Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej oraz modernizacja boiska

Komentarze

Transkrypt

Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej oraz modernizacja boiska
Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej
oraz modernizacja boiska sportowego przy ul.
Zawiłej na Osiedlu Wierzeje
Opis projektu: Obecnie teren ten jest niezagospodarowany. Miejsce to ma natomiast duży potencjał.
Usytuowanie ww. placu i siłowni zewnętrznej naprzeciwko boiska spowoduje, iż powstanie
kompleks rekreacyjno- sportowy, którego brakuje na Osiedlu Wierzeje. Projekt ma na celu
powstanie ogólnodostępnej przestrzeni atrakcyjnej i bezpiecznej, bez barier architektonicznych, aby
umożliwić korzystanie z niej osobom niepełnosprawnym oraz swobodne poruszanie się z wózkami
dziecięcymi. Główne elementy wyposażenia mającego zachęcać do aktywności fizycznej to plac
zabaw z urządzeniami dla dzieci w różnym wieku i siłownia zewnętrzna. Mimo wydzielenia stref do
zabaw dla dzieci oraz rekreacji młodzieży i osób starszych (odpowiednia nawierzchnia i zieleń),
mają one tworzyć integralną całość. Zakres inwestycji obejmuje budowę placu zabaw wraz z
siłownią zewnętrzną oraz modernizację i uzupełnienie braków w wyposażeniu boiska znajdującego
się naprzeciwko wskazanego terenu. Boisko przystosowane do gry w piłkę jest zniszczone i
zaniedbane, wymaga renowacji i uporządkowania. Teren placu zabaw wymaga też
zagospodarowania terenów zielonych poprzez nasadzenia krzewów i drzew oraz prace
pielęgnacyjne istniejącej zieleni. Budowa ww. terenu o zewnętrzną siłownię polegałaby na
przygotowaniu nawierzchni pod sprzęt sportowy. Zakup sprzętu. Zamontowanie poszczególnych
elementów siłowni.
Lokalizacja: Piotrków trybunalski ul. Zawiła, Osiedle Wierzeje. Działka 62/20 obręb 18 – plac zabaw
oraz siłownia zewnętrzna. Działka 91/35 obręb 18 – modernizacja boiska.
Uzasadnienie: Poprzez realizację ww. projektu poprawi się jakość życia mieszkańców. Wierzeje są
osiedlem dynamicznie rozwijającym, ale brakuje niezbędnej infrastruktury sportowo- rekreacyjnej,
kulturalnej i edukacyjnej. Stworzenie miejsca atrakcyjnego pod względem wypoczynkowym i
rekreacyjnym umożliwi integrację społeczności lokalnej w dwóch ważnych aspektach: integrację
nowych i dotychczasowych mieszkańców osiedla, a także integrację międzypokoleniową. Pozwoli na
zapobieganie negatywnym zjawiskom społecznym poprzez promowanie aktywności fizycznej i
zdrowego stylu życia. Poprawi funkcjonalność i estetykę przestrzeni publicznej, zgodnie z potrzebą
zrównoważonego rozwoju wschodniej części Piotrkowa Trybunalskiego. Zaktywizuje społeczność
lokalną. Zmodernizowany plac zabaw, boisko oraz siłownia plenerowa zapewnią możliwość poprawy
sprawności fizycznej ogółu mieszkańców. Poprzez siedzący tryb pracy i brak ruchu plagą staje się
problem otyłości zarówno u dorosłych jak i u dzieci. Zrealizowanie ww. projektu da mieszkańcom
impuls i możliwości do zmiany stylu życia na zdrowszy. Projekt ten przyczyni się też do
uporządkowania i zagospodarowania terenu na osiedlu Wierzeje. Ww. obiekt pełnić będzie nie tylko
rolę placu zabaw ale i miejsca spotkań młodzieży i osób starszych towarzyszących dzieciom. W
trakcie zabawy dzieci, towarzyszący im opiekunowie mogliby również czynnie korzystać ze sprzętu
sportowego.
Beneficjenci: Beneficjentami projektu będą przede wszystkim mieszkańcy Osiedla Wierzeje z każdej
grupy wiekowej. Ww. teren jest zlokalizowany w sąsiedztwie lasu. Ma być to teren ogólnie dostępny
dla dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych, starszych i ludzi z niskimi dochodami. Z ww. obiektu
sportowego będą mogli korzystać również mieszkańcy innych dzielnic, dla których okolice Osiedla
Wierzeje czyli przylegający do osiedla las i zbiornik Bugaj jest miejscem rekreacji i uprawiania
różnego rodzaju dyscyplin sportowych.
Szacunkowy koszt projektu:
1 – Wyposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej, sprzęt uzupełniający – 79 tys. 345 zł;
2 - Wykonanie nawierzchni - 77 tys. 83 zł;
3 - Zagospodarowanie zieleni i uporządkowanie terenu - 19 tys. zł;
4 - Sporządzenie dokumentacji projektowej - 5 tys. zł;
5 - Modernizacja boiska sportowego - 63 tys. 474 zł
RAZEM (brutto): 299 tys. 999,46 zł.