Regulamin licytacji 2014-09-15 Regulamin licytacji z

Komentarze

Transkrypt

Regulamin licytacji 2014-09-15 Regulamin licytacji z
Regulamin licytacji
2014-09-15
Regulamin licytacji z przeznaczeniem uzyskanego dochodu na wykonanie ogrzewania w świetlicy,
opłacanie rachunków za ogrzewanie, Fundacji „Ulica Swoje Wie”, również na pomoc dla
Maksymiliana chorego na nowotwór.
§1
Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia aukcji przedmiotów (zwanej
dalej Licytacją), z której dochód zostanie przeznaczony na pomoc Fundacji „Ulica Swoje Wie”,
również dla Maksymiliana chorego na nowotwór.
§2
Organizatorem Licytacji jest Fundacja „Ulica Swoje Wie” z siedzibą w Boguszowie - Gorcach, wpisana
do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i
zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000498479
(zwana dalej Organizatorem).
§3
Licytacja trwa od dnia 03 października 2014r. do dnia 03.października 2014r.
§4
Celem Licytacji jest uzyskanie środków pieniężnych na pomoc Fundacji „Ulica Swoje Wie”,jak również
dla Maksymiliana chorego na nowotwór.
§5
1.Przedmiotem licytacji są:
1.Obraz „anioł z różami” namalowany przez panią Edytę Kulpę cena wywoławcza 50 zł nr.001
2.Piesek – maskotka wykonany na szydełku przez panią Dorotę Lisowską 30 zł nr.002
3.Lalka -maskotka wykonana na szydełku przez Dorotę Lisowską cena wywoławcza 30 zł nr.003
4.Misiek – maskotka wykonana na szydełku przez Dorotę Lisowską cena wywoławcza30 zł nr.004
5. Kufel ceramiczny podarowany przez Ewę i Mirosława Michalak cena wywoławcza 30 zł nr.005
6. Kufel ceramiczny podarowany przez Ewę i Mirosława Michalak cena wywoławcza 30 zł nr.006
7.Kufel ceramiczny podarowany przez Ewę i Mirosława Michalak cena wywoławcza 30zł nr.007
8. Kufel ceramiczny podarowany przez Ewę i Mirosława Michalak cena wywoławcza 30zł nr.008
9. Biżuteria artystyczna wykonana przez Esterę Grabarczyk cena wywoławcza 30 zł nr.009
10.Zegarek firmy Casio podarowany przez panią Klotyldę Dudzic cena wywoławcza 50 zł nr.010
11.Obraz wyszywany wstążką podarowany przez panią Ewę Kokoszkę cena wywoławcza 30zł nr.011
12.Obraz wyszywany wstążką podarowany przez panią Ewę Kokoszkę cena wywoławcza 20 zł nr.012
13.Obraz wyszywany wstążką podarowany przez panią Ewę Kokoszkę cena wywoławcza 20 złnr.013
14.Obraz podarowany przez pana Jana Walkowiaka cena wywoławcza 50 zł nr.014
15.Weekend w Zakopanem podarowany przez Biuro Podróży Duo Travel cena wywoławcza 100 zł
nr.015
16.Usługa fryzjerska podarowana przez Katarzynę Skrobich cena wywoławcza 50 zł nr.016
17.Sesja fotograficzna podarowana przez Karolinę Pacek cena wywoławcza 50 zł nr.017
18.Kolacja dla dwojga podarowana przez Restaurację Swojak cena wywoławcza 50 zł nr.018
19.Pościel Remes anonimowy darczyńca cena wywoławcza 100 zł nr.019
20.Obraz namalowany przez panią Krystynę Drozdowską cena wywoławcza 50 zł nr.020
2. Licytowane przedmioty prezentowane są na stronie internetowej Fundacji.
§6
W Licytacji mogą wziąć udział osoby pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych
(zwane dalej Uczestnikami
§7
1. Uczestnik może licytować dowolną ilości Przedmiotów.
§8
1.Uczestnik zgłaszając udział w licytacji obowiązany jest wskazać Przedmiot oraz podać cenę, jaką
oferuje. Cena musi być wyższa od ceny wywoławczej lub najwyższej zaakceptowanej oferty o co
najmniej 10 zł.
2. Licytację wygrywa Uczestnik, który zaoferuje najwyższą cenę.
§9
Nad prawidłowością przebiegu Licytacji, w szczególności nad wyborem najkorzystniejszej ceny
czuwać będzie komisja w składzie:
1/ Ewa Szwengler – Steckiewicz – radca prawny
2/ Dorota Opalska- członek komisji
3/Sylwia Dąbrowska- członek komisji
§10
. Osoby, które zlicytowały przedmioty mogą je odebrać w siedzibie Organizatora w Boguszowie Gorcach, przy ulicy Kolejowej 5/8 .
2. Po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem przedmioty mogą zostać wysłane pod dowolny
adres na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
§11
1.Warunkiem otrzymania zlicytowanego przedmiotu jest wpłata zaoferowanej ceny na konto
Fundacji, Bank PEKAO S.A., I O. w Wałbrzychu Bank PKO SA nr konta - 72 1020 5095 0000 5302 0167
9042 dnia 10 października 2014r włącznie.
2. W przypadku braku zapłaty zaoferowanej najwyższej ceny do dnia 10 października 2014r, prawo
do zakupu licytowanego przedmiotu ma licytant proponujący najwyższą kolejną co do postąpienia
cenę.
§12
1. Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez Uczestników w związku z Licytacją będą
przetwarzane w celu realizacji Licytacji określonego w §4.
§13
Poprzez udział w Licytacji jej Uczestnicy, zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926) wyrażają dobrowolną zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych oraz mają prawo do wglądu do tych danych i ich poprawiania.
§17
Ewentualne reklamacje dotyczące Licytacji należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres
Organizatora z dopiskiem „Licytacja-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Licytacji (o
terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
§18
Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
§19
Opisane powyżej reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora Licytacji w terminie 30 dni od
daty ich otrzymania.
§20
Dokumenty wypełnione przez Organizatora lub przekazane Organizatorowi drogą elektroniczną będą
przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych
reklamacji związanych z organizacją Licytacji i po tym czasie zostaną zniszczone lub usunięte z
systemu informatycznego.
§21
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
1/ problemy w funkcjonowaniu Licytacji, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator
przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w
szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły
wyższej;
2/ przerwy w funkcjonowaniu Licytacji zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od
Organizatora;
3/ udział w Licytacji niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym
spowodowane.
§22
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu licytacji w razie zmiany
przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w tym zastrzega sobie również prawo odwołania
aukcji, jak i zmiany jej warunków, w tym wydłużenia okresu trwania i zakończenia licytacji bez
podania przyczyny.
§23
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem
www.ulicaswojewie.org .pl

Podobne dokumenty