Zmodyfikowany opis architektoniczny fontanny

Komentarze

Transkrypt

Zmodyfikowany opis architektoniczny fontanny
PROJEKT BUDOWLANY
M & K ARCHITEKCI – AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA S.C.
Ul. Owalna 14, Warszawa Tel/fax 22 863 68 36
www.mkarchitekci.com.pl
[email protected]
INWESTOR:
URZĄD GMINY WARSZAWA URSYNÓW
Ul. Lanciego 12, Warszawa
ADRES INWESTYCJI:
Warszawa, ul. Romera
Dz. Nr. ……
OBIEKT:
NR.PR.
PROJEKT MODERNIZACJI FONTANNY MIEJSKIEJ W
WARSZAWIE PRZY UL. ROMERA
STADIUM
…
DATA
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY
07.2010
BRANśA
ARCHITEKTURA
AUTOR PROJEKTU:
arch. Michał Pietrzak
SPRAWDZIŁ:
Upr. MA /018/03
arch. Tomasz Flejterski
Upr. MA /018/03
INSTALACJE
Grzegorz Kurek
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Tomasz Weremczuk
MAZ/IE/3591/02
PRZYŁĄCZA WOD-KAN
Grzegorz Kurek
KONSTRUKCJA:
Krzysztof Górski
Wa-171/00
inŜ. Jerzy Klimowicz
upr.St367/71
SPIS TREŚCI
PROJEKT MODERNIZACJI FONTANNY MIEJSKIEJ W
WARSZAWIE PRZY UL. ROMERA.
TOM I. ARCHITEKTURA
Część opisowa.
1. Decyzja Nr
2. Wypis z rejestru gruntów.
3. Oświadczenie inwestora o prawie do dysponowania nieruchomością
4. Kopie uprawnień projektanta oraz zaświadczenie z Izby Architektów
8. Oświadczenie projektanta
9. Opis techniczny wraz z informacją do BIOZ
Część graficzna
1.0. Zagospodarowanie terenu, rys. nr 2,
skala 1:500
2.0. Rzut główny niecki
skala 1:50
3.0. Układ płyt kamiennych nad niecką
oraz zestawienie płyt kamiennych
skala 1:25
4.0. Układ buzonów podtrzymujących płyty
skala 1:50
5.0. Przekrój A-A
skala 1:20
6.0. Detal 1
skala 1:10
TOM II. KONSTRUKCJE PRZEKRYCIA NIECKI
TOM III. INSTALACJE
TOM IV. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
TOM. V. INSTALACJE - ODWODNIENIE LINIOWE
TOM VI. KOSZTORYSY – PRZEDMIAROWY ORAZ
INWESTORSKI
OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
MODERNIZACJI FONTANNY MIEJSKIEJ
W WARSZAWIE PRZY UL. ROMERA
1.DANE OGÓLNE
Inwestor :
URZĄD GMINY WARSZAWA URSYNÓW
ul. Lanciego 12, Warszawa
Adres inwestycji :
Warszawa, ul. Romera
Dz. Nr. ……
Podstawa opracowania :
Zlecenie Inwestora,
Uzgodnienia z uŜytkownikiem,
Mapa sytuacyjno-wysokościowa
Inwentaryzacja budowlana i fotograficzna do celów projektowych
opracowana MK Architekci w maju 2010 r,
Fontanna, maszynownia oraz obszar instalacji związany z zasilaniem fontanny
zlokalizowane są na terenie placu przed kościołem , w niewielkim zagłębieniu w
stosunku do otaczajacej nawierzchni.
Modernizacji podlega dolna i górna niecka fontanny.
1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Podstawą do opracowania niniejszego projektu są ustalenia z inwestorem oraz
projekt konstrukcji i instalacji fontanny w lokalizacji placu przy ul. Romera
dz. nr. ewid. …... , w Warszawie. Fazą opracowania jest projekt
architektoniczny oraz budowlano-wykonawczy, jego przedmiotem – podanie
rozwiązań technicznych oraz załoŜeń wykonania i wykończenia w/w fontanny .
Fontanna, maszynownia oraz obszar instalacji związany z zasilaniem fontanny
zlokalizowane są na działce skweru miejskiego.
Zakres opracowania obejmuje wykonanie przekrycia niecki fontanny, jej
uszczelnienie oraz wykonania stacji uzdatniania dla pomp zasilających dysze.
2. OPIS OGÓLNY FONTANNY
Modernizowana fontanna ma kształt prostokąta, zbliŜonego do kwadratu o
wymiarach po zewnętrznym obrysie -897x893cm. Składa się z dwóch poziomów
niecek, do których z poziomu placu prowadzą schody, okalające z czterech stron
fontannę.
Istniejące niecki dolna i górna zostaną przekryte płytami kamiennymi (granit
strzegomski - kolor szary) z atestem antypoślizgowym, ułoŜonymi na ruszcie
systemowym.
Fontanna otoczona jest pasami odwodnienia - drenami f-my ACO. Instalacja
biegnie do stacji uzdatniania (maszynowni) znajdująca się pod posadzka placu.
3. KONSTRUKCJA
Projektowana konstrukcja zakłada w części dolnej niecki wyburzenie istniejących słupków,
likwidację kraty zabezpieczającej.
W przestrzeni dolnej niecki powstanie konstrukcja stalowa, która pozwoli na zamontowanie w
części górnej niecki buzonów, a na nich płyt granitowych na ruszcie systemowym.
W obrębie niecki dolnej i górnej planuje się, przylegające do istniejących, nowe ścianki Ŝelbetowe
grub. 10,0cm oraz płytę Ŝelbetową grub. 10,0cm z zachowaniem spadków o tych samych
wartościach co istniejące.
Ściany zewnętrzne jak i płytę naleŜy zaizolować termicznie i wodoszczelnie (zastosować
polistyren ekstradowany twardy i izolacje przeciwwodne). Przejścia instalacyjne przez zbiornik
wykonać typu szczelnego. Usytuowanie otworów w zbiorniku naleŜy sprawdzić z projektem
instalacyjnym.
Nieckę fontanny projektuje się z betonu B30(C30)-W10.
Plac wokół fontanny powinien być odpowiednio oznakowany i zabezpieczony przed wjazdem
pojazdów samochodowych. Ścianki niecki od strony gruntu jak i płytę denną naleŜy zaizolować
izolacjami przeciwwodnymi. Przejścia powinny być wykonane typu szczelnego.
4.INSTALACJE
4.1 Opis instalacji i urządzeń
4.1 OPIS OGÓLNY FONTANNY
Fontanna wykonana będzie w postaci zagłębionej pod poziomem terenu betonowej niecki,
przykrytej płytami kamiennymi. Forma obrazów wodnych osiągana będzie poprzez 25 szt. dysz
typ Kometa 10-12 LT (KO) bijącymi wodą na wysokość do 1,5m. Dysze zintegrowane będą z
podwodnymi agregatami fontannowymi typ Varionaut EC1 (EC). Oświetlenie ww. obrazów
wodnych realizowane będzie za pomocą reflektorów ze światłem ledowym typ BEST LED
222+ (LED). Sterowanie agregatami Varionaut EC1 oraz reflektorami BEST LED 222+
odbywać się będzie za pośrednictwem programowalnych sterowników EasyControl poprzez
system sygnałów DMX. Obrazy wodne oraz światło będą zsynchronizowane.
Woda będzie uzdatniania i dezynfekowana w zestawie urządzeń dla tego celu
zamontowanych w wydzielonym pomieszczeniu technicznym.
4.2 OPIS INSTALACJI
Przepływ wody w instalacji fontanny podzielony jest na dwa niezaleŜnie pracujące obiegi:
uzdatniania wody oraz zasilania dysz.
Stacja uzdatniania umieszczona będą w podziemnym pomieszczeniu technicznym. Agregaty
fontannowe umieszczone będą w niecce fontanny.
Praca fontanny będzie sterowana automatycznie. Zaprogramowanie czasu pracy fontanny
zostanie wykonane zgodnie z wytycznymi inwestora.
Do niecki fontanny dostarczana jest woda wodociągowa do pierwszego napełnienia oraz
pokrycia bieŜących ubytków eksploatacyjnych. Wlot rurociągu wyposaŜony jest w
elektrozawór, który to sterowany jest regulatorem poziomu wody.
W obiegu zasilania dysz fontannowych woda zasysana jest z niecki fontanny poprzez
podwodne agregaty fontannowe. Agregaty wyposaŜone są w kosze ze stali nierdzewnej
zabezpieczające je przed dostaniem się większych elementów stałych do wnętrza i
uszkodzeniem.
Pompy fontanny pracują w obiegu zamkniętym i są włączane okresowo. W okresie nocnym
pompy atrakcji fontanny będą wyłączane.
Niecka wykonana będzie ze zbrojonego betonu (wg odrębnego projektu) i wyposaŜona w
króćce technologiczne: przelewowe, spustowe i przejść kabli.
5. ODWODNIENIE LINIOWE
ODWODNIENIE LINIOWE ACO DRAIN ISTNIEJĄCE, ZE STALI NIERDZEWNEJ,
W DOBRYM STANIE TECHNICZNYM DO ZACHOWANIA.
6. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY
PRZYŁĄCZA : WODOCIĄGOWE, KANALIZACYJNE, ELEKTROENERGETYCZNE
ISTNIEJĄCE SPEŁNIAJĄCE PARAMETRY ZAPOTRZEBOWANIA NA
POSZCZEGÓLNE MEDIA MODERNIZOWANEJ FONTANNY.
7. DANE MATERIAŁOWE
Niecka fontanny przykryta zostanie płytami granitowymi w kolorze szarym ( granit
strzegomski) gr. 6 cm , ułoŜonymi na ruszcie stalowym wykonanym ze stali
nierdzewnej. Płyty kamienne powinny w części wierzchniej mieć zeszlifowane
krawędzie i naroŜniki dla uniknięcia urazów oraz powierzchnię antyposlizgową.
Fugi pomiedzy płytami pozostawić bez wypenień.
Otwór w płycie pod dysze 130 mm - wykonać frezowanie pod rozetę dyszy
dostosowywujac do spadku.
8.WYKOŃCZENIE I KOLORYSTYKA
Fontanna zaprojektowana jest w postaci niecki zagłębionej w terenie i przekrytej
płytami z granitu strzegomskiego w kolorze szarym . Płyty powinny mieć atest
antypoślizgowy.
9. PRACE BUDOWLANE
Wszelkie prace wykończeniowe na powierzchni betonowej niecki wykonac po jej
poprzednim oczyszczeniu i przygotowaniu wg. odpowiednich kart katalogowych
zastosowanych produktów .
Nieckę fontanny wraz z konstrukcją zabezpieczyć na całości izolacja przeciw
wilgociową typu Superflex 10, z substancja gruntujaca Eurolan 3K. Izolacją niecki
od strony gruntu –2 x papa termozgrzewalna np. Zdunbit .
Obwiednię konstrukcyjną niecki dostosować na budowie do spadku terenu.
Pomieszczenia techniczne stacji uzdatniania zabezpieczyć izolacja przeciwwodna
oraz termiczną wg. rys przekroju (rys. nr 5) oraz zwentylować – wg rys. kanałów
wentylacyjnych.
Projekt rozpatrywać wraz z projektami instalacji sanitarnej , konstrukcji oraz
projektem instalacji fontanny wraz ze stacją uzdatniania (f-ma Watersystem)
Uwagi:
Przed przystąpieniem do prac wykończeniowych naleŜy :
1. Przed wykonaniem elementów rusztu stalowego dokonać inwentaryzacji
konstrukcji niecki. Wszystkie wymiary niezgodne z proj. skorygować w
porozumieniu z projektantem.
2. Opis oraz projekt architektoniczny rozpatrywać łącznie z uwagami zawartymi w
części instalacyjnej oraz konstrukcyjnej.
3. Szczegółowy zakres poszczególnych prac do ustalenia w trakcie ich
wykonywania.
PROJEKT BIOZ
M & K ARCHITEKCI – AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA S.C.
Ul. Owalna 14, Warszawa Tel/fax 22 863 68 36
www.mkarchitekci.com.pl
[email protected]
INWESTOR:
URZĄD GMINY WARSZAWA URSYNÓW
Ul. Lanciego 12, Warszawa
ADRES INWESTYCJI:
Warszawa, ul. Romera
Dz. Nr. ……
OBIEKT:
NR.PR.
PROJEKT MODERNIZACJI FONTANNY MIEJSKIEJ W
WARSZAWIE PRZY UL. ROMERA
STADIUM
DATA
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY
BRANśA
ARCHITEKTURA
AUTOR PROJEKTU:
NR.UPR.:
arch. Michał Pietrzak
Upr. MA /018/03
arch. Rafał Garbiec
arch. Krzysztof Olszewski
arch. Marcin Jadczak
arch. Andrzej Uzar
Sprawdził
.........................
…………
.....................
07.2010
INFORMACJA DO BIOZ.
ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DN.23.06.2003 R
DZ.U Nr 120 poz.1126
1.Nazwa i adres obiektu budowlanego:
PROJEKT MODERNIZACJI FONTANNY MIEJSKIEJ W
WARSZAWIE PRZY UL. ROMERA
2. Inwestor , adres:
URZĄD GMINY WARSZAWA URSYNÓW
Ul. Lanciego 12, Warszawa
3.Imię i nazwisko oraz adres projektanta , sporządzającego informację:
mgr inŜ.Michał Pietrzak
upr. MA /018/03
4.Część opisowa:
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY
ZDROWIA PROJEKTU BUDOWLANEGO FONTANNY MIEJSKIEJ W
WARSZAWIE PRZY UL. ROMERA.
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji prac rozbiórkowych
DemontaŜ nawierzchni istniejącej posadzki placu, wykop pod nieckę fontanny oraz
stacje uzdatniania zabezpieczyć tymczasowym ogrodzeniem.
Wykaz istniejących obiektów na działce
Brak obiektów w miejscu wykonania niecki oraz stacji uzdatniania.
Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać
zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
Zabezpieczyć strefę niebezpieczną przy wykopach.
Wskazanie dotyczące przewidywanych zagroŜeń występujących podczas realizacji robót
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagroŜeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.
Rodzaj i zakres prac mieści się w obszarze podstawowych prac budowlanych i
wykończeniowych nie stwarzających szczególnych sytuacji zagroŜeń.
Prace prowadzone w trakcie realizacji budowyi będą wymagały uŜywania
elektronarzędzi o napędzie elektrycznym, sprzętu ciesielskiego, pił spalinowych
oraz drobnego sprzętu budowlanego.
InstruktaŜ pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.
Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa wykonywania
prac budowlanych.
Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania
robót budowlanych
NaleŜy zapewnić środki techniczne i organizacyjne mające zapewnić
bezpieczeństwo i ochronę zdrowia stosowne dla prowadzonych prac.
Warszawa ………...2010r.
Projektant
mgr inŜ.Michał Pietrzak
MA /018/03
Oświadczenie
Zgodnie z art.20 Ust.4 Prawa Budowlanego oświadczam, Ŝe projekt
budowlany modernizacji fontanny miejskiej przy ul. Romera w Warszawie jest
sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
Projektant
mgr inŜ.Michał Pietrzak
MA /018/03
....................................................................

Podobne dokumenty