwestycyjnego, prawa handlowego, prawa ubezpieczeń i reasekuracji.
SSR Zbigniew Miczek
Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Wiceprzewodniczący Sekcji Prawa
Upadłościowego Instytutu Allerhanda. Członek Zespołu Ministra Gospodarki do spraw systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod
rozwiązywania sporów gospodarczych, ułatwiających wykonywanie działalności gospodarczej. Członek Zespołu do spraw Prawa Gospodarczego
przy Ministrze Gospodarki. Autor licznych publikacji z zakresu cywilnego prawa procesowe-go i gospodarczego.
dr Tomasz Cyrol
Doktor nauk prawnych, adwokat. Członek Krakowskiej Izby Adwokackiej oraz International Bar Association - Country Representative na Polskę oraz
Regional Representative na Europę Środkową i Wschodnią Mediation Committee (Komitet Mediacji) IBA. Członek Towarzystwa Akademickiego
oraz Sekcji Rozwiązywania Sporów Instytutu Allerhanda, a także Centrum Alternatywnego Rozwiązywa-nia Sporów przy WPiA UJ. Ekspert z zakresu
negocjacji, mediacji i innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów, od 2010 roku mediator przy Sądzie Okręgowym w Krakowie. Był
pracownikiem naukowym Wydziału Prawa i Administracji Uniwerstytetu Jagiel-lońskiego, obecnie jest adiunktem w Uniwersytecie Pedagogicznym.
Bierze czynny udział w konferencjach naukowych, a także publi-kuje w branżowych czasopismach.
dr Grzegorz Frączek
Dyrektor Ośrodka Mediacji Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego „Facultas Iuridica”. Członek III Kadencji Społecznej Rady
ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości, do zadań której należy opinio-wanie aktów prawnych
dotyczących mediacji, opracowanie zasad etycznych pracy mediatora oraz standardów szkolenia media-torów.
dr Kinga Bauer
Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Członek European Accounting
Association, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Sekcji Prawa Upadłościo-wego Instytutu
Allerhanda. Specjalizuje się w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej oraz ekonomicznych aspektach upadłości przedsiębiorstw. Od
2006 roku prowadzi badania związane z zarządzaniem jednostkami w stanie upadłości oraz możli-wościami wykorzystania rachunkowości w
postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Realizuje projekty badawcze związane z tą tematyką. Autorka ponad czterdziestu
publikacji z zakresu rachunkowości i zarządzania.
Małgorzata Roszkowska
Od 2012 r. mediator wpisana na listę stałych mediatorów w sprawach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych i z zakresu prawa pracy przy Sądzie
Okręgowym w Krakowie. Uczestniczka licznych szkoleń dotyczących mediacji gospodarczej i innych alternatywnych metod rozwiązywania
sporów. Wykładowca studiów podyplomowych w zakresie mediacji i innych metod ADR na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Trener mediacji i negocjacji. Członek Sekcji Rozwiązywania Sporów Instytutu Allerhanda oraz Centrum Alternatywnego
Rozwiązywania Sporów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (Centrum ARS UJ). W marcu 2016 r. złożyła z wynikiem
pozytywnym egzamin radcowski, a obecnie oczekuje na wpis na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.
Współautor uwag Centrum ARS UJ dotyczących projektu zmiany regulacji prawnych dotyczących mediacji opracowanego przez Ministerstwo
Gospodarki. Organizator licznych konferencji poświęconych mediacji oraz Krakowskiego Salonu Mediatora współorganizowanego przez Sekcję
Rozwiązywania Sporów Instytutu Allerhanda oraz Centrum ARS UJ.